Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Jei norėtumėte apskųsti teismo sprendimą tuo atveju, jei kaltinamasis būtų išteisintas, atminkite, kad jei nedalyvavote kaip proceso šalis, sprendimo apskųsti negalite.

Jei dalyvavote kaip proceso šalis ir esate privatus kaltintojas, apeliaciją galite pateikti taip:

 • apskųsti sprendimą per dešimt dienų po to, kai apie jį pranešta; yra įvairių galimų apeliacijos pagrindų, taip pat galima peržiūrėti bylos įrodymus. Tai – apskundimas įprasta tvarka;
 • pateikti kasacinį skundą per penkias dienas po to, kai pranešta apie sprendimą; tokio apskundimo pagrindai yra įstatymų arba Ispanijos Konstitucijos pažeidimas ar formos trūkumas. Tai – apskundimas neeiline tvarka.

Kaip civilinis ieškovas, kasacinį skundą galite pateikti tik dėl to, kas susiję su Jūsų kompensacija.

Galimybės teikti kitas apeliacijas yra tokios: jei pirma pateikėte apeliacinį skundą įprasta tvarka, galite pateikti kasacinį skundą kaip antrą apeliaciją. Sprendimą dėl kasacinio skundo priima Aukščiausiasis Teismas.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks Jums informacijos apie tai, kaip galite apskųsti sprendimus, kuriuos laikote nesuderinamais su savo teisėmis.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Jei pateikėte atitinkamą prašymą, turite teisę, kad Jums būtų pranešta apie šiuos sprendimus:

 • sprendimą nepradėti baudžiamojo proceso;
 • galutinį per procesą priimtą teismo sprendimą;
 • sprendimus įkalinti arba paleisti į laisvę nusikaltimo vykdytoją; taip pat būtų pranešta apie galimą nusikaltimo vykdytojo pabėgimą iš įkalinimo vietos;
 • sprendimus patvirtinti asmenines atsargumo priemones arba iš dalies pakeisti jau sutartas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti Jūsų saugumą;
 • bet kokios teisminės ar kalėjimo institucijos sprendimus dėl asmenų, kurie yra nuteisti už nusikaltimus, įvykdytus panaudojant smurtą arba bauginimą, ir kelia grėsmę Jūsų saugumui;
 • sprendimus, susijusius su bausmės vykdymu, kuriuos priimant dalyvaujate ir Jūs, ir sprendimus, priimamus dėl su kalėjimu susijusių dalykų, taip pat sprendimus dėl 3 kategorijos atvirojo kalėjimo režimo taikymo kaliniui, kalėjimo lengvatų, trumpalaikio išleidimo iš kalėjimo, lygtinio paleidimo į laisvę ir kt.

Pagrindinė Jūsų teisė, kai vykdomas teismo nuosprendis, yra teisė gauti informaciją apie kaltinamajam nuosprendžiu skirtą bausmę. Paprastai informacija apie jo paleidimą iš kalėjimo būtų laikoma jo privataus gyvenimo dalimi ir nebūtų teikiama Jums.

Išimties tvarka, jei esate smurtinio nusikaltimo dėl lyties auka, informacija apie kaltinamojo procesinį statusą ir apie tai, kaip jis atlieka savo bausmę, Jums bus teikiama tol, kol galios Jūsų apsaugos nutartis ar jo veiksmus apribojanti nutartis.

Jei per procesą buvote privatus kaltintojas, galite dalyvauti, kai priimamas sprendimas dėl kaltinamajam skirtos bausmės vykdymo atidėjimo. Trumpesnės nei dvejų metų laisvės atėmimo bausmės vykdymas gali būti atidedamas, jei per tam tikrą laikotarpį pakartotinai nenusikalstama. Po šio laikotarpio bausmė panaikinama. Dėl bausmės vykdymo atidėjimo nuspręs teismas, o teisėjas, prieš priimdamas savo sprendimą, išklausys ir Jus.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks informaciją apie galimybę Jums, kaip aukai, dalyvauti užtikrinant laisvės atėmimo bausmės vykdymą, ir imsis bet kokių reikiamų pagalbos priemonių, kad galėtumėte naudotis įstatymų pripažintomis savo teisėmis.

