Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nepranešus apie nusikaltimą?

Apskritai, kaip nusikaltimo auka, jau nuo pirmo kontakto su institucijomis arba pareigūnais ir kai teikiamos pagalbos ir paramos paslaugos, kurias teikia viešosios institucijos, ir net prieš pranešdamas apie nusikaltimą turite teisę gauti apsaugą, informaciją, paramą, pagalbą ir priežiūrą.

Galite prašyti institucijų arba pareigūnų, į kuriuos iš pradžių kreipiatės, kad jie Jus nusiųstų į paramos nusikaltimų aukoms tarnybas (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), kuriose Jums bus nemokamai ir konfidencialiai suteikta pagalba, net jei dar nepranešėte apie nusikaltimą.

Taip pat jau nuo tada, kai pirmą kartą susisiekiate su institucijomis ir pareigūnais, Jus gali lydėti Jūsų pasirinktas asmuo.

Be to, kaip nusikaltimo auka, turite teisę suprasti ir būti suprantamas, kai atliekamas bet koks veiksmas, kurį reikia atlikti po pranešimo apie nusikaltimą, įskaitant informavimą dar prieš pateikiant šį pranešimą: kai reikia, teikiamos teisiškai pripažintų gestų kalbų vertimo paslaugos, taip pat suteikiama pagalbinių priemonių, kad būtų lengviau bendrauti žodžiu.

Visas bendravimas ir žodžiu, ir raštu vyks aiškia, paprasta ir suprantama kalba ir bus atsižvelgiama į Jūsų asmenines savybes ir poreikius, ypač jei turite kokią nors jutimo, protinę ar psichikos negalią arba esate nepilnametis.

Informacija, kurią turite teisę gauti kaip nusikaltimo auka ir kuri bus Jums suteikta jau kai pirmą kartą susisieksite su institucijomis ar pareigūnais ir kai bus teikiamos pagalbos ir paramos paslaugos, yra visų pirma apie:

 • tvarką, pagal kurią galima pranešti apie nusikaltimą, gauti konsultacijų ir teisininko pagalbą, ir, kai tinka, kokiomis sąlygomis galima tai gauti nemokamai;
 • pagalbos ir paramos (medicininės, psichologinės arba materialinės) priemones, kurios yra Jums prieinamos, ir kokia tvarka galite jomis naudotis;
 • galimybę prašyti imtis apsaugos priemonių ir, kai tinka, kokia tvarka reikėtų tai daryti;
 • kompensaciją, kurią galite turėti teisę gauti, ir, kai tinka, kokia tvarka reikėtų jos prašyti;
 • atkuriamojo teisingumo paslaugas, kuriomis galima naudotis tais atvejais, kai tai teisiškai įmanoma;
 • atvejus, kai gali būti kompensuotos Jūsų teisinės išlaidos, ir, kai tinka, kokia tvarka galima to prašyti.

Taip pat, jei reikia, galite gauti informaciją apie vertimo žodžiu ir raštu paslaugas ir apie pagalbines priemones bei paslaugas, kurios gali būti suteiktos siekiant palengvinti bendravimą.

Jei negyvenate Ispanijoje, turite teisę gauti informaciją apie tai, kokia tvarka galite naudotis savo teisėmis.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jei esate nusikaltimo auka ir gyvenate Ispanijoje, galite pranešti Ispanijos institucijoms apie kitose Europos Sąjungos šalyse įvykdytus nusikaltimus.

Jei Ispanijos institucijos nuspręs neatlikti tyrimo dėl to, kad neturi jurisdikcijos, jos iškart nusiųs gautą pranešimą tos valstybės, kurioje įvykdyti tie nusikalstami veiksmai, kompetentingoms institucijoms ir Jus, kaip skundo pateikėją, apie tai informuos.

Jei esate kurios nors ES valstybės narės pilietis ir įprastai gyvenate Ispanijoje, tačiau tas nusikaltimas, kurio auka tapote, įvykdytas ne Ispanijoje, o kitoje ES valstybėje narėje (esate nusikaltimo auka tarpvalstybinėmis aplinkybėmis), galite kreiptis į paramos nusikaltimų aukoms tarnybas, kurios gali suteikti Jums informacijos apie reikiamus teisinius procesus toje šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas, ir apie kompensaciją, kurią galite turėti teisę gauti. Jei tai teroristinis nusikaltimas, turėtumėte kreiptis į Vidaus reikalų ministerijos Paramos terorizmo aukoms generalinį direktoratą (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Jei esate pilietis, kuris negyvena Ispanijoje, ir nekalbate ispanų kalba ar atitinkamo regiono kalba, turite teisę nemokamai naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis. Policija gali pateikti pranešimo formą Jūsų kalba, kad galėtumėte pranešti apie nusikaltimą, ir suteikti galimybę naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis telefonu arba tiesiogiai. Teismai teikia vertimo žodžiu paslaugą, kuri derinama su paramos nusikaltimų aukoms tarnybomis. Be to, jei negyvenate Ispanijoje, turite teisę gauti informaciją apie tai, kokia tvarka galite naudotis savo teisėmis.

Jei kurioje nors valstybėje narėje yra priimta nutartis dėl Jūsų apsaugos, galite prašyti, kad būtų išduotas Europos apsaugos orderis. Pagal supaprastintą ir paspartintą procedūrą Jums bus suteikta apsauga taikant naują apsaugos priemonę toje valstybėje narėje, į kurią keliaujate arba persikeliate gyventi.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Tuo metu, kai pranešate apie nusikaltimą, turite teisę gauti tinkamai patvirtintą savo pranešimo kopiją. Be to, jei nesuprantate nė vienos iš oficialiųjų kalbų, vartojamų toje vietoje, kur pranešate apie nusikaltimą, arba jomis nekalbate, turite teisę gauti nemokamą kalbinę pagalbą ir raštu išverstą savo pateikto pranešimo kopiją.

