Cietušo tiesības (katrā valstī)

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Vai es varu pārsūdzēt nolēmumu?

Tiesvedības beigās tiesa notiesās vai attaisnos apsūdzēto, ņemot vērā tai sniegtos pierādījumus. Ja tiesa atzīst, ka apsūdzētais nav vainīgs, viņš tiek attaisnots un tiesa nelemj par jūsu prasību, ja jūs kā civilprasītājs (politikós enágon) tiesā esat prasījis atlīdzību vai finansiālu kompensāciju par morālo kaitējumu vai sāpēm un ciešanām. Šādā gadījumā apsūdzētajam ir tiesības iesniegt pret jums pretprasību, prasot kompensāciju un atlīdzību par izdevumiem, kas viņam radušies saistībā ar lietu (Kriminālprocesa kodeksa (Kódikas Poinikís Dikonomías — KPD) 71. pants). Ja tiesa atzīst, ka apsūdzētais ir vainīgs, viņu notiesā un, pamatojoties uz jūsu civilprasību, tiek pasludināts spriedums par to, cik liela kompensācija apsūdzētajam ir jums jāmaksā.

Ja tiesa apsūdzēto attaisno, jūs varat pārsūdzēt spriedumu tikai tad, ja jums ir uzdots maksāt apsūdzētajam kompensāciju un atlīdzināt viņa izdevumus, un pārsūdzība var attiekties tikai uz šo aspektu (KPD 486. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Ja esat civilprasītājs, jūs varat arī pārsūdzēt sprieduma daļu, ar ko jūsu prasība noraidīta kā juridiski nepamatota, vai to sprieduma daļu, ar ko noteikta finansiāla atlīdzība vai kompensācija (KPD 488. pants).

Jums ir arī iespēja lūgt, lai spriedumu pārsūdz prokurors.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Kad tiesas spriedums stājies spēkā, būtībā jūsu iesaiste kriminālprocesā ir beigusies. Grieķijas tiesību aktos noziegumos cietušajiem nav paredzētas papildu tiesības sprieduma izpildes posmā. Ir tikai viens izņēmums: ja jūs esat nepilngadīgs un esat cietis nodarījumā pret personas brīvību un seksuālo brīvību, jums ir visas attiecīgās tiesības pat tad, ja neesat iesaistījies procesā civilprasītāja statusā. Cita starpā jums ir tiesības saņemt no prokurora informāciju, ja apsūdzētais tiek uz laiku vai pavisam atbrīvots vai ja apsūdzētajam piešķir atļauju uz laiku atstāt ieslodzījuma vietu (KPD 108.A pants).

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Jums kā cietušajam ir tiesības bez maksas un konfidenciāli saņemt vispārēju atbalstu vai specializētus atbalsta un aprūpes pakalpojumus atbilstoši jūsu vajadzībām pirms kriminālprocesa, tā laikā un saprātīgā laikposmā pēc tā beigām. Šādas tiesības var būt arī jūsu ģimenes locekļiem atkarībā no viņu vajadzībām un tā, cik smagi viņi ir cietuši no noziedzīgā nodarījuma, kas izdarīts pret jums. Policija vai cita kompetentā iestāde, kas saņēmusi jūsu sūdzību, var pēc pieprasījuma sniegt jums informāciju vai palīdzēt jums sazināties ar pirmā un otrā līmeņa pašvaldību iestāžu sociālajiem dienestiem, garīgās veselības aprūpes iestādēm, sabiedriskajiem centriem (Kéntra Koinótitas), Dzimumu līdztiesības ģenerālsekretariāta konsultāciju centriem (symvoulevtiká kéntra), Nacionālā sociālās solidaritātes centra (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis) atbalsta struktūrām, Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijas Nepilngadīgu cietušo aizsardzības neatkarīgajiem birojiem (Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton) vai privātām organizācijām un profesionāļu un brīvprātīgo asociācijām. Ja esat sieviete un esat cietusi noziegumā pret personas brīvību vai seksuālo brīvību vai cietusi no seksuālās dzīves finansiālas ekspluatācijas, vardarbības ģimenē, cilvēku tirdzniecības, iesaistīšanas prostitūcijā vai rasistiskiem noziegumiem, arī jūsu bērniem ir tiesības saņemt atbalsta un aprūpes pakalpojumus (Likuma Nr. 4478/2017 61. pants par tiesībām uz piekļuvi cietušo atbalsta un aprūpes pakalpojumiem; Direktīvas 2012/29/ES 8. pants).