Jei esate terorizmo auka, Nacionalinio aukštojo teismo (Audiencia Nacional) Terorizmo aukų informavimo ir paramos tarnyba suteiks Jums reikiamus informacijos šaltinius, kad galėtumėte sužinoti viską, kas susiję su laisvės atėmimo bausmės vykdymu iki ji bus visiškai atlikta, ypač tais atvejais, kai suteikiama lengvatų arba kaliniai paleidžiami į laisvę.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Jei yra vykdomas teismo nuosprendis ir jei tai būtina, Jums gali būti toliau teikiama apsauga, jei taip nusprendžia teisėjas. Jus gali saugoti policija arba, išimtiniais atvejais, Jums gali būti suteikta nauja tapatybė arba finansinė pagalba keičiant gyvenamąją ar darbo vietą.

Dėl kai kurių nusikaltimų, tokių kaip smurtas dėl lyties ar smurtas šeimoje, galite prašyti, kad būtų priimta apsaugos nutartis, kurios laikino galiojimo terminas bus nustatytas teisminės institucijos sprendimu.

Dėl apsaugos nutarties galima pateikti prašymą tiesiogiai teisminei institucijai arba prokurorui, arba teisėsaugos pareigūnams, paramos nusikaltimų aukoms tarnyboms ar socialinėms tarnyboms arba priežiūros įstaigoms, veikiančioms prie valdžios institucijų.

Apsaugos nutartimi nustatomas visapusiškos apsaugos statusas, kuris apima ir civilinės, ir baudžiamosios teisės aktais nustatytas atsargumo priemones, taip pat bet kokias kitas teisės sistemoje nustatytas pagalbos ir socialinės apsaugos priemones.

Priėmus apsaugos nutartį, turėsite būti nuolat informuojamas apie kaltinamojo arba įtariamojo procesinę padėtį, taip pat apie taikomų atsargumo priemonių apimtį ir galiojimą. Visų pirma būsite visada informuojamas apie apkaltinto agresoriaus padėtį kalėjime. Tuo tikslu Jūsų apsaugos nutartis bus nusiųsta kalėjimo administracijai.

Apsauga Jums gali būti suteikta ir tam tikromis sankcijomis ar apsaugos priemonėmis, kurios taikomos nusikaltimo vykdytojui: jo veiksmus apribojančiomis teismo nutartimis, tėvų teisių ar globėjo statuso atėmimu, teisės nešiotis ir naudoti ginklus atėmimu ir kt. Be to, tais atvejais, kai skirtos bausmės vykdymas atidedamas dar prieš nusikaltimo vykdytojui patenkant į kalėjimą, teisėjas gali jam uždrausti lankytis tam tikrose vietose ar artintis prie Jūsų, jis gali būti įpareigotas dalyvauti specialiose auklėjamosiose programose ir kt.

Kaip auka, turite teisę:

a) prašyti taikyti asmeniui, kuris lygtinai paleidžiamas iš kalinimo įstaigos, elgesio kontrolės priemones ar taisykles pagal įstatymus, kurios reikalingos Jūsų saugumui užtikrinti, jei tas asmuo nuteistas už veiksmus, iš kurių galima pagrįstai spręsti, kad Jums gali vėl grėsti pavojus;

b) suteikti teisėjui arba teismui bet kokią informaciją, kuri yra svarbi priimant sprendimą dėl paskirtos bausmės vykdymo, civilinės atsakomybės už nusikaltimą ar turto konfiskavimo, dėl kurio nutarta.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos bendradarbiaus ir derins veiksmus su įstaigomis, institucijomis ir tarnybomis, galinčiomis dalyvauti teikiant paramą aukoms: teisminėmis institucijomis, prokuratūra, teisėsaugos pareigūnais, ypač dėl pažeidžiamų aukų, kai yra didelė viktimizacijos (tapimo auka) rizika. Be to, jei esate auka, kuriai reikia specialių apsaugos priemonių, jos įvertins Jūsų atvejį ir nustatys, kokių apsaugos, pagalbos ir paramos priemonių reikėtų imtis; tai gali būti:

