Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Šiaurės Airija

Turinį pateikė
Šiaurės Airija

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nė nepranešus apie nusikaltimą?

Turite teisę gauti rašytinę informaciją apie tai, ko tikėtis iš baudžiamosios teisenos sistemos, pvz., informacinį lankstinuką nukentėjusiesiems, arba interneto svetainės, kurioje yra ta informacija, duomenis.

Priklausomai nuo nusikaltimo, jūsų asmeninių aplinkybių arba informacijos aktualumo tam tikru nusikalstamos veikos tyrimo arba baudžiamojo proceso etapu, nuo pat pirmojo jūsų kontakto su policija jums turi būti suteikta ši informacija:

 • kur ir kaip gauti konsultaciją arba paramą, įskaitant galimybes gauti medicinos pagalbą, specialistų pagalbą (pvz., psichologinę paramą) ir alternatyvų būstą;
 • kaip pranešti apie nusikalstamą veiką ir į ką kreiptis, jeigu turite klausimų dėl bylos;
 • kaip siekti žalos atlyginimo;
 • kokia tvarka galima pasinaudoti, jeigu nukentėjusysis yra ne Šiaurės Airijoje;
 • kokia yra galimybė pasinaudoti vertimo žodžiu ir raštu paslaugomis;
 • kaip pateikti skundą dėl paslaugos teikėjo;
 • kokia yra galimybė pasinaudoti atkuriamojo teisingumo paslaugomis;
 • kaip gauti išlaidų, kurias patyrėte būdamas liudytojas baudžiamajame procese, atlyginimą.

Paramos aukoms paslaugomis turite teisę naudotis bet kuriuo metu, neatsižvelgiant į tai, ar pranešėte apie nusikaltimą, taip pat pasibaigus nusikalstamos veikos tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Turite teisę gauti Nukentėjusiųjų chartijoje (angl. Victim Charter) išdėstytas paslaugas, jeigu nusikaltimas buvo įvykdytas Šiaurės Airijoje arba jeigu paslaugos yra susijusios su baudžiamuoju procesu, kuris vyksta Šiaurės Airijoje. [1]

[1] Teisė gauti Kompensavimo tarnybų kompensaciją gali priklausyti nuo jūsų gyvenamosios vietos arba pilietybės, nebent aiškiai nustatoma, kad nukentėjote nuo prekybos žmonėmis arba jums buvo suteiktas prieglobstis, humanitarinė apsauga arba leidimas laikinai gyventi šalyje.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Iš policijos turite teisę gauti šią informaciją:

 • rašytinį patvirtinimą, kad pranešėte apie nusikaltimą, įskaitant pagrindinę informaciją apie nusikaltimą. Rašytinis patvirtinimas galėtų būti laiško, elektroninio pranešimo, pvz., e. pašto žinutės ar tekstinio pranešimo, formos arba galėtų būti parašytas ranka. Galite prašyti tokio patvirtinimo nesiųsti. Jeigu policija mano, kad siunčiant rašytinį patvirtinimą jums gali būti pakenkta (pavyzdžiui, smurto namuose atvejais), jie gali sutikti jo nesiųsti;
 • aiškų paaiškinimą, ko tikėtis iš baudžiamosios teisenos sistemos, kai pranešate apie nusikaltimą arba kai su jumis, kaip nukentėjusiuoju, susisiekiama atliekant nusikalstamos veikos tyrimą;
 • įvertinimą, ar pageidaujate paramos, ir jeigu taip, tai kokios pagalbos ar paramos jums gali prireikti. tai padės nustatyti, ar priklausote vienai iš trijų kategorijų nukentėjusiųjų, kuriems gali prireikti papildomos paramos, ir nustatyti, ar jums gali būti skirtos specialiosios priemonės ir kiek jos jums gali būti naudingos. Policijos pavedimu paramos aukoms tarnybos gali atlikti išsamesnį įvertinimą;
 • rašytinę informaciją, ko tikėtis iš baudžiamosios teisenos sistemos, pvz., informacinį lankstinuką nukentėjusiesiems, arba interneto svetainės, kurioje pateikiama ta pati informacija, duomenis – kuo greičiau, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie nusikaltimą arba nuo to momento, kai vykstant tyrimui su jumis buvo užmegztas ryšys kaip su nukentėjusiuoju;
 • informaciją, kaip dažnai būsite informuojamas apie bylos eigą po pokalbio su policija;
 • nepagrįstai nedelsiant – sprendimo nevykdyti nusikalstamos veikos tyrimo paaiškinimą;
 • konsultaciją, kai bylos tyrimas baigiamas nepateikus kaltinimų nė vienam asmeniui, ir motyvų paaiškinimą.

