Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Škotija

Turinį pateikė
Škotija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

Baudžiamoji byla

A. Nurodymas atlyginti žalą (compensation order)

Remiantis 1995 m. Škotijos Baudžiamojo proceso įstatymo (angl. Criminal Procedure (Scotland) Act 1995) 249-253 straipsniais, bet kuris Škotijos baudžiamųjų bylų teismas turi įgaliojimus atitinkamais atvejais nurodyti nusikaltimo vykdytojui sumokėti tam tikrą kompensaciją už nusikaltimu nukentėjusiajam padarytą sužalojimą, nuostolius ar žalą, nepateikiant atskiro civilinio ieškinio.

1995 m. įstatymu nenumatyta galimybė nukentėjusiajam asmeniškai teikti prašymą teismui, kad šis priimtų nurodymą atlyginti žalą; tačiau prokuroras gali šį klausimą atitinkamais atvejais iškelti teisme ir visais atvejais prokuroras turėtų pateikti teismui visą turimą informaciją apie patirto sužalojimo, nuostolių ar žalos mastą ir vertę.

Pagal galiojančias teisės nuostatas nukentėjusysis turi teisę civilinių bylų teisme pateikti nusikaltimo vykdytojui ieškinį dėl žalos atlyginimo (jeigu jis buvo fiziškai sužalotas arba patyrė psichinę traumą) arba prašyti Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus institucijos (angl. Criminal Injuries Compensation Authority, CICA) išmokėti kompensaciją. Baudžiamųjų bylų teismų nurodymai atlyginti žalą poveikio šioms teisėms neturi, tačiau bet kokios kompensacijos suma, kurią nukentėjusiajam priteisia civilinių bylų teismas arba CICA, bus sumažinta pagal nurodymą atlyginti žalą sumokėtinos kompensacijos dydžiu.

Oficialiajame baudžiamajame procese suma, kuri gali būti priteista nurodymu atlyginti žalą, neribojama.

Pagreitintame baudžiamajame procese taikomos šios ribos:

  • apygardos teisme (angl. Sheriff Court) didžiausia už kiekvieną nusikalstamą veiką priteistina suma yra 10 000 GBP (tačiau už įstatyme numatytas nusikalstamas veikas, padarytas 2011 m. kovo 28 d. arba vėliau, jeigu didžiausia taikytina bauda viršija nurodytą sumą, didžiausia suma, kuri gali būti priteista pagal nurodymą atlyginti žalą, yra tokia pati kaip ir ta didžiausia bauda);
  • taikos teisingumo teisme (angl. Justice of the Peace Court) didžiausia suma už kiekvieną nusikalstamą veiką yra Standartinės skalės 4 lygio suma (2 500 GBP).

Bet kokia suma pagal nurodymą atlyginti žalą sumokama teismo kanceliarijos darbuotojui, kuris tada perveda minėtą sumą asmeniui, kuriam ji privalo būti sumokėta.

B. Reikalavimas atlyginti žalą pagal Nurodymą atlyginti žalą bendruomenei

Kai kaltinamasis nuteisiamas už nusikalstamą veiką, teismas tam tikromis aplinkybėmis gali priimti Nurodymą atlyginti žalą bendruomenei (angl. Community Payback Order, CPO). Pagal 1995 m. Škotijos Baudžiamojo proceso įstatymo 227H straipsnį vienas iš Nurodymo atlyginti žalą bendruomenei reikalavimų (kartu su nusikaltimo vykdytojo priežiūros reikalavimu) gali būti reikalavimas sumokėti kompensaciją.

Tos pačios priteisiamos sumos ribos taikomos ir reikalavimams išmokėti kompensaciją, ir nurodymams atlyginti žalą (kaip išdėstyta pirmiau).

Kompensacija gali būti sumokama kaip vienkartinė išmoka arba dalimis teismo kanceliarijos darbuotojui, kuris tada perveda minėtą sumą asmeniui, kuriam ji privalo būti sumokėta. Visa kompensacijos suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip praėjus 18 mėnesių nuo Nurodymo atlyginti žalą bendruomenei priėmimo arba ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki priežiūros laikotarpio pabaigos, taikoma ankstesnė iš šių datų. Jeigu nusikaltimo vykdytojas nesumoka kompensacijos, tai gali būti laikoma Nurodymo atlyginti žalą bendruomenei pažeidimu.

C. Prokuroro pasiūlymas atlyginti žalą

Pagal 1995 m. Škotijos Baudžiamojo proceso įstatymo 302A straipsnį prokuroras gali įtariamajam nusiųsti „pasiūlymą atlyginti žalą“, jeigu paaiškėja, kad buvo padaryta atitinkama nusikalstama veika. Pasiūlymas atlyginti žalą yra veiksminga tiesioginė priemonė, taikoma už nusikalstamas veikas, dėl kurių asmuo patiria piniginius nuostolius, asmeninius nuostolius, nerimą arba stresą.

