Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

Kaip pranešti apie nusikaltimą?

Jei tapote nusikaltimo auka, apie jį policijai (arba prokurorui) galite pranešti žodžiu arba raštu. Taip pat galite prašyti, kad apie nusikaltimą už jus praneštų kitas asmuo, tačiau tam asmeniui turite suteikti rašytinį įgaliojimą. Rašytinis ir pasirašytas įgaliojimas bus pridėtas prie bylos medžiagos.

Apie nusikaltimą taip pat gali pranešti sutuoktinis (-ė) arba suaugę vaikai.

Jei nusprendžiate apie nusikaltimą pranešti žodžiu, turite nuvykti į policijos nuovadą. Jūsų pranešimą priėmęs policijos pareigūnas surašys oficialų protokolą ir paprašys jūsų jį pasirašyti. Rašytiniai pranešimai taip pat turi būti pasirašyti.

Jūsų pranešime turi būti nurodytas jūsų vardas ir pavardė, profesija, namų adresas ir pateiktas išsamus įvykių aprašymas. Jei žinote nusikaltimą padariusio asmens tapatybę, turite pateikti visą turimą informaciją apie jį, taip pat visus su incidentu susijusius įrodymus. Nusikaltimo tyrimo metu byloje taip pat galite pateikti papildomą informaciją.

Jei nekalbate rumunų kalba arba jos nesuprantate, galite pateikti pranešimą jums suprantama kalba, o teisminė institucija turės jį išversti. Šiuo atveju galite prašyti, kad bet koks jums siunčiamas šaukimas į teismą būtų surašytas jums suprantama kalba.

Jei nukentėjote nuo smurto šeimoje, galite paprašyti, kad policija išduotų laikinosios apsaugos orderį, arba kompetentingam teismui pateikti prašymą dėl apsaugos orderio. Tai reiškia, kad turite užpildyti standartinę paraiškos formą, kuri pateikiama apygardos teismui (judecătoria), kurio jurisdikcijai priklauso jūsų gyvenamoji vieta. Paraišką galima pateikti asmeniškai arba, jei sutinkate, ją gali pateikti asmuo iš socialinių tarnybų, dirbantis su smurto šeimoje atvejais, prokuroras arba policijos pareigūnas.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Remdamosi jūsų pranešimu, policijos įstaigos perduos bylą prokurorui, kuris jai suteiks unikalų numerį.

Pranešę apie nusikaltimą, savo bylos eigą galite patikrinti šiuo tikslu pateikdami rašytinį prašymą, kartu nurodydami adresą Rumunijoje arba e. pašto adresą arba elektroninių žinučių siuntimo adresą, kuriuo valdžios institucijos turėtų siųsti informaciją.

Prokurorui nusprendus bylą perduoti teismui, turite teisę susipažinti su byla teismo patalpose per teismo procesą. Be to, jūsų bus prašoma atvykti į teismą.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokias sąlygas turiu įvykdyti?

Jei esate nukentėjusioji šalis, turite teisę gauti teisinę pagalbą arba turėti atstovą.

a) Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu turite teisę naudotis pasirinkto advokato paslaugomis, už kurias pats sumokate. Jei nusikaltėlis nuteisiamas, iš nusikaltėlio galėsite susigrąžinti savo patirtas su advokato paslaugomis susijusias išlaidas.

b) Jei norite, galite būti atstovaujamas per visą baudžiamosios bylos nagrinėjimą, išskyrus atvejus, kai jūsų dalyvavimas yra privalomas arba kai atitinkamai prokuroras, teisėjas ar teismas mano, kad tai yra būtina (pvz., bylos nagrinėjimo tikslais).

c) Tam tikrais atvejais teisinė pagalba baudžiamojoje byloje gali būti teikiama nemokamai:

