Cietušo tiesības (katrā valstī)

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

Vai es varu pārsūdzēt lēmumu?

Tiesības pārsūdzēt lēmumu parasti ir civilprasītājam (1), turpmākas apsūdzības uzturētājam (2) vai privātās apsūdzības uzturētājam (3).

Ir pieejami divi pārsūdzības veidi: pārsūdzība par spēkā neesību (Nichtigkeitsbeschwerde) ir saistīta ar tiesvedības un lēmuma likumību, savukārt apelācijas sūdzības (Berufung) ietvaros tiek pārsūdzēts lēmums, kas pieņemts par civilprasībām. Jūs kā privātās apsūdzības uzturētājs varat pārsūdzēt arī soda apmēru. Attaisnošanas gadījumā civilprasītāji un turpmākas apsūdzības uzturētāji tiek novirzīti uz civiltiesu, lai celtu kompensācijas prasības.

Jums kā civilprasītājam, turpmākas apsūdzības uzturētājam vai privātās apsūdzības uzturētājam ir tiesības iesniegt pārsūdzību par spēkā neesību attiecībā uz lēmumu šādā gadījumā:

  • ja jūsu civilprasība ir nodota civiltiesai, pamatojoties uz apsūdzētā attaisnošanu, un ir skaidrs, ka tiesvedības laikā jūsu iesniegtā lūguma noraidīšana ir negatīvi ietekmējusi tiesas lēmumu attiecībā uz jūsu civilprasību.

Jums kā civilprasītājam vai turpmākas apsūdzības uzturētājam ir tiesības iesniegt apelācijas sūdzību, ja:

  • notiesāšanas gadījumā tiesa nodod jūsu prasības civiltiesai pat tad, ja par tām varējusi lemt krimināltiesa, jo jūsu prasības ir labi izskaidrotas un pamatotas.

Ja tiesvedība notiek rajona tiesā (Bezirksgericht) vai lietu izskata viens tiesnesis apgabaltiesā (Landesgericht), civilprasītāji un turpmākas apsūdzības uzturētāji var pārsūdzēt lēmumu par civilprasībām ne tikai tad, ja prasības ir pilnībā nodotas civiltiesām, bet arī tad, ja viņi vēlas pārsūdzēt jebkura lēmuma līmeni.

Ja jums tiesvedībā ir privātās apsūdzības uzturētāja statuss, jūs varat izmantot tādas pašas pārsūdzības tiesības kā prokurors. Ja apsūdzētais tiek attaisnots, jūs varat iesniegt pārsūdzību par spēkā neesību. Ja tiesvedība notiek rajona tiesā vai lietu izskata viens tiesnesis apgabaltiesā, jūs varat pārsūdzēt arī lēmumā konstatētos faktus, iesniedzot apelācijas sūdzību jautājumā par apsūdzētā vainu. Ja apsūdzētais tiek notiesāts, jūs varat iesniegt apelācijas sūdzību, ja nepiekrītat sodam vai ja jūsu civilprasības tiek nodotas civiltiesām. Ja jūs neesat piedalījies tiesas sēdē, kurā tiesa paziņo savu lēmumu, jums būs jāizskata lietas materiāli, lai noskaidrotu, vai apsūdzētais ir atzīts par vainīgu. Lēmumā ir jāiekļauj iemesli, un tiesnesim tas jāparaksta četru nedēļu laikā. Ja jūs esat piedalījies tiesvedībā kā civilprasītājs, turpmākas apsūdzības uzturētājs vai privātās apsūdzības uzturētājs un iesniedzat apelācijas sūdzību vai pārsūdzību par spēkā neesību trīs dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas, jums ir jāsaņem lēmuma kopija. Jūs varat pieteikties juridiskajai palīdzībai, lai iesniegtu apelācijas sūdzību vai pārsūdzību par spēkā neesību. Ja nepieciešams, tajā ietilpst bezmaksas tulkošanas palīdzība. Tiesa piešķirs juridisko palīdzību, ja būs nepieciešama juridiskā pārstāvība un ja jūsu ienākumu līmenis būs pārāk zems, lai samaksātu par juridisko pārstāvību, neapdraudot jūsu iztikas līdzekļus.

Kādas ir manas tiesības pēc noziedzīgā nodarījuma izdarītāja notiesāšanas?

