Victims' rights - by country

Malta

Turinį pateikė
Malta

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Malta start with investigation of the crime. Depending on the crime, the investigation is carried out by the police or by an investigating magistrate.

Less serious crimes (crimes punished by a fine or imprisonment of less than six months) are investigated by a police officer. If there is sufficient evidence against the offender the police officer brings the case to the Court of Magistrates for trial and acts as a prosecutor before the court. During the trial a judge examines the evidence and convicts or acquits the alleged offender. If the offender is convicted the same judge specifies the penalty to be imposed.

All other crimes are investigated by investigating magistrates. If there is sufficient evidence against the offender the investigating magistrate brings the case before the Court of Magistrates. The Court of Magistrates examines the evidence and if there is sufficient evidence it sends the case to the Attorney General. The Attorney General then brings the case to the Criminal Court for trial. During the trial a public prosecutor prosecutes the offender before a judge and a jury. The jury decides whether the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the judge specifies the penalty to be imposed.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 04/05/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nepranešus apie nusikaltimą?

Nuo pat pirmojo jūsų kontakto su policija jums turi būti suteikta informacija apie:

 1. paramą, kuri jums gali būti suteikta, ir apie tai, kas tokią paramą suteiktų;
 2. tvarką, pagal kurią galima pranešti apie nusikaltimą, ir nukentėjusiojo vaidmenį susijusiose procedūrose;
 3. tai, kaip ir kokiomis sąlygomis galite gauti apsaugą;
 4. tai, kaip ir kokiomis sąlygomis galite kreiptis teisinės konsultacijos, teisinės pagalbos ar bet kokios kitos konsultacijos;
 5. tai, kaip ir kokiomis sąlygomis galite siekti žalos atlyginimo;
 6. tai, kaip ir kokiomis sąlygomis turite teisę gauti vertimo žodžiu ar raštu paslaugas;
 7. jeigu gyvenate kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje įvykdytas nusikaltimas, – visas esamas priemones, procedūras ar specialiąsias priemones, kuriomis gali būti apsaugomi jūsų interesai Maltoje;
 8. skundų teikimo procedūras, jeigu policija pažeidė jūsų kaip nukentėjusiojo teises;
 9. kontaktinius duomenis ryšiams dėl jūsų bylos palaikyti;
 10. atkuriamojo teisingumo paslaugas;

tai, kaip ir kokiomis sąlygomis gali būti kompensuotos jūsų išlaidos, patirtos dėl dalyvavimo baudžiamajame procese.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jeigu gyvenate Maltoje ir nukentėjote nuo kitoje valstybėje narėje padaryto nusikaltimo, turite teisę apie nusikaltimą pranešti Maltos policijai. Gavusi jūsų pranešimą, Maltos policija privalo nedelsdama jį išsiųsti valstybės narės, kurioje nusikaltimas padarytas, kompetentingai institucijai, jeigu ji pati dar nepradėjo proceso.

Jeigu pranešiu apie nusikaltimą, kokią informaciją gausiu?

Gavusi jūsų pranešimą apie nusikaltimą, policija turėtų išduoti rašytinį pranešimo apie nusikaltimą patvirtinimą, kuriame būtų nurodyta pagrindinė informaciją apie susijusį nusikaltimą. Be to, turite teisę paprašę gauti toliau nurodytą informaciją:

 1. bet kokį sprendimą nevykdyti tyrimo, jį iš viso nutraukti arba nesiimti priemonių prieš nusikaltimo vykdytoją;
 2. baudžiamojo proceso laiką ir vietą, taip pat nusikaltimo vykdytojui pateiktų kaltinimų pobūdį;
 3. bet kokį galutinį nuosprendį byloje;
 4. informaciją, susijusią su baudžiamojo proceso eiga;
 5. informaciją, jeigu nusikaltimo vykdytojas bus paleistas arba pabėgs iš įkalinimo įstaigos, ir apie priemones, kurių imtasi tokiu atveju jums apsaugoti.

Atvejais, numatytais a ir c punktuose, jums turėtų būti nurodomos atitinkamo sprendimo priežastys arba pateikiama jų santrumpa.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Policija turėtų užtikrinti, kad jūs suprastumėte ir jus suprastų. Jeigu maltiečių arba anglų kalbos nesuprantate arba ja nekalbate, turite teisę prašyti vertimo žodžiu į kalbą, kurią suprantate.

Kaip valdžios institucija gali užtikrinti, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu nepilnametis; jei turiu negalią)?