 • jei prokuroras arba teisėjas mano, kad jūs negalite pasirūpinti savo gynyba ir jūs neturite apmokamo advokato;
 • jei esate nepilnametis ir dar neįgijote visiško veiksnumo (dėl santuokos arba teismo sprendimu);
 • pareikalavus, jei tapote kurio nors iš toliau nurodytų nusikaltimų auka: bandymas nužudyti ir bandymas nužudyti sunkinančiomis aplinkybėmis, kūno sužalojimas, tyčiniai nusikaltimai, dėl kurių aukai padaromi kūno sužalojimai (kūno sužalojimo sąvoka apibrėžta Baudžiamajame kodekse), išžaginimas, seksualinis išpuolis, lytinių santykių turėjimas su nepilnamečiu ir seksualinis nepilnamečių tvirkinimas;
 • pareikalavus, jei esate aukos, kuri mirė dėl nužudymo, nužudymo sunkinančiomis aplinkybėmis arba kito tyčinio nusikaltimo, sutuoktinis (-ė), vienas iš tėvų arba kitas jos išlaikomas asmuo;
 • pareikalavus, jei tapote kitų nei pirmiau išvardyti nusikaltimai auka ir jei jūsų mėnesinės pajamos, kurių dydis nustatomas kiekvieno šeimos nario atžvilgiu, nėra didesnės nei bendrasis minimalus nacionalinis darbo užmokestis. Prašymas suteikti nemokamą teisinę pagalbą turėtų būti pateiktas specializuotam teismui, kurio jurisdikcijoje gyvenate.

Tokiais atvejais nemokama teisinė pagalba yra prieinama tik jei pranešėte apie nusikaltimą policijai arba prokurorui per 60 dienų nuo nusikaltimo padarymo arba, atitinkamais atvejais, per 60 dienų nuo dienos, kai sužinojote apie nusikaltimą. Jei apie nusikaltimą negalėjote pranešti, 60 skaičiuojama nuo dienos, kurią išnyko aplinkybės, dėl kurių negalėjote pranešti apie nusikaltimą.

Jei norite gauti nemokamą teisinę pagalbą, turite pateikti prašymą atitinkamai prokurorui arba teismui, kuris imsis būtinų veiksmų. Nemokamą teisinę pagalbą galite gauti iki baudžiamosios bylos pabaigos.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokias sąlygas turiu įvykdyti?

Galite prašyti atlyginti savo teisines išlaidas. Teismas nuspręs, kuri jūsų išlaidų dalis turi būti atlyginta ir kas tai turės padaryti.

Jei byloje dalyvaujate kaip nukentėjusioji šalis arba civilinis ieškovas (jei jums leidžiama pareikšti civilinį ieškinį) ir kaltinamasis pripažįstamas kaltu (net jei jam dėl tam tikrų priežasčių nepaskiriama bausmė), jam bus liepta apmokėti jūsų teisines išlaidas.

Ar galiu paduoti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Jei prokuroras nusprendžia užbaigti bylą jos neperduodamas teismui, tokį jo sprendimą galite apskųsti per 20 dienų nuo tokio sprendimo kopijos gavimo dienos. Savo skundą turite paduoti vyriausiajam prokurorui.

Jei vyriausiasis prokuroras atmeta jūsų skundą, jo sprendimą galite apskųsti teismo laikinajai teisėjų kolegijai.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Baudžiamojoje byloje galite dalyvauti kaip:

auka (nukentėjusioji šalis).

Jei dėl nusikaltimo patyrėte sužalojimą, byloje galite dalyvauti kaip auka ir šiuo atveju turite teisę pasinaudoti įvairiomis toliau aprašytomis procesinėmis teisėmis;

liudytojas.

Jei procedūroje nenorite dalyvauti kaip nukentėjusioji šalis, turėtumėte apie tai informuoti jūsų bylą nagrinėjančią teisminę instituciją, kuri vis tiek jus gali apklausti kaip liudytoją, jei mano, kad tai būtina. Jei esate kviečiamas kaip liudytojas, privalote turėti atstovą ir nurodyti viską, ką žinote apie incidentą;

civilinis ieškovas.

Jei norite reikalauti kompensacijos už nusikaltimu padarytą žalą, turite pareikšti civilinį ieškinį ir taip tapti civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje.

Apskritai teismo posėdžiai yra vieši ir juose galite dalyvauti nepriklausomai nuo savo vaidmens byloje. Tačiau teismas gali nuspręsti surengti uždarą teismo posėdį, kai tokiam sprendimui priimti yra pakankamai priežasčių. Šiuo atveju teismo posėdyje galėsite dalyvauti tik jei esate nukentėjusioji šalis arba civilinis ieškovas.

