Cietušo tiesības (katrā valstī)

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Lai prasītu no apsūdzētā atlīdzību par nodarīto kaitējumu, jūs varat iesniegt civilprasību. Civilprasību varat iesniegt kriminālprocesa ietvaros izmeklēšanas vai tiesvedības laikā. Iesniedzot šādu prasību, jūs iesaistāties kriminālprocesā civilprasītāja statusā (politikós enágon). Jūs varat prasīt finansiālu kompensāciju par kaitējumu, kas nodarīts jūsu īpašumam, un/vai par morālo kaitējumu