Jeigu pasiūlymas atlyginti žalą priimamas arba laikomas priimtu (kai įtariamasis pasiūlymo oficialiai neatmeta), baudžiamasis persekiojimas negali būti vykdomas ir neatsiranda teistumas.

Remiantis 2008 m. Įsakymu dėl nurodymo atlyginti žalą (didžiausios sumos) (angl. Compensation Order (Maximum Amount) Order 2008), papildančiu 1995 m. Škotijos Baudžiamojo proceso įstatymą, didžiausia suma, išmokama pagal pasiūlymą atlyginti žalą, yra 5 000 GBP.

Bet kokia suma pagal pasiūlymą atlyginti žalą sumokama teismo kanceliarijos darbuotojui, kuris tada perveda minėtą sumą asmeniui, kuriam ji privalo būti sumokėta.

Civilinė byla

Pagal galiojančias teisės nuostatas auka turi teisę nusikaltimo vykdytojui civilinių bylų teisme pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo. Jeigu nukentėjusysis nusprendžia pateikti ieškinį civilinių bylų teisme, taikomos kitokios procedūros, kurios yra reglamentuojamos kitokiomis teismo taisyklėmis ir priklauso nuo to, ar ieškiniai pateikiami apygardos teisme (angl. Sheriff Court), ar Sesijų teisme (angl. Court of Session). Įvairios taisyklės yra pateiktos Škotijos teismų tarnybos interneto svetainės skiltyjeTaisyklės ir praktika.

Bet kokio pareiškimo ar prašymo rengimas ir įvairios teismo procedūros yra gana sudėtingi dalykai, ir rekomenduojama naudotis teisinėmis konsultacijomis.

Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje - Škotijoje netaikoma

Tai yra procedūra, kai teismas gali priimti nutartį dėl žalos atlyginimo nukentėjusiajam nuo nusikalstamos veikos. Užuot siekęs žalos atlyginimo atskiru civiliniu ieškiniu, nukentėjusysis pateikia nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui civilinį reikalavimą nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme. Pažymėtina, kad, nors ši sistema taikoma kai kuriose civilinės teisės jurisdikcijose, Škotijoje ji netaikoma.

Teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas sumokėtų?

Žalos atlyginimo išieškojimas baudžiamojoje byloje

Bet kokia suma pagal

  • nurodymą atlyginti žalą,
  • reikalavimą atlyginti žalą pagal Nurodymą atlyginti žalą bendruomenei arba
  • prokuroro pasiūlymą atlyginti žalą

sumokama teismo kanceliarijos darbuotojui, kuris turi pervesti minėtą sumą asmeniui, kuriam ji privalo būti sumokėta.

Mokėjimą išieškoti gali tik teismas, teisę į mokėjimą turintis asmuo jokiu būdu neturėtų tiesiogiai susisiekti arba bandyti susisiekti su nusikaltimo vykdytoju ir neturėtų iš jo asmeniškai priimti mokėjimo.

Jeigu pagal nurodymą atlyginti žalą arba pagal pasiūlymą atlyginti žalą neatliekamas mokėjimas, teismas gali imtis tolesnių veiksmų lėšoms išieškoti, naudodamasis įvairiomis sankcijomis, įskaitant:

  • nurodymus atskaityti iš išmokų;
  • pajamų arešto orderius;
  • lėšų arešto orderius ir
  • transporto priemonės konfiskavimo orderius.

Jeigu mokėjimas neatliekamas pagal Nurodyme atlyginti žalą bendruomenei išdėstytą reikalavimą atlyginti žalą, tai gali būti laikoma Nurodymo atlyginti žalą bendruomenei pažeidimu ir nusikalstamą veiką padaręs asmuo gali būti grąžinamas į teismą. 1995 m. Škotijos Baudžiamojo proceso įstatymo 227ZC straipsnyje įtvirtintos nuostatos dėl Nurodymų atlyginti žalą bendruomenei pažeidimų ir dėl veiksmų, kurių gali imtis teismas.

Žalos atlyginimo išieškojimas civilinėje byloje

Jeigu nukentėjusysis laimi bylą civilinių bylų teisme ir teismas jam priteisia tam tikrą sumą pinigų, nukentėjusysis turėtų susisiekti su Sheriff Officers bendrove, kuri patars skolos išieškojimo procedūros klausimais. Daugiau informacijos galima rasti asociacijos Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers interneto svetainėje.

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokiomis sąlygomis?

Kompensacija iš CICA

Jeigu teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė atlyginti žalą, tačiau jis kompensacijos nesumoka, valstybė nukentėjusiajam avanso neišmoka. Taip pat žr. pirmesnį klausimą Žalos atlyginimo išieškojimas.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

Asmenų, kurie buvo fiziškai sužaloti arba patyrė psichinę traumą dėl smurtinių nusikaltimų Anglijoje, Škotijoje arba Velse, kai nėra nustatyta nukentėjusiojo kaltės, reikalavimus atlyginti žalą nagrinėja Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus institucija (angl. Criminal Injuries Compensation Authority, CICA). Kompensacijų išmokėjimo kriterijai ir sumos nustatytos pagal vyriausybės Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus sistemą.