Teismo salėje privalote dalyvauti tik jei esate kviečiamas į apklausą (pvz., kaip liudytojas).

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar aš esu ar galiu pasirinkti aukos, liudytojo, civilinės šalies arba privataus kaltintojo statusą?

Jei tapote nusikaltimo auka, teisingumo sistemoje galite atlikti vieną iš toliau nurodytų vaidmenų:

auka (nukentėjusioji šalis).

Jei dėl nusikaltimo patyrėte sužalojimą, byloje galite dalyvauti kaip auka ir šiuo atveju turite teisę pasinaudoti įvairiomis toliau aprašytomis procesinėmis teisėmis;

civilinis ieškovas.

Jei norite reikalauti kompensacijos už nusikaltimu padarytą žalą, galite pareikšti civilinį ieškinį ir taip tapti civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje;

liudytojas.

Jei procedūroje nenorite dalyvauti kaip nukentėjusioji šalis, turėtumėte apie tai informuoti jūsų bylą nagrinėjančią teisminę instituciją, kuri vis tiek jus gali apklausti kaip liudytoją, jei mano, kad tai būtina. Šiuo atveju būsite iškviestas į apklausą ir jūsų bus prašoma pateikti išsamią informaciją apie incidentą. Apklausoje privalote dalyvauti visais atvejais, kai esate į ją kviečiamas.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Jei baudžiamojoje byloje dalyvaujate kaip nukentėjusioji šalis / civilinis ieškovas, jums suteikiamos įvairios procesinės teisės.

Baudžiamojo tyrimo metu turite toliau nurodytas teises.

 • Turite teisę reikalauti sumokėti kompensaciją už nusikaltimu padarytą žalą. Šiuo tikslu jums reikia tapti civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje arba pareikšti atskirą civilinį ieškinį. Kad taptumėte civiliniu ieškovu byloje, šiuo tikslu turite pateikti žodinį prašymą policijos pareigūnui arba prokurorui arba pateikti policijos pareigūnui arba bylą nagrinėjančiam prokurorui rašytinį prašymą. Prašyme reikėtų nurodyti, kokios kompensacijos reikalaujate, motyvus ir pateikti susijusius įrodymus.
  Per pirmąją apklausą prokuroras arba policijos pareigūnas jus informuos, kad byloje galite tapti civiliniu ieškovu.
 • Turite teisę reikalauti atlyginti teisines išlaidas. Teismas nuspręs, kuri jūsų išlaidų dalis turi būti atlyginta ir kas tai turės padaryti.
  Jei byloje dalyvaujate kaip nukentėjusioji šalis arba civilinis ieškovas (jei jums leidžiama pareikšti civilinį ieškinį) ir kaltinamasis pripažįstamas kaltu (net jei jam dėl tam tikrų priežasčių nepaskiriama bausmė), jam bus liepta apmokėti jūsų teisines išlaidas.
 • Turite teisę gauti informaciją apie tyrimo eigą, taip pat sprendimo, kuriuo prokuroras nusprendžia neperduoti bylos teismui, jei toks sprendimas priimamas, kopiją. Šiuo atveju turėsite pateikti prašymą policijos pareigūnui arba bylą nagrinėjančiam prokurorui ir nurodyti adresą Rumunijoje, e. pašto adresą arba elektroninių žinučių adresą, kuriuo gausite informaciją. Prokurorui nusprendus perduoti bylą nagrinėti teisme, gausite šaukimą į teismą.
