Cietušo tiesības (katrā valstī)

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

Personu uzskata par “cietušo pusi” (poškozený — Kriminālprocesa kodeksā (trestní řád) lietots termins, ar ko apzīmē noziedzīgā nodarījumā cietušo), ja tai ir nodarīts kaitējums tādas darbības rezultātā, kas Kriminālkodeksā (trestní zákon) identificēta kā noziedzīgs nodarījums. Šādam kaitējumam var būt dažādi veidi, piemēram, tas var būt aizskārums vai kāda priekšmeta zādzība. Cietušajai pusei ir konkrētas likumīgas tiesības pirms tiesvedības, tiesvedības laikā un pēc tās.

Čehijas Republikā kriminālprocess tiek sākts ar faktu pārbaudi un izmeklēšanu. Šajā procesa posmā policija iegūst pierādījumus prokurora uzraudzībā. Ja šajā tiesvedības posmā tiek savākts pietiekami daudz pierādījumu, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums un ka to izdarījusi konkrēta persona, prokurors izdod lēmumu izvirzīt apsūdzības, un lietu nodod tiesai. Kriminālprocesa posmā, kas notiek tiesā, tiesa izskata pierādījumus un, pamatojoties uz tiem, atzīst apsūdzēto par vainīgu vai nevainīgu. Ja tiesa atzīst apsūdzēto par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, tā piemēro viņam sodu. Ja spriedumā apsūdzētais tiek atzīts par nevainīgu, viņu attaisno. Kriminālprocesu var turpināt, pamatojoties uz apelācijas prasību, kas iesniegta augstākā tiesā, ja ir iesniegta prasība par zaudējumu atlīdzību.

Cietusī puse var iestāties kriminālprocesā jebkurā posmā.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

4 - Kompensācija

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.