Cietušo tiesības (katrā valstī)

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Kā es varu ziņot par noziegumu?

Ja esat noziegumā cietušais, jūs varat ziņot par nodarījumu prokuroram vai policijai, iesniedzot kriminālsūdzību (énklisi vai m?nysi). (Stingri runājot, énklisi ir kriminālsūdzība, ko iesniedz pats cietušais. Konkrētās situācijās kriminālprocesu uzsāks tikai tad, ja ir šāda sūdzība (piem., pret personas cieņu un reputāciju vērstu nodarījumu gadījumā). M?nysi ir kriminālsūdzība vai ziņojums, ko iesniedz cita persona, kura nav cietušais, tāda nodarījuma gadījumā, par ko iestādes var sākt kriminālvajāšanu pēc savas iniciatīvas neatkarīgi no tā, vai cietušais ir iesniedzis sūdzību. Tomēr praksē jēdzienu m?nysi lieto, runājot par abu veidu sūdzībām. Tādējādi, kad prokuratūrā tiek iesniegta jebkāda veida kriminālsūdzība, tai piešķir unikālu sūdzības reģistrācijas numuru, kas zināms kā arithmós vivl?ou min?seon, izmantojot vārdu (min?si).

Jūs varat arī prasīt citai personai, lai tā ziņo par nodarījumu jūsu vārdā. Šādā gadījumā jums jāparaksta rakstisks paziņojums (d?losi vai exousiodótisi), kurā norādīta persona, kura iesniegs sūdzību jūsu vārdā. Nav standarta veidlapas šāda paziņojuma iesniegšanai, bet tas ir jāparaksta, klātesot centrālās vai vietējās valdības iestādes darbiniekam vai juristam (kurš var būt jūsu jurists, ja jums tāds jau ir), kurš apliecinās jūsu paraksta autentiskumu. Persona, kura ziņo par nodarījumu jūsu vārdā, var būt jurists vai cita persona, kurai jūs uzticaties. Ja, ņemot vērā konkrēto lietu, kriminālprocesā ir jābūt cietušā iesniegtai kriminālsūdzībai, bet cietušais ir miris, tiesības iesniegt sūdzību pāriet viņa pārdzīvojušajam laulātajam un bērniem vai viņa vecākiem (Kriminālprocesa kodeksa (Kódikas Poinik?s Dikonom?as — “KPD”) 118. panta 4. punkts). Ja cietušais ir miris nodarījuma rezultātā, minētās personas var arī pievienoties kriminālprocesam pašas kā civilprasītāji, kas prasa atlīdzību par tām radītajām sāpēm un ciešanām.

Jūs varat ziņot par nodarījumu mutiski vai rakstiski. Ja izvēlaties ziņot par nodarījumu mutiski, darbinieks, kurš uzklausīs jūsu sūdzību, sagatavos ziņojumu, kurā reģistrēs sūdzību.

Iesniedzot sūdzību, jums jāsamaksā nodeva; nodevas summa tiek periodiski koriģēta ar finanšu ministra un tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministra kopīgu lēmumu. Izņēmuma situācijās jums būs atļauts samaksāt nodevu pēc sūdzības iesniegšanas, bet jebkurā gadījumā jums tas jāizdara trīs dienu laikā. Ja nesamaksāsiet nodevu, jūsu sūdzība tiks noraidīta kā nepieņemama. Jums nav jāmaksā nodeva, ja jums ir tiesības uz juridisko palīdzību. Jums nodeva nav jāmaksā arī tad, ja esat cietis nodarījumā, kas vērsts pret seksuālo brīvību, vai cietis no seksuālās dzīves finansiālas ekspluatācijas, vardarbības ģimenē vai rasistiskas diskriminācijas (Kriminālprocesa kodeksa (Poinikós Kódikas — “PK”) 81.A un 361.B pants) vai ja ir pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips (KPD 46. panta 2. punkts).

Tādu nodarījumu gadījumā, par kuriem var uzsākt kriminālvajāšanu pēc iestāžu iniciatīvas neatkarīgi no tā, vai to ir prasījis cietušais, ziņošanai par nodarījumu nepiemēro termiņu, izņemot to, ka vidēji smagu nodarījumu (plimmel?mata) gadījumā iestājas noilgums pēc pieciem gadiem. Tomēr konkrētos gadījumos kriminālvajāšanu par nodarījumu var veikt tikai tad, ja cietušais, kuram nodarījums izraisījis kaitējumu, prasa uzsākt kriminālprocesu. Šādās situācijās jums jāiesniedz kriminālsūdzība (énklisi) trīs mēnešu laikā no dienas, kad uzzinājāt par nodarījumu un nodarījuma izdarītāja identitāti (ja zināt, kurš ir nodarījuma izdarītājs).

Nav standarta veidlapas, ko varat izmantot sūdzības iesniegšanai.

