Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Anglija un Velsa

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

Vai es varu pārsūdzēt lēmumu?

Cietušajiem nav tiesību pārsūdzēt spriedumu, ar ko notiesāts vai sodīts noziedzīgā nodarījuma izdarītājs.

Kādas ir manas tiesības pēc sprieduma pasludināšanas?

Kad tiesvedība ir beigusies, jums ir tiesības:

 • uz tādu izdevumu atlīdzināšanu, kurus CPS atzīst par jums atlīdzināmiem, ja jūs esat apmeklējis tiesu, lai sniegu liecību; atlīdzināšanai jānotiek ne vēlāk kā 10 darbdienas pēc tam, kad CPS ir saņemta pareizi aizpildīta prasījuma veidlapa;
 • saņemt informāciju no Liecinieku atbalsta vienības par tiesvedības iznākumu, tostarp īsu kopsavilkumu par lēmuma pamatojumu, ja tas ir pieejams. Šī informācija tiek sniegta vienas darbdienas laikā pēc tam, kad Liecinieku atbalsta vienība ir saņēmusi to no tiesas;
 • ar Liecinieku atbalsta vienības starpniecību saņemt cietušajiem paredzētos atbalsta pakalpojumus, ja tas ir nepieciešams un ja tie ir pieejami.

(i) Ja tiek iesniegts pieteikums Kroņa tiesā, lai pārsūdzētu notiesājošu spriedumu vai sodu Miertiesā

Vienas darbdienas laikā pēc tam, kad Liecinieku atbalsta vienība ir saņēmusi informāciju no tiesas, jums ir tiesības saņemt no vienības šādu informāciju:

 • paziņojumus par apelācijas sūdzībām;
 • paredzēto tiesas sēžu datumu, laiku un vietu;
 • apelācijas sūdzības iznākumu, tostarp izmaiņas sākotnējā spriedumā.

Jums ir arī šādas tiesības:

 • gaidīt un atrasties tiesas zālē atsevišķi no apelācijas sūdzības iesniedzēja un viņa ģimenes un draugiem. Tiesa to nodrošinās, ja vien tas būs iespējams;
 • iegūt Kroņa tiesas kontaktpersonas kontaktinformāciju;
 • saņemt informāciju par cietušo atbalsta pakalpojumiem, ja tie ir nepieciešami un pieejami.

(ii) Ja ir iesniegts pieteikums pārsūdzēt notiesājošu spriedumu vai sodu Apelācijas tiesā vai ja Apvienotās Karalistes Augstākajā tiesā ir iesniegts krimināllietas kasācijas pieteikums vai sūdzība

Jums ir tiesības:

 • piecu darbdienu laikā pēc tam, kad Liecinieku atbalsta vienība ir saņēmusi informāciju no tiesas, uzzināt, ka apelācijas pieteikuma iesniedzējam ir dota atļauja pārsūdzēt lēmumu. Ja jūs esat vissmagākajā noziegumā cietušais, pret jums vērsti pastāvīgi draudi, esat neaizsargāts vai tiekat iebiedēts, jums ir tiesības saņemt šo informāciju vienas darbdienas laikā;
 • saņemt informāciju par plānotas tiesas sēdes datumu, laiku un vietu no Liecinieku atbalsta vienības vienas darbdienas laikā pēc tam, kad tā ir saņēmusi šo informāciju no tiesas;
 • vienas darbdienas laikā pēc tam, kad Liecinieku atbalsta vienība ir saņēmusi šo informāciju no tiesas, uzzināt no tās, ka apelācijas sūdzības iesniedzēju ir plānots atbrīvot pret galvojumu pirms apelācijas izskatīšanas vai ka galvojuma nosacījumi ir mainījušies;
 • saņemt informāciju no Liecinieku atbalsta vienības par jebkādām izmaiņām tiesas sēžu datumos vienas darbdienas laikā pēc šīs informācijas saņemšanas no tiesas;
 • iegūt no Liecinieku atbalsta vienības kontaktinformāciju saziņai ar kontaktpersonu Krimināllietu apelācijas birojā vai Apvienotās Karalistes Augstākajā tiesā;
 • uzzināt apelācijas rezultātu piecu darbdienu laikā pēc tam, kad Liecinieku atbalsta vienība ir saņēmusi šo informāciju no tiesas. Tas ietver informāciju par jebkādām izmaiņām sākotnējā spriedumā. Ja jūs esat vissmagākajā noziegumā cietušais, pret jums vērsti pastāvīgi draudi, esat neaizsargāts vai tiekat iebiedēts, jums ir tiesības saņemt šo informāciju vienas darbdienas laikā;
 • gaidīt un atrasties tiesas zālē atsevišķi no apelācijas sūdzības iesniedzēja un viņa ģimenes un draugiem. Tiesa to nodrošinās, ja vien tas būs iespējams. Apelācijas sūdzības iesniedzēji reti apmeklē tiesas sēdes Augstākajā tiesā. Ja apelācijas sūdzības iesniedzējs būs ieradies un jūs negribēsiet sēdēt tiesas zālē, jums tiks nodrošināti īpaši apstākļi;
 • pieprasīt Krimināllietu apelācijas birojam vai Apvienotās Karalistes Augstākajai tiesai sprieduma kopiju, kad tas ir publicēts.

