Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Škotija

Turinį pateikė
Škotija

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nė nepranešus apie nusikaltimą?

Su nusikaltimu susijusią informaciją taip pat tikriausiai galėsite gauti kreipdamasis į atitinkamas organizacijas: Škotijos policiją (angl. Police Scotland), Karališkąją prokuratūrą ir prokurorų tarnybą (angl. Crown Office and Procurator Fiscal Service), Škotijos teismų tarnybą (angl. Scottish Courts and Tribunals Service), Škotijos įkalinimo įstaigų tarnybą (angl. Scottish Prison Service) ir Škotijos lygtinio paleidimo valdybą (angl. Parole Scotland). Daugiau informacijos galite rasti Škotijos vyriausybės interneto svetainės Nusikalstamumo, teisingumo ir teisės skiltyje.

Jeigu nuspręsite pranešti apie nusikaltimą policijai, ji jums išduos nukentėjusiojo globos kortelę. Taip jūsų skundas bus užregistruotas ir jums bus suteikta papildoma informacija.

Škotijos Nukentėjusiųjų teisių kodekse taip pat išdėstytos tam tikros teisės, kuriomis galite pasinaudoti, priklausomai nuo baudžiamosios teisenos sistemos etapo, kuriame esate.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Net jeigu nusikalstama veika buvo padaryta ne Škotijoje, jūsų gyvenimo Škotijoje laikotarpiu jūs vis tiek galite turėti teisę į apsaugą - naudojamos šios priemonės:

Europos apsaugos orderis (EAO). Europos apsaugos orderiu sudaromos sąlygos bet kurios ES šalies teismo priimtą nutartį (kuria, pavyzdžiui, draudžiama tam tikram asmeniui prie jūsų artintis) pripažinti ir vykdyti Škotijoje. Arba, jeigu nutartis buvo priimta Škotijoje, ji gali būti perkelta į šalį, kurioje gyvenate.

Daugiau informacijos apie EAO galima rasti Škotijos teismų tarnybos interneto svetainėje.

Pagal 2014 m. Nukentėjusiųjų ir liudytojų įstatymą apie kitoje ES valstybėje narėje padarytą nusikaltimą galite pranešti Škotijos policijai, kuri privalo užtikrinti, kad skundas būtų be nepagrįsto delsimo perduotas atitinkamai valstybės narės, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika arba įtariama nusikalstama veika, valdžios institucijai.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Jeigu nuspręsite pranešti apie nusikaltimą, gausite nukentėjusiojo globos kortelę. Taip pat turite teisę toliau nurodytų valdžios institucijų prašyti su konkrečia byla susijusios informacijos.

 • Škotijos policijos (angl. Police Scotland) galite prašyti informacijos apie sprendimą nepradėti nusikalstamos veikos tyrimo ir prašyti nurodyti sprendimo motyvus, taip pat galite prašyti informacijos apie sprendimą nutraukti nusikalstamos veikos tyrimą ir prašyti nurodyti sprendimo motyvus.
 • Karališkosios prokuratūros ir prokurorų tarnybos (angl. Crown Office and Prosecutor Fiscal Service) - jeigu jūsų byloje nevykdomas baudžiamasis persekiojimas, turite teisę sužinoti priežastis, kodėl to nedaroma, ir prašyti peržiūrėti šį sprendimą.
 • Škotijos teismų tarnybos (angl. Scottish Courts and Tribunals Service) - čia galite sužinoti visų teismo posėdžių datas, galutinį teismo sprendimą, priimtą teisminio bylos nagrinėjimo metu ar išnagrinėjus apeliacine tvarka apskųstą teismo sprendimą, taip pat jų motyvus.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Baudžiamosios teisenos proceso metu turite teisę suprasti ir būti suprastas. Jeigu jums sunku suprasti ar kalbėti anglų kalba, galite prašyti vertėjo žodžiu, kuris jums padėtų:

 • suprasti jums pateikiamus klausimus;
 • suprasti jums pateikiamą informaciją;
 • pateikti atsakymus ir informaciją; veiksmingai bendrauti kitais aspektais.