Jūsu sūdzībā jābūt iekļautai šādai informācijai:

  • pilnīgi jūsu identifikācijas dati;
  • nodarījuma izdarītājs un viņa kontaktinformācija, ja jūs to zināt;
  • izsmeļošs faktu apraksts;
  • jebkuri pieejamie dokumentēti pierādījumi, kas pamato jūsu sūdzību;
  • jūsu ieteiktie liecinieki, kurus varētu nopratināt;
  • jūsu jurista dati, ja esat tādu iecēlis.

Ja jūs nesaprotat vai nerunājat grieķu valodā, varat iesniegt kriminālsūdzību valodā, ko saprotat, vai arī jums tiks sniegta vajadzīgā lingvistiskā palīdzība, vienmēr ievērojot Kriminālprocesa kodeksā vai jebkurās citās īpašās krimināltiesībās paredzētos nosacījumus. Jūs varat pieprasīt dokumenta bezmaksas tulkojumu (Likuma Nr. 4478/2017 58. pants par cietušā tiesībām, iesniedzot sūdzību (Direktīvas 2012/29/ES 5. pants))

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Kad tiek iesniegta kriminālsūdzība, tai piešķir unikālu sūdzības reģistrācijas numuru. Šāds numurs ļauj jums sekot līdzi savas lietas virzībai, izmantojot reģistru, ko uztur prokuratūra vai atbildīgais sūdzību birojs. Jūs varat arī pieprasīt un saņemt izziņu par lietas virzību (pistopoiitikó pore?as), kurā norādīts aktuālais procesa posms.

Ja jūsu lieta ir Atēnu Pirmās instances tiesas (Protodike?o Athinón) jurisdikcijā, kad lieta nonāk tiesā, jūsu jurists var sekot līdzi tās virzībai Atēnu Advokātu asociācijas (Dikigorikós S?llogos Athinón) tīmekļa vietnē http://www.dsa.gr/. Šāda iespēja nav pieejama cietušajiem, jo ir jāizmanto akreditācijas dati.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Tiesvedības laikā jūs varat izmantot jurista pakalpojumus, bet par tiem jums jāmaksā pašam.

Ja jūsu ģimenes ienākumi gadā ir mazāki nekā divas trešdaļas no Valsts Vispārējā darba koplīgumā noteiktā gada personīgo ienākumu minimuma, jums tiks bez maksas piešķirts jurists, kurš sagatavos un iesniegs kriminālsūdzību un pārstāvēs jūs kā civilprasītāju jebkurā procesa posmā, ar nosacījumu, ka esat cietis kādā no šiem noziegumiem: spīdzināšana vai cits pret cilvēka cieņu vērsts nodarījums (Kriminālkodeksa 137. panta A) un B) punkts)), diskriminācija vai nevienlīdzīga attieksme, nodarījums, kas vērsts pret dzīvību, personīgo brīvību vai seksuālo brīvību, seksuālās dzīves finansiāla ekspluatācija, nodarījums, kas vērsts pret īpašumu vai īpašuma tiesībām, personisks aizskārums vai nodarījums, kas saistīts ar laulību vai ģimeni. Nodarījumam jābūt smagam noziegumam (kako?rgima) vai vidēji smagam nodarījumam (plimmélima), kurš ir trīs tiesnešu miertiesas (trimelo?s plimmeleiodike?o) jurisdikcijā un par kura izdarīšanu minimālais sods ir brīvības atņemšana uz sešiem mēnešiem (Likums Nr. 3226/2004 (Valdības Vēstnesis 24/?/ 4/4.2.2004), kas grozīts un papildināts ar Likumu Nr. 4274/2014). Jūsu prasību sniegt juridisko palīdzību krimināllietā novērtēs tās tiesas priekšsēdētājs, kura izskata lietu vai kurā jāiesniedz pārsūdzība.

Jurists, kurš pārstāvēs jūs, palīdzēs jums sagatavot un iesniegt dokumentāciju, kas vajadzīga, lai jūs varētu pievienoties procesam kā civilprasītājs, un palīdzēs jums visā procesa gaitā.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek izbeigta, nenonākot tiesā?

Ja miertiesas prokurors (eisangeléas plimmeleiodikón) izdod rīkojumu, ar ko noraida jūsu sūdzību kā juridiski nepamatotu vai acīmredzami nepamatotu pēc būtības, vai kā tādu, ko tiesa nevar novērtēt, jūs varat apstrīdēt rīkojumu atbildīgajam apelācijas tiesas prokuroram (eisangeléas efetón) (KPD 47. un 48. pants) trīs mēnešu laikā no rīkojuma izdošanas — šo termiņu nevar pagarināt nekādu iemeslu dēļ. Lai apstrīdētu rīkojumu, jums jāsamaksā nodeva, kas tiks atmaksāta, ja prokurors to apstiprinās.

Vai es varu iesaistīties tiesvedībā?