Su jumis turi būti bendraujama paprasta ir suprantama kalba, be to, turi būti atsižvelgiama į jūsų asmeninius bruožus (įskaitant negalią), galinčius turėti poveikio jūsų gebėjimui suprasti ir būti suprastiems. Jūs taip pat turite teisę, pirmą kartą susisiekus su policija, būti lydimi pasirinkto asmens, jeigu dėl nusikaltimo poveikio jums reikalinga pagalba, kad galėtumėte suprasti ir būti suprasti. Jeigu nukentėjusysis yra neįgalus arba nepilnametis, policija visada kreipiasi „Appoġġ“ (Aġenzija Appoġġ) tarnybos socialinių darbuotojų pagalbos ir, jei mano, kad to reikia, gali prašyti kitų atitinkamos srities specialistų pagalbos.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms? Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Pirmą kartą jums kreipusis į policiją ji jums suteiks informaciją apie paramą, kuri jums gali būti suteikta, ir apie tai, kas tokią paramą suteiktų, įskaitant medicininę paramą, psichologinę paramą ir net kitą apgyvendinimo vietą. Be to, policija turi nedelsdama nukreipti jus į paramos aukoms tarnybą.

Kaip saugomas mano privatumas?

Parama yra konfidenciali.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Jūs galite naudotis paramos paslaugomis dar prieš pranešdami apie nusikaltimą.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokio pobūdžio apsaugos esama?

Jei po pirmojo įvertinimo pasirodo, kad jums kyla pavojus, policija turėtų nedelsdama užtikrinti, kad būtumėte saugūs. Jeigu policija padaro išvadą, kad nusikaltimo vykdytojas yra pavojingas, ji gali jį suimti, skubiai perduoti bylą teismui ir prašyti teismo jį sulaikyti.

Taip pat galite prašyti už jūsų bylą atsakingo policijos pareigūno įtraukti jus į liudytojų apsaugos programą. Jūs turėsite patvirtinti, kad liudysite prieš nusikaltimo vykdytoją teismo posėdyje. Jeigu policijos pareigūnas įsitikins, kad jūsų parodymai ar kiti jūsų turimi įrodymai yra svarbūs bylai, jis prašys generalinio prokuroro įtraukti jus į liudytojų apsaugos programą. Į tą programą gali būti įtraukti ir jūsų šeimos nariai bei kiti artimieji. Paprastai programą sudaro priemonės, kuriomis užtikrinamas jūsų asmeninis ir (arba) turto saugumas.

Kas gali suteikti man apsaugą?

Policija

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų, ar man dar kyla pavojus, susijęs su nusikaltimo vykdytoju?

Taip, policija tokį vertinimą atlieka.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų bet kokį kitą pavojų, kylantį man dėl baudžiamosios teisenos sistemos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?

Jeigu proceso metu paaiškėja, kad jums tebekyla pavojus, policija gali prašyti teismo išduoti jūsų ir jūsų šeimos apsaugos orderį.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Smurto namuose atvejais nukentėjusieji apgyvendinami specialiose prieglaudose.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Jeigu esate nepilnametis, apie nusikaltimą vietoj jūsų gali pranešti vienas iš tėvų arba globėjų.

Jeigu jūsų tėvai ar globėjai negali jums atstovauti dėl interesų konflikto, arba jeigu jūs esate vienas arba buvote atskirtas nuo šeimos, teismas savo iniciatyva gali skirti vaiko advokatą arba advokatą (teisinę pagalbą) jums atstovauti.

Mano šeimos narys mirė dėl padaryto nusikaltimo. Kokios mano teisės?

Jūs laikomas nukentėjusiuoju ir turite tokias pat teises, kaip ir nusikaltimo auka.

Mano šeimos narys yra nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Jeigu nusikaltimo auka yra jūsų sutuoktinis, tėvas ar motina, vaikas, brolis ar sesuo, arba jeigu jūs esate jų globėjas, apie nusikaltimą vietoj jų galite pranešti jūs.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios sąlygos taikomos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Tarpininkavimas tarp nukentėjusiojo ir nusikaltimo vykdytojo baudžiamojo proceso metu yra galimas, jeigu nusikaltimo vykdytojas pripažįsta kaltę arba yra pripažintas kaltu. Jeigu kaltė pripažįstama arba yra paskelbtas apkaltinamasis nuosprendis, yra įvairių tarpininkavimo galimybių per teisingumo teismus (Qrati tal-Ġustizzja). Tarpininkavimo paslaugomis galima pasinaudoti pateikiant prašymą teismui arba prokurorui ir (arba) advokatui ir (arba) probuotojui, imantis teisinių veiksmų, kad bylą būtų galima perduoti tarpininkui.