Jūs taip pat galite prašyti dokumento vertimo raštu, jeigu dokumentas jums pateikiamas pagal teisės aktus arba jeigu tai yra būtina, kad galėtumėte dalyvauti nusikalstamos veikos tyrime arba teismo procese.

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Pateikus prašymą, informacija teikiama įvairiais formatais, netrukus bus išleista Nukentėjusiųjų teisių kodekso versija lengvai skaitomu formatu.

Organizacija Appropriate Adults padeda bendrauti policijai ir 16 metų bei vyresniems nukentėjusiesiems, turintiems bendravimo sunkumų dėl psichikos sutrikimo, įskaitant mokymosi sutrikimą. Tai daugiausia daroma per policijos apklausas, tačiau pagalba gali būti teikiama ir atliekant teismo ekspertizes bei atpažinimo procedūras.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Esama įvairių paramos aukoms organizacijų, priklausomai nuo nusikaltimo pobūdžio.

 • Victim Support Scotland yra didžiausia labdaros organizacija, teikianti paramą ir informavimo paslaugas nukentėjusiesiems ir liudytojams Škotijoje. Victim Support Scotland naudoja asmenų poreikiais pagrįstą vertinimo metodiką suasmenintai paramai teikti.
 • Organizacija Community Safety Glasgow (TARA) teikia paramą prekybą žmonėmis išgyvenusiems nukentėjusiesiems - priklausomai nuo asmeninių poreikių, kritiniu atveju iki 45 dienų laikotarpiui, suteikia būstą, planuoja priežiūrą, nukreipia juos į kitas tarnybas ir teikia paramą, kad jie galėtų pasinaudoti teisinėmis konsultacijomis.
 • Organizacija Migrant Help remia pažeidžiamus migrantus - teikia konsultacijas ir rekomendacijas prieglobsčio prašytojams, paslaugas sulaikytiems užsieniečiams ir konsultacijas įkalintiems užsieniečiams.
 • Kitos organizacijos - tai PETAL, Rape Crisis Scotland, Scottish Women's Aid, ChildLine ir kt.
 • Visų paramos aukoms organizacijų kontaktinius duomenis galite rasti Škotijos nukentėjusiųjų teisių kodekse.

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Policija pasiteiraus, ar pageidaujate būti nukreiptas į paramos aukoms tarnybas, ir jūsų informaciją joms perduos tik tuo atveju, jei davėte sutikimą.

Kaip saugomas mano privatumas?

Kai pranešate apie nusikaltimą, policija imasi veiksmų jums paremti ir apsaugoti nuo pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ir keršto. Paramos veiksmai gali būti tokie:

 • apklausti jus tik tada, kai būtina;
 • užtikrinti, kad apklausos būtų kuo trumpesnės;
 • apklausai naudoti specializuotas patalpas.
 • Tam tikromis aplinkybėmis teismas gali nustatyti pranešimo apie jūsų bylą žiniasklaidoje apribojimus.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Ne, jūs turite teisę naudotis paramos aukoms paslaugomis, net jeigu apie nusikaltimą nebuvo pranešta policijai.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokio pobūdžio apsaugos esama?

Kai pranešate apie nusikaltimą, policija imasi veiksmų jums paremti - apsaugoti nuo pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ar keršto.

Paramos veiksmai gali būti tokie:

 • apklausti jus tik tada, kai būtina;
 • užtikrinti, kad apklausos būtų kuo trumpesnės;
 • apklausai naudoti specializuotas patalpas.

Tam tikromis aplinkybėmis teismas gali nustatyti pranešimo apie jūsų bylą žiniasklaidoje apribojimus. Kai tikslinga, teismas taip pat gali nustatyti specialias užstato sąlygas kaltinamiesiems.

Daugiau informacijos apie apsaugos priemones galima gauti iš Škotijos policijos arba Karališkosios prokuratūros ir prokurorų tarnybos.

Kas gali man suteikti apsaugą?

Žr. pirmiau išdėstytą informaciją.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų, ar nusikaltimo vykdytojas man negali padaryti daugiau žalos?

Žr. pirmiau išdėstytą informaciją.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų, ar baudžiamosios teisenos sistema (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu) man negali padaryti daugiau žalos?

