Cietušo tiesības (katrā valstī)

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

Vai varu pārsūdzēt nolēmumu?

Cietušie, kuri piedalās kriminālprocesā kā cietušās puses, var pārsūdzēt nolēmumu.

Pilnvarotas personas var pārsūdzēt pirmās instances nolēmumu 15 dienu laikā no dienas, kad tām izsniegta nolēmuma kopija.

Pārsūdzību var iesniegt jebkurš tiesvedības dalībnieks, aizstāvības advokāts vai cietusī puse.

Cietusī puse var pārsūdzēt nolēmumu, pamatojoties uz tiesas lēmumu par kriminālprocesa izmaksām vai prasību par zaudējumu atlīdzināšanu. Tomēr, ja valsts prokurors ir pārņēmis kriminālvajāšanu no cietušās puses, kura rīkojas kā privātās apsūdzības uzturētājs, šāda puse var iesniegt pārsūdzību uz jebkāda pamata, ar kādu var apstrīdēt nolēmumu.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Cietušie, kuri piedalās kriminālprocesā kā cietušās puses, var iesniegt pārsūdzību un prasīt iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Cietušie un liecinieki var vērsties specializētos županiju tiesu departamentos, lai saņemtu informāciju un atbalstu jebkurā kriminālprocesa (vai likumpārkāpuma procesa) brīdī, bet pirms nolēmuma pasludināšanas.

Ja cietušie vai liecinieki vēršas minētajos cietušo un liecinieku atbalsta departamentos pēc nolēmuma pasludināšanas, departamenti sniedz viņiem informāciju, kas ir to kompetencē, un iesaka viņiem vērsties citās organizācijās un dienestos, kuru specializācija ir cietušo vai liecinieku vajadzības.

Tieslietu ministrijas Neatkarīgais cietušo un liecinieku atbalsta dienests sniedz cietušajiem, cietušajām pusēm vai viņu ģimenes locekļiem informāciju par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas (automātisku vai nosacītu atbrīvošanu). Šo informāciju sniedz visām personām, kuras cietušas smagos nodarījumos, piemēram, noziegumos, kas vērsti pret dzīvību, dzimumnoziegumos, vardarbīgos noziegumos vai kara noziegumos, un cietušajām pusēm šādu informāciju sniedz pēc noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas.

Izņēmuma gadījumos, kad minētais dienests konstatē, ka personai, kura ilgstoši cietusi no vardarbības ģimenē vai no vardarbības, kas vērsta pret sievietēm, ir vajadzīgs koordinēts papildu atbalsts, tas informē koordinatoru no attiecīgās županijas dienesta pret sievietēm vērstas vardarbības un vardarbības ģimenē novēršanai un apkarošanai par cietušās/cietušā iztaujāšanu un par problēmām, ar kurām saskaras cietušā/cietušais, un prasa, lai županijas dienests veic attiecīgus pasākumus. Attiecīgā gadījumā šādu informāciju arī pārsūta kompetentajai policijas iestādei un kompetentajam sociālās drošības centram, ja cietušajam (bērnam/personai) nav tiesībspējas un rīcībspējas, vai kompetentajam probācijas dienestam, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir nosacīti atbrīvots un viņam ir regulāri jāatskaitās probācijas dienestam.

Izņēmuma gadījumos, kad dienests, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no cietušā (noziegumā, kas nav neviens no iepriekš minētajiem), secina, ka cietušajam ir neapšaubāmi vajadzīgs papildu atbalsts un aizsardzība, tas var prasīt, lai kompetentā policijas iestāde attiecīgi rīkojas ar cietušā piekrišanu.

Atbalstu cietušajiem sniedz arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas tūlīt pēc nodarījuma izdarīšanas, kriminālprocesa laikā un pēc tiesvedības, t. i., kad ir pasludināts galīgais spriedums. Atbalsts un palīdzība, ko sniedz pilsoniskās sabiedrības organizācijas, ir atkarīgs no to kompetences.

Kāda informācija man tiks sniegta, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Prasītājam, atbildētājam un viņa aizstāvības advokātam, cietušajai pusei (ja tai ir pārsūdzības tiesības), pusei, kuras īpašums ir konfiscēts saskaņā ar nolēmumu, un tiesību subjektam, no kura ir jākonfiscē nelikumīgi iegūtie līdzekļi, izsniedz rakstisku nolēmumu ar norādījumiem par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Cietušajai pusei, kurai nav pārsūdzības tiesību, nolēmumu izsniedz, kā paredzēts likumā, kopā ar piezīmi par tās tiesībām prasīt iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. Galīgo nolēmumu cietušajai pusei izsniedz pēc pieprasījuma.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (ieskaitot pirmstermiņa vai nosacītu atbrīvošanu) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu policija cietušajam nekavējoties sniedz informāciju par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja aizturēšanas vai apcietinājuma izbeigšanu, ja cietušais ir izteicis šādu vēlmi, izņemot, ja šādas informācijas izpaušana varētu pakļaut riskam noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Cietušo arī informē par pasākumiem, kas veikti, lai viņu aizsargātu, ja šādus pasākumus ir uzdots īstenot.

Brīvības atņemšanas iestādes un ieslodzījuma vietas neinformē Cietušo un liecinieku atbalsta dienestu par izbēgušiem ieslodzītajiem, bet nosūta paziņojumu par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izbēgšanu tikai policijai, tomēr šos noteikumus drīz paredzēts grozīt.

Cietušajiem ir tiesības pēc pieprasījuma nekavējoties saņemt informāciju par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanu pēc aizturēšanas vai par viņa izbēgšanu vai atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas, kā arī par pasākumiem, kas veikti cietušā drošības interesēs.

Smagos noziegumos, t. i., pret dzīvību vērstos noziegumos, dzimumnoziegumos, vardarbīgos noziegumos un kara noziegumos, cietušos informē par noziedzīga nodarījuma izdarītāja automātisku vai nosacītu atbrīvošanu.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt paziņojumu vai iesniegt pārsūdzību?

Ikvienu paziņojumu, ko sniedz vardarbīgā noziegumā cietušais, un citu būtisku informāciju, kas attiecas uz cietušo, ņem vērā, kad pieņem lēmumu par iespēju atļaut noziedzīgā nodarījuma izdarītājam pavadīt nedēļas nogales ārpus brīvības atņemšanas iestādes vai ieslodzījuma vietas. Cietušā paziņojums ir daļa no nosacītās atbrīvošanas lietas. Tomēr pašlaik spēkā esošie normatīvie akti neparedz cietušajam iespēju iesaistīties lēmuma pieņemšanā par nosacītu atbrīvošanu un/vai apstrīdēt šādu lēmumu.

Lapa atjaunināta: 08/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.