Jeigu teismas prašymą priima, byla perduodama Probacijos ir lygtinio paleidimo departamento aukų ir nusikaltimo vykdytojų tarpininkavimo komitetui (tolau – Komitetas). Komitetas, išnagrinėjęs visą susijusią informaciją, sprendžia, ar bylą verta skirti tarpininkui. Jeigu Komitetas nusprendžia pradėti tarpininkavimą, byla skiriama tarpininkui. Tarpininkas susisiekia su nukentėjusiuoju ir su nusikaltimo vykdytoju ir susitinka su kiekvienu iš jų atskirai, kad galėtų parengti trečią susitikimą, kuriame dalyvautų abi šalys. Kad tarpininkavimo procesas vyktų, tarpininkas turi užtikrinti, kad procesas būtų naudingas abiems šalims ir kad nekiltų antrinės viktimizacijos pavojaus.

Kur galiu rasti įstatymus, kuriuose išdėstytos mano teisės?

Jūsų teisės išdėstytos Nusikaltimo aukų akte (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMaltos įstatymų 539 skyriuje

Dėl tarpininkavimo taikomas Atkuriamojo teisingumo aktas (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMaltos įstatymų 516 skyrius

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Jeigu nukentėjote nuo nusikaltimo, galite apie nusikaltimą pranešti policijai. Jūsų vardu apie nusikaltimą gali pranešti jūsų sutuoktinis, vienas iš tėvų, vaikas, brolis, sesuo arba globėjas. Jūs galite pranešti policijai apie nusikaltimą, apie kurį sužinojote, net jeigu nesate nuo jo nukentėjęs.

Apie nusikaltimą galite pranešti žodžiu artimiausiai policijos nuovadai, jei reikia skubios pagalbos – skambindami pagalbos numeriu „112“, pateikdami pranešimą policijos nuovadoje arba paštu. Jeigu norite pranešimą pateikti raštu, galite jį parašyti patys arba prašyti teisininko pagalbos. Specialiai tam skirtos formos nėra. Pranešimai paprastai teikiami anglų arba maltiečių kalba, tačiau jeigu nesuprantate nė vienos iš šių kalbų ir jomis nekalbate, turite teisę pateikti pranešimą ta kalba, kurią suprantate, arba pasinaudoti vertėjo žodžiu paslaugomis. Reikia nurodyti savo asmens duomenis. Anoniminiai pranešimai iš principo priimami, tačiau dėl tokio pranešimo policija tyrimą pradės, tik jeigu nusikaltimas yra labai sunkus.

Termino, per kurį reikia pranešti apie nusikaltimą, nustatyta nėra. Tačiau įstatymu numatyta, kad praėjus tam tikram laikotarpiui nuo nusikaltimo padarymo, nusikaltimo vykdytojas nebegali būti persekiojamas. Toks laikotarpis priklauso nuo nusikaltimo pobūdžio ir gali būti nuo trijų mėnesių (kai nusikaltimas lengvesnis, pvz., žodinis įžeidimas) iki dvidešimties metų (pvz., nužudymas). Pranešti apie nusikaltimą galite ir pasibaigus tam terminui, bet policija tyrimo nevykdys. Net jeigu policija imtųsi tirti nusikaltimą, teismas nusikaltimo vykdytoją išteisintų.

Dėl lengvesnių nusikaltimų galite teikti policijai specialų skundą, pvz., tais atvejais, kai policija negali pradėti tyrimo, jeigu nepateiktas skundas. Skundai paprastai (bet nebūtinai) teikiami raštu. Galite kreiptis į teisininką, kad jis padėtų jums parengti skundą. Jūsų skunde turi būti: jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, tapatybės kortelės numeris), informacija apie nusikaltimo vykdytoją, incidento aprašymas ir liudytojų, kuriuos norite nurodyti policijai, kad ji juos apklaustų, sąrašas ir jų adresai. Taip pat rekomenduojama (bet neprivaloma) nurodyti teisinę nuostatą, kurią, jūsų manymu, pažeidė nusikaltimo vykdytojas.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Po to, kai pateiksite pranešimą apie nusikaltimą, jums bus suteiktas pranešimo numeris. Naudodamiesi pranešimo numeriu galėsite stebėti bylos nagrinėjimo eigą. Praktiškai apie bylos nagrinėjimo eigą galite sužinoti ir pagal pranešimo pateikimo datą. Informaciją apie tyrimą galite gauti ir nuėję į policijos nuovadą arba jai paskambinę.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)? Kokios sąlygos taikomos?

