Cietušo tiesības (katrā valstī)

Somija

Saturu nodrošina
Somija

Vai es varu pārsūdzēt nolēmumu?

Pirmās instances tiesas (käräjäoikeus) nolēmumu var pārsūdzēt apelācijas tiesā (hovioikeus). Parasti ir jāsaņem atļauja pārsūdzības turpmākai izskatīšanai Apelācijas tiesā.

Apelācijas tiesas spriedumu var pārsūdzēt Augstākajā tiesā (korkein oikeus). Apelācijas sūdzības iesniegšanai Augstākajā tiesā ir vajadzīga apelācijas atļauja, kas tiek piešķirta tikai tad, ja ir ievēroti likumā paredzētie nosacījumi.

Kādas ir manas tiesības pēc sprieduma pasludināšanas?

Dažu smagu noziedzīgo nodarījumu gadījumā cietušajiem ir tiesības pēc viņu pieprasījuma saņemt paziņojumu par ieslodzītas vai pirmstiesas apcietinājumā esošas personas atbrīvošanu (sk. turpmāk).

Vai man ir tiesības uz atbalstu un aizsardzību pēc tiesas procesa? Cik ilgi?

Cietušo atbalsta organizācijas vajadzības gadījumā sniedz atbalstu un konsultācijas arī pēc tiesas procesa.

Atbalstu sniedz neierobežotu laiku. Vardarbības ģimenē gadījumos tiek veikts daudznozaru riska novērtējums un sagatavots aizsardzības plāns, kas nav saistīts ar tiesvedības beigām.

Cietušā tiesības uz īpašiem palīdzības pasākumiem palīdzības sistēmā cilvēku tirdzniecībā cietušajiem beidzas, ja kriminālprocesā neviens netiek notiesāts ar galīgu tiesas spriedumu par cilvēku tirdzniecību.

Kādu informāciju es saņemšu, ja likumpārkāpējs tiks notiesāts?

Noziedzīgā nodarījumā cietušajiem ir tiesības pēc viņu lūguma saņemt informāciju par kriminālprocesā pieņemto spriedumu. Spriedumā ir norādīts, kāds sods piespriests apsūdzētajam, piemēram, brīvības atņemšanas ilgums notiesātajai personai.

Kriminālprocesa pusēm nosūta sprieduma kopiju. Cietušais netiek informēts par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja iespējamo ieslodzījuma vietu.

Vai es tikšu informēts(-a), ja likumpārkāpējs tiks atbrīvots (tostarp pirmstermiņa vai nosacītas atbrīvošanas gadījumā) vai izbēgs no apcietinājuma?

Dažu smagu noziedzīgo nodarījumu gadījumā cietušajiem ir tiesības pēc viņu pieprasījuma saņemt paziņojumu par ieslodzītas vai pirmstiesas apcietinājumā esošas personas atbrīvošanu, izbēgšanu un, pie zināmiem nosacījumiem, par ieslodzījuma vietas jebkāda cita veida atstāšanu. Personai, kas vēlas saņemt šādu paziņojumu, par to jāinformē pirmstiesas izmeklēšanas iestāde vai prokurors. Pirmstiesas izmeklēšanas iestāde sniegs papildu informāciju.

Šo informāciju var saņemt tikai tad, ja tās sniegšana neapdraud ieslodzītās vai pirmstiesas apcietinājumā esošās personas dzīvību vai veselību.

Vai mani iesaistīs atbrīvošanas / pirmstermiņa atbrīvošanas lēmuma pieņemšanā? Piemēram, vai es varu izteikties vai iesniegt sūdzību?

Nē, cietušajam nav tādu tiesību.

Lapa atjaunināta: 19/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.