Visi cietušie var pieprasīt informāciju par pirmo reizi, kad noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir ļauts pamest ieslodzījuma vietu bez uzraudzības, ja noziedzīgā nodalījuma izdarītājs izbēg un tiek atkārtoti aizturēts, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāju plānots atbrīvot vai viņš ir atbrīvots, kā arī par jebkādiem atbrīvošanas nosacījumiem, ja ir piemērota nosacīta atbrīvošana.

Dzimumnoziegumos un seksuāli motivētas vardarbības rezultātā cietušie ir jāuzklausa, pirms tiek apstiprināta elektroniskā uzraudzība, ja šīs personas vēlas tikt informētas par to, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs pamet ieslodzījuma vietu vai tiek atbrīvots no ieslodzījuma. Šādos noziegumos cietušie ir jāinformē arī tad, ja ir apstiprināta elektroniskā uzraudzība. Viņiem ir tiesības uz cietušo atbalsta pakalpojumiem, lai saņemtu palīdzību šo tiesību īstenošanā.

Pretējā gadījumā iestādes nesniedz nekāda veida informāciju pēc lēmuma stāšanās spēkā. Tomēr jums joprojām ir tiesības izskatīt lietas materiālus, ja tiek aizskartas jūsu intereses.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Pēc tiesvedības jums ir tiesības uz pēdējām pārrunām ar organizāciju, kas sniegusi jums atbalstu kā cietušajam.

Cietušajiem, kuri kriminālprocesa laikā saņēmuši psihosociālo atbalstu, ir tiesības saņemt to arī tam sekojošā civilprocesā. Šāda atbalsta pieejamība ir atkarīga no civilprocesa būtības saistības ar kriminālprocesa būtību un šāda atbalsta nepieciešamības, lai aizsargātu cietušā procesuālās tiesības. Šo nosacījumu atbilstību izvērtēs cietušo atbalsta organizācija, kas sniedz atbalstu. Cietušais var pieprasīt juridisko palīdzību, lai civilprocesā viņu pārstāvētu advokāts. Šādu atbalstu sniedz ne ilgāk kā līdz civilprocesa beigām.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks notiesāts?

Jūs varat noskaidrot tiesvedības iznākumu un piemēroto sodu, paliekot tiesas zālē līdz lēmuma paziņošanas brīdim vai izskatot lietas materiālus vēlāk.

Vai mani informēs, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma?

Ja jūs to pieprasīsiet, jūs nekavējoties informēs, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izbēgs vai tiks atbrīvots no ieslodzījuma, kā arī par pirmo reizi, kad noziedzīgā nodarījuma izdarītājam būs ļauts pamest ieslodzījuma vietu bez uzraudzības. Jūs arī informēs, kad no ieslodzījuma vietas izbēdzis noziedzīga nodarījuma izdarītājs tiks aizturēts. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam pēc atbrīvošanas ir piemēroti nosacījumi ar mērķi aizsargāt cietušo, jūs informēs arī par tiem.

Vai mani iesaistīs, pieņemot lēmumu par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt liecību vai iesniegt pārsūdzību?

Lemjot par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu, cietušais tiek iesaistīts tikai izņēmuma gadījumos. Pirms tiek pieņemts lēmums par elektronisko uzraudzību, tiks uzklausīti tikai dzimumnoziegumos vai seksuāli motivētas vardarbības rezultātā cietušie, kuri ir pieprasījuši saņemt informāciju par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izbēgšanu vai atbrīvošanu.

1. Civilprasītājs

Lai kļūtu par civilprasītāju, jums ir jāiesniedz pieteikums. Pieteikumā ir jānorāda konkrēts prasības apmērs par noziegumā radīto zaudējumu vai ciestā kaitējuma atlīdzināšanu. Izmeklēšanas laikā pieteikums ir jāadresē policijai vai prokuroram. To var iesniegt rakstiski vai mutiski. Tiesvedības laikā pieteikums ir jāiesniedz, pirms ir apkopoti visi pierādījumi. Tas ir arī pēdējais brīdis, līdz kuram jānorāda prasības apmērs.

Papildus cietušā tiesībām kā civilprasītājam jums ir arī šādas tiesības:

  • tiesības pieprasīt vākt pierādījumus, kurus var izmantot, lai atzītu noziedzīgā nodarījuma izdarītāju par vainīgu vai pamatotu pieprasītās kompensācijas apmēru; tiesības tikt izsauktam uz tiesu; tiesības pārsūdzēt tiesas lēmumu izbeigt lietu; tiesības iesniegt apelācijas sūdzību, pamatojoties uz jūsu civilprasībām.

