Cietušo tiesības (katrā valstī)

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Kāds ir process zaudējumu atlīdzības pieprasīšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (piem., lietas izskatīšana tiesā, civilprasība, saistītā procedūra)?

Jums ir tiesības kriminālprocesa ietvaros celt civilprasību pret apsūdzēto par zaudējumu atlīdzināšanu. Civilprasību varat celt 10 dienu laikā pēc iepazīšanās ar krimināllietu. Jūs varat arī prasīt, lai prokuratūra pagarina šo termiņu.

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / izmaksāt kompensāciju. Kā es varu panākt to, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs veic maksājumu?

Ja notiesātais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā summu, kas viņam jāmaksā saskaņā ar tiesas nolēmumu, jums ir tiesības sazināties ar tiesas izpildītāju, kurš organizēs izpildes procesu.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Ar kādiem nosacījumiem?

Nē, valsts nesedz zaudējumus, ko notiesātajam noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir noteikts samaksāt.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju no valsts?

Ja jūs esat nozieguma rezultātā mirušas personas tuvinieks vai esat vardarbībā cietušais un jums nozieguma rezultātā ir radušies veselības traucējumi, kas ilgst vismaz četrus mēnešus, jūs varat pieteikties kompensācijas saņemšanai no valsts par šādiem zaudējumiem:

  1. zaudējumi, kas izriet no darba nespējas vai samazinātas darba spējas;
  2. izmaksas, kas rodas cietušā veselībai nodarītā kaitējuma dēļ;
  3. zaudējumi, kas izriet no cietušā nāves;
  4. zaudējumi, kas radušies briļļu, zobu protēžu, kontaktlēcu vai citu ķermeņa funkcijas aizstājošu ierīču, vai apģērba sabojāšanas dēļ;
  5. cietušā apbedīšanas izdevumi.

Lai varētu saņemt kompensāciju, jums jāziņo par noziegumu policijai 15 dienu laikā no tā izdarīšanas vai no brīža, kad jums ir iespēja par to ziņot.

Pieteikums kompensācijas saņemšanai jāiesniedz Igaunijas Nacionālajai sociālās apdrošināšanas pārvaldei trīs gadu laikā no nozieguma izdarīšanas vai cietušā nāves, izņemot šādus gadījumus:

  1. apgādājamai personai ir kļuvis zināms par cietušā nāvi vairāk nekā gadu pēc nāves dienas, un pieteikums tiek iesniegts trīs gadu laikā no dienas, kad kļuvis zināms par cietušā nāvi;
  2. kompensācijas pieteikuma iesniedzējam ir radušies veselības traucējumi, kas ilguši vairāk nekā vienu gadu, un pieteikuma iesniegšana nav bijusi iespējama iesniedzēja veselības stāvokļa dēļ, un pieteikums tiek iesniegts trīs gadu laikā no iesniedzēja veselības stāvokļa uzlabošanās;
  3. kompensācijas pieprasīšanas pamats ir dzimumnoziegums pret nepilngadīgo, un pieteikums tiek iesniegts trīs gadu laikā no cietušā pilngadības sasniegšanas, ja vien kriminālprocesa iemesls nav noskaidrojies pirms pilngadības sasniegšanas.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Jūs varat pieteikties noziegumos cietušajiem paredzētās valsts kompensācijas saņemšanai, ja kriminālprocesā nav noskaidrota persona, kura izdarījusi noziegumu pret jums.

Ja persona, kura apsūdzēta nozieguma izdarīšanā, tiesā tiek attaisnota, bet jūs joprojām uzskatāt, ka konkrētā persona ir radījusi jums zaudējumus, jūs varat celt civilprasību.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas prasību?

Lēmumu par kompensācijas piešķiršanu vardarbībā cietušajam var atlikt līdz apriņķa tiesas nolēmuma pieņemšanai šādos gadījumos:

  1. pieteikuma iesniedzēja tiesības saņemt kompensāciju no personas, kura ir atbildīga par noziedzīgā nodarījuma izraisītajiem zaudējumiem, ir neskaidras, vai
  2. ir acīmredzams, ka persona, kura ir atbildīga par noziedzīgā nodarījuma izraisītajiem zaudējumiem, piekrīt un spēj kompensēt zaudējumus.

Ja kompensācijas piešķiršana tiek atlikta, Igaunijas Nacionālā sociālās apdrošināšanas pārvalde var veikt avansa maksājumu, pamatojoties uz kompensācijas pieteikuma iesniedzēja lūgumu, ja pieteikuma iesniedzējs nepārprotami ir tiesīgs saņemt kompensāciju un viņam ir sarežģīta finansiālā situācija.

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.