Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

Vietējā un federālā policija

Federālais publiskais tieslietu dienests

Tīšā vardarbībā cietušo finanšu atbalsta komisija

Vispārējās labklājības centri

Nereliģiskie palīdzības dienesti pilsoņiem

Sociālo un psiholoģisko lietu centrs

Bērnu uzticības centri

Bērnu SOS komandas

Jauniešu palīdzības dienests

Vietējā un federālā policija

Vietējā un federālā policija ir padota iekšlietu ministram. Vietējā policija atbild par policijas pamatpienākumu izpildi un darbojas saskaņā ar “kārtības uzturēšanas kopienā” filozofiju. Federālā policija atbild par specializētu policijas uzdevumu izpildi.

Vietējā un federālā policija:

 • pieklājīgi un cieņpilni uzklausa cietušos;
 • sniedz praktisku palīdzību noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, sniedz tiem informāciju un nosūta tos uz atbilstošajiem dienestiem;
 • nodrošina, ka cietušo paziņojumos ir pareizi norādīta to identitāte un norādīts, vai tie vēlas tikt informēti par kriminālprocesu;
 • var sazināties ar cietušajiem īsi pēc sūdzības iesniegšanas.

KONTAKTINFORMĀCIJA

e-pasts: ibznet@ibz.fgov.be

Federālais publiskais tieslietu dienests

Federālais publiskās pārvaldes dienests tieslietās sastāv no vairākiem departamentiem un komitejām, kas uzrauga cietušo interešu ievērošanu, tai skaitā Likumdošanas, pamattiesību un pamatbrīvību ģenerāldirektorāta un Tiesību centru ģenerāldirektorāta.

Likumdošanas, pamattiesību un pamatbrīvību ģenerāldirektorāts

 • sagatavo un izstrādā normatīvos aktus;
 • sniedz padomus tieslietu ministram un citām amatpersonām, izstrādā atbildes uz parlamenta jautājumiem un piedalās iekšējās sarunās;
 • cieši sadarbojas ar citiem departamentiem, piemēram, Tiesību centru ģenerāldirektorātu, un ar ārējiem partneriem.

Tiesību centru ģenerāldirektorāts

 • pārvalda 28 tiesību centrus (maisons de justice/justitiehuizen) tieslietu ministra padotībā (gan Flandrijā, gan Valonijā katrā ir 13 tiesību centri, savukārt Briselē ir divi tiesību centri: viens franču valodā runājošajiem, savukārt otrs – nīderlandiešu valodā runājošajiem);
 • katrā tiesību centrā ir specializējušies darbinieki, kas strādā cietušo uzņemšanas birojā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Federālais publiskais tieslietu dienests https://justitie.belgium.be

Lai iegūtu citu Tiesību centru kontaktinformāciju, klikšķiniet šeit.

Komisija tīšā vardarbībā cietušo finansiālā atbalsta jautājumos

Komisija tīšā vardarbībā cietušo finansiālā atbalsta jautājumos (Commission pour l’aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden) tika izveidota ar 1985. gada 1. augusta likumu. Tai ir svarīga loma valsts finansiālā atbalsta sniegšanā tādām personām, kuras cietušas no vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Komisija

 • sniedz finansiālu atbalstu personām, kas cietušas no tīšas vardarbības un dažos gadījumos – šo personu ģimenēm;
 • nodrošina procedūru, lai sniegtu finansiālu palīdzību personām, kas cietušas no noziedzīga nodarījuma citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
 • var sniegt palīdzību pat tādā gadījumā, ja uzbrucējs nav noskaidrots vai nespēj saprast savu rīcību un vadīt to (nav pieskaitāms);
 • nevar sniegt palīdzību, ja nodarījums ir izdarīts aiz neuzmanības vai nevērības.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tīmekļa vietne: https://justice.belgium.be/fr

Vispārējās labklājības centri

Flandrijā un Briselē ir 11 vispārējās labklājības centri (Centra Algemeen WelzijnswerkCAW), katrā no tiem ir departaments, kas palīdz noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.

Centri

 • ir Victim Support Europe biedri ar tādas struktūras starpniecību, kas saucas Steunpunt Algemeen Welzijnswerk;
 • ir atvērti ikvienai personai, kurai ir jautājumi vai problēmas;
 • sniedz atbalstu cietušajiem Flandrijā un Briselē;
 • piedāvā psiholoģisko palīdzību cietušajiem un viņu ģimenēm, pašnāvību izdarījušu personu ģimenes locekļiem, katastrofās cietušo personu ģimenes locekļiem un satiksmes negadījumos cietušajām personām un viņu ģimenes locekļiem;
 • sniedz cietušajiem psiholģisku, praktisku un juridisku palīdzību.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tīmekļa vietne: http://www.archipel.be/

Lai iegūtu visu 25 CAW kontaktinformāciju, klikšķiniet šeit.

