Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Anglija un Velsa

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

Ja esat bijis noziedzīgā nodarījumā cietušais, jums ir zināmas individuālas likumā paredzētas tiesības pirms tiesvedības (tiesas procesa), tās laikā un pēc tiesvedības (tiesas procesa). Jūs varat izmantot arī dažādus palīdzības veidus un, iespējams, varat pieprasīt kompensāciju par noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarītajiem zaudējumiem.

Kriminālā tiesvedība Anglijā un Velsā sākas ar izmeklēšanu, kuras laikā policija savāc pierādījumus. Kad policija ir pabeigusi izmeklēšanu, mazāk smagu pārkāpumu gadījumos tā izlemj, vai izvirzīt apsūdzību aizdomās turētajam. Pretējā gadījumā lietu nodod Kriminālprokuratūras dienestam. Prokurors pārbauda, vai pret aizdomās turēto ir savākti iespējamai notiesāšanai pietiekami pierādījumi un vai lietas ierosināšana pret viņu ir sabiedrības interesēs. Ja prokurors nolemj, ka apsūdzība nav virzāma tālāk, lieta tiek slēgta. Pretējā gadījumā prokurors paziņo policijai lēmumu par apsūdzības izvirzīšanu, policija aizdomās turētajam izvirzīs apsūdzību un lieta tiks nodota tiesai.

Mazāk smagu noziedzīgu nodarījumu lietas iztiesā miertiesās, kas parasti ir trīs miertiesnešu sastāvā, retāk viena profesionāla tiesneša sastāvā. Smagāku noziedzīgo nodarījumu lietas (piemēram, izvarošanu vai laupīšanu) kroņa tiesās iztiesā profesionāls tiesnesis un zvērinātie. Zvērināto sastāvā ir pēc nejaušības principa no neierobežota personu skaita atlasītas 12 personas, kuras noklausās tiesas procesa laikā iesniegtos pierādījumus un nolemj, vai apsūdzētais ir vainīgs attiecīgajā noziedzīgajā nodarījumā. Tiesas procesā tiesnesis lemj par tiesību lietām, piemēram, vai ir atļauts iesniegt atsevišķus pierādījumus. Ja tiesas procesa beigās zvērinātie atzīst apsūdzēto par vainīgu, tad tiesnesis pasludina spriedumu par noziedzīgo nodarījumu saskaņā ar likumu.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

4 - Kompensācija

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 01/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.