Cietušo tiesības (katrā valstī)

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

Jūs uzskata par noziegumā cietušo, ja jums ir nodarīts zaudējums vai jūsu likumīgās intereses, kas tiek aizsargātas ar krimināltiesībām, ir aizskartas kādā citā veidā, piem., ja jūs esat ievainots vai ir bojāts vai nozagts jūsu īpašums, un saskaņā ar Austrijas tiesībām šāda darbība tiek uzskatīta par noziegumu. Jums kā noziegumā cietušajam likums nodrosina noteiktas individuālas tiesības pirms un pēc tiesas procesa, kā arī tā laikā.

Austrijā kriminālprocess sākas brīdī, kad kriminālpolicija (Kriminalpolizei) vai prokuratūra (Staatsanwaltschaft) sāk izmeklēšanu, reaģējot uz sākotnējām aizdomām. Kad izmeklēšana ir pabeigta, prokurors var pieņemt lēmumu izbeigt procesu, noteikt parastajam kriminālprocesam alternatīvus pasākumus vai nodot lietu tiesai. Atsevišķu noziegumu gadījumā (noziegumi, kuriem piemēro privāto apsūdzību – Privatanklagedelikte) apsūdzība tiek celta tikai pēc cietušā pieprasījuma, kuram šajā gadījumā jāizvirza apsūdzība. Šādos gadījumos izmeklēšana netiek veikta.

Tiesvedības laikā tiesa rīko tiesas sēdi un izskata pierādījumus. Atkarībā no nozieguma smaguma lietas izskatīs:

  • viens tiesnesis; vai
  • tiesnešu kolēģija (Schöffensenat), kuras sastāvā atkarībā no attiecīgā nozieguma ir viens vai divi profesionāli tiesneši un divi tiesas piesēdētāji, kas lemj par apsūdzētā vainu un piemērotā soda apmēru; vai
  • zvērināto tiesa (Geschworenengericht), kuras sastāvā ir trīs profesionāli tiesneši un astoņi tiesas piesēdētāji (zvērinātie). Zvērinātie lemj par apsūdzētā vainu, savukārt lēmumu par soda apmēru pieņem zvērinātie un trīs profesionālie tiesneši kopā.

Jums kā cietušajam kriminālprocesā var būt ļoti nozīmīga loma, turklāt jums ir dažādas tiesības. Jūs varat piedalīties kā cietušais bez īpaša juridiska statusa vai kļūt par civilprasītāju, turpmākas apsūdzības uzturētāju vai privātās apsūdzības uzturētāju un izmantot papildu tiesības un iespējas.

Klikšķiniet uz attiecīgās saites, lai iegūtu informāciju, ko meklējat:

1 – Manas kā noziegumā cietušā tiesības

2 – Ziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesvedības laikā

3 – Manas tiesības pēc tiesas procesa

4 – Kompensācija

5 – Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 03/02/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.