Vispārējā atbalsta un aprūpes dienesti var jums cita starpā sniegt informāciju un konsultācijas par jūsu kā cietušā tiesībām, kā arī jūsu tiesībām prasīt kompensāciju par noziegumā gūtām traumām; tie var arī informēt jūs par to, kā varat iesaistīties kriminālprocesā civilprasītāja vai liecinieka statusā, informēt jūs par pieejamajiem speciālistu atbalsta pakalpojumiem vai tieši nosūtīt jūs uz šādiem dienestiem, nodrošināt jums emocionālu un psiholoģisku atbalstu un sniegt ieteikumus par finansiāliem un praktiskiem jautājumiem saistībā ar noziegumu vai ieteikumus par to, kā novērst sekundāru un atkārtotu viktimizāciju, iebiedēšanu un atriebību.

Specializētā atbalsta un aprūpes dienesti palīdz cietušajiem nonākt patvēruma centros vai nodrošina citu piemērotu pagaidu mājokli cietušajiem, kuriem vajadzīga droša vieta sekundāras vai atkārtotas viktimizācijas, iebiedēšanas vai atriebības riska dēļ; tie var nodrošināt integrētu atbalstu, tostarp atbalstu un konsultācijas traumu gadījumos, cietušajiem ar īpašām vajadzībām, piemēram, rasistiskos noziegumos vai seksuālā vardarbībā cietušajiem, ar identitāti vai dzimumu saistītā vardarbībā cietušajiem un no vardarbības tuvās attiecībās cietušajiem (Likuma Nr. 4478/2017 62. pants par cietušo atbalsta dienestu sniegto atbalstu; Direktīvas 2012/29/ES 9. pants).

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Jūs kā cietušo informēs par kriminālprocesa norisi, un saskaņā ar attiecīgajiem Kriminālprocesa kodeksa noteikumiem jums bez liekas kavēšanās paziņos par tiesas nolēmumu, ja būsiet lūdzis jums to paziņot, tomēr šāda iespēja ir pieejama tikai tad, ja esat iesaistījies kriminālprocesā civilprasītāja statusā. Ja kriminālprocesā esat iesaistījies civilprasītāja statusā, jūs par procesa norisi var informēt pa e-pastu, klātienē vai ar jūsu advokāta starpniecību (Likuma Nr. 4478/2017 59. pants par cietušo tiesībām saņemt informāciju par lietas virzību; Direktīvas 2012/29/ES 6. pants).

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Jums ir tiesības tikt informētam, ja kompetentā tiesu iestāde atsauc vai maina pagaidu aizturēšanas rīkojumu vai ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiek atbrīvots vai izbēg no ieslodzījuma vietas, vai ja apcietinājuma vietas atbildīgās amatpersonas viņam piešķir atļauju uz laiku atstāt apcietinājuma vietu. Jums ir tiesības arī saņemt informāciju par pasākumiem, kas var tikt veikti jūsu aizsardzībai, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ticis atbrīvots vai ir izbēdzis no ieslodzījuma vietas. Ar prokurora atļauju jums šādu informāciju sniegs, ja pastāvēs reāls vai potenciāls jūsu drošības apdraudējums, ar nosacījumu, ka šīs informācijas izpaušana nerada kaitējuma risku noziedzīgā nodarījuma izdarītājam (Likuma Nr. 4478/2017 59. pants par cietušo tiesībām saņemt informāciju par lietas virzību; Direktīvas 2012/29/ES 6. pants).

Vai mani iesaistīs lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt paziņojumu vai iesniegt pārsūdzību?

Nē. Taču tiesa kā alternatīvu vai priekšnoteikumu soda atlikšanai var prasīt, lai tiek atlīdzināts kaitējums, kas nodarīts noziegumā cietušajam (Kriminālkodeksa (Poinikós Kódikas — PK) 100. panta 3. punkta a) apakšpunkts), vienlaikus paredzot, ka sociālā atbalsta speciālists (epimelitís koinonikís arogís) veic probāciju vai uzraudzību (PK 100. pants). Sociālā atbalsta speciālists pārrauga, vai noziedzīgā nozieguma izdarītājs pilda tiesas prasības. Ja tās netiek pildītas, atbildīgais prokurors var prasīt, lai tiesa, kura noteikusi soda atlikšanu, atsauc attiecīgo rīkojumu.

Lapa atjaunināta: 14/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.