Turite teisę iš policijos gauti informaciją apie paramos aukoms tarnybas, įskaitant jų kontaktinius duomenis, kad bet kuriuo metu galėtumėte į jas kreiptis paramos.

Turite teisę, kad policija be nepagrįsto delsimo jums pateiktų toliau nurodytą informaciją ir paaiškintų motyvus, kai įtariamasis:

 • suimamas;
 • apklausiamas jį informavus apie jo teises;
 • paleidžiamas nepateikus kaltinimų;
 • paleidžiamas policijai gavus užstatą arba jeigu pakeičiamos arba panaikinamos policijos užstato sąlygos.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Jeigu anglų kalbos nesuprantate arba ja nekalbate, turite teisę prašyti vertimo žodžiu į kalbą, kurią suprantate:

 • kai pranešate apie nusikalstamą veiką [1];
 • kai jus apklausia policija ir
 • kai duodate liudytojo parodymus.

Jeigu anglų kalbos nesuprantate arba ja nekalbate, turite teisę prašyti raštu išversti toliau nurodytą informaciją:

 • rašytinį nusikaltimo, apie kurį pranešta, patvirtinimą;
 • jeigu apklausos tikslais arba teismo posėdyje būtina susipažinti su konkrečiu jums atskleistu dokumentu – atitinkamų dokumentų dalių kopiją;
 • dokumentą, kuriuo jūs informuojamas apie teisminio bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą ir
 • baudžiamojo proceso rezultatus, kai pagal šį kodeksą turite tam teisę, ir, kai įmanoma, bent jau sprendimų motyvų santrauką.

[1] Jeigu anglų kalbos nesuprantate arba ja nekalbate turite teisę pranešti apie nusikaltimą jums suprantama kalba arba naudodamiesi reikiama lingvistine pagalba.

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Pagal Nukentėjusiųjų chartiją paslaugų teikėjai privalo su jumis bendrauti paprasta ir suprantama kalba, imdamiesi reikiamų priemonių (pvz., naudodamiesi sistema EasyRead, Brailio raštu arba registruoto tarpininko paslauga), kad padėtų jums suprasti ir būti suprastam. Svarstydami tinkamas priemones, paslaugų teikėjai turi atsižvelgti į asmeninius bruožus, galinčius turėti poveikio jūsų gebėjimui suprasti ir būti suprastam.

Galima gauti įvairių informacinių lankstinukų įvairiais formatais, kuriuose vartojama paprasta kalba.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Nukentėjusiųjų chartijos 76 straipsnyje numatyta nukentėjusiųjų teisė naudotis paramos aukoms paslaugomis neatsižvelgiant į tai, ar jie pranešė apie nusikaltimą policijai. Chartija taikoma ir organizacijoms Victim Support NI bei National Society for the Prevention of Cruelty to Children(NSPCC) Jauno amžiaus liudytojų tarnybai. NSPCC atveju teisės taikomos tik tuo atveju, jei vaikas arba jauno amžiaus asmuo turi duoti parodymus teisme. NSPCC paramos paslaugos gali būti teikiamos ir chartijoje nenumatytais atvejais, pvz., Vaikų linijos paslaugos.

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Policija jums paaiškins, kad, kai jūs pranešite apie nusikaltimą, jie automatiškai perduos jūsų duomenis paramos aukoms tarnyboms. Turite teisę prašyti policijos neperduoti jūsų duomenų paramos aukoms tarnyboms.

Kaip saugomas mano privatumas?

Kai pagal Nukentėjusiųjų chartiją paslaugų teikėjai privalo bendrai naudotis informacija, jie privalo tai daryti veiksmingai, vykdydami savo prievoles, numatytas 1998 m. Duomenų apsaugos įstatyme (angl. Data Protection Act 1998) ir kituose aktualiuose teisės aktuose.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Ne, paramos aukoms paslaugomis turite teisę naudotis bet kuriuo metu, neatsižvelgiant į tai, ar pranešėte apie nusikaltimą, taip pat pasibaigus nusikalstamos veikos tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokio pobūdžio apsaugos esama?

Jeigu nukentėjusysis praneša apie nusikaltimą paslaugų teikėjui, atsakingam už nusikalstamų veikų tyrimą, paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad nukentėjusysis būtų individualiai įvertintas siekiant nustatyti konkrečius apsaugos poreikius ir tai, ar nukentėjusiajam būtų naudingos konkrečios apsaugos priemonės arba specialiosios priemonės per apklausą ar specialiosios priemonės duodant parodymus, ir kiek tos priemonės būtų naudingos.