Nusikaltimo aukos turi teisę gauti teisinę pagalbą.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokios sąlygos taikomos?

Taip, galite prašyti kompensuoti patirtas išlaidas.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Jeigu policija, ištyrusi nusikaltimą, nusprendžia nutraukti bylą jos neperdavusi teismui, kaip nukentėjęs nusikaltimo galite šį sprendimą apskųsti Magistratų teismui (Qorti tal-Maġistrati). Magistratų teismas paprašys jūsų priesaika patvirtinti pranešime pateiktą informaciją ir patvirtinti, kad esate pasirengę liudyti teisme. Taip pat turėsite sumokėti tam tikrą teismo nustatytą sumą – garantiją, kad jūsų ketinimai, susiję su nusikaltimo vykdytojo persekiojimu, yra rimti. Magistratų teismas, išnagrinėjęs įrodymus ir nustatęs, kad įrodymai pakankami, nurodys policijai tęsti tyrimą.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Galite dalyvauti procese kaip civilinė šalis. Jeigu norite dalyvauti procese kaip civilinė šalis, turite teismui pateikti paraišką. Teismas išnagrinės jūsų paraišką ir nuspręs, ar leisti jums įstoti į procesą kaip civilinei šaliai. Būdami civiline šalimi galite dalyvauti teismo posėdžiuose, net ir neviešuose, ir net jeigu duosite parodymus nagrinėjant bylą.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar galiu pasirinkti: nukentėjusiojo, liudytojo, civilinės šalies arba privataus kaltintojo statusą?

Kaip paaiškinta pirmiau, jūs galite būti liudytojas arba civilinė šalis.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Jūsų teisės ir pareigos baudžiamojo teismo teisminio nagrinėjimo procese priklauso nuo teismo, kuriame nagrinėjama jūsų byla:

 • jeigu jūsų bylą tiria policijos pareigūnas ir ji nagrinėjama Magristratų teisme, jūsų teisės yra tokios pačios kaip kaltinamojo: jūs arba jūsų advokatas gali pateikti įrodymų, atlikti kryžminę liudytojų apklausą (užduodamas klausimus per bylą tiriantį policijos pareigūną) ir kt.;
 • jeigu jūsų bylą tiria generalinis prokuroras, generalinio prokuroro pavaduotojas arba prokuroras ir ji nagrinėjama baudžiamajame teisme, jūs tegalite dalyvauti posėdžiuose ir pateikti argumentus, susijusius su nuosprendžiu, jeigu žiuri nusikaltimo vykdytoją pripažino kaltu.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar duoti parodymus? Kokios sąlygos taikomos?

Baudžiamojo proceso metu jūs veikiausiai būsite apklaustas kaip liudytojas, nes teismas norės išgirsti jūsų kaip nukentėjusiojo parodymus.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Jūs turėsite teisę gauti informaciją apie teisminio nagrinėjimo eigą ir apie galutinį nuosprendį.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Kaip civilinė šalis jūs turėsite galimybę susipažinti su teismo aktais ir dokumentais.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Ar galiu nuosprendį apskųsti?

Bylos nagrinėjimas teisme baigiamas teismo sprendimu, kuriuo kaltinamasis nuteisiamas arba išteisinamas dėl jam pareikštų kaltinimų. Jei kaltinamasis bus pripažintas kaltu, teisėjas skirs jam bausmę. Pagal Maltos teisę tik kaltinamasis ir generalinis prokuroras turi teisę apskųsti apkaltinamąjį (išteisinamąjį) nuosprendį ir (arba) bausmę baudžiamajam apeliaciniam teismui.

Tačiau jeigu buvo paduotas apeliacinis skundas ir jūs buvote civilinis ieškovas per pirmąjį teismo procesą, jūsų advokatui bus leidžiama nagrinėti visus su apeliacijos procesu susijusius dokumentus.

Kokias teises turiu po nuosprendžio paskelbimo?

Įsigaliojus nuosprendžiui, turite teisę gauti teismo sprendimo kopiją. Jeigu teismas nuteisia kaltinamąjį laisvės atėmimo bausme, turite teisę būti informuotas apie nusikalstamą veiką padariusio asmens paleidimą arba pabėgimą.

