Cietušo tiesības (katrā valstī)

Francija

Saturu nodrošina
Francija

Vai es varu pārsūdzēt nolēmumu?

Jūs nevarēsiet pārsūdzēt tiesas spriedumu, ja nebūsiet iesniedzis pieteikumu par pievienošanos kriminālprocesam kā civilprasītājs, prasot zaudējumu atlīdzināšanu, jo fakts, ka esat nodarījumā cietušais, nenozīmē, ka jūs esat puse tiesas procesā.

Ja jūs esat iesniedzis pieteikumu par pievienošanos kriminālprocesam kā civilprasītājs un tiesa ir pieņēmusi jūsu pieteikumu, jūs nevarēsiet pārsūdzēt notiesājošu vai attaisnojošu spriedumu vai piespriesto sodu. Jūs varat apstrīdēt tikai tās sprieduma daļas, kas attiecas uz jums.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Visos gadījumos jums ir šādas tiesības:

  • saņemt informāciju par jebkuru lēmumu, ar ko noziedzīgā nodarījuma izdarītājam aizliedz sazināties ar jums;
  • saņemt informāciju par piespriestā soda izpildi (notiesātā atbrīvošanu, soda mīkstināšanu, notiesātā dzīvesvietas adresi utt.) ar cietušo atbalsta asociācijas (association d’aide aux victimes) starpniecību vai tieši no Notiesāto personu integrācijas un probācijas dienesta (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation — SPIP);
  • prasīt, lai tiesnesis aizliedz noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tikties vai sazināties ar jums, ja viņš tiek īslaicīgi vai nosacīti atbrīvots vai ja sods tiek mīkstināts vai mainīts;
  • saņemt informāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs pēc viņa notiesāšanas izbēg un jums vai jums apkārt esošajiem draud briesmas;
  • saņemt cietušo atbalsta asociācijas palīdzību;
  • prasīt, lai jūsu intereses ņem vērā, pirms tiek pieņemts jebkāds lēmums atbrīvot notiesāto, un iesniegt rakstiskas piezīmes, pirms tiek pieņemts jebkāds lēmums, 15 dienu laikā no dienas, kad jums to prasa.

Ja esat pievienojies procesam kā civilprasītājs, jums ir arī šādas tiesības:

  • saņemt informāciju no tiesas par jūsu tiesībām iesniegt pieteikumu Noziegumos cietušo kompensācijas padomei (commission d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI);
  • izmantot juristu savai pārstāvībai un/vai saņemt juridisko palīdzību;
  • saņemt informāciju par spriedumu (jums tiks nosūtīta sprieduma kopija).

Kamēr noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izcieš sodu, jums ir šādas tiesības:

1. par jebkuru darbību, kas kaitē jūsu interesēm, informēt tiesu iestādi (autorité judiciaire; tas var būt arī prokurors);

2. saņemt atlīdzību par zaudējumiem vai citu attiecīgu kompensāciju; attiecīgos gadījumos jums var prasīt, vai jūs piekrītat atjaunojošās justīcijas pasākumam;

3. pēc jūsu vēlēšanās saņemt informāciju par brīvības atņemšanas soda izpildes beigām Kriminālprocesa kodeksā (Code de procédure pénale — CPP) paredzētajos gadījumos un atbilstoši tajā paredzētajiem nosacījumiem;

4. vajadzības gadījumā prasīt, lai tiek ņemta vērā vajadzība garantēt jūsu emocionālo un fizisko drošību.

Tiesu iestādei ir pienākums garantēt visas šīs tiesības visā soda izpildes laikā neatkarīgi no tā, kādā veidā tas notiek.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Pēc tiesvedības jums var palīdzēt jurists, kurš var konsultēt jūs par pārsūdzēšanas vēlamību vai par to, kā piesaistīt tiesu izpildītāju.

Jums arī var būt iespēja saņemt palīdzību no cietušo atbalsta asociācijas bez jebkādiem termiņa ierobežojumiem.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks notiesāts, jūs informēs par piespriesto sodu, ja tas ietvers noteikumus, kas aizliedz notiesātajam sazināties ar jums vai tuvoties jūsu mājām.

Ja būsiet pievienojies procesam kā civilprasītājs, jūs saņemsiet notiesājošā sprieduma kopiju.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiek ieslodzīts, jūs var informēt par jebkuru ierosināto nosacīto atbrīvošanu un var prasīt jūsu viedokli.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Ja persona tiks notiesāta par konkrēta veida noziegumu (izvarošanu, slepkavību vai tās mēģinājumu, kā arī attiecībā uz lielāko daļu dzimumnoziegumu), jūs tieši vai ar jūsu jurista starpniecību informēs par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanu pēc soda izciešanas beigām, ja būsiet prasījis šādas informācijas sniegšanu kā cietušais vai civilprasītājs.

Notiesātā izbēgšanas gadījumā jūs par to informēs prokurors.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt paziņojumu vai iesniegt pārsūdzību?

Ja pastāv risks, ka notiesātais var sazināties ar cietušo vai civilprasītāju, un ja šāda saziņa ir jānovērš, tiesas, kas atbild par sodu izpildi, ja tās nolems, ka notiesātais ir īslaicīgi vai pastāvīgi atbrīvojams, aizliegs viņam sazināties ar cietušo vai civilprasītāju un vajadzības gadījumā aizliegs viņam atrasties cietušā vai civilprasītāja mājas vai darbavietas tuvumā (CPP 712-16-2. panta pirmā daļa).

Šāds aizliegums jāpiemēro (izņemot, ja pamatotu iemeslu dēļ tiek pieņemts lēmums par pretējo), ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs notiesāts par kādu no nodarījumiem, kas minēti CPP 706-47. pantā (no kuriem lielākā daļa ir dzimumnoziegumi; CPP 712-16-2. panta otrā daļa).

Šādos gadījumos cietušais vai civilprasītājs tiek informēts par attiecīgo pasākumu un par sekām, kas radīsies noziedzīgā nodarījuma izdarītājam, ja viņš neievēros aizliegumu (CPP 712-16-2. panta trešā daļa; sk. turpmāk).

Ja to prasa civilprasītājs, tad viņu pārstāvošais jurists (bet tas neattiecas uz gadījumu, kad jurists pārstāv cietušo, kurš nav civilprasītājs) var ierasties un sniegt paziņojumus tiesā, kas izskata pieteikumu par nosacītu atbrīvošanu, kuru iesniegusi persona, kam piespriests ieslodzījums (emprisonnement vai réclusion) uz pieciem vai vairāk gadiem.

Turklāt tiesas, kas atbild par sodu izpildi, pirms lēmuma pieņemšanas var informēt cietušo vai civilprasītāju tieši vai ar viņa jurista starpniecību par to, ka viņš var rakstiski iesniegt savus apsvērumus 15 dienu laikā no dienas, kad viņam par to paziņots. Cietušais vai civilprasītājs var iesniegt savus apsvērumus tiesai ar jebkādiem līdzekļiem pēc savas izvēles.

Cietušais nevar pārsūdzēt lēmumus, kas attiecas uz notiesātajam piespriestā soda izpildi. Cietušais var iesniegt jaunu sūdzību, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izdara jaunu nodarījumu. Ja notiesātais izdara jebkādu pārkāpumu attiecībā uz viņam noteiktajiem pienākumiem vai aizliegumiem, piemēram, neievēro aizliegumu sazināties ar cietušo, cietušais var informēt par to tiesnesi, kurš uzrauga nosacītās atbrīvošanas nosacījumu izpildi, vai prokuroru.

Lapa atjaunināta: 04/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.