Taip pat turite teisę gauti informaciją apie:

 • priežiūros ir paramos (medicininės, psichologinės arba materialinės) priemones, kurios yra Jums prieinamos, ir kokia tvarka galite jomis naudotis, įskaitant, kai reikia ir tinka, informaciją apie alternatyvaus apgyvendinimo galimybes;
 • teisę duoti parodymus institucijoms, kurios atlieka tyrimą;
 • galimybę prašyti imtis apsaugos priemonių ir, kai tinka, kokia tvarka reikėtų tai daryti;
 • kompensaciją, kurią galite turėti teisę gauti, ir, kai tinka, kokia tvarka reikėtų jos prašyti;
 • vertimo žodžiu ir raštu paslaugas, kuriomis galite naudotis;
 • bet kokias pagalbines priemones ir paslaugas, kurios gali būti suteiktos siekiant palengvinti bendravimą;
 • procedūras, pagal kurias galite naudotis savo teisėmis, jei gyvenate ne Ispanijoje;
 • skundus, kuriuos galite pateikti dėl bet kokių sprendimų, kuriuos laikote nesuderinamais su savo teisėmis;
 • už proceso vykdymą atsakingos institucijos kontaktinius duomenis ir ryšių kanalus, kuriais galite su ja susisiekti;
 • atkuriamojo teisingumo paslaugas, kuriomis galima naudotis tais atvejais, kai tai teisiškai įmanoma;
 • atvejus, kai gali būti kompensuotos Jūsų teisinės išlaidos, ir, kai tinka, kokia tvarka galima to prašyti;
 • teisę pateikti bendrą prašymą, kad Jums būtų pranešta apie kai kuriuos sprendimus, kurie bus priimti per procesą, be kita ko, apie sprendimą nepradėti baudžiamojo proceso, galutinį teismo sprendimą tame procese, sprendimus įkalinti arba vėliau paleisti į laisvę nusikaltimo vykdytoją, taip pat apie galimą nusikaltimo vykdytojo pabėgimą iš įkalinimo vietos ir apie bet kokios teisminės arba kalėjimo institucijos sprendimus dėl asmenų, nuteistų už nusikaltimus, įvykdytus panaudojant smurtą arba bauginimą, ir keliančių grėsmę Jūsų saugumui.

Be to, gausite informaciją apie teisminio bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą, taip pat apie nusikaltimo vykdytojui pareikštų kaltinimų esmę.

Jei esate nusikaltimo, kuris yra smurtas dėl lyties, auka, Jums bus pranešta apie sprendimus įkalinti arba vėliau paleisti nusikaltimo vykdytoją, taip pat apie galimą jo pabėgimą iš įkalinimo vietos ir apie sprendimus patvirtinti asmenines atsargumo priemones arba iš dalies pakeisti jau sutartas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti Jūsų saugumą. Tokie pranešimai bus siunčiami Jums neprašius, nebent pareikštumėte, kad jų gauti nenorite.

Taip pat galėsite nemokamai ir konfidencialiai naudotis pagalbos ir paramos paslaugomis, kurias teikia paramos nusikaltimų aukoms tarnybos. Galite būti nusiųstas į šias tarnybas, kai to reikia, priklausomai nuo nusikaltimo sunkumo, arba kai to prašote.

Kai žala, padaryta atitinkamais nusikaltimais, yra ypač didelė, viešosios institucijos ir paramos nusikaltimų aukoms tarnybos gali ir Jūsų šeimos nariams suteikti teisę naudotis pagalbos ir paramos paslaugomis. Šiuo tikslu šeimos nariai apibrėžiami kaip asmenys, su Jumis susiję santuokos arba panašiais ryšiais, ir giminaičiai iki antros eilės (seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai).

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Jei esate pilietis, kuris negyvena Ispanijoje, turite teisę nemokamai naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis, jei nekalbate ispanų kalba ar atitinkamo regiono kalba. Policija gali pateikti pranešimo formą Jūsų kalba, kad galėtumėte pranešti apie nusikaltimą, ir suteikti galimybę naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis telefonu arba tiesiogiai. Teismai teikia vertimo žodžiu paslaugą, kuri derinama su paramos nusikaltimų aukoms tarnyba.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks Jums informaciją apie Jūsų teisę gauti nemokamą kalbinę pagalbą ir savo pranešimo kopiją, išverstą raštu, jei nesuprantate nė vienos iš oficialiųjų kalbų, vartojamų toje vietoje, kur pranešate apie nusikaltimą, arba jomis nekalbate.

Visų pirma turite teisę:

 • kad Jums nemokamai padėtų vertėjas žodžiu, kalbantis Jums suprantama kalba, kai duodate parodymus teisėjui, prokurorui ar policijos pareigūnams per tyrimą arba kai dalyvaujate kaip liudytojas teisminiame bylos nagrinėjime ar bet kokiame viešame posėdyje.

Šią teisę turite ir tuo atveju, jei turite klausos ar kalbos sutrikimų.

 • Turite teisę gauti nemokamai išverstus kai kuriuos sprendimus, kurie bus priimti per procesą, be kita ko, sprendimą nepradėti baudžiamojo proceso, galutinį teismo sprendimą tame procese, sprendimus įkalinti arba vėliau paleisti į laisvę nusikaltimo vykdytoją, pranešimą apie galimą nusikaltimo vykdytojo pabėgimą iš įkalinimo vietos ir bet kokios teisminės arba kalėjimo institucijos sprendimus dėl asmenų, nuteistų už nusikaltimus, įvykdytus panaudojant smurtą arba bauginimą, ir keliančių grėsmę Jūsų saugumui, taip pat sprendimą baigti tyrimą.

Galite prašyti, kad vertime raštu būtų glaustai apibūdinti pagrindai, kuriais remiantis tas sprendimas priimtas.