 • Turite teisę gauti vertimo žodžiu ir raštu paslaugas, jei nekalbate rumunų kalba arba jos nesuprantate. Jei nekalbate rumunų kalba, baudžiamojoje byloje vertėjo žodžiu paslaugas gausite nemokamai.
 • Baudžiamojoje byloje turite teisę naudotis advokato pagalba. Konkrečiais atvejais (pvz., kai prokuroras mano, kad negalėsite pasirūpinti savo gynyba arba esate nepilnametis ir dar neįgijote visiško veiksnumo, kai tapote tam tikrų nusikaltimų auka, kai jūsų pajamos nesiekia tam tikro dydžio ir pan., žr. atsakymą į pirmesnį klausimą) turite teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą.
 • Turite teisę turėti atstovą baudžiamojoje byloje, išskyrus atvejus, kai jūsų dalyvavimas yra privalomas arba kai atitinkamai prokuroras, teisėjas arba teismas mano, kad jūsų dalyvavimas yra privalomas (pvz., bylos nagrinėjimo tikslais).
 • Jūs arba jūsų advokatas gali susipažinti su byla. Tačiau susipažinimui su byla taikomos konkrečios taisyklės, apie kurias informuos prokuratūros raštinė.
 • Turite teisę būti policijos pareigūno arba bylą nagrinėjančio prokuroro iškviestas į apklausą. Apklausos metu galite prašyti, kad jus lydėtų jūsų teisinis atstovas, jei toks yra, ir jūsų pasirinktas asmuo, kurio dalyvavimas apklausoje, jūsų manymu, gali būti naudingas. Teisminė institucija jūsų prašymą gali atmesti tik remdamasi motyvuotais pagrindais.
  Kai pranešate apie jums padarytą nusikaltimą, teisminė institucija privalo jus iš karto apklausti. Jei to neįmanoma padaryti, jus turėtų apklausti kuo greičiau po to, kai pranešėte apie nusikaltimą.
  Jei tapote smurto šeimoje, išžaginimo arba kitų rūšių seksualinio išpuolio, netinkamo elgesio su nepilnamečiais, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo auka, taip pat visais kitais atvejais, kai jums reikia apsaugoti savo privatumą, galite prašyti, kad jus apklaustų tos pačios lyties asmuo. Teisminė institucija jūsų prašymą gali atmesti tik remdamasi motyvuotais pagrindais.
 • Turite teisę pateikti įrodymus ir visus kitus reikalavimus, susijusius su bylos išsprendimu. Tai galite padaryti per savo apklausą arba atskiru prašymu, kurį teikiate jūsų bylą nagrinėjančiai teisminei institucijai.
 • Jei nusikaltėlis buvo sulaikytas kardomajam kalinimui ir paskui paleistas, turite teisę gauti informaciją apie jo paleidimą. Per savo pirmą apklausą būsite informuotas apie šią teisę ir jūsų bus klausiama, ar norite gauti informaciją apie nusikaltėlio paleidimą.
 • Galite apskųsti veiksmus, kurių buvo imtasi jūsų byloje. Skundas turėtų būti paduodamas bylą nagrinėjančiam prokurorui, kai veiksmą atliko policijos pareigūnas, arba vyriausiajam prokurorui, kai veiksmą atliko jūsų bylą nagrinėjantis prokuroras.
  Jei apskundžiate prokuroro sprendimą užbaigti baudžiamąją bylą ir jūsų skundas atmetamas, šį sprendimą galite apskųsti laikinajai teisėjų kolegijai.

