Cietušo tiesības (katrā valstī)

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Kāds ir process zaudējumu atlīdzības pieprasīšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (piem., lietas izskatīšana tiesā, civilprasība, papildprasības procedūra)?

Ja pret jums izdarīts noziedzīgs nodarījums, jums ir tiesības ierosināt tiesā lietu pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Jūs varat arī vērsties Sociālās drošības dienestā, lai saņemtu informāciju par tiesībām prasīt zaudējumu atlīdzību.

Nepilngadīgajiem, t. i., personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību no visām atbildīgajām personām saistībā ar noziegumiem, kas paredzēti Likumā par seksuālas vardarbības, seksuālas vardarbības pret bērniem un bērnu pornogrāfijas novēršanu un kontroli, kā arī saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir attiecīga civiltiesiska atbildība samaksāt kompensāciju par visiem konkrētajiem vai vispārējiem zaudējumiem, kas radušies cietušajam(-ajiem).

Personām, kuras uzskatāmas par cietušajiem saskaņā ar Likumu par cilvēku tirdzniecības un ekspluatācijas novēršanu un kontroli un cietušo aizsardzību, ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību no visām atbildīgajām personām saistībā ar minētajā likumā aprakstītiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuros tās cietušas, kā arī saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir attiecīga civiltiesiska atbildība samaksāt kompensāciju par visiem konkrētajiem vai vispārējiem zaudējumiem, kas radušies cietušajam(-ajiem), tostarp samaksāt parādus, kuri pienākas cietušajam(-ajiem) piespiedu darba rezultātā.

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / maksāt kompensāciju. Kā es varu panākt to, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs veic maksājumu?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs jums neatlīdzina zaudējumu summu, par ko lēmusi tiesa, jūs varat ar sava advokāta starpniecību vērsties tiesā un tiesa izdos noziedzīgā nodarījuma izdarītājam rīkojumu par piespriestās atlīdzības samaksu; ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nepildīs rīkojumu, viņu bez kavēšanās apcietinās un apcietinās.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Ar kādiem nosacījumiem?

Tiesību aktos nav paredzēts valsts izmaksāts avanss cietušajiem.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju no valsts?

Valsts var 1997. gada Likumā par kompensācijas piešķiršanu vardarbīgos noziegumos cietušajiem (Likums Nr. 51(I)/97) paredzētajā kārtībā piešķirt kompensāciju vardarbīgos noziegumos cietušajiem un viņu apgādājamajiem, ja:

a) cietušais vai cietušā apgādājamie kāda iemesla dēļ nevar saņemt kompensāciju no noziedzīgā nozieguma izdarītāja, un

b) nav pieejama kompensācija no citiem avotiem vai pieejamā kompensācijas summa ir mazāka nekā minētajā likumā paredzētā.

Minētajā likumā paredzēto kompensāciju izmaksā pat gadījumos, kad noziedzīgā nodarījuma izdarītāju neapsūdz vai nenotiesā.

Ja no citiem avotiem pieejamā kompensācija ir mazāka nekā minētajā likumā noteiktā, valsts samaksā starpību.

Likumā arī noteikts, kādos apstākļos kompensāciju atsaka, un sīkāk izklāstīts, kas veido izmaksājamās kompensācijas summu.

“Vardarbīgs noziegums” ir jebkurš Kipras Republikā tīši izdarīts noziegums, kurš ietver vardarbību un kura tiešas sekas ir nāve, smagi miesas bojājumi vai veselības problēmas; šī definīcija ietver turpmāk uzskaitītos noziedzīgos nodarījumus, ja tie izraisījuši minētās sekas:

slepkavība ar iepriekšēju nodomu (203. un 204. pants), slepkavības mēģinājums (214. pants), izvarošana (144. pants), izvarošanas mēģinājums (146. pants), personas nolaupīšana (148. pants), 16 gadu vecumu nesasniegušas sievietes nolaupīšana (149. pants), nodarījumi ar mērķi radīt smagus miesas bojājumus (228. pants), smagu miesas bojājumu nodarīšana (231. pants), mēģinājums radīt miesas bojājumus, izmantojot sprāgstvielas (232. pants), indes ļaunprātīga izmantošana (233. pants), ievainojumu nodarīšana (234. pants), uzbrukums, kas rada miesas bojājumus (243. pants), cita veida uzbrukums (244. pants), noziegumi pret personas brīvību (245.–254. pants), ļaunprātīga dedzināšana (315. pants).

Lai saskaņā ar iepriekš minēto likumu saņemtu kompensāciju, saprātīgā termiņā jāiesniedz pieteikums Sociālās drošības dienesta direktoram — tas jebkurā gadījumā jāizdara divu gadu laikā pēc miesas bojājumu vai veselības problēmu radīšanas vai slepkavības.

Pieteikumam jāpievieno policijas ziņojums, ārsta izziņa un jebkādi citi dokumenti, kas var būt lietderīgi pieteikuma izskatīšanā. Sociālās drošības dienesta direktors pēc saviem ieskatiem var prasīt nepieciešamos papildu pierādījumus, tostarp pierādījumus tam, ka nav izmaksāta un netiks izmaksāta kompensācija no jebkādiem avotiem; direktors cita starpā var prasīt ar zvērestu apliecinātu pieteikuma iesniedzēja paziņojumu.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Kompensācijas piešķiršana cietušajiem nav atkarīga no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja notiesāšanas. Nolēmumu par zaudējumu atlīdzināšanu tiesa pieņem tiesvedībā, kas attiecas uz zaudējumu atlīdzības pieprasījumu. Tas ir pilnīgi neatkarīgs no kriminālprocesa iznākuma.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr nav pieņemts lēmums par manu zaudējumu atlīdzības pieteikumu?

Jūs nevarat saņemt ārkārtas maksājumus, jo tiesību aktos tādi nav paredzēti.

Lapa atjaunināta: 31/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.