 • Turite teisę gauti nemokamai raštu išverstą bet kokią informaciją, svarbią Jums dalyvaujant baudžiamajame procese. Šiuo tikslu galite pateikti pagrįstą prašymą dėl bet kokio dokumento, kurį reikėtų laikyti svarbiu.
 • Turite teisę, kad informacija apie teisminio bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą būtų suteikta Jums suprantama kalba.

Vertėjo žodžiu pagalba gali būti teikiama per vaizdo konferenciją ar bet kokiomis telekomunikacijų priemonėmis, nebent teisėjas ar teismas ex officio (pagal įgaliojimus) arba vienos iš šalių prašymu sutiktų, kad vertėjas žodžiu fiziškai dalyvautų, siekiant užtikrinti Jūsų teises.

Išimtiniais atvejais, užuot pateikus raštu išverstus dokumentus, jų turinys gali būti glaustai žodžiu apibūdintas Jums suprantama kalba, kad būtų užtikrintas proceso teisingumas.

Jei norite, kad būtų žodžiu arba raštu išversta informacija apie policijos veiksmus, tačiau to nesuteikiama, galite pateikti skundą ikiteisminio tyrimo teisėjui. Šis skundas laikomas pateiktu tada, kai pareiškiate savo prieštaravimą tam, kad Jums nesuteikta prašomo vertimo žodžiu arba raštu.

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Apskritai, kaip nusikaltimo auka, jau nuo pirmo kontakto su institucijomis arba pareigūnais ir kai teikiamos pagalbos ir paramos paslaugos, kurias teikia viešosios institucijos, ir net prieš pranešdamas apie nusikaltimą turite teisę gauti apsaugą, informaciją, paramą, pagalbą ir priežiūrą.

Galite prašyti institucijų arba pareigūnų, į kuriuos iš pradžių kreipiatės, kad jie Jus nusiųstų į paramos nusikaltimų aukoms tarnybas, kuriose Jums bus nemokamai ir konfidencialiai suteikta pagalba, net jei dar nepranešėte apie nusikaltimą.

Taip pat jau nuo tada, kai pirmą kartą susisiekiate su institucijomis ir pareigūnais, Jus gali lydėti Jūsų pasirinktas asmuo.

Be to, turite teisę suprasti ir būti suprantamas, kai atliekamas bet koks veiksmas, kurį reikia atlikti po pranešimo apie nusikaltimą, įskaitant informavimą dar prieš pateikiant šį pranešimą: kai reikia, teikiamos teisiškai pripažintų gestų kalbų vertimo paslaugos, taip pat suteikiama pagalbinių priemonių, kad būtų lengviau bendrauti žodžiu.

Visas bendravimas ir žodžiu, ir raštu vyks aiškia, paprasta ir suprantama kalba ir bus atsižvelgiama į Jūsų asmenines savybes ir poreikius, ypač jei turite kokią nors jutimo, protinę ar psichikos negalią arba esate nepilnametis.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Jei esate nusikaltimo auka, turite teisę nemokamai ir konfidencialiai gauti tas pagalbos ir paramos paslaugas, kurias teikia viešosios institucijos, ir tas, kurias teikia paramos nusikaltimų aukoms tarnybos.

Teisingumo ministerijos įsteigtos paramos nusikaltimų aukoms tarnybos yra viešosios tarnybos, nemokamai teikiančios įvairių sričių paslaugas pagal aukų poreikius.

Šios tarnybos veikia visose Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasautonominėse srityse, beveik visų provincijų sostinėse ir kituose miestuose.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks Jums, kaip nusikaltimo aukai, visapusišką, suderintą ir specializuotą paramą pagal konkrečius teisinius, psichologinius ir socialinius Jūsų poreikius.

Jei esate terorizmo auka, galite kreiptis į Nacionalinio aukštojo teismo Terorizmo aukų informavimo ir paramos tarnybą (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), nors, jei norite, galite kreiptis į paramos nusikaltimų aukoms tarnybą savo provincijoje – tada ši tarnyba derins savo veiksmus su Nacionalinio aukštojo teismo Terorizmo aukų informavimo ir paramos tarnyba.

Teisė kreiptis pagalbos į tarnybas išlieka visu tuo laikotarpiu, kai teikiamos pagalbos ir paramos paslaugos ir, kai tinka, atkuriamojo teisingumo paslaugos, per visą baudžiamąjį procesą ir tinkamą laikotarpį po jo pabaigos, nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo vykdytojo tapatybė yra žinoma, ir nuo proceso rezultato, taip pat laikotarpiu prieš pranešant apie nusikaltimą.

Kai žala, padaryta konkrečiais nusikaltimais, yra ypač didelė, viešosios institucijos ir paramos nusikaltimų aukoms tarnybos gali ir Jūsų šeimos nariams suteikti teisę naudotis pagalbos ir paramos paslaugomis. Šiuo tikslu šeimos nariai apibrėžiami kaip asmenys, su Jumis susiję santuokos arba panašiais ryšiais, ir giminaičiai iki antros eilės (seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai).

Jei turite nepilnamečių vaikų arba esate nepilnametis, kuris yra globojamas ar kurio globos teises turi moteris, kuri yra smurto dėl lyties auka, arba asmenys, kurie yra smurto šeimoje aukos, turite teisę, kad Jums būtų taikomos specialios pagalbos ir apsaugos priemonės pagal įstatymus.

Be to, jei esate teroristinių nusikaltimų ar smurto dėl lyties auka arba esate nepilnametis, taip pat turite teises, pripažintas konkrečiais teisės aktais dėl kiekvienos iš šių rūšių nusikaltimų.