Kad ir dota atļauja pārsūdzēt lēmumu, ja jūs esat mirušā tuvinieks, attiecīgās lietās jums ir tiesības uz tikšanos ar CPS, lai saņemtu skaidrojumus par apelācijas sūdzības būtību un tiesas procedūrām.

Krimināllietu pārskatīšanas komisija

Saņemot pieteikumu no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, Krimināllietu pārskatīšanas komisija pārskata notiesājošos spriedumus un sodus, kas piemēroti par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Komisija var no jauna pārsūdzēt notiesājošo spriedumu vai sodu, ja ir kāda jauna informācija vai jauns arguments, kas var nozīmēt, ka notiesājošais spriedums nav pietiekami pamatots vai piespriestais sods ir pārāk ilgs. Komisija no notiesātām personām katru gadu saņem aptuveni 1000 pieteikumu un jaunai apelācijai nodod aptuveni 30-40 lietas. Pārskatot lietu, komisija izvērtēs, kā tas varētu jūs ietekmēt, un lems par nepieciešamību jūs informēt. Komisija pamatos savus lēmumus par saziņu ar jums un attiecīgos gadījumos informēs policiju par šiem lēmumiem.

 • Jums ir tiesības saņemt informāciju no komisijas, ja tā uzskata, ka ir pamatots iemesls vērst jūsu uzmanību uz pārskatīšanu.
 • Ja komisija uzskatīs, ka ir lietderīgi sazināties ar jums pārskatīšanas laikā, tā informēs jūs, ka ir saņemts pieteikums un lieta tiek izskatīta. Pēc pārskatīšanas komisija lems, vai notiesājošais spriedums vai sods ir jānodod tiesām, un informēs jūs par savu lēmumu, ja vien jūs īpaši nenorādīsiet, ka nevēlaties tikt informēts.
 • Ja komisija uzskatīs, ka nav lietderīgi sazināties ar jums pārskatīšanas laikā, taču pēc tam nolems nodot notiesājošo spriedumu vai sodu tiesām, tiek pieņemts, ka komisija informēs jūs par lietas nodošanu.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

 • Jums ir tiesības jebkurā laikā izmantot cietušo atbalsta pakalpojumus neatkarīgi no tā, vai jūs esat vai neesat ziņojis par noziegumu, un tie jums ir pieejami arī pēc izmeklēšanas un kriminālprocesa beigām.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks notiesāts?

 • Jums ir tiesības saņemt informāciju no Liecinieku atbalsta vienības par aizdomās turētajam piemēroto sodu (ja viņu notiesā) vienas darbdienas laikā pēc tam, kad Liecinieku atbalsta vienība ir saņēmusi šo informāciju no tiesas. Tas ietver īsu skaidrojumu par soda būtību un sekām.
 • Jums ir tiesības vērsties CPS, kas atbildēs uz jautājumiem par sodu, uz kuriem Liecinieku atbalsta vienība nevar atbildēt.
 • Papildus iepriekš minētajām tiesībām, ja jūs esat mirušā tuvinieks, attiecīgos gadījumos jums ir tiesības arī uz tikšanos ar CPS pārstāvi, kurš izskaidros piemēroto sodu. Šī tikšanās parasti notiek tiesā.

Vai man pateiks, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai ar nosacījumiem) vai izbēgs no cietuma?

Likumā paredzētā probācijas dienesta shēma saziņai ar cietušajiem (VCS) tiek piedāvāta vardarbīgos noziegumos un dzimumnoziegumos cietušajiem, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam piespriež 12 mēnešu vai ilgāku sodu. VCS mērķis ir sniegt cietušajiem informāciju un konsultēt par krimināltiesvedības procesu; to dara īpaša par saziņu ar cietušajiem atbildīga persona. Pēc Valsts probācijas dienesta ieskatiem jūs informēs par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja soda izciešanas pamatposmiem, piemēram, par pāreju uz atvērtā tipa cietumu vai atbrīvošanu, un jums būs iespēja paust viedokli par nosacījumiem, kas saistīti ar cietušo un ko var piemērot noziedzīgā nodarījuma izdarītāja nosacītai atbrīvošanai.

Ja jums kaitējumu ir nodarījis likumpārkāpējs, kurš ir pastrādājis vardarbīgu noziegumu vai dzimumnoziegumu [1] un kuru soda ar brīvības atņemšanu uz 12 mēnešiem vai ilgāk vai kurš ir ievietots slimnīcā ārstēšanas nolūkā saskaņā ar 1983. gada Likumu par garīgo veselību, jums ir tiesības saņemt no Liecinieku atbalsta vienības informāciju par VCS un to, ka jūsu dati tiks automātiski nodoti Valsts probācijas dienestam 20 darbdienu laikā, ja vien jūs neesat lūdzis tos nenodot.

Ja jūs izvēlaties iesaistīties VCS, jums ir tiesības:

 • izlemt, vai jūs vēlaties saņemt informāciju par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja soda izciešanas pamatposmiem;
 • uz to, ka tiek norīkota par saziņu ar cietušajiem atbildīgā persona (VLO), kas būs jūsu kontaktpersona Valsts probācijas dienestā, izņemot gadījumus, kad persona, kura jums nodarījusi kaitējumu, ir pacients, kam nav piemēroti ierobežojumi (skatīt turpmāk);
 • saņemt informāciju un paust viedokli Valsts probācijas dienestam par nosacījumiem, kas saistīti ar cietušo un ko vajadzētu iekļaut noziedzīgā nodarījuma izdarītāja nosacītas atbrīvošanas noteikumos vai atbrīvošanas noteikumos. Piemēram, tas var būt nosacījums aizliegt noziedzīgā nodarījuma izdarītājam sazināties ar jums vai jūsu ģimeni;
 • saņemt informāciju no Valsts probācijas dienesta par nosacījumiem attiecībā uz jums vai jūsu ģimeni, kurus piemēro noziedzīgā nodarījuma izdarītājam, viņu atbrīvojot;
 • tikt informētam par datumu, līdz kuram šie nosacījumi ir spēkā;
 • saņemt jebkādu citu informāciju, ko Valsts probācijas dienests uzskata par atbilstīgu, ņemot vērā lietas apstākļus, tostarp informāciju par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja soda izciešanas pamatposmiem vai par ārstēšanu, ja pārkāpējs ir garīgās veselības pacients, kam ir vai nav piemēroti ierobežojumi.

Ja jūs esat mirušā tuvinieks un noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir sodīts ar

brīvības atņemšanu uz 12 mēnešiem vai ilgāk par vardarbīgu noziegumu vai dzimumnoziegumu vai ievietots apsargātā slimnīcā ārstēšanas nolūkā, arī jums piedāvās piedalīties VCS. Savukārt, ja jūs neesat cietušā tuvinieks, par to lems Valsts probācijas dienests.

Ja jūs esat vecāks, aizbildnis vai aprūpētājs cietušajam, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, neaizsargātam pieaugušajam vai citai personai, kura nespēj pilnvērtīgi iesaistīties VCS, jums parasti piedāvās piedalīties tajā attiecīgās personas vietā. Tomēr vecākam, aizbildnim vai aprūpētājam šādu dalību var nepiedāvāt, ja tiek uzskatīts, ka tas nav cietušā labākajās interesēs.

Cietušā aizsardzības pasākumi izbēgšanas gadījumā

Mazticamajā gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izbēgs no apcietinājuma, policija, saņemot attiecīgu informāciju no cietuma, nepilngadīgo likumpārkāpēju nodaļas, slimnīcas vai imigrantu aizturēšanas centra, iespēju robežās informēs jūs par izbēgšanu un pasākumiem, kas veikti jūsu aizsardzībai, ja izvērtējumā tiks konstatēta liela iespējamība, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs varētu jums kaitēt.

[1] Saskaņā ar 2004. gada Likuma par vardarbību ģimenē, noziedzību un cietušajiem 45. panta 2. punktu.

Vai mani iesaistīs atbrīvošanas vai nosacītas atbrīvošanas lēmumos? Piemēram, vai es varu sniegt liecību vai iesniegt apelācijas sūdzību?

Ja jūs esat izvēlējies iesaistīties VCS un Nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas padome plāno izvērtēt noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanu vai pārvietošanu uz atvērtā tipa cietumu, jums ir tiesības:

 • saņemt informāciju no Valsts probācijas dienesta, ja ir plānota Nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas padomes sēde;
 • izteikt Nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas padomei savu viedokli par nosacītas atbrīvošanas nosacījumiem (skatīt glosāriju);
 • saņemt skaidrojumu, ja jūsu pieprasītais nosacītās atbrīvošanas nosacījums nav iekļauts noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanas noteikumos;
 • saņemt skaidrojumu no sava VLO par cietušā personisko liecību (VPS), tostarp par to, kā to izmantos Nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas padome;
 • sniegt VPS, kas tiks nosūtīta Nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas padomei;
 • pieteikties Nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas padomes mutiskai uzklausīšanai, lai sniegtu savu VPS gadījumos, kad Nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas padome uzskata, ka ir atbilstoši organizēt mutisku uzklausīšanu.
Lapa atjaunināta: 01/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.