Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Kā es varu ziņot par noziegumu?

Jūs varat ziņot par noziegumu, zvanot uz policijas ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112 (ja jums ir arī steidzami vajadzīga policijas palīdzība) vai arī iesniedzot rakstisku iesniegumu tuvākajā policijas iecirknī, vai nosūtot e-pastu attiecīgajai policijas prefektūrai. Plašāka informācija par to, kā ziņot par noziegumu, ir pieejama šeit.

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Kad būsiet ziņojis par noziegumu, ar jums sazināsies un informēs par turpmākajām procedūrām (piem., jums prasīs liecināt, sniegt informāciju par iespējamiem lieciniekiem, palīdzēt pierādījumu vākšanā u. tml.). Vajadzības gadījumā jūs arī saņemsiet informāciju par iespējamo atbalstu cietušajiem un citiem aizsardzības pasākumiem.

Pēc jūsu nopratināšanas pierakstiet krimināllietas numuru un par lietu atbildīgo izmeklētāju. Tādējādi jums būs vieglāk vēlāk pieprasīt informāciju no policijas.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību kriminālprocesā. Ja jums nav līdzekļu advokāta nolīgšanai, jūs varat prasīt tiesai valsts juridisko palīdzību.

Visiem nepilngadīgiem cietušajiem, kuru intereses ir pretrunā viņu likumīgā pārstāvja interesēm, ir tiesības saņemt bezmaksas valsts juridisko palīdzību.

Vai es varu pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu (par dalību izmeklēšanā/tiesvedībā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Cietušie un liecinieki ir tiesīgi saņemt kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, vai par kriminālprocesa dēļ negūtajiem ienākumiem. Piemēram, jūs varat prasīt kompensāciju par ceļa izdevumiem vai ienākumiem, kas nav gūti sakarā ar došanos sniegt liecības. Lai pieprasītu izdevumu atlīdzināšanu, sazinieties ar iestādi, kas jūs uzaicinājusi, lai saņemtu norādījumus par to, kā iesniegt prasību.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek izbeigta, nenonākot tiesā?

Kad kriminālprocess tiks izbeigts, jums vai jūsu pārstāvim nekavējoties tiks nosūtīta attiecīgā tiesas nolēmuma kopija. Jūs kā cietušais varat pieprasīt piekļuvi krimināllietai 10 dienu laikā no dienas, kad saņemts nolēmums par kriminālprocesa izbeigšanu. Šo 10 dienu laikā jums ir arī tiesības pieprasīt, lai prokuratūra pārskata nolēmumu.

Vai es varu iesaistīties tiesvedībā?

Jūs kā cietušais esat tiesvedības puse ar tādiem pašiem nosacījumiem kā pārējās puses, un jums ir tiesības iesaistīties tiesvedībā.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesvedības sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātās apsūdzības uzturētājs?

Ja pret jums izdarīts noziegums, jūs esat cietušais kriminālprocesā. Tomēr jums ir arī tiesības iesniegt civilprasību tā paša procesa ietvaros. Privātsūdzības koncepts nepastāv Igaunijas tiesību aktos.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šādā statusā?

Saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksu cietušais ir tiesīgs:

 1. apstrīdēt atteikumu uzsākt vai izbeigt kriminālprocesu;
 2. iesniegt civilprasību ar izmeklēšanas struktūras vai prokuratūras starpniecību;
 3. liecināt vai atteikties liecināt pret viņam tuviniekiem;
 4. iesniegt pierādījumus
 5. iesniegt pieprasījumus un sūdzības;
 6. iepazīties ar procesuāliem protokoliem un sniegt piezīmes par procesa nosacījumiem, gaitu, rezultātiem un protokolu (jūsu piezīmes tiks pierakstītas);
 7. iepazīties ar krimināllietas saturu pēc tam, kad ir pabeigta lietas pirmstiesas izmeklēšana;
 8. piedalīties tiesas sēdē;
 9. piekrist vai nepiekrist strīda izšķiršanas procedūras piemērošanai un sniegt atzinumu par apsūdzībām un sodiem, apsūdzībās norādīto zaudējumu summu un civilprasību;
 10. piekrist ierobežojoša pagaidu rīkojuma piemērošanai un pieprasīt ierobežojoša rīkojuma piemērošanu;
 11. pieprasīt, lai nopratināšanu veic tā paša dzimuma persona, ja noziedzīgais nodarījums bijis saistīts ar seksuālu vardarbību, uz dzimumu balstītu vardarbību vai to izdarījusi persona, kura ir tuvās attiecībās ar cietušo, izņemot, ja nopratināšanu veic prokurors vai tiesnesis vai ja minētais traucētu procesa gaitai.

Cietušajam ir šādi pienākumi:

 1. ierasties pēc izmeklēšanas struktūras, prokuratūras vai tiesas uzaicinājuma;
 2. piedalīties procesā un izpildīt izmeklēšanas struktūras, prokuratūras un tiesas rīkojumus.

Vai es varu sniegt liecību tiesvedība laikā vai iesniegt pierādījumus? Ar kādiem nosacījumiem?

Jums ir tiesības sniegt paziņojumus un darīt zināmu savu viedokli tiesvedības laikā. Jums ir tiesības liecināt tiesā, ja prokuratūra pieprasa jūsu nopratināšanu.

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

Tiesa informēs jūs par tiesas sēžu laiku un vietu, un jūs arī informēs par tiesas nolēmumu, kas jums tiks nogādāti, ja vien jūs personīgi nebūsiet klāt tiesas sēdē, kad nolēmums tiks paziņots.

Vai es varēšu piekļūt tiesas materiāliem?

Jums ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem prokuratūrā pēc pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanas vai kad kriminālprocess tiek izbeigts. Prokuratūra informēs jūs par šīm tiesībām un sniegs norādījumus par to, kā jūs varat iepazīties ar lietas materiāliem.

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.