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Valstybės policijos pareigūnai ir, kai tinka, tos autonominės srities, kurioje įvykdytas nusikaltimas, policija iš pradžių individualiai įvertins Jūsų padėtį, kai pranešite apie nusikaltimą, kad nustatytų Jūsų apsaugos poreikius ir, jei tinka, nustatytų, kad esate pažeidžiama auka. Per šį pradinį vertinimą gausite informaciją apie galimybę kreiptis į paramos nusikaltimų aukoms tarnybą.

Bet kuri institucija arba pareigūnas, kuris su Jumis susisiekia, turi Jus nusiųsti į paramos nusikaltimų aukoms tarnybas, kai to reikia, priklausomai nuo nusikaltimo sunkumo, ar bet kokiais atvejais, kai to prašote.

Kaip saugomas mano privatumas?

Viešųjų institucijų, taip pat paramos nusikaltimų aukoms tarnybų teikiamomis pagalbos ir paramos paslaugomis visada naudojamasi konfidencialiai.

Informacija, kurią suteikiate policijos pareigūnams ar bet kuriai institucijai arba pareigūnui, kuris Jums padeda nuo pat pradžių, gali būti perduodama tik kitoms pagalbos ir paramos tarnyboms, tokioms kaip paramos nusikaltimų aukoms tarnybos, prieš tai Jus informavus ir gavus Jūsų sutikimą.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos gautą informaciją apie Jus gali teikti trečiosioms šalims tik prieš tai gavusios Jūsų sutikimą, deramai Jus informavus.

Teisminėje srityje teisėjai, teismai, prokurorai ir kitos institucijos bei pareigūnai, atliekantys nusikaltimo tyrimą, ir bet kokie kiti kaip nors susiję ar dalyvaujantys procese subjektai imsis pagal įstatymus būtinų priemonių, kad apsaugotų Jūsų ir Jūsų šeimos narių privatumą ir ypač neleistų skleisti jokios informacijos, iš kurios būtų galima sužinoti Jūsų tapatybę, jei esate nepilnametė auka arba neįgalus asmuo, kuriam reikia specialios apsaugos.

Be to, teisminė institucija gali uždrausti gauti, atskleisti arba viešai skelbti Jūsų ar Jūsų šeimos narių atvaizdus, ypač jei esate nepilnametė auka arba neįgalus asmuo, kuriam reikia specialios apsaugos.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Kiekviena nusikaltimo auka turi teisę nemokamai ir konfidencialiai gauti paramos nusikaltimų aukoms tarnybų teikiamas pagalbos ir paramos paslaugas.

Norint naudotis šiomis pagalbos ir paramos paslaugomis nebūtina prieš tai pranešti apie nusikaltimą.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokio pobūdžio apsaugos esama?

Už nusikaltimų tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir teisminį nagrinėjimą atsakingos institucijos ir pareigūnai imsis įstatymų nustatytų būtinų priemonių, kad apsaugotų nusikaltimo aukos ir jos šeimos narių gyvybę, jų psichinę ir fizinę gerovę, laisvę, saugumą, seksualinę laisvę ir neliečiamybę, taip pat tinkamai apsaugotų jų privatumą ir orumą, ypač kai jie daro pareiškimus arba turi liudyti teisme.

Prokuroras ypač užtikrins, kad ši teisė į apsaugą būtų garantuota nepilnametėms aukoms, imantis tinkamų priemonių, atitinkančių jų interesus, kai to reikia, kad būtų išvengta galimos žalos joms dėl vykstančio proceso arba ta žala būtų mažesnė.

Jei esate nepilnametė auka arba neįgali auka (aukos, kurioms reikia specialios apsaugos), yra galimybė, kad parodymus iki teismo išnagrinėtų ekspertai ir Jūsų apklausa būtų įrašyta specialioje patalpoje, dalyvaujant specialiai išmokytam personalui.

Kas gali man suteikti apsaugą?

Siekiant nustatyti, kokių apsaugos priemonių būtina imtis, bus įvertintos konkrečios Jūsų aplinkybės.

Ir už vertinimą, ir už sprendimų priėmimą dėl šių rūšių priemonių yra atsakingi šie asmenys:

 • nusikaltimo tyrimo etape – ikiteisminio tyrimo teisėjas arba smurto prieš moteris bylų teisėjas; tai neturi poveikio parengtiniam vertinimui, kurį reikia atlikti, ir sprendimui, kurį turi priimti:
 • prokuroras per savo atliekamus tyrimus arba per procesus dėl nepilnamečių aukų;
 • arba pradiniame tyrimų etape dalyvaujantys policijos pareigūnai;
 • teisminio nagrinėjimo etape – už bylos nagrinėjimą atsakingas teisėjas arba teismas.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš nusikaltimo vykdytojo?

Taip, nes nustatant, kokių apsaugos priemonių būtina imtis, visada bus pirma įvertintos konkrečios Jūsų aplinkybės.

Valstybės policijos pareigūnai ir, kai tinka, tos autonominės srities, kurioje įvykdytas nusikaltimas, policija iš pradžių individualiai įvertins Jūsų padėtį, kai pranešite apie nusikaltimą, kad nustatytų Jūsų apsaugos poreikius ir, jei tinka, nustatytų, kad esate pažeidžiama auka. Per šį pradinį vertinimą gausite informaciją apie galimybę kreiptis į paramos nusikaltimų aukoms tarnybą.

Jei pagalba Jums teikiama paramos nusikaltimų aukoms tarnyboje, ši tarnyba taip pat individualiai įvertins Jūsų atvejį. Jei sutinkate, šiai tarnybai gali būti perduota informacija, surinkta atliekant policijos vertinimą.

Atliekant šį individualų vertinimą bus atsižvelgta į Jūsų išreikštus poreikius, taip pat į Jūsų norus, ir bus visiškai gerbiama Jūsų fizinė, psichinė ir moralinė neliečiamybė.