2. Turpmākas apsūdzības uzturētājs

Lai kļūtu par turpmākas apsūdzības uzturētāju, jums ir jābūt civilprasītājam vai par tādu jākļūst un jāiesniedz pieteikums par turpmākas apsūdzības uzturēšanu. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir nepilngadīgs, turpmākas apsūdzības uzturēšana nav iespējama.

Jūs varat kļūt par turpmākas apsūdzības uzturētāju, iesniedzot pieteikumu. Ja prokurors atceļ apsūdzību tiesvedības laikā, jums ir jāiesniedz šis pieteikums nekavējoties, ja jūs esat atbilstīgi izsaukts uz tiesas sēdi. Ja jūs neesat izpildījis prasību ierasties tiesā vai neiesniedzat pieteikumu par turpmākas apsūdzības uzturēšanu, noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiek attaisnots.

Ja prokurors atceļ apsūdzību ārpus tiesas sēdes vai ja jūs neesat atbilstīgi izsaukts uz tiesas sēdi kā civilprasītājs, tiesai ir jāinformē jūs par attiecīgo lēmumu. Pēc tam jums ir viens mēnesis laika, lai iesniegtu pieteikumu par turpmākas apsūdzības uzturēšanu.

Ja jūs turpināt uzturēt apsūdzību prokurora vietā, prokurors var jebkurā laikā piekļūt informācijai par tiesvedību un nolemt atkal pārņemt apsūdzības uzturēšanu. Tādā gadījumā jūs iesaistīs tiesvedībā kā civilprasītāju.

3. Privātās apsūdzības uzturētājs

Mazāk smagu noziegumu gadījumā apsūdzību uztur nevis prokurors, bet pats cietušais. Ja esat cietis šādā noziegumā, kriminālprocess tiks sākts tikai tad, ja jūs celsiet apsūdzību tiesā. Tad jums tiks piešķirts privātās apsūdzības uzturētāja statuss. Šādā gadījumā nebūs izmeklēšanas posma, un kā privātās apsūdzības uzturētājam jums būs jāpierāda fakti, kas ir būtiski notiesāšanai, un jāsedz izdevumi, ja apsūdzētais tiks attaisnots.

4. Cietušo atbalsta pakalpojumi

Ja tīša nozieguma rezultātā esat bijis pakļauts vardarbībai, bīstamiem draudiem vai ir pārkāpta jūsu dzimumneaizskaramība, jums ir tiesības uz juridisko palīdzību, ciktāl tā vajadzīga, lai aizsargātu jūsu kā cietušā procesuālās tiesības, maksimāli ņemot vērā jūsu personīgās bažas. Jums ir pieejams atbalsts arī tad, ja jūs esat noziedzīga nodarījuma rezultātā mirušas personas tuvs radinieks vai radinieks, kurš ir bijis nozieguma liecinieks. Psihosociāli cietušo atbalsta pakalpojumi vienmēr ir jāsniedz, nevēršoties pie cietušajiem, kuru dzimumneaizskaramība var būt pārkāpta un kuri ir jaunāki par 14 gadiem.

Psihosociālā procesuālā palīdzība ietver iesaistīto personu sagatavošanos procedūrai un emocionālajam stresam, kas saistīts ar procedūru, kā arī atbalstu policijas un tiesas nopratināšanās; juridiskā palīdzība ietver juridiskas konsultācijas un advokāta pārstāvības pakalpojumus. Juridiskās palīdzības sniedzējiem ir arī tiesības pieprasīt kompensāciju kriminālprocesā (civilprasītāja tiesības).

Cietušo atbalsta pakalpojumus sniedz īpašas cietušo atbalsta organizācijas (piemēram, bērnu aizsardzības centri, konsultāciju centri vai intervences centri). Tās apmāca advokātus sniegt juridisku palīdzību un/vai nodrošina savu darbinieku psihosociālo palīdzību. Tajās strādā sociālie darbinieki, psihologi vai līdzvērtīgi speciālisti, kuri saņēmuši papildu obligāto apmācību kriminālprocesuālo tiesību jomā.

Cietušo atbalsta pakalpojumus finansē Federālā Tieslietu ministrija.

Lapa atjaunināta: 03/02/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.