Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Malta

Turinį pateikė
Malta

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nepranešus apie nusikaltimą?

Nuo pat pirmojo jūsų kontakto su policija jums turi būti suteikta informacija apie:

 1. paramą, kuri jums gali būti suteikta, ir apie tai, kas tokią paramą suteiktų;
 2. tvarką, pagal kurią galima pranešti apie nusikaltimą, ir nukentėjusiojo vaidmenį susijusiose procedūrose;
 3. tai, kaip ir kokiomis sąlygomis galite gauti apsaugą;
 4. tai, kaip ir kokiomis sąlygomis galite kreiptis teisinės konsultacijos, teisinės pagalbos ar bet kokios kitos konsultacijos;
 5. tai, kaip ir kokiomis sąlygomis galite siekti žalos atlyginimo;
 6. tai, kaip ir kokiomis sąlygomis turite teisę gauti vertimo žodžiu ar raštu paslaugas;
 7. jeigu gyvenate kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje įvykdytas nusikaltimas, – visas esamas priemones, procedūras ar specialiąsias priemones, kuriomis gali būti apsaugomi jūsų interesai Maltoje;
 8. skundų teikimo procedūras, jeigu policija pažeidė jūsų kaip nukentėjusiojo teises;
 9. kontaktinius duomenis ryšiams dėl jūsų bylos palaikyti;
 10. atkuriamojo teisingumo paslaugas;

tai, kaip ir kokiomis sąlygomis gali būti kompensuotos jūsų išlaidos, patirtos dėl dalyvavimo baudžiamajame procese.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jeigu gyvenate Maltoje ir nukentėjote nuo kitoje valstybėje narėje padaryto nusikaltimo, turite teisę apie nusikaltimą pranešti Maltos policijai. Gavusi jūsų pranešimą, Maltos policija privalo nedelsdama jį išsiųsti valstybės narės, kurioje nusikaltimas padarytas, kompetentingai institucijai, jeigu ji pati dar nepradėjo proceso.

Jeigu pranešiu apie nusikaltimą, kokią informaciją gausiu?

Gavusi jūsų pranešimą apie nusikaltimą, policija turėtų išduoti rašytinį pranešimo apie nusikaltimą patvirtinimą, kuriame būtų nurodyta pagrindinė informaciją apie susijusį nusikaltimą. Be to, turite teisę paprašę gauti toliau nurodytą informaciją:

 1. bet kokį sprendimą nevykdyti tyrimo, jį iš viso nutraukti arba nesiimti priemonių prieš nusikaltimo vykdytoją;
 2. baudžiamojo proceso laiką ir vietą, taip pat nusikaltimo vykdytojui pateiktų kaltinimų pobūdį;
 3. bet kokį galutinį nuosprendį byloje;
 4. informaciją, susijusią su baudžiamojo proceso eiga;
 5. informaciją, jeigu nusikaltimo vykdytojas bus paleistas arba pabėgs iš įkalinimo įstaigos, ir apie priemones, kurių imtasi tokiu atveju jums apsaugoti.

Atvejais, numatytais a ir c punktuose, jums turėtų būti nurodomos atitinkamo sprendimo priežastys arba pateikiama jų santrumpa.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Policija turėtų užtikrinti, kad jūs suprastumėte ir jus suprastų. Jeigu maltiečių arba anglų kalbos nesuprantate arba ja nekalbate, turite teisę prašyti vertimo žodžiu į kalbą, kurią suprantate.

Kaip valdžios institucija gali užtikrinti, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu nepilnametis; jei turiu negalią)?

Su jumis turi būti bendraujama paprasta ir suprantama kalba, be to, turi būti atsižvelgiama į jūsų asmeninius bruožus (įskaitant negalią), galinčius turėti poveikio jūsų gebėjimui suprasti ir būti suprastiems. Jūs taip pat turite teisę, pirmą kartą susisiekus su policija, būti lydimi pasirinkto asmens, jeigu dėl nusikaltimo poveikio jums reikalinga pagalba, kad galėtumėte suprasti ir būti suprasti. Jeigu nukentėjusysis yra neįgalus arba nepilnametis, policija visada kreipiasi „Appoġġ“ (Aġenzija Appoġġ) tarnybos socialinių darbuotojų pagalbos ir, jei mano, kad to reikia, gali prašyti kitų atitinkamos srities specialistų pagalbos.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms? Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Pirmą kartą jums kreipusis į policiją ji jums suteiks informaciją apie paramą, kuri jums gali būti suteikta, ir apie tai, kas tokią paramą suteiktų, įskaitant medicininę paramą, psichologinę paramą ir net kitą apgyvendinimo vietą. Be to, policija turi nedelsdama nukreipti jus į paramos aukoms tarnybą.