 • psichologinės paramos ar pagalbos teikimas padedant įveikti sveikatos sutrikimus, patirtus dėl nusikaltimo, naudojant Jūsų priežiūrai tinkamiausius psichologinės pagalbos metodus;
 • lydėjimas į teismą;
 • informavimas apie prieinamus psichosocialinės paramos ir priežiūros išteklius ir siuntimas į tas tarnybas, jei to prašote;
 • bet kokios specialios paramos priemonės, kurių gali reikėti imtis, jei esate specialių apsaugos poreikių turinti auka;
 • siuntimas į specializuotos paramos tarnybas.

Kiek laiko tai truks?

Teisminio pobūdžio apsaugos priemonės bus taikomos tokį laikotarpį, koks bus nustatytas atitinkamu teisminės institucijos sprendimu.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos stebės Jūsų, kaip aukos, padėtį, ypač jei esate pažeidžiama auka, per visą baudžiamąjį procesą ir tinkamą laikotarpį po jo pabaigos, nepriklausomai nuo to, ar yra žinoma nusikaltimo vykdytojo tapatybė ir proceso rezultatas.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Pagrindinė Jūsų teisė, kai vykdomas teismo nuosprendis, yra teisė gauti informaciją apie kaltinamajam nuosprendžiu skirtą bausmę. Paprastai informacija apie jo paleidimą iš kalėjimo būtų laikoma jo privataus gyvenimo dalimi ir nebūtų teikiama Jums.

Išimties tvarka, jei esate smurtinio nusikaltimo dėl lyties auka, informacija apie kaltinamojo procesinį statusą ir apie tai, kaip jis atlieka savo bausmę, Jums bus teikiama tol, kol galios Jūsų apsaugos nutartis ar jo veiksmus apribojanti nutartis, nebent pareikštumėte, kad nenorite gauti tokių pranešimų.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks informaciją apie galimybę Jums, kaip aukai, dalyvauti užtikrinant laisvės atėmimo bausmės vykdymą, ir imsis bet kokių reikiamų pagalbos priemonių, kad galėtumėte naudotis įstatymų pripažintomis savo teisėmis.

Jei esate terorizmo auka, Nacionalinio aukštojo teismo (Audiencia Nacional) Terorizmo aukų informavimo ir paramos tarnyba suteiks Jums reikiamus informacijos šaltinius, kad galėtumėte sužinoti viską, kas susiję su laisvės atėmimo bausmės vykdymu iki tol, kol ta bausmė bus visiškai atlikta, ypač tais atvejais, kai suteikiama lengvatų arba kaliniai paleidžiami į laisvę.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Jei pateikėte atitinkamą prašymą, turite teisę, kad Jums būtų pranešta apie šiuos sprendimus, be kita ko:

 • sprendimus įkalinti arba paleisti į laisvę nusikaltimo vykdytoją; taip pat būtų pranešta apie galimą nusikaltimo vykdytojo pabėgimą iš įkalinimo vietos;
 • bet kokios teisminės ar kalėjimo institucijos sprendimus dėl asmenų, kurie yra nuteisti už nusikaltimus, įvykdytus panaudojant smurtą arba bauginimą, ir kelia grėsmę Jūsų saugumui;
 • sprendimus, susijusius su bausmės vykdymu, kuriuos priimant dalyvaujate ir Jūs, ir sprendimus, priimamus dėl su kalėjimu susijusių dalykų, taip pat sprendimus dėl 3 kategorijos atvirojo kalėjimo režimo taikymo kaliniui, kalėjimo lengvatų, trumpalaikio išleidimo iš kalėjimo, lygtinio paleidimo į laisvę ir kt.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks informaciją apie galimybę Jums, kaip aukai, dalyvauti užtikrinant laisvės atėmimo bausmės vykdymą, ir imsis bet kokių reikiamų pagalbos priemonių, kad galėtumėte naudotis įstatymų pripažintomis savo teisėmis.