2012 m. Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus sistema yra vyriausybės finansuojama sistema, veikianti siekiant išmokėti kompensacijas nukentėjusiesiems nuo smurtinių nusikaltimų, kurie, tiesiogiai nukentėdami nuo smurtinio nusikaltimo, patyrė sunkius fizinius sužalojimus arba psichinę traumą, kai nėra nustatyta nukentėjusiojo kaltės. Sistemos taisykles ir išmokamų kompensacijų sumas tvirtina Jungtinės Karalystės Parlamentas, o CICA yra atsakinga už sistemos administravimą ir visus sprendimus dėl individualių prašymų. Sistemoje numatyti sužalojimų tarifai, pagal kuriuos nustatoma už patirtus sužalojimus mokėtina kompensacija.

Esama dviejų rūšių kompensacijų - kompensacijos už asmens sužalojimus ir kompensacijos už mirtinus sužalojimus - kai kuriais atvejais papildoma kompensacija išmokama už prarastas pajamas, priklausomybę ar, atitinkamais atvejais, specialias išlaidas.

Kompensacijos gali būti skirtos sunkiausius sužalojimus patyrusiems nukentėjusiesiems, išžaginimo ir kitų seksualinių nusikaltimų aukoms, smurto prieš vaikus aukoms ir gedintiesiems. Pagal šią sistemą neišmokamos kompensacijos už nesunkius sužalojimus.

Ne visi reikalavimai išmokėti kompensacijas patenkinami. Prašymą pateikęs asmuo turi atitikti sistemos taisykles. Turi būti įvykdyti pilietybės ir gyvenamosios vietos kriterijai (sistemos taisyklių 10-16 punktai). Prašymai turi būti pateikiami iš karto, kai tik juos pateikti tampa pagrįstai įmanoma, bet kuriuo atveju - per dvejus metus nuo incidento, per kurį nusikalstamu būdu buvo padarytas sužalojimas (nors kai kuriais atvejais, išimtinėmis aplinkybėmis, terminas gali būti pratęstas, žr. 87-89 punktus). Taip pat taikomos taisyklės, kuriomis reikalaujama, kad prašymą pateikęs asmuo būtų per pagrįstai įmanomą terminą pranešęs apie incidentą, per kurį buvo nusikalstamu būdu padarytas sužalojimas, ir tiek, kiek pagrįstai įmanoma, bendradarbiautų, kad smurtautojui būtų įvykdytas teisingumas (22 ir 23 punktai). Kompensacijos gali būti neišmokamos arba sumažinamos įvairiomis kitomis aplinkybėmis, pvz., jeigu kompensacijos nederėtų skirti dėl prašymą pateikusio asmens elgesio (25 punktas) ir jeigu prašymą pateikęs asmuo prašymo CICA pateikimo metu nėra atlikęs baudžiamuoju nuosprendžiu skirtos bausmės (26 punktas ir D priedas). Daugiau informacijos apie šią sistemą galima rasti čia.

Ar turiu teisę į specialią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl mano pateikto ieškinio dėl kompensavimo?

2012 m. Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus sistema yra parengta kaip kraštutinė priemonė. Pagal šią sistemą išmokamos kompensacijos nėra skirtos skubiems poreikiams patenkinti; dažniausiai asmens prašymas bus patenkintas tik nuo incidento praėjus tam tikram laikui. Kompensacija išmokama tik tada, kai Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus institucija (angl. CICA) įsitikina, kad prašymą pateikęs asmuo atitinka sistemos taisykles; jie teiraujasi policijos informacijos apie incidentą ir apie prašymą pateikusį asmenį, siekdami įsitikinti, ar prašymas atitinka tinkamumo kriterijus. Jeigu CICA įsitikina, kad prašymą pateikęs asmuo turi teisę gauti kompensaciją, tačiau negali priimti galutinio sprendimo, ji gali apsvarstyti galimybę skirti specialią išmoką. Taip gali būti daroma tuo atveju, kai CICA laukia, kol paaiškės ilgalaikis prašymą pateikusio asmens sužalojimo poveikis.

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltimo vykdytojas nepripažintas kaltu?

Kad nuo smurtinio nusikaltimo nukentėjęs asmuo įgytų teisę į kompensaciją, nebūtina, kad nusikaltimo vykdytojas būtų nustatytas ar nuteistas (Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus sistemos taisyklių 9 punktas). Tačiau pagal šią sistemą reikalaujama, kad prašymą pateikęs asmuo būtų per pagrįstai įmanomą terminą pranešęs apie incidentą policijai ir tiek, kiek pagrįstai įmanoma, būtų bendradarbiavęs, kad nusikaltimo vykdytojui būtų įvykdytas teisingumas (22 ir 23 punktai). Taigi, prašymą pateikę asmenys neįgyja teisės į kompensaciją, jeigu visapusiškai nebendradarbiavo su nusikaltimo tyrėjais ir atitinkamai baudžiamąjį persekiojimą vykdančia prokuratūra.

Paskutinis naujinimas: 29/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.