Kaip saugomas mano privatumas?

Parama yra konfidenciali.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Jūs galite naudotis paramos paslaugomis dar prieš pranešdami apie nusikaltimą.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokio pobūdžio apsaugos esama?

Jei po pirmojo įvertinimo pasirodo, kad jums kyla pavojus, policija turėtų nedelsdama užtikrinti, kad būtumėte saugūs. Jeigu policija padaro išvadą, kad nusikaltimo vykdytojas yra pavojingas, ji gali jį suimti, skubiai perduoti bylą teismui ir prašyti teismo jį sulaikyti.

Taip pat galite prašyti už jūsų bylą atsakingo policijos pareigūno įtraukti jus į liudytojų apsaugos programą. Jūs turėsite patvirtinti, kad liudysite prieš nusikaltimo vykdytoją teismo posėdyje. Jeigu policijos pareigūnas įsitikins, kad jūsų parodymai ar kiti jūsų turimi įrodymai yra svarbūs bylai, jis prašys generalinio prokuroro įtraukti jus į liudytojų apsaugos programą. Į tą programą gali būti įtraukti ir jūsų šeimos nariai bei kiti artimieji. Paprastai programą sudaro priemonės, kuriomis užtikrinamas jūsų asmeninis ir (arba) turto saugumas.

Kas gali suteikti man apsaugą?

Policija

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų, ar man dar kyla pavojus, susijęs su nusikaltimo vykdytoju?

Taip, policija tokį vertinimą atlieka.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų bet kokį kitą pavojų, kylantį man dėl baudžiamosios teisenos sistemos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?

Jeigu proceso metu paaiškėja, kad jums tebekyla pavojus, policija gali prašyti teismo išduoti jūsų ir jūsų šeimos apsaugos orderį.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Smurto namuose atvejais nukentėjusieji apgyvendinami specialiose prieglaudose.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Jeigu esate nepilnametis, apie nusikaltimą vietoj jūsų gali pranešti vienas iš tėvų arba globėjų.

Jeigu jūsų tėvai ar globėjai negali jums atstovauti dėl interesų konflikto, arba jeigu jūs esate vienas arba buvote atskirtas nuo šeimos, teismas savo iniciatyva gali skirti vaiko advokatą arba advokatą (teisinę pagalbą) jums atstovauti.

Mano šeimos narys mirė dėl padaryto nusikaltimo. Kokios mano teisės?

Jūs laikomas nukentėjusiuoju ir turite tokias pat teises, kaip ir nusikaltimo auka.

Mano šeimos narys yra nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Jeigu nusikaltimo auka yra jūsų sutuoktinis, tėvas ar motina, vaikas, brolis ar sesuo, arba jeigu jūs esate jų globėjas, apie nusikaltimą vietoj jų galite pranešti jūs.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios sąlygos taikomos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Tarpininkavimas tarp nukentėjusiojo ir nusikaltimo vykdytojo baudžiamojo proceso metu yra galimas, jeigu nusikaltimo vykdytojas pripažįsta kaltę arba yra pripažintas kaltu. Jeigu kaltė pripažįstama arba yra paskelbtas apkaltinamasis nuosprendis, yra įvairių tarpininkavimo galimybių per teisingumo teismus (Qrati tal-Ġustizzja). Tarpininkavimo paslaugomis galima pasinaudoti pateikiant prašymą teismui arba prokurorui ir (arba) advokatui ir (arba) probuotojui, imantis teisinių veiksmų, kad bylą būtų galima perduoti tarpininkui.

Jeigu teismas prašymą priima, byla perduodama Probacijos ir lygtinio paleidimo departamento aukų ir nusikaltimo vykdytojų tarpininkavimo komitetui (tolau – Komitetas). Komitetas, išnagrinėjęs visą susijusią informaciją, sprendžia, ar bylą verta skirti tarpininkui. Jeigu Komitetas nusprendžia pradėti tarpininkavimą, byla skiriama tarpininkui. Tarpininkas susisiekia su nukentėjusiuoju ir su nusikaltimo vykdytoju ir susitinka su kiekvienu iš jų atskirai, kad galėtų parengti trečią susitikimą, kuriame dalyvautų abi šalys. Kad tarpininkavimo procesas vyktų, tarpininkas turi užtikrinti, kad procesas būtų naudingas abiems šalims ir kad nekiltų antrinės viktimizacijos pavojaus.

Kur galiu rasti įstatymus, kuriuose išdėstytos mano teisės?

Jūsų teisės išdėstytos Nusikaltimo aukų akte (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) – Maltos įstatymų 539 skyriuje

Dėl tarpininkavimo taikomas Atkuriamojo teisingumo aktas (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) – Maltos įstatymų 516 skyrius

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.