Jūs varat piedalīties tiesvedībā tikai tad, ja esat civilprasītājs (politikó en?gon), kurš prasa, lai tiesa liek jums atlīdzināt zaudējumus vai morālo kaitējumu, vai sāpes un ciešanas. Jūs varat prasīt atļauju pievienoties kriminālprocesam civilprasītāja statusā, iesniedzot pieteikumu atbildīgajam prokuroram vai nu savā kriminālsūdzībā, vai atsevišķā dokumentā līdz pirmstiesas izmeklēšanas beigām (KPD 308. pants), personīgi vai ar tāda jurista starpniecību, kuram ir attiecīga vispārēja vai īpaša atļauja. Jūsu civilprasību reģistrē ziņojumā, kam pievieno jurista atļauju (KPD 83. pants). Ja savā kriminālsūdzībā neesat prasījis, lai jums piešķir civilprasītāja statusu, jūs vēl varat to prasīt krimināltiesā (KPD 82. pants), pirms tiesa sāk izvērtēt pierādījumus.

Jūsu pieteikums par pievienošanos procesam civilprasītāja statusā tiks noraidīts kā nepieņemams, ja tajā nebūs iekļauts īss lietas apraksts, jūsu prasības pamatojums un — ja neesat pastāvīgais iedzīvotājs tiesas teritoriālajā jurisdikcijā — ja tajā nebūs norādīts ieceltais pārstāvis minētajā jurisdikcijā. Pārstāvis būs tiesīgs pieņemt visus iesniegtos dokumentus vai paziņojumus, kas adresēti jums kā civilprasītājam (KPD 84. pants). Lai jūs uzklausītu kā civilprasītāju krimināltiesā, jums jāieceļ pilnvarots jurists un jāsamaksā fiksēta valsts nodeva, kas attiecas uz visu procesu, līdz tiek pasludināts spriedums, kurš vairs nav pārsūdzams. Nodevas summa tiek periodiski koriģēta ar ekonomikas un finanšu ministra un tieslietu ministra kopīgu lēmumu.

Jūs kā civilprasītājs esat puse procesā, kurai ir vairākas tiesības. Jūs varat piedalīties visās tiesas sēdēs, tostarp slēgtās tiesas sēdēs, un jums ir piekļuve visiem lietas dokumentiem. Jums ir atļauts izteikties tiesas priekšā, lai izklāstītu savas prasības, un jūs varat arī izteikties pēc liecinieka nopratināšanas vai sniegt paziņojumus vai paskaidrojumus par jebkuru sniegto liecību vai iesniegtajiem pierādījumiem (KPD 358. pants). Jūs varat ar sava jurista starpniecību uzdot jautājumus nodarījuma izdarītājam, lieciniekiem un citiem dalībniekiem (piem., jebkuriem lietā ieceltiem tehniskajiem ekspertiem). Jums prasīs liecināt liecinieka statusā (bet jums nebūs jānodod zvērests), un jūs varat arī ieteikt lieciniekus, ja vien tiesa tiek laikus informēta par to. Jums ir tiesības pieprasīt tiesas sēdes atlikšanu vai tiesneša nomaiņu.

Jebkurā gadījumā jūs kā cietušo tiesa var uzaicināt liecināt. Šādā gadījumā jums ir pienākums ierasties tiesā. Kad jūs nopratinās liecinieka statusā, jums būs iespēja paskaidrot tiesai ar nodarījumu saistītos faktus. Tiesnesis var arī uzdot jums dažus papildu jautājumus.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesvedības sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātās apsūdzības uzturētājs?
Kādas ir manas tiesības un pienākumi šādā statusā?

Jūs varat izvēlēties, vai pievienoties kriminālprocesam civilprasītāja statusā, tādējādi kļūstot par pusi visā procesā ar ievērojamām procesuālajām tiesībām, vai tikai liecināt kā svarīgam lieciniekam, ņemot vērā, ka norit kriminālprocess, jo īpaši pret jums izdarītā nodarījuma rezultātā. Grieķijas tiesību sistēmā nepastāv tāds jēdziens kā “privāta apsūdzība”.

Vai es varu sniegt paziņojumus tiesvedības laikā vai iesniegt pierādījumus? Ar kādiem nosacījumiem?

Jūs varat iesniegt dokumentus, kas tiks nolasīti tiesā (KPD 364. pants) un iekļauti lietas materiālos, un jūs varat arī uzaicināt lieciniekus un attiecīgi informēt tiesu (KPD 326. panta 2-1. punkts).

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

Jūs varat piedalīties atklātās tiesas sēdēs visā procesa gaitā, pierādījumu, apsūdzētā aizstāvības argumentu, juristu paskaidrojumu uzklausīšanā un tiesas sprieduma pasludināšanā.

Vai es varēšu piekļūt tiesas materiāliem?

Jums kā civilprasītājam ir piekļuve lietas materiālu saturam, un jūs varat saņemt tiesas sprieduma kopijas.

Lapa atjaunināta: 22/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.