Teisminio nagrinėjimo metu

 • Turite teisę reikalauti sumokėti kompensaciją už nusikaltimu padarytą žalą. Šiuo tikslu jums reikia tapti civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje arba pareikšti atskirą civilinį ieškinį.
  Jei baudžiamajame tyrime dalyvavote kaip civilinis ieškovas, tą patį statusą galite išlaikyti per teisminį nagrinėjimą.
  Jei baudžiamajame tyrime nedalyvavote kaip civilinis ieškovas, civiliniu ieškovu vis tiek galite tapti teisminio nagrinėjimo metu prieš tyrimo etapo pradžią. Apie tai būsite informuotas, kai pirmą kartą gausite šaukimą atvykti į teisminį nagrinėjimą.
  Teisminio nagrinėjimo teisme metu galite žodžiu paprašyti jums suteikti civilinio ieškovo statusą arba pateikti rašytinį prašymą dėl to. Prašyme reikėtų nurodyti, kokios kompensacijos reikalaujate, motyvus ir pateikti susijusius įrodymus.
 • Turite teisę reikalauti atlyginti teisines išlaidas. Teismas nuspręs, kuri jūsų išlaidų dalis turi būti atlyginta ir kas tai turės padaryti.
  Jei byloje dalyvaujate kaip nukentėjusioji šalis arba civilinis ieškovas (jei jums leidžiama pareikšti civilinį ieškinį) ir kaltinamasis pripažįstamas kaltu (net jei jam dėl tam tikrų priežasčių nepaskiriama bausmė), jam bus liepta apmokėti jūsų teisines išlaidas.
 • Turite teisę gauti vertimo žodžiu ir raštu paslaugas, jei nekalbate rumunų kalba arba jos nesuprantate. Jei nekalbate rumunų kalba, baudžiamojoje byloje vertėjo žodžiu paslaugas gausite nemokamai.
 • Baudžiamojoje byloje turite teisę naudotis advokato pagalba. Konkrečiais atvejais (pvz., kai prokuroras mano, kad negalėsite pasirūpinti savo gynyba arba esate nepilnametis ir dar neįgijote visiško veiksnumo, kai tapote tam tikrų nusikaltimų auka, kai jūsų pajamos nesiekia tam tikro dydžio ir pan., žr. atsakymą į pirmesnį klausimą) turite teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą.
 • Turite teisę turėti atstovą baudžiamojoje byloje, išskyrus atvejus, kai jūsų dalyvavimas yra privalomas arba kai atitinkamai prokuroras, teisėjas arba teismas mano, kad jūsų dalyvavimas yra privalomas (pvz., bylos nagrinėjimo tikslais).
 • Jūs arba jūsų advokatas gali susipažinti su byla. Tačiau susipažinimui su byla taikomos konkrečios taisyklės, apie kurias informuos teismo raštinė;
 • Turite teisę būti išklausytas teismo proceso metu. Teismas paprašys jūsų atvykti į bylos nagrinėjimą ir jums bus užduodami su nusikaltimu susiję klausimai. Jūsų taip pat bus prašoma smulkiai papasakoti viską, ką atsimenate apie incidentą;
 • Turite teisę užduoti klausimus kaltinamajam, liudytojams ir ekspertams, kai vykdoma jų apklausa.
 • Turite teisę pateikti prieštaravimus ir daryti išvadas baudžiamaisiais bylos klausimais.
 • Turite teisę pateikti įrodymus ir visus kitus reikalavimus, susijusius su bylos išsprendimu.
 • Jei nusikaltėlis buvo sulaikytas kardomajam kalinimui arba nuteisiamas, kad atliktų laisvės atėmimo bausmę, turite teisę gauti informaciją apie jo paleidimą. Jei neprašėte gauti informacijos apie nusikaltėlio paleidimą per pirmą savo apklausą baudžiamojo tyrimo metu, kai buvote informuotas apie šią teisę, tokį prašymą žodžiu arba raštu teismui vis tiek galite pateikti teisminio nagrinėjimo metu.
 • Jei yra priimtas nuosprendis, apie jį būsite informuotas ir turite teisę jį apskųsti.
Baudžiamojoje byloje dalyvaujanti nukentėjusioji šalis arba civilinis ieškovas, arba liudytojas taip pat turi pareigų, kylančių iš teisminių institucijų poreikio išsiaiškinti byloje tiesą ir užtikrinti nusikaltėlio atsakomybę:
 • pareiga atvykti pas policijos pareigūną, prokurorą arba teisėją, kai esate kviečiamas padaryti pareiškimus;
 • pareiga nurodyti visus apie incidentą žinomus faktus; turėtumėte žinoti, kad jei teisminėms institucijoms pateikėte neteisingus faktus, galite būti apkaltintas priesaikos sulaužymu ir už tai nuteistas. Jei esate įtariamojo / kaltinamojo sutuoktinis (-ė) arba artimas giminaitis, galite atsisakyti daryti pareiškimus. Taip pat galite atsisakyti atsakyti į klausimus, jei jie yra susiję su profesine paslaptimi, kurią privalote išsaugoti, ir kai teisminėms institucijoms tai yra teisiškai privaloma;
 • pareiga informuoti teismines institucijas apie bet kokį adreso pasikeitimą, kad jos galėtų jus iškviesti ir išsiųsti jums būsimus pranešimus apie bylą;
 • privalote mandagiai elgtis ir paisyti bylos nagrinėjimo formalumų. Priešingu atveju teismas gali liepti jus išvesdinti iš teismo posėdžių salės.
Baudžiamojo tyrimo metu ir teismo proceso metu turite teisę į apsaugos priemones, jei teisminės institucijos mano, kad jums gali kilti pavojus arba jei esate tam tikrų nusikaltimų, kurie gali daryti poveikį jūsų privatumui arba orumui, auka.