Ypač bus atsižvelgta į:

 • Jūsų asmenines savybes, situaciją, neatidėliotinus poreikius, lytį, negalią ir brandą, visų pirma bus įvertinta, ar esate neįgalus arba saistomas priklausomybės ryšių su įtariamu nusikaltimo vykdytoju, ar esate nepilnametė auka, ar Jums reikia specialios apsaugos ir ar yra kitų veiksnių, dėl kurių būtumėte ypač pažeidžiamas;
 • Jums padaryto nusikaltimo pobūdį ir padarytos žalos dydį, taip pat riziką, kad nusikaltimas gali būti pakartotas. Jūsų apsaugos poreikiai bus ypač atidžiai įvertinti, jei esate šių nusikaltimų auka: teroristinių nusikaltimų; nusikalstamos organizacijos įvykdytų nusikaltimų; smurto dėl lyties ir smurto šeimoje; nusikaltimų seksualinei laisvei ir neliečiamybei; prekybos žmonėmis; priverstinio dingimo; nusikaltimų, įvykdytų dėl rasistinių, antisemitinių ar kitų su ideologija, religija arba tikėjimu susijusių priežasčių, dėl šeimos padėties, priklausymo tam tikrai etninei grupei, rasei ar tautai, tautinės kilmės, lyties, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės arba dėl lyties, ligos ar negalios priežasčių;
 • nusikaltimo aplinkybes (ypač smurtinių nusikaltimų atveju).

Jei esate nepilnametis arba turite negalią ir Jums reikia specialios apsaugos, taip pat bus atsižvelgta į Jūsų nuomonę, interesus ir asmenines aplinkybes; bus ypač griežtai laikomasi nepilnamečio arba neįgalaus asmens, kuriam reikia specialios apsaugos, interesų viršenybės principų, taip pat gerbiama jų teisė gauti informaciją, nepatirti diskriminacijos, teisė į konfidencialumą, privatumą ir teisė į apsaugą.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš baudžiamosios teisenos sistemos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?

Taip, nusikaltimo tyrimo etape tai atliks ikiteisminio tyrimo teisėjas ar smurto prieš moteris bylų teisėjas arba, jei tai smurtinis nusikaltimas dėl lyties, – prokuroras ar policijos pareigūnai, dalyvaujantys pradiniame tyrimų etape; jie įvertins ir nustatys, kokios apsaugos priemonės gali būti Jums tinkamos.

Jei Jums gresia pavojus, bus suteikta policijos apsauga.

Savo parodymus duosite per vaizdo konferenciją, kai to reikės dėl saugumo, viešosios tvarkos, patogumo arba siekiant apsaugoti Jūsų orumą.

Jei esate kai kurių konkrečių nusikaltimų, kurių aukoms taikomos specialios apsaugos priemonės, auka (tai tokie nusikaltimai kaip smurtas dėl lyties, smurtas šeimoje, prekyba žmonėmis seksualinio ir darbo jėgos išnaudojimo tikslais, kūno sužalojimai, nusikaltimai laisvei, kankinimas, nusikaltimai asmeniui, seksualinei laisvei, privatumui, asmens teisei į atvaizdą, būsto neliečiamumą, garbę ir socialinį bei ekonominį statusą), turite teisę, kad, jei tai tikrai būtina dėl Jūsų apsaugos, būtų nustatytas vienas iš šių draudimų agresoriui: draudimas gyventi arba lankytis tam tikroje vietoje, apylinkėje, mieste ar regione, draudimas artintis prie Jūsų ar bendrauti su kai kuriais asmenimis.

Atliekant tyrimą gali būti imamasi šių Jūsų apsaugos priemonių:

 • galite duoti parodymus specialiai įrengtoje arba pritaikytoje patalpoje, tinkamai išmokytiems specialistams;
 • jei turėsite kelis kartus duoti parodymus, juos duosite tam pačiam asmeniui, nebent tai galėtų labai sutrukdyti proceso eigai ar būtinai reikėtų, kad parodymus duotumėte pačiam teisėjui arba prokurorui;
 • jei esate smurto dėl lyties, smurto šeimoje arba nusikaltimo seksualinei laisvei ar neliečiamybei auka, parodymus galite duoti tos pačios lyties asmeniui, jei to prašote, nebent tai galėtų labai sutrukdyti proceso eigai ar būtinai reikėtų, kad parodymus duotumėte pačiam teisėjui arba prokurorui.

Jei esate šaukiamas liudyti, tačiau teisėjas mano, kad gresia didelis pavojus Jums arba Jūsų laisvei, turtui ar šeimai, jis gali imtis šių veiksmų:

 • apsaugoti Jūsų tapatybę, adresą, profesiją ir darbo vietą, nenaudodamas šios informacijos per procesą;
 • neleisti, kad būtumėte pamatytas teisme, ir kaip Jums skirtų pranešimų siuntimo adresą nurodyti teismą;
 • neleisti niekaip įrašyti Jūsų atvaizdo;
 • įsakyti teikti policijos apsaugą per procesą ir po jo;
 • suteikti galimybę atvykti į teismą tarnybiniais automobiliais;
 • teismo laukiamajame perkelti Jus į policijos saugomas patalpas;
 • išskirtinėmis aplinkybėmis – suteikti Jums naują tapatybę ir finansinę pagalbą, kad pakeistumėte savo gyvenamąją ar darbo vietą.

Jei esate smurtinio nusikaltimo dėl lyties ar smurto šeimoje auka, gali būti priimta Jūsų apsaugos nutartis (apsaugos orderis), pagal kurią bus imtasi bendrų atsargumo priemonių dėl agresoriaus (jam bus uždrausta gyventi arba lankytis tam tikrose vietose, apylinkėse, miestuose ar regionuose, uždrausta artintis prie kai kurių asmenų ar su jais bendrauti).

Per teismo procesą teisėjas arba teismo pirmininkas, siekdamas apsaugoti visuomenės dorovę, viešąją tvarką ir Jus kaip auką ir (arba) Jūsų šeimą, gali įsakyti, kad bylos nagrinėjimas būtų uždaras (būtų ribojamas audiovizualinės žiniasklaidos dalyvavimas teismo posėdžiuose ir būtų uždrausta įrašyti visus arba kai kuriuos posėdžius). Jis taip pat gali uždrausti atskleisti teisminiame bylos nagrinėjime dalyvaujančių ekspertų ar bet kokių kitų asmenų tapatybę.

Jei esate privatus kaltintojas, galite prašyti, kad bylos nagrinėjimas būtų uždaras.

Per procesą gali būti imamasi šių Jūsų apsaugos priemonių:

 • priemonių, kad išvengtumėte akių kontakto su įtariamu nusikaltimo vykdytoju ir būtų užtikrinta, kad galėtumėte būti išklausytas nedalyvaudamas teismo salėje; šiuo tikslu gali būti naudojamos ryšių technologijos (teismo salėje įrengiamas ekranas ir parodymai duodami vaizdo konferencijos būdu);
 • priemonių, kad nebūtų užduodama klausimų apie Jūsų privatų gyvenimą, nesusijusių su tuo nusikaltimu, dėl kurio vykdomas baudžiamasis persekiojimas, nebent teisėjas ar teismas išimtiniu atveju manytų, kad į tuos klausimus atsakyti būtina;
 • žodinis bylos nagrinėjimas gali būti uždaras (neviešas), nors teisėjas arba teismo pirmininkas gali leisti jame dalyvauti asmenims, kurie gali įrodyti, kad turi ypač svarbių interesų, susijusių su Jūsų byla.

Tyrimo etape gali būti taip pat imamasi priemonių, kad išvengtumėte akių kontakto su įtariamu nusikaltimo vykdytoju ir nebūtų užduodama klausimų apie Jūsų privatų gyvenimą.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Dėl pažeidžiamų aukų, tokių kaip nepilnametės aukos ir neįgalios aukos, kurioms reikia specialios apsaugos, kartu su tomis priemonėmis, kurios nurodytos skyrelyje „Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš baudžiamosios teisenos sistemos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?“, per procesą bus taikomos šios priemonės:

 • gauti parodymai bus įrašyti garso ir vaizdo priemonėmis ir šis įrašas galės būti parodytas per teismo procesą įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis;
 • Jūsų parodymus galės paimti ekspertai.

Jei esate nepilnametė auka arba neįgali auka (aukos, kurioms reikia specialios apsaugos), yra galimybė, kad parodymus iki teismo išnagrinėtų ekspertai ir Jūsų apklausa būtų įrašyta specialioje patalpoje, dalyvaujant specialiai išmokytam personalui.

Be to, prokuroro prašymu Jums gali būti paskirtas globėjas ad litem (teismo procesui), jei esate ypač pažeidžiama auka, ir tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai Jūsų teisinio atstovo ar vieno iš tėvų interesai prieštarauja Jūsų interesams, jei kitas iš tėvų negali tinkamai atlikti savo pareigų atstovauti ir padėti Jums kaip aukai. 

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Jei esate nepilnametis, nusikaltimo tyrimo etape su Jumis bus elgiamasi taip, kaip nustatyta specialiais Jūsų apsaugos protokolais. Specialių atsargumo priemonių bus imamasi tada, kai turėsite duoti parodymus. Visada privalo dalyvauti prokuroras, kurio konkreti pareiga yra apsaugoti nepilnamečius. Turi būti bet kokiomis techninėmis priemonėmis užtikrinta, kad išvengtumėte akių kontakto su agresoriumi.

Jus apklaus specialiai išmokyti darbuotojai specialioje patalpoje, kurioje nejausite grėsmės, nes yra galimybė, kad parodymus iki teismo išnagrinėtų ekspertai ir apklausa būtų įrašyta.

Parodymus galite duoti tik vieną kartą, dalyvaujant ikiteisminio tyrimo teisėjui, teismo sekretoriui ir visoms proceso šalims, ir nereikės dar kartą to daryti per teismo procesą.

Jei esate nepilnametis, kuris turi duoti parodymus, per teismo procesą bus bet kokiomis įmanomomis techninėmis priemonėmis užtikrinta, kad išvengtumėte akių kontakto su kaltinamuoju.

Akistata taip pat ribojama.

Kartu su tomis priemonėmis, kurios nurodytos skyrelyje „Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš baudžiamosios teisenos sistemos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?“, per procesą bus taikomos šios priemonės:

 • gauti parodymai bus įrašyti garso ir vaizdo priemonėmis ir šis įrašas galės būti parodytas per teismo procesą įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis;
 • Jūsų parodymus galės paimti ekspertai.

Be to, prokuroro prašymu Jums gali būti paskirtas globėjas ad litem (teismo procesui), jei esate ypač pažeidžiama auka, ir tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai Jūsų teisinio atstovo ar vieno iš tėvų interesai prieštarauja Jūsų interesams, jei kitas iš tėvų negali tinkamai atlikti savo pareigų atstovauti ir padėti Jums kaip aukai. 

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Jei Jūsų šeimos narys mirė dėl įvykdyto nusikaltimo, esate savo šeimos nariui (tiesioginei aukai) padaryto nusikaltimo netiesioginė auka tam tikromis įstatymų nustatytomis aplinkybėmis (išskyrus, visais atvejais, asmenį, kuris atsakingas už tą nusikaltimą), taip pat jei buvote tiesioginės aukos sutuoktinis ir nebuvote teisiškai išsiskyrę ir negyvenote skyrium; jei esate tiesioginės aukos arba jos sutuoktinio, teisiškai neišsiskyrusio ir negyvenusio skyrium, vaikas; jei Jus su tiesiogine auka siejo panašūs santykiai ir kartu gyvenote, ir kai kuriomis kitomis aplinkybėmis.

Atminkite, kad visos aukos turi teisę pateikti ieškinį dėl baudžiamosios bylos iškėlimo ir civilinį ieškinį pagal įstatymus ir atvykti į institucijas, atliekančias tyrimą, kad pateiktų joms įrodymus ir informaciją, laikomus svarbiais išaiškinant faktus.

Kaip netiesioginė auka, galite konfidencialiai ir nemokamai gauti pagalbos ir paramos paslaugas, kurias teikia viešosios institucijos ir paramos nusikaltimų aukoms tarnybos, jei manoma, kad dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta ypač didelė žala, šią teisę reikėtų suteikti ir tiesioginės aukos šeimos nariams. Šiuo tikslu šeimos nariai apibrėžiami tik kaip asmenys, su tiesiogine auka susiję santuokos arba panašiais ryšiais, ir giminaičiai iki antros eilės (seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai).

Kaip netiesioginė auka, galite gauti informaciją apie tai, kokios (medicininės, psichologinės arba materialinės) pagalbos ir paramos priemonės yra Jums prieinamos ir kokia tvarka galite jomis naudotis, taip pat apie kompensaciją, kurią galite turėti teisę gauti, ir, kai tinka, kokia tvarka reikėtų jos prašyti.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos patars Jums dėl su procesu susijusių ekonominių teisių, visų pirma dėl finansinės pagalbos, kuri teikiama dėl nusikaltimu padarytos žalos, ir kokia tvarka galima jos prašyti; jos taip pat suteiks Jums reikiamą emocinę paramą ir terapeuto pagalbą, taip užtikrindamos, kad tinkama psichologine pagalba Jums būtų padedama įveikti trauminius nusikaltimo padarinius.

Dėl finansinės pagalbos, kurią turite teisę gauti kaip netiesioginė nusikaltimo auka, Ispanijoje veikia sistema, kurioje valstybės pagalba teikiama Ispanijoje įvykdytų tyčinių ir smurtinių nusikaltimų netiesioginėms aukoms, jei tiesioginė auka mirė arba jei padaryta didelė žala Jūsų psichikos sveikatai.

Kad būtumėte laikomas netiesiogine auka teikiant finansinę pagalbą (pagalbos gavėju), turite atitikti tam tikrus reikalavimus:

 • turite būti Ispanijos ar bet kurios kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis arba, jei nesate nė vienas iš jų, turite įprastai gyventi Ispanijoje arba būti kitos valstybės, teikiančios panašią pagalbą Ispanijos piliečiams savo teritorijoje, pilietis. Mirties atveju mirusiojo pilietybė ar įprasta gyvenamoji vieta nėra svarbi;
 • turite būti mirusiojo sutuoktinis, su juo teisiškai neišsiskyręs ir negyvenęs skyrium, arba asmuo, kuris nuolat gyveno kartu su mirusiuoju, su juo palaikydamas panašius santykius, bent dvejus metus iki jo mirties, o tuo atveju, jei kartu turite vaikų, pakanka vien to, kad būtumėte kartu gyvenę. Tai gali būti ir minėtų asmenų vaikai, net jei jie nėra mirusiojo vaikai, jei jie buvo nuo to asmens finansiškai priklausomi ir kartu gyveno;
 • pagalbos gavėju niekada negali būti asmuo, nuteistas dėl tyčinio (bet kokios formos) nužudymo, kai mirusysis buvo tokio asmens sutuoktinis ar su juo palaikė panašius pastovius santykius;
 • galite būti mirusiojo vaikas, kuris buvo nuo to asmens finansiškai priklausomas ir kartu gyveno (finansiškai priklausomais laikomi nepilnamečiai vaikai arba neįgalūs suaugusieji);
 • jei esate vienas iš mirusiojo tėvų ir buvote finansiškai priklausomas nuo to asmens (tuo atveju, jei nėra jokių iš pirmiau minėtų asmenų);
 • mirusių nepilnamečių, kurių mirties tiesioginė priežastis yra įvykdytas nusikaltimas, tėvai taip pat laikomi netiesioginėmis aukomis teikiant finansinę pagalbą pagal Ispanijos įstatymus.

Jei norite gauti pagalbą, turite jos paprašyti per vienus metus nuo tos dienos, kurią įvykdytas nusikaltimas. Tuo atveju, jei auka miršta dėl kūno sužalojimų ar žalos sveikatai, patirtų dėl nusikaltimo, nustatomas naujas tokios pačios trukmės terminas, per kurį galima prašyti suteikti pagalbą.

Pagal bendrą taisyklę pagalba teikiama tik tada, kai jau yra priimtas galutinis teismo sprendimas, kuriuo užbaigtas baudžiamasis procesas.

Ši pagalba negali būti sumuojama nei su teismo sprendimu skirta kompensacija (nors jei nusikaltimo kaltininkas būtų pripažintas iš dalies nemokiu, būtų išmokėta visa pagalbos suma ar jos dalis), nei su privataus draudimo kompensacija ar pagalba, jei jos suma didesnė negu teismo sprendimu skirta suma, nei su socialinės apsaugos išmoka, kuri gali būti mokėtina dėl aukos laikino nedarbingumo.

Pagalbos suma niekada negali būti didesnė negu teismo sprendimu skirta kompensacija.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios sąlygos taikomos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Kaip nusikaltimo auka, turite teisę gauti informaciją apie alternatyvaus ginčų sprendimo galimybes, kai tinka, naudojantis tarpininkavimu ir kitomis atkuriamojo teisingumo priemonėmis, ir apie atkuriamojo teisingumo paslaugas, kuriomis galima naudotis tais atvejais, kai tai teisiškai įmanoma. Šią informaciją Jums suteiks paramos nusikaltimų aukoms tarnybos.