Įvertinimo pobūdis priklauso nuo visų aplinkybių, įskaitant nusikaltimo sunkumą ir nukentėjusiojo patirtos akivaizdžios žalos laipsnį. Atliekant įvertinimą turi būti atsižvelgiama į nukentėjusiojo asmeninius bruožus, jo požiūrį ir nusikaltimo pobūdį bei aplinkybes.

Jeigu, atlikęs individualų įvertinimą, paslaugų teikėjas nustato, kad nukentėjusysis turi specialių apsaugos poreikių ir jam būtų naudingos konkrečios apsaugos priemonės per apklausą, už nusikalstamos veikos tyrimą atsakingas paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į operatyvines ir praktines kliūtis, taip pat turi užtikrinti šiuos dalykus:

 • jeigu įmanoma, užtikrinti, kad visas nukentėjusiojo apklausas atliktų tas pats asmuo, nebent taip būtų pakenkta tinkamam nusikalstamos veikos tyrimo atlikimui;
 • užtikrinti, kad apklausa prireikus vyktų šiam tikslui skirtose arba pritaikytose patalpose;
 • užtikrinti, kad apklausas atliktų kvalifikuoti šiuo tikslu apmokyti specialistai arba kad apklausos būtų atliekamos per juos, ir
 • užtikrinti, kad seksualinio smurto, smurto dėl lyties ar smurto namuose atvejais nukentėjusiesiems būtų suteikta galimybė būti apklausiamiems tos pačios lyties asmens. Jeigu įmanoma, bet kurį tokį prašymą reikėtų patenkinti, nebent tikėtina, kad jį patenkinus bus pakenkta tinkamam nusikalstamos veikos tyrimo atlikimui.

Mažai tikėtinu įtariamojo pabėgimo iš kardomojo kalinimo vietos atveju policija, sužinojusi apie pabėgimą arba gavusi apie jį pranešimą iš įkalinimo įstaigos, jei tik įmanoma, jums praneš apie pabėgimą ir apie visas priemones, kurių buvo imtasi jums apsaugoti, jeigu vertinama, kad įtariamasis jums kelia didelę žalos padarymo riziką.

Kas gali man suteikti apsaugą?

Jeigu nukentėjusysis praneša apie nusikaltimą paslaugų teikėjui, atsakingam už nusikalstamų veikų tyrimą, šis turi užtikrinti, kad nukentėjusysis būtų individualiai įvertintas siekiant nustatyti konkrečius apsaugos poreikius. Dažniausiai tai bus policija.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų, ar nusikaltimo vykdytojas man negali padaryti daugiau žalos?

Visi nuo nusikalstamų veikų nukentėję asmenys turi teisę, kad policija įvertintų jų galimus poreikius ar reikalingą paramą, įskaitant tai, ar jiems būtų naudinga taikyti specialiąsias priemones, ir kiek tai būtų naudinga. Šio įvertinimo trukmė ir turinys priklauso nuo nusikaltimo sunkumo ir jūsų individualių poreikių. Atliekant įvertinimą bus atsižvelgta į jūsų asmenines savybes, nusikaltimo pobūdį bei aplinkybes ir į jūsų požiūrį. Kuo daugiau informacijos galėsite suteikti įvertinimo metu, tuo labiau paramos lygis bus pritaikytas prie jūsų individualių poreikių.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų, ar baudžiamosios teisenos sistema (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu) man negali padaryti daugiau žalos?

Visi nuo nusikalstamų veikų nukentėję asmenys turi teisę, kad policija įvertintų jų galimus poreikius ar reikalingą paramą, įskaitant tai, ar jiems būtų naudinga taikyti specialiąsias priemones, ir kiek tai būtų naudinga. Šio įvertinimo trukmė ir turinys priklauso nuo nusikaltimo sunkumo ir jūsų individualių poreikių. Atliekant įvertinimą bus atsižvelgta į jūsų asmenines savybes, nusikaltimo pobūdį bei aplinkybes ir į jūsų požiūrį. Kuo daugiau informacijos galėsite suteikti įvertinimo metu, tuo labiau paramos lygis bus pritaikytas prie jūsų individualių poreikių.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Pagal Nukentėjusiųjų chartiją jūs turite teisę gauti didesnę paramą kaip pažeidžiamas nukentėjusysis [1], jeigu tikėtina, kad jūsų įrodymų kokybė pablogės, nes turite:

 • psichinės sveikatos problemų;
 • mokymosi arba bendravimo sunkumų;
 • neurologinį sutrikimą arba
 • fizinę negalią.