Labai svarbu, kad žinotumėte, jog tais atvejais, kai teisminės institucijos mano, kad jums gali grėsti pavojus arba kad jūsų privatumui arba orumui gali būti daromas poveikis dėl informacijos, kurią pateikiate, arba dėl kitų priežasčių, jos, siekdamos užtikrinti jūsų apsaugą, jums paprašius arba savo iniciatyva (ex officio) gali taikyti tam tikras priemones, pavyzdžiui:

 • stebėti jūsų namus arba laikiną būstą arba užtikrinti jo apsaugą;
 • suteikti jums arba jūsų šeimos nariams palydą arba apsaugą kelionės metu;
 • apsaugoti jūsų tapatybės duomenis;
 • vykdyti apklausą naudodamos audiovizualines priemones, kuriomis iškraipomas jūsų balsas ir atvaizdas, ir nereikalaudamos asmeniškai dalyvauti tais atvejais, kai nepakanka kitų priemonių;
 • rengti uždarą teismo posėdį per visą jūsų apklausą.

Teisėjas, jei mano, kad tai yra būtina siekiant užtikrinti jūsų apsaugą teismo proceso metu, gali nuspręsti apklausą rengti uždarame teismo posėdyje. Galite teisėjo prašyti paskelbti uždarą teismo posėdį.

Be to, teismo proceso metu teismas gali uždrausti skelbti bet kokius tekstus, piešinius, nuotraukas ar atvaizdus, kurie galėtų atskleisti jūsų tapatybę.

Jei esate liudytojas, taip pat turite teisę į kitas specialias liudytojų apsaugos priemones. Jei manote, kad jums kyla pavojus, turėtumėte informuoti apie tai policijos pareigūną, prokurorą arba teisėją ir pateikti kuo daugiau informacijos.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar duoti parodymus? Kokias sąlygas turiu įvykdyti?

Taip. Jei nusprendėte dalyvauti teisminiame nagrinėjime, prokuroras / policijos pareigūnas ir teisėjas gali jus apklausti kaip nukentėjusiąją šalį / civilinį ieškovą.

Prokuroras arba policijos pareigūnas iškvies jus atvykti į policijos / prokuratūros patalpas, kad jus apklaustų, o teisminio nagrinėjimo metu būsite iškviestas į apklausą proceso metu.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Baudžiamojo tyrimo metu galite gauti informacijos apie bylos eigą ir kopiją, kurioje išsamiai aprašomas prokuroro sprendimas, susijęs su rekomendacijomis dėl bylos perdavimo teismui. Šiuo atveju turėsite pateikti prašymą policijos pareigūnui arba bylą nagrinėjančiam prokurorui ir nurodyti adresą Rumunijoje, e. pašto adresą arba elektroninių žinučių adresą, kuriuo gausite informaciją.

Teisminio nagrinėjimo metu būsite iškviestas į pirmą teismo posėdį ir informuotas, kad byloje galite tapti civiliniu ieškovu. Į kitus bylos nagrinėjimo posėdžius nebūsite kviečiamas. Dalyvaudamas teismo posėdžiuose arba susipažindamas su byla būsite informuotas apie bylos eigą ir kitus bylos nagrinėjimo posėdžius. Tačiau būsite kviečiamas visada, kai jus bus būtina apklausti.

Nuosprendis jums bus įteiktas iš karto, kai tik bus parengtas.

Jei nesuprantate rumunų kalbos, nuosprendžio protokolas (pranešimas apie teismo sprendimą be išsamios motyvuojamosios dalies) bus įteiktas jums suprantama kalba. Motyvai jums bus pateikti rumunų kalba ir jūs galite kreiptis į prieinamas vertimo raštu tarnybas, kad jos pateiktų vertimą.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Taip, su byla galite susipažinti jūs pats arba jūsų advokatas. Kad tai padarytumėte, turite atvykti į prokuratūros arba teismo, kuris saugo jūsų bylą, raštinę ir pateikti prašymą dėl to.

Tačiau susipažinimui su byla taikomos konkrečios taisyklės, apie kurias informuos raštinė.

Turite teisę gauti informaciją apie sąlygas ir procedūrą, taikomą asmenų priėmimui į liudytojų apsaugos programą.

Paskutinis naujinimas: 25/07/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.