Ar pasibaigus teisminiam nagrinėjimui turiu teisę į paramą ar apsaugą? Kiek laiko?

Turite teisę gauti paramą ar apsaugą po baudžiamojo proceso pabaigos, per teisminį nagrinėjimą ir atitinkamą laikotarpį.

Kokia informacija man gali būti suteikta, jei nusikalstamą veiką padaręs asmuo bus nuteisiamas?

Jums bus įteikta galutinio nuosprendžio kopija.

Ar man bus pranešta, jei nusikalstamą veiką padaręs asmuo bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Taip, jums bus pranešta, kai nusikalstamą veiką padaręs asmuo bus paleidžiamas į laisvę arba pabėgs.

Ar dalyvausiu priimant sprendimus dėl paleidimo ar lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Priimant tokius sprendimus nedalyvausite, nors apie juos jums bus pranešta.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

4 - Kompensacija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, reikalavimas atlyginti žalą)?

Teisinė procedūra, taikoma norint reikalauti, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą, – civilinio ieškinio dėl žalos atlyginimo pateikimas, jeigu baudžiamasis teismas dar neišdavė nusikaltimo vykdytojui nurodymo sumokėti nukentėjusiajam.

Teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas sumokėtų?

Jeigu toks nurodymas yra, turite teisę tą nurodymą vykdyti, tarsi civilinis teismas būtų priėmęs jums palankų sprendimą: tai reiškia, jūs galite net prašyti išduoti turto arešto orderį arba įsakymą dėl arešto.

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokiomis sąlygomis?

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, vyriausybė yra numačiusi galimybę tam tikromis sąlygomis, kurias savo nuožiūra gali nustatyti generalinis prokuroras, sumokėti nukentėjusiajam išankstinį mokėjimą.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

Taip, jūs turite teisę prašyti kompensacijos iš valstybės pagal Nusikalstama veika padarytų sužalojimų kompensavimo schemą (Criminal Injuries Compensation Scheme).

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektroninė forma skelbiama tinklavietėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Ar turiu teisę į kompensaciją, jeigu nusikaltimo vykdytojas nenuteisiamas?

Yra numatyta teisė į kompensaciją, net jeigu nusikaltimo vykdytojas nenuteisiamas arba nežinomas.

Ar turiu teisę į skubią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl mano pateikto ieškinio dėl kompensavimo?

Išimtiniais atvejais gali būti mokamos skubios išmokos, kol nėra galutinio sprendimo dėl ieškinio dėl kompensavimo.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Esu nukentėjęs nuo nusikaltimo. Į ką galiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Policijos
svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Nacionalinės socialinės paramos vaikams ir šeimoms, kurioms reikia pagalbos, tarnybos „Appoġġ“
svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Teisingumo departamentas. Pagalba, susijusi su nusikalstama veika padarytų sužalojimų kompensavimu
Kontaktiniai duomenys:
e. pašto adresas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo.justicedepartment@gov.mt
Telefono Nr. +356 25674330
Adresas 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Maltos teisinės pagalbos tarnybos
svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Karštoji paramos aukoms linija

Paramos numeris 179

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Taip, parama aukoms teikiama nemokamai.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Turite teisę gauti tokią paramą:

 1. informaciją, konsultacijas ir paramą, susijusią su nukentėjusiųjų teisėmis, įskaitant galimybę pasinaudoti nusikalstama veika padarytų sužalojimų kompensavimo schemomis ir informaciją apie jūsų statusą baudžiamajame procese, taip pat paramą ruošiantis dalyvauti baudžiamajame procese;
 2. informaciją apie bet kokią atitinkamą paramos tarnybą arba tiesioginį nukreipimą į ją:
 3. emocinę ir, jei yra, psichologinę pagalbą;
 4. konsultaciją finansiniais ir praktiniais klausimais;
 5. konsultaciją dėl antrinės arba pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ir keršto rizikos.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Maltos paramos aukoms organizacija gali jums suteikti emocinę pagalbą įveikti traumas, patirtas dėl nusikalstamos veikos, teisinę informaciją apie baudžiamąsias procedūras, susijusias su nusikaltimo aukomis, ir praktinę pagalbą, kaip antai palaikant ryšius su policija.
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://victimsupport.org.mt/
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSt Jeanne Antide Foundation

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.