Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Kaip nukentėjęs nuo nusikaltimo asmuo turite įvairių teisių, taip pat teisę gauti pagalbą iš nacionalinių institucijų ir organizacijų, kurios turi jums patarti ir padėti. Todėl šiose informacijos suvestinėse jums pateikiama įvairi informacija apie tai, ko galite tikėtis kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje.

Jeigu tapote nukentėjusiuoju, žinoma, turėsite nuspręsti, ar apie jį pranešti. Galite būti nelinkę pranešti apie nusikaltimą arba jaudintis dėl to, tačiau jeigu nepranešite, daug mažiau tikėtina, kad bus pradėtas policijos tyrimas ir kad nusikaltimą padaręs asmuo bus patrauktas atsakomybėn. Pranešti apie nusikaltimą jums gali būti svarbu ir dėl praktinių sumetimų, pvz., jeigu rengiatės reikalauti draudimo išmokos.

Kai kuriomis teisėmis galite naudotis nepaisant to, ar pranešate apie nusikaltimą, ar ne. Tačiau pranešę apie nusikaltimą galite naudotis teisėmis ir papildoma parama, kurių priešingu atveju negautumėte. Šios teisės ir parama padės jums visomis teisėmis dalyvauti bylos nagrinėjime ir suvokti, kas vyksta. Jomis taip pat siekiama kuo labiau palengvinti šį procesą jums.

Kai pranešate policijai apie nusikaltimą arba kuo greičiau po to turėtumėte atidžiai išsiaiškinti, koks (-ie) gali būti jūsų vaidmuo (-enys) nagrinėjant bylą – nukentėjusysis, liudytojas, civilinis ieškovas, privatus kaltintojas ar kt. Šie vaidmenys įvairiose šalyse gali skirtis, kai kurie iš jų gali būti susiję su teisėmis, kurios gali būti svarbios vėliau, pvz., aiškinantis, ar jūs kaip nukentėjusysis galite skųsti teismo išvadą. Skaitydami šias duomenų suvestines atkreipkite dėmesį į vaidmenis ir terminus. Pasiteiraukite policijos, kokie vaidmenys egzistuoja ir kokių terminų turite laikytis, kad įgytumėte atitinkamą statusą (jeigu tokie terminai nustatyti). Jums gali prireikti paprašyti institucijų paaiškinimų, kad galėtumėte nuspręsti, kaip geriausia apginti savo teises ir teisinius interesus.

Kai pranešite apie nusikaltimą, institucijos sieks užtikrinti teisingumą jums ir kitiems. Be kita ko, institucijos gali paprašyti, kad aktyviai bendradarbiautumėte iki bylos nagrinėjimo ir galbūt po jo, jeigu kaltininkas bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Jūsų vaidmuo nagrinėjant bylą svarbus, o jūsų pagalba labai svarbi.

Policija pradės tyrimą, kad surinktų pakankamai įrodymų ir galėtų pradėti nusikaltimą padariusio asmens baudžiamąjį persekiojimą. Jeigu asmuo bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir pripažintas kaltu, teisėjas taip pat skirs jam tinkamą bausmę.

Jūs kaip nukentėjusysis per baudžiamąjį procesą ir kitu metu galite naudotis įvairiomis įstatymais užtikrinamomis teisėmis. Be to, kai kurios jūsų teisės gali būti taikomos jūsų šeimos nariams ir giminaičiams. Europos Sąjunga ėmėsi veiksmų, kad užtikrintų būtiniausias teises ir tam tikrus reikalavimus, pagal kuriuos valstybės narės turėtų pritaikyti savo įstatymus.

Toliau pateiktos duomenų suvestinės padės jums susipažinti su svarbiausiais baudžiamųjų bylų nagrinėjimo etapais kiekvienoje valstybėje narėje, sužinoti, kokias teises turite ir kokių pagrindinių taisyklių turite laikytis, kad jomis pasinaudotumėte. Šia informacija nepakeičiamos teisinės konsultacijos, ji tik informacinio pobūdžio.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Visos nuorodos šiuose informaciniuose lapuose į vyriškos lyties asmenis laikomos nuorodomis ir į moteriškos lyties asmenis ir atvirkščiai, nebent iš konteksto aiškiai matyti, kad taip nėra.
Paskutinis naujinimas: 08/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.