Cietušo tiesības (katrā valstī)

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

Vai es varu pārsūdzēt lēmumu?

Jā, bet kā cietušajam jums ir tiesības iesniegt pārsūdzību tikai attiecībā uz tāda lēmuma rezolutīvo daļu, kas ir par zaudējumu vai morālā kaitējuma atlīdzināšanu vai netaisnas iedzīvošanās restitūciju.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Skatīt pārējās atbildes.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Atbalstu (profesionālu palīdzību) varat saņemt arī pēc tiesvedības beigām — tik ilgi, cik nepieciešams tā mērķa sasniegšanai. Īpaša aizsardzība (aprakstīta iepriekš) var bieži nozīmēt paliekošas dzīvesveida pārmaiņas, un tādēļ pēc savas būtības to nodrošina arī pēc kriminālprocesa beigām.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Pēc jūsu pieprasījuma jums izsniegs galīgo lēmumu, kurā ir ietverta informācija par sodu un tā formu. Ja pieprasāt atlīdzību par zaudējumiem, morālo kaitējumu vai netaisnu iedzīvošanos, jūs noteikti saņemsiet lēmumu.

Turklāt pēc jūsu pieprasījuma ieslodzījuma vieta vai preventīvās aizturēšanas vai aizsargājošās aprūpes iestāde sniegs jums noteiktu papildu informāciju, jo īpaši informāciju par:

  • notiesātās personas atbrīvošanu vai izbēgšanu no ieslodzījuma vietas vai preventīvās aizturēšanas vai aizsargājošās aprūpes iestādes,
  • apcietināšanas atlikšanu,
  • notiesātā izdošanu citai valstij vai pārvešanu uz citu ES dalībvalsti.

Ja apsūdzētais ir atbrīvots vai izbēdzis un jūs kā liecinieks esat apdraudēts, kompetentajām iestādēm ir nekavējoties jāinformē policija, kas veiks nepieciešamos pasākumus, lai garantētu jūsu drošību, un jūs par to informēs.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Jā. Skatīt iepriekš.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varēšu izteikt viedokli vai iesniegt pārsūdzību?

Jebkurā brīdī kriminālprocesa laikā jums ir tiesības sniegt liecību par to, kā noziegums līdz šim jūs ietekmējis.

Tomēr jums nav tiesību pārsūdzēt lēmumu par nosacītu atbrīvošanu vai par nosacīti sodītas personas priekšzīmīgu uzvedību.

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.