Nereliģiskie palīdzības dienesti pilsoņiem

Valonijā Nereliģiskie palīdzības dienesti pilsoņiem (Services Laïques d'Aide aux Justiciables) ne tikai sniedz palīdzību pilsoņiem, bet arī ieslodzītajiem un personām, kas atbrīvotas no ieslodzījuma.

Šie dienesti

 • ir iedalīti piecās vietējās filiālēs – pa vienai katrā Valonijas provincē;
 • tos finansē franču valodā runājošo kopiena;
 • tie sniedz psiholoģisku, psihiatrisku un sociālu palīdzību personām, kas tiek turētas aizdomās par noziedzīgiem nodarījumiem un atrodas brīvībā vai apcietinājumā, notiesātām personām, cietušajiem un minēto personu ģimenes locekļiem;
 • šajos dienestos strādā profesionāli darbinieki, kas veido multidisciplināras komandas.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tīmekļa vietne: http://www.ulb.ac.be/

Lai iegūtu vietējo filiāļu kontaktinformāciju, klikšķiniet šeit.

Sociālo un psiholoģisko lietu centrs

Sociālo un psiholoģisko lietu centrs (Sozial-Psychologisches ZentrumSPZ) ir organizācija, kas darbojas valsts vāciski runājošajā daļā un piedāvā palīdzību noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.

Centrs

 • ir nevalstiska organizācija, kas darbojas Beļģijas vāciski runājošajā daļā;
 • tam ir filiāles Senvitā (St. Vith) un Eipenē (Eupen);
 • piedāvā individuālu pieeju visiem noziedzīgos nodarījumos cietušajiem ar daudzdisciplināras grupas starpniecību, ko veido psihologi, terapeiti, sociālie darbinieki un psihiatrs.

KONTAKTINFORMĀCIJA

SPZ Eupen info.eupen@spz.be

SPZ St. Vith http://www.ulb.ac.be/

Bērnu uzticības centri

Bērnu uzticības centri (Vertrouwenscentra Kindermishandeling) ir Flandrijas valdības izveidoti specializēti centri, kas pielieto savas metodes bērna drošības un labklājības nodrošināšanai.

Centriem

 • ir filiāles katrā Flandrijas provincē un Briselē;
 • tie sastāv no multidisciplinārām komandām, kurām ir psihosociālas, izglītības un sociālas funkcijas;
 • tie sniedz padomus un palīdzību, ja pastāv aizdomas par vardarbību pret bērnu;
 • tie sniedz palīdzību un informāciju;
 • tie var rīkoties situācijā, kurā bērns cieš no aktīvas vai pasīvas fiziskas, psiholoģiskas vai seksuālas vardarbības;
 • tie ļauj iesniegt anonīmu ziņojumu par gadījumiem, kad notikusi vardarbība pret bērnu.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tīmekļa vietne: http://www.kindinnood.org/

Lai iegūtu centru kontaktinformāciju, klikšķiniet šeit.

Bērnu SOS komandas

Bērnu SOS komandu federācija (Fédération des Équipes SOS-Enfants) nodrošina speciālistu palīdzību no vardarbības cietušiem bērniem Valonijā.

Bērnu SOS komandas

 • veic preventīvus pasākumus un sniedz palīdzību atsevišķos pret bērniem īstenotas vardarbības gadījumos;
 • veic bērna un bērna vides multidisciplināru novērtējumu;
 • sniedz medicīnisku, psihiatrisku, psiholoģisku un sociālu palīdzību bērnam un viņa ģimenei;
 • pastāvīgi cenšas dalīties ar zināšanām vardarbības situāciju risināšanas un novēršanas jomā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tīmekļa vietne: http://www.federationsosenfants.be/

Jauniešu palīdzības dienests

Jauniešu palīdzības dienests (JugendhilfedienstJHD) sniedz specializētu palīdzību, lai palīdzētu nepilngadīgām personām, kas cietušas noziedzīgos nodarījumos vācu valodā runājošajā Beļģijas daļā.

Dienests

 • sniedz konsultācijas un atbalstu pret bērnu vērstas vardarbības gadījumos;
 • sniedz palīdzību bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem vāciski runājošajā Beļģijas daļā;
 • ja nepieciešams, var nosūtīt lietas prokuroram vai jauniešu lietu tiesai.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tīmekļa vietne: http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/

Lapa atjaunināta: 16/12/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.