Cietušo tiesības (katrā valstī)

Somija

Saturu nodrošina
Somija

Kāds ir zaudējumu atlīdzības pieprasīšanas process no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja? (Piemēram, tiesas prāva, civilprasība, saskaņošanas procedūra.)

Prasības par kompensāciju par noziedzīgu nodarījumu parasti izskata kā daļu no krimināllietas izskatīšanas vienā kriminālprocesā. Ja plānojat pieprasīt kompensāciju par kaitējumu, jums par šo nodomu jāinformē policija pirmstiesas izmeklēšanas laikā vai, vēlākais, tiesā.

Jūs varat lūgt prokuroram virzīt jūsu prasību par kompensāciju par attiecīgo noziegumu tiesā. Par to ieteicams informēt policiju pirmstiesas izmeklēšanas laikā. Prokurors var virzīt prasību par kompensāciju jūsu vārdā, ja izskatāmā lieta ir nepārprotama un vienkārša. Ja prokurors nevirza prasību par kompensāciju, viņš par to jūs informēs rakstveidā.

Varat arī celt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu tiesā kriminālprocesa gaitā. To jūsu vārdā var izdarīt jūsu advokāts.

Ja nepieciešams, prasību par zaudējumu atlīdzināšanu var izskatīt arī atsevišķā civilprocesā. Savu prasību varat virzīt arī kā atsevišķu civilprasību. Ja jūsu prasība netiek izskatīta kopā ar krimināllietu, par šo tiesvedību tiks piemērota tiesas nodeva.

Tiesa ir lēmusi, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir man jāatlīdzina zaudējumi / jāizmaksā kompensācija. Kā nodrošināt, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs to tiešām izdara?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs brīvprātīgi nemaksā saskaņā ar tiesas lēmumu, spriedumu var izpildīt piedziņas kārtībā. Piedziņa netiks sākta automātiski. Jums tiesu izpildītāja iestādei ir jāiesniedz pieprasījums par kompensācijas piedziņu un tam jāpievieno tiesas lēmums.

Jūs nevarat pieprasīt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja par jebkādām summām, ko esat saņēmis kā valsts kompensāciju no Valsts kases par tiem pašiem zaudējumiem vai kaitējumu.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts man var izmaksāt avansu? Saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Lai saņemtu kompensāciju no valsts līdzekļiem, jums nav jāpieprasa kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja. Tomēr tiesas procesā jums ir jāceļ prasība par kompensāciju pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

Vai esmu tiesīgs saņemt kompensāciju no valsts?

Ja jūs (vai jūsu tuvs radinieks) ir cietis noziegumā Somijā, jums var izmaksāt kompensāciju no valsts līdzekļiem par nozieguma rezultātā gūtajiem miesas bojājumiem un radītajām ciešanām. Lai varētu pieprasīt kompensāciju, jums par noziegumu ir jāziņo policijai.

Ja krimināllietu izskata tiesā, jums jāpanāk, ka jūsu tiesības uz kompensāciju apstiprina ar tiesas spriedumu. Tas nozīmē, ka jums tiesvedības gaitā vajadzētu celt prasību par kompensāciju pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Ja neesat izpildījis šo pienākumu, kompensācija par krimināli sodāmu kaitējumu parasti netiek izmaksāta.

Jums ir jāiesniedz pieteikums par kompensācijas saņemšanu trīs gadu laikā kopš datuma, kurā kompensācijas lietā ticis pieņemts spriedums ar juridisku spēku. Ja lieta nav izskatīta tiesā, kompensācija jāpieprasa desmit gadu laikā kopš nozieguma izdarīšanas datuma. Atkāpes no šiem termiņiem var piemērot vienīgi īpašos apstākļos.

Jūsu kompensācijas prasību izskatīs Valsts kase. Jūs varat nosūtīt savu prasību elektroniski uz rikosvahingot@valtiokonttori.fi vai izdrukāt veidlapu un to nosūtīt pa pastu uz: State Treasury, P.O. Box 50, 00054 State Treasury.

Vai esmu tiesīgs saņemt kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav ticis notiesāts?

Jūs varat iesniegt pieteikumu par kompensācijas saņemšanu, pat ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav ticis identificēts. Jums savai kompensācijas prasībai ir jāpievieno pirmstiesas izmeklēšanas policijas ziņojuma kopija vai citi uzticami pierādījumi par attiecīgajiem notikumiem.

Jūs esat arī tiesīgs saņemt kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir ticis identificēts, bet nav notiesāts, jo ir jaunāks par 15 gadu vecumu vai nav saucams pie kriminālatbildības.

Vai esmu tiesīgs uz ārkārtas maksājuma saņemšanu, kamēr gaidu lēmuma pieņemšanu par manu kompensācijas prasību?

Ja nepieciešams, jūs varat iesniegt rakstisku pieteikumu avansa kompensācijas maksājuma saņemšanai. Avansa kompensācijas maksājumu var veikt, ja jūsu kompensācijas lietas izskatīšana ir aizkavēta tādu iemeslu dēļ, kas nav jūsu kontrolē, un jūs esat tiesīgs saņemt ievērojamu kompensācijas summu.

Lapa atjaunināta: 19/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.