[1] Tai grindžiama 1999 m. Įsakymo dėl įrodymų baudžiamosiose bylose (Šiaurės Airija) (angl. Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1999) 4 straipsnyje išdėstytais kriterijais, pagal kuriuos teismas nustato, ar liudytojas yra tinkamas, kad jam būtų taikomos specialiosios priemonės.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Pagal Nukentėjusiųjų chartiją turite teisę gauti didesnę paramą kaip pažeidžiamas nukentėjusysis [1], jeigu nusikalstamos veikos padarymo metu jums nėra suėję 18 metų. Tai apima tinkamumą taikyti specialiąsias priemones, jeigu duodate parodymus teisme.

[1] Tai grindžiama 1999 m. Įsakymo dėl įrodymų baudžiamosiose bylose (Šiaurės Airija) 4 straipsnyje išdėstytais kriterijais, pagal kuriuos teismas nustato, ar liudytojas yra tinkamas, kad jam būtų taikomos specialiosios priemonės.

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Mirusiųjų artimieji giminaičiai pagal Nukentėjusiųjų chartiją turi teisę gauti paslaugas kaip nukentėjusieji nuo sunkiausio nusikaltimo.

Mano šeimos narys buvo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Neįgaliems nukentėjusiesiems arba nukentėjusiesiems, kurie nusikaltimo metu buvo taip sunkiai sužaloti, kad negali bendrauti, skiriamas atstovas šeimai.

Jeigu turite negalią arba nusikaltimo metu buvote taip sunkiai sužalotas, kad negalite bendrauti, jūs arba jūsų artimieji giminaičiai turi teisę paskirti atstovą šeimai, kuris, kaip bendras kontaktinis asmuo, gautų Nukentėjusiųjų chartijoje numatytas paslaugas.

Nukentėjusiojo, kuriam nėra suėję 18 metų, vienas iš tėvų arba globėjas.

Jeigu esate nukentėjusysis, kuriam nėra suėję 18 metų, paprastai paslaugas pagal Nukentėjusiųjų chartiją turi teisę gauti vienas iš jūsų tėvų arba globėjas. [1]

[1] Nebent vieno iš jūsų tėvų ar globėjo atžvilgiu vykdomas nusikalstamos veikos tyrimas arba policija jam yra pateikusi kaltinimą nusikaltimu, arba jeigu, remiantis pagrįsta dalyvaujančio paslaugų teikėjo nuomone, vieno iš jūsų tėvų arba globėjo teisė priimti tokias paslaugas neatitinka jūsų interesų.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios taikomos sąlygos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Atkuriamojo teisingumo tikslas yra padėti atitaisyti nusikaltimu padarytą žalą (įskaitant psichinę ir emocinę žalą). Visi atkuriamojo teisingumo metodai yra visiškai savanoriški – neprivalote dalyvauti, šiuos metodus taikyti padeda kvalifikuotas tarpininkas. Atkuriamasis teisingumas gali reikšti, kad jums ir nusikaltimo vykdytojui teks palaikyti tiesioginius arba netiesioginius ryšius. Šie ryšiai gali būti palaikomi raštu, žodžiu arba faktinio susitikimo būdu. Visos šalys turi galimybę išdėstyti tai, kas įvyko, ir paaiškinti nusikalstamos veikos poveikį. Prieš tai atitinkamas paslaugų teikėjas jus parengs, siekdamas užtikrinti, kad jūs jaustumėtės remiamas.

Bus imamasi tinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad procesas, kuriame sutinkate dalyvauti, būtų saugus; bet kuriame jūsų ir nusikaltimo vykdytojo susitikime visada dalyvaus kvalifikuotas tarpininkas. Jeigu nusikaltimo vykdytojas pripažino kaltę ir nori dalyvauti susitikime arba su jumis bendrauti, jums gali atsirasti galimybė nusikaltimo vykdytojui paaiškinti, kokį poveikį jums turėjo incidentas. Tada galite siekti atsiprašymo arba susitarti dėl veiksmų, kuriuos nusikaltimo vykdytojas turi atlikti siekdamas atitaisyti padarytą žalą.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame išdėstytos mano teisės?

Pagal Šiaurės Airijos 2015 m. Teisingumo įstatymo (angl. Justice (Northern Ireland) Act) 31 straipsnio 2 dalį Teisingumo Departamentas Šiaurės Airijos Asamblėjai pateikė Nukentėjusiųjų chartiją.

Nukentėjusiųjų chartijoje išdėstytos paslaugos, kurias Šiaurės Airijoje nukentėjusiesiems teikia pagrindinės baudžiamosios teisenos organizacijos ir kitos atitinkamas funkcijas atliekančios organizacijos. Šios organizacijos paminėtos kaip „paslaugų teikėjai“.

Nukentėjusiųjų chartijoje numatytos teisės taikomos visiems nukentėjusiesiems, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.

Paskutinis naujinimas: 14/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.