Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

Pagal 2015 m. balandžio 27 d. Įstatymą Nr. 4/2015 fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamų veikų, įvykdytų Ispanijoje arba dėl kurių baudžiamasis persekiojimas gali būti vykdomas Ispanijoje, yra laikomi nukentėjusiaisiais, neatsižvelgiant į jų pilietybę, ar jie pilnamečiai ar nepilnamečiai ir ar jie teisėtai gyvena šalyje. Šio įstatymo nuostatos taikomos:

a) kaip tiesioginiam nukentėjusiajam, bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris tiesiogiai dėl nusikalstamos veikos patyrė žalą arba žala buvo padaryta jo turtui, ypač patyrė kūno sužalojimą ar psichinę traumą, emocinį sukrėtimą ar ekonominius nuostolius;

b) kaip netiesioginiam nukentėjusiajam, jei asmuo tiesiogiai dėl nusikalstamos veikos miršta arba dingsta, išskyrus kuomet įvykiai tiesiogiai priskiriami:

1. nukentėjusiojo sutuoktiniui, jei jie nėra oficialiai arba faktiškai gyvenantys skyrium, ir nukentėjusiojo arba nukentėjusiojo sutuoktinio, jei jie nėra oficialiai arba faktiškai gyvenantys skyrium, vaikams, gyvenantiems kartu su jais mirties arba dingimo momentu; bet kuriam asmeniui, kuris mirties arba dingimo momentu palaiko panašius intymius ryšius su nukentėjusiuoju, ir to asmens vaikams, kurie gyvena su nukentėjusiuoju mirties arba dingimo momentu; nukentėjusiojo tėvams arba tiesioginiams arba trečios eilės giminaičiams, kurių atžvilgiu nukentėjusysis turi tėvų pareigas, ir nukentėjusiojo globojamiems arba įvaikintiems asmenims.

2. Jei nei vieno iš minėtų asmenų nėra, kitiems tiesioginiams giminaičiams ir nukentėjusiojo broliams ir seserims, pirmenybę teikiant nukentėjusiojo teisiniam atstovui.

  • Pagrindinės nukentėjusiojo teisės: Visi nukentėjusieji turi teisę į apsaugą, informaciją, paramą, pagalbą ir priežiūrą, taip pat aktyviai dalyvauti baudžiamajame procese ir į pagarbų, profesionalų, asmeninį ir nediskriminuojantį elgesį nuo jų pirmojo susitikimo su institucijomis ar pareigūnais, kuomet teikiama pagalba ir parama nukentėjusiesiems bei atkuriamojo teisingumo paslaugos, baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu ir pakankamą laikotarpį po jos užbaigimo, neatsižvelgiant į tai, ar nusikalstamą veiką padariusio asmens tapatybė yra žinoma, ir į proceso baigtį.
  • Informacinis centras: paramos nukentėjusiesiems biurai

Jums, kaip nukentėjusiajam, įstatymuose nustatytos tam tikros teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui (teisiamajam posėdžiui) ir jam pasibaigus.

Ispanijoje baudžiamasis procesas pradedamas nuo nusikaltimo tyrimo, kurį atlieka teisminė policija, prižiūrint ikiteisminio tyrimo teisėjui. Tyrimo pabaigoje ikiteisminio tyrimo teisėjas bylą nusiunčia prokurorui, kuris nusprendžia ką daryti toliau. Jeigu nėra pakankamo pagrindo nusikalstamą veiką padariusio asmens patraukti baudžiamojon atsakomybėn, ikiteisminio tyrimo teisėjas nutraukia (užbaigia) bylos nagrinėjimą. Priešingu atveju byla perduodama nagrinėti atitinkamam teismui.

Vykstant teismo procesui teismas tiria įrodymus ir sprendžia, ar nusikalstama veika įtariamas asmuo yra kaltas. Jeigu nusikalstamą veiką padaręs asmuo pripažįstamas kaltu, teismas paskiria bausmę. Baudžiamasis procesas gali būti tęsiamas pateikus apeliacinį skundą aukštesnės instancijos teismui.

Kaip nukentėjusysis baudžiamajame procese galite dalyvauti kaip liudininkas arba atlikti aktyvesnį vaidmenį kaip privatus kaltintojas ir tokiu būdu pasinaudoti papildomomis teisėmis kaip proceso šalis. Bet kuriuo atveju pagal Ispanijos konstitucijos 124 straipsnį nukentėjusiojo (-iųjų) interesus viso proceso metu gina prokuroras.

Nukentėjusiesiems nuo nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu dėl lyties, nuo preliminaraus tyrimo pradžios padeda advokatas, kurio specializacija – tokios bylos. Po pagrindinio teismų įstatymo (LOPJ) reformos, priėmus Pagrindinį įstatymą Nr. 7/2015, teismai, kompetentingi nagrinėti smurto prieš moteris bylas, taip pat nagrinėja nusikalstamas veikas, susijusias su privatumo, teisės į įvaizdį ir pagarbos moterims pažeidimais, nepagarba teismui arba laikinosios apsaugos priemonės nesilaikymu.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4 - Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 17/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.