Cietušo tiesības (katrā valstī)

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

Kāds ir process zaudējumu atlīdzināšanas pieprasīšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja? (piem., lietas izskatīšana tiesā, civilprasība, saistīta tiesvedība)

Lai izvirzītu finansiālas prasības (piem., par kompensāciju par nemateriāliem zaudējumiem, ārstēšanās izmaksām), cietušie var:

 • iesniegt civilprasību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai
 • iesaistīties kriminālprocesā pret apsūdzēto kā civilprasītāji.

Lai izvirzītu prasības kā civilprasītājs kriminālprocesā, jums jāiesniedz pieteikums. Pieteikumā ir jānorāda konkrēts prasības apmērs par noziegumā radīto zaudējumu vai ciestā kaitējuma atlīdzināšanu un jāapliecina tiesības uz šīm prasībām (zaudējumu/kompensācijas pamatojums un apmērs). Vēl viens nosacījums — apsūdzētais ir jāatzīst par vainīgu zaudējumu izraisīšanā.

Jums ir jāiesaistās kriminālprocesā kā civilprasītājam pēc iespējas ātrāk (ideālā gadījumā tad, kad par noziegumu tiek ziņots policijai). Kad lieta ir nodota kompetentajai tiesai, pieteikumu var arī iesniegt kompetentajam prokuroram mutiski vai iesniegt rakstiski bez jebkādām formālām prasībām. Tiesvedības laikā pieteikums ir jāiesniedz, pirms ir apkopoti visi pierādījumi. Tas ir arī pēdējais brīdis, līdz kuram jānorāda prasības apmērs.

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / izmaksāt kompensāciju. Kā es varu parūpēties par to, ka man samaksā?

Ja notiesātais nepilda pienākumu maksāt lēmumā paredzēto summu, kreditors, t. i., cietušais, kuram kompensācija piešķirta, ar tiesas palīdzību var panākt izpildes pasākumu piemērošanu. Lai to izdarītu, kompetentajā rajona tiesā ir jāiesniedz mutisks pieteikums (izpildes pieteikums). Prasību par kompensāciju, kas piešķirta ar juridiski saistošu tiesas lēmumu, var celt 30 gadu laikā. Kad šis laiks ir pagājis, attiecībā uz prasību iestājas noilgums.

Ja notiesātā aktīvi tiek pasludināti par atņemtiem, cietušajam ir tiesības pieprasīt, lai kompensācija tiktu izmaksāta no aktīviem, kurus valsts ir konfiscējusi.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Kādi ir nosacījumi?

Avansa maksājums ir iespējams tikai tad, ja samaksa nav iespējama, jo tiek izciests sods. Tas attiecas uz gadījumiem, kad, piemēram, noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nevar gūt ienākumus, jo izcieš cietumsodu, vai naudas soda samaksas rezultātā viņam nav citu līdzekļu. Nosacījums šāda avansa saņemšanai ir kompensācijas piešķiršana civilprasītājam ar juridiski saistošu tiesas lēmumu, ja nozieguma rezultātā ir iestājusies nāve, radīts fizisks kaitējums, kaitējums veselībai vai finansiāli zaudējumi. Noteiktos gadījumos iespēja saņemt avansu netiek piešķirta (piem., ja ir tiesības uz citiem valsts maksājumiem vai kaitējums ir radies saistībā ar iesaistīšanos kautiņā vai rupjas neuzmanības rezultātā).

Pieteikums par avansa maksājumu ir jāiesniedz kompetentajā krimināltiesā.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju no valsts?

Noziegumos cietušie var saņemt finansiālu kompensāciju no valsts, ja:

 • viņi vairs nespēj strādāt savā profesijā saistībā ar slimību vai turpmāku ārstēšanu utt. un tādējādi saņem mazākus ienākumus;
 • viņiem ir bijis jāiziet psihoterapijas kurss, krīzes novēršanas kurss vai cita veida ārstēšanas kurss veselības uzlabošanas nolūkā;
 • ir nepieciešami ortopēdiskie līdzekļi;
 • ir bojātas brilles vai zobu protēzes;
 • ir nepieciešama rehabilitācija;
 • ir nepieciešama aprūpe (šajā gadījumā var izmaksāt aprūpes atbalstu);
 • viņi ir akli (šajā gadījumā var izmaksāt neredzīgā pabalstu).

Cietušie, kuriem nodarīts smagi miesas bojājumi pēc 2009. gada 31. maija, var saņemt vienreizēju kompensāciju par nemateriālajiem zaudējumiem.

Noziegumos cietušo pārdzīvojušās apgādājamās personas saņem:

 • kompensāciju par zaudētajiem uzturlīdzekļiem (ja cietušais ir nomiris un tā laulātais/laulātā un/vai bērni ir zaudējuši finansiālu atbalstu, kas nepieciešams uzturēšanas izdevumu segšanai);
 • terapeitisko aprūpi (piem., psihoterapiju) un ortopēdisko aprūpi;
 • bēru izdevumu segšanu līdz noteiktam apmēram.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts, cietušais tiek novirzīts uz civiltiesām un var iesniegt tajās kompensācijas prasību.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas prasību?

Nē.

Lapa atjaunināta: 03/02/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.