Žr. pirmiau išdėstytą informaciją.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Žr. pirmiau išdėstytą informaciją.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Kai kurie asmenys gali būti itin pažeidžiami arba jiems gali kilti pavojus dėl jų aplinkybių arba parodymų, kuriuos jų gali būti paprašyta duoti teisme, pobūdžio. Esama įvairių galimybių, kaip padėti pažeidžiamiems liudytojams duoti parodymus teisme, pvz., tai atlikti TV ryšiu arba už uždangos, kad nebūtų galima matyti kaltinamojo. Tai vadinama specialiosiomis priemonėmis.

Daugiau informacijos apie specialiąsias priemones galima gauti iš Karališkosios prokuratūros ir prokurorų tarnybos ir iš Škotijos teismų tarnybos. Atitinkamos valdžios institucijos taip pat turėtų jūsų pasiteirauti, ar turite nuogąstavimų dėl parodymų davimo, ir gali jums padėti suteikdamos įvairių galimybių kaip duoti parodymus.

Visi vaikai (jaunesni negu 18 metų asmenys) pagal teisės aktus priskiriami pažeidžiamiems asmenims ir kartu su tariamais nukentėjusiaisiais nuo smurto namuose, seksualinių nusikaltimų, prekybos žmonėmis ir persekiojimo automatiškai įgyja teisę naudotis tam tikromis standartinėmis specialiosiomis priemonėmis. Liudytojas, kuris turi psichikos sutrikimą, mokymosi sutrikimą arba patiria baimę ir stresą žinodamas, kad teks duoti parodymus, taip pat gali būti laikomas pažeidžiamu. Pažeidžiamumo nustatymo vertinimą atlieka Karališkoji prokuratūra ir prokurorų tarnyba.

Škotijos teismų tarnyba taip pat užtikrina, kad nukentėjusieji, laukdami eilės duoti parodymus teisme, turėtų atskirus laukiamuosius nuo gynybos liudytojų.

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Nukentėjusiųjų giminaičiai taip pat gali kreiptis į paramos aukoms organizacijas, įskaitant Victim Support Scotland.

Jeigu dėl nusikaltimo mirė artimas šeimos narys, galite turėti tokias pačias teises (pvz., teisę į informaciją apie bylą), tarsi būtumėte nukentėjusysis. Pavyzdžiui, jeigu turite giminaitį, kuris mirė, turite teisę gauti informaciją iš policijos.

Daugiau informacijos galima rasti Nukentėjusiųjų teisių kodekse ir Paslaugų standartuose, kuriuos kartu parengė Škotijos policija, Karališkoji prokuratūra ir prokurorų tarnyba, Škotijos teismų tarnyba, Škotijos įkalinimo įstaigų tarnyba ir Škotijos lygtinio paleidimo valdyba. (žr. toliau pateiktą nuorodą)

Mano šeimos narys buvo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Nukentėjusiųjų giminaičiai taip pat gali kreiptis į paramos nukentėjusiesiems organizacijas, įskaitant Victim Support Scotland.

Kai kuriomis aplinkybėmis (pvz., jeigu nukentėjusysis mirė) šeimos narys gali turėti tokias pačias teises (pvz., teisę į informaciją apie bylą), tarsi jis būtų nukentėjusysis.

Pavyzdžiui, jeigu turite giminaitį, kuris mirė, turite teisę gauti informaciją iš policijos. Daugiau informacijos galima rasti Nukentėjusiųjų teisių kodekse ir Paslaugų standartuose, kuriuos parengė Škotijos teismų tarnyba.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios taikomos sąlygos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Sacro yra Škotijos bendruomenės teisingumo organizacija, kuri savo veikla siekia sukurti saugesnes ir glaudesnes bendruomenes visoje Škotijoje. Ji teikia tarpininkavimo paslaugas. Daugiau informacijos pateikta jos interneto svetainėje.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame išdėstytos mano teisės?

Naujausią informaciją apie nukentėjusiųjų teises galite rasti Škotijos Nukentėjusiųjų teisių kodekse, kuris pateiktas čia.

Paskutinis naujinimas: 29/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.