Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

Vai es varu pārsūdzēt notiesājošu vai apsūdzēto attaisnojošu spriedumu?

Vai ir iespējama turpmāka sprieduma pārsūdzēšana?

Kādas ir manas tiesības pēc tam, kad tiesas spriedums ir stājies spēkā?

Papildus informācija

Kan ik beroep aantekenen als de dader wordt vrijgesproken of als ik het niet eens ben met de opgelegde straf?

Ja esat iesniedzis prasību kā civilprasītājs kriminālprocesā (partie civile/burgerlijke partij), jūs varat pārsūdzēt nolēmumu, ja tiesa noraida jūsu prasību par kaitējuma kompensāciju vai ja jūs uzskatāt, ka piešķirtā kompensācija ir pārlieku maza. Jūs nevarat pārsūdzēt nolēmumu, ja apsūdzētais tiek atzīts par nevainīgu vai ja jūs uzskatāt, ka apsūdzētajam piespriestais sods nav pietiekami bargs (šādos gadījumos nolēmumu var pārsūdzēt prokurors).

Šādos gadījumos jums lēmums ir jāpieņem ātri, jo krimināllietās nolēmums ir jāpārsūdz 15 dienu laikā. Apelācijas sūdzība ir jāiesniedz tās tiesas kancelejā (greffe/griffie), kura pieņēma attiecīgo nolēmumu. Papildu informāciju varat saņemt kancelejā. Ja nolēmums tiek pārsūdzēts, lietu no jauna izskatīs augstākas instances tiesa. Jums tiks paziņots par attiecīgajām vietām un laikiem. Apelācijas process lielā mērā līdzinās procesam, lietu iztiesājot pirmo reizi. Jums nav vēlreiz jāreģistrējas kā civilprasītājam kriminālprocesā. Taču, ja neesat reģistrējies iepriekš, apelācijas procesā jūs nevarat pirmo reizi reģistrēties kā civilprasītājs.

Apelācijas sūdzību (gan par lietas būtību, gan tiesību jautājumiem – appel/hoger beroep) nevar iesniegt par zvērināto tiesas spriedumiem, taču par tās spriedumiem var iesniegt sūdzību Kasācijas tiesā tikai par tiesību jautājumiem (pourvoi/voorziening).

Is verder beroep nog mogelijk?

Par spriedumu, kas pieņemts pēc apelācijas sūdzības (appel/hoger beroep), nevar vēlreiz iesniegt apelācijas sūdzību.

Apelācijas sūdzību nevar iesniegt par zvērināto tiesas spriedumu, taču sūdzību par tiesību jautājumiem var iesniegt Kasācijas tiesā.

Kasācijas tiesa nepārbaudīs lietas faktus – tā tikai izvērtēs, vai ir pieļauti procesuālo tiesību pārkāpumi un vai tiesību akti ir tikuši nepareizi piemēroti vai nepareizi interpretēti. Kasācijas tiesai ir tikai pilnvaras atstāt spriedumu spēkā vai atcelt to. Tā nevar iegūt pierādījumus vai iztiesāt lietu no jauna. Ja tā atceļ spriedumu, tā nosūta lietu atkārtotai iztiesāšanai citai tiesai tajā pašā līmenī kā tā tiesa, kura pieņēma iepriekšējo spriedumu. Kasācijas tiesas lēmums no jauna norīkotajai tiesai nav saistošs.

Wat zijn mijn rechten bij de uitvoering van de straf?

Ir svarīgi jau no sākuma saprast, ka, esot cietušā statusā, jūs netiksiet automātiski informēts par tiesas spriedumu (ja vien jūs necelsiet civilprasību kriminālprocesā). Ja jūs vai jūsu advokāts nebijāt klāt sprieduma pasludināšanā, tad jums ir pašam jāsazinās ar iestādēm vai jālūdz tiesību centra (maison de justice/justitiehuis) darbiniekus jūs par to informēt.

Kā cietušais jūs ar zināmiem nosacījumiem varat lūgt, lai jūs tiktu informēts vai uzklausīts saistībā ar veidu, kādā sods ir izciešams, piemēram, saistībā ar atvaļinājumu no ieslodzījuma vietas, elektronisko uzraudzību, iepriekšēju atbrīvošanu nolūkā personu deportēt vai nodot citai valstij vai par nosacītu atbrīvošanu.

Ja jūsu civilprasība ir tikusi apmierināta, jūs, ievērojot atsevišķus nosacījumus, varat lūgt, lai jūs tiktu informēts par to, ka notiesātajai personai tiek atļauts izciest sodu īpašā kārtībā.

Citos gadījumos jūs varat lūgt, lai jūs atzītu par cietušo, iesniedzot pieteikumu sodu izpildes tiesai (tribunal d’application des peines/strafuitvoeringsrechtbank). Jūsu pieprasījumu apmierinās, ja tiesa nolems, ka jums ir likumīgas intereses.

Ievērojot zināmus nosacījumus, jums kā cietušajam ir šādas tiesības:

  • saņemt informāciju par lēmumiem, kas saistīti ar soda izpildi (tostarp atvaļinājumu no cietuma, elektronisko uzraudzību, atbrīvojumu pret galvojumu u.tml.);
  • ierosināt īpašus nosacījumus, kurus varētu piemērot likumpārkāpējam;
  • tikt uzklausītam attiecībā uz īpašiem nosacījumiem, kas būtu piemērojami likumpārkāpējam, lai aizstāvētu jūsu intereses.

Piemēri:

  • jūs varat lūgt, lai sodu izpildes tiesa jūs uzklausa par nosacījumiem, kurus varētu piemērot notiesātajam, ja tiek atļauta elektroniska uzraudzība;
  • varat lūgt tiesu paziņot jums, ja tā ļauj nosacīti atbrīvot notiesāto;
  • varat lūgt, lai jūs tiktu informēts, ja tieslietu ministrs piešķir notiesātajam atvaļinājumu no ieslodzījuma vietas.

Ja vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, jums ir jāaizpilda cietušā paziņojuma veidlapa un tā jāiesniedz vai jānosūta spriedumu izpildes tiesas kancelejai vai tiesību centram.

Sodu izpildes tiesas sēdēs jūs vienmēr var pārstāvēt vai jums var palīdzēt advokāts. Jūs varat arī lūgt palīdzību kādai no oficiāli atzītajām cietušo atbalsta organizācijām vai cietušo atbalsta dienestam vai cietušo uzņemšanas birojam attiecīgajā tiesā, piemēram, tad, ja gatavojaties piedalīties tiesas sēdē.

Vairāk informācijas varat iegūt tiesību centrā, cietušo uzņemšanas birojā vai no jūsu advokāta.

Sprieduma izpildes laikā un pēc tās neatkarīgi no tā, vai vainīgā persona izcieš sodu ieslodzījuma vietā vai ārpus tās, jūs vienmēr varat izmantot mediāciju.

Bijkomende informatie

  • Likums par personu, kas notiesātas ar brīvības atņemšanu, un cietušo tiesībām attiecībā uz kārtību, kādā notiesātie izcieš sodu – franču vai nīderlandiešu valodā.
Lapa atjaunināta: 16/12/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.