Jei esate terorizmo auka, Nacionalinio aukštojo teismo (Audiencia Nacional) Terorizmo aukų informavimo ir paramos tarnyba suteiks Jums reikiamus informacijos šaltinius, kad galėtumėte sužinoti viską, kas susiję su laisvės atėmimo bausmės vykdymu iki tol, kol ta bausmė bus visiškai atlikta, ypač tais atvejais, kai suteikiama lengvatų arba kaliniai paleidžiami į laisvę.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo?

Kaip nusikaltimo auka turėsite teisę:

 • prašyti taikyti asmeniui, kuris lygtinai paleidžiamas iš kalinimo įstaigos, elgesio kontrolės priemones ar taisykles pagal įstatymus, kurios reikalingos Jūsų saugumui užtikrinti, jei tas asmuo nuteistas dėl veiksmų, iš kurių galima pagrįstai spręsti, kad jo aukai gali vėl grėsti pavojus;
 • suteikti teisėjui arba teismui bet kokią informaciją, kuri yra svarbi priimant sprendimą dėl paskirtos bausmės vykdymo, civilinės atsakomybės už nusikaltimą ar turto konfiskavimo, dėl kurio nutarta.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks informaciją apie galimybę Jums, kaip aukai, dalyvauti užtikrinant laisvės atėmimo bausmės vykdymą, ir imsis bet kokių reikiamų pagalbos priemonių, kad galėtumėte naudotis įstatymų pripažintomis savo teisėmis.

Jei esate terorizmo auka, Nacionalinio aukštojo teismo (Audiencia Nacional) Terorizmo aukų informavimo ir paramos tarnyba suteiks Jums reikiamus informacijos šaltinius, kad galėtumėte sužinoti viską, kas susiję su laisvės atėmimo bausmės vykdymu iki tol, kol ta bausmė bus visiškai atlikta, ypač tais atvejais, kai suteikiama lengvatų arba kaliniai paleidžiami į laisvę.

Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Jei paprašėte, kad Jums būtų pranešta apie tam tikrus sprendimus dėl su kalėjimu susijusių dalykų, taip pat dėl 3 kategorijos atviro kalėjimo režimo taikymo kaliniui, kalėjimo lengvatų, trumpalaikio išleidimo iš kalėjimo, lygtinio paleidimo į laisvę ir kt., galite juos apskųsti, net jei nedalyvavote procese. Apie tai, kad norite apskųsti sprendimą, turite informuoti kompetentingą teismo tarnautoją (tai darant Jums nereikia advokato pagalbos) ne vėliau kaip per penkias dienas nuo tada, kai Jums pranešta apie tą sprendimą, o apeliacinį skundą reikia pateikti per penkiolika dienų po šio pranešimo.

Apskųsti galimą 3 kategorijos atviro kalėjimo režimo taikymą kaliniui galite, jei esate kurio nors iš šių nusikaltimų auka:

 • nužudymo;
 • aborto;
 • kūno sužalojimo;
 • nusikaltimų laisvei;
 • kankinimo nusikaltimų ir nusikaltimų moralinei neliečiamybei;
 • nusikaltimų seksualinei laisvei ir neliečiamybei;
 • vagysčių, įvykdytų naudojant smurtą arba bauginimą;
 • teroristinių nusikaltimų;
 • prekybos žmonėmis nusikaltimų.

Prieš tai, kai kalėjimo institucija priims kurį nors iš minėtų sprendimų, apie jį bus pranešta Jums, kad galėtumėte pateikti bet kokius, Jūsų manymu, tinkamus argumentus, jei pateikėte atitinkamą prašymą, kad Jums būtų pranešta apie tokius sprendimus.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos Jums suteiks bet kokią informaciją, kurios gali reikėti, apie tai, kaip galite apskųsti sprendimus, kuriuos laikote nesuderinamais su savo teisėmis.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.