Be to, paramos nusikaltimų aukoms tarnybos galės pasiūlyti teisminei institucijai naudotis tarpininkavimu baudžiamojoje byloje, jei bus manoma, kad Jums tai naudinga, ir padės naudotis atkuriamojo teisingumo paslaugomis bei kitomis neteisminio susitarimo procedūromis pagal įstatymus.

Galite naudotis atkuriamojo teisingumo paslaugomis, kad gautumėte tinkamą kompensaciją už turtinę ir neturtinę žalą, patirtą dėl nusikaltimo, kai tenkinami šie reikalavimai:

 • nusikaltimo vykdytojas yra pripažinęs esminius faktus, dėl kurių jam tenka atsakomybė;
 • Jūs duodate sutikimą dalyvauti tokiose procedūrose, prieš tai gavęs išsamią ir nešališką informaciją apie jų turinį, galimus jų rezultatus ir kokia tvarka bus užtikrinamas jų laikymasis;
 • nusikaltimo vykdytojas duoda savo sutikimą;
 • dėl tarpininkavimo procedūros nekyla grėsmės Jūsų saugumui ir nėra jokio pavojaus, kad dėl jos vykdymo galėtumėte patirti naujos turtinės ar neturtinės žalos;
 • įstatymai nedraudžia taikyti šios procedūros dėl įvykdyto nusikaltimo.

Diskusijos, vyksiančios per tarpininkavimo procedūrą, bus konfidencialios ir nebus galima skleisti tos informacijos be Jūsų sutikimo ir nusikaltimo vykdytojo sutikimo.

Tarpininkavimo procedūroje dalyvaujantys tarpininkai ir kiti profesionalai bus susaistyti profesinės paslapties dėl tų įvykių ir pareiškimų, apie kuriuos sužinos atlikdami savo pareigas.

Ir Jūs, ir nusikaltimo vykdytojas galėsite bet kada atšaukti savo sutikimą dalyvauti tarpininkavimo procese.

Tarpininkavimas paprastai vykdomas dėl lengvesnių nusikaltimų.

Nepilnamečių (14–18 metų amžiaus jaunuolių) teisenoje tarpininkavimas yra aiškiai nustatytas kaip nepilnamečio perauklėjimo priemonė. Šioje srityje tarpininkavimu užsiima specialistų grupės, padedančios nepilnamečių prokuratūrai, nors tai gali daryti ir autonominių sričių agentūros, ir kiti subjektai, pavyzdžiui, kai kurios specialistų asociacijos.

Suaugusiųjų teisenos srityje tarpininkavimas yra įtrauktas į atkuriamojo teisingumo paslaugas, jau keletą metų vykdomos įvairios bandomosios programos.

Dėl Jūsų saugumo per tarpininkavimo procesą visada bus taikomos bet kokios reikiamos fizinės apsaugos priemonės ir bet kokios kitos dėl aplinkybių reikalingos priemonės, kurias galės nustatyti teisminė institucija.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos mano teisės?

 • Código Penal (Ispanijos baudžiamasis kodeksas) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasispanų kalba
 • Código Civil (Ispanijos civilinio proceso kodeksas) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasispanų kalba
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Baudžiamojo proceso taisyklės) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasispanų kalba
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (2015 m. balandžio 27 d. Įstatymas Nr. 4/2015 dėl nusikaltimų aukų statuso) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasispanų kalba
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (2015 m. gruodžio 11 d. Karališkasis dekretas Nr. 1109/2015 dėl nusikaltimų aukų statuso, kuriuo reglamentuojama paramos nusikaltimų aukoms tarnybų veikla) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasispanų kalba
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (2015 m. liepos 22 d. Konstitucinis įstatymas Nr. 8/2015 ir 2015 m. liepos 22 d. Konstitucinis įstatymas Nr. 26/2015, kuriuo iš dalies keičiama vaikų ir paauglių apsaugos sistema) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasispanų kalba
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (2014 m. lapkričio 20 d. Įstatymas Nr. 23/2014 dėl sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo Europos Sąjungoje) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasispanų kalba
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (2013 m. rugsėjo 6 d. Karališkasis dekretas Nr. 671/2013, kuriuo nustatyta išsami Įstatymo Nr. 29/2011 įgyvendinimo tvarka) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasispanų kalba
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (2011 m. rugsėjo 22 d. Įstatymas Nr. 29/2011 dėl terorizmo aukų pripažinimo ir visapusiškos apsaugos) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasispanų kalba
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004 m. gruodžio 28 d. Konstitucinis įstatymas Nr. 1/2004 dėl visapusiškų apsaugos nuo smurto dėl lyties priemonių) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasispanų kalba
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (2000 m. Konstitucinis įstatymas Nr. 5/2000 dėl vaikų baudžiamosios atsakomybės) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasispanų kalba
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (1996 m. sausio 15 d. Konstitucinis įstatymas Nr. 1/1996 dėl teisinės vaikų apsaugos) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasispanų kalba
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (1996 m. sausio 10 d. Įstatymas Nr. 1/1996 dėl teisinės pagalbos) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasispanų kalba
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (1995 m. gruodžio 11 d. Įstatymas Nr. 35/1995 dėl pagalbos ir paramos smurtinių nusikaltimų ir nusikaltimų seksualinei laisvei aukoms) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasispanų kalba
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (1997 m. gegužės 23 d. Karališkasis dekretas Nr. 738/1997, kuriuo patvirtintas Reglamentas dėl pagalbos smurtinių nusikaltimų ir nusikaltimų seksualinei laisvei aukoms) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasispanų kalba
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (1994 m. gruodžio 23 d. Konstitucinis įstatymas Nr. 19/1994 dėl baudžiamosiose bylose dalyvaujančių liudytojų ir ekspertų apsaugos) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasispanų kalba
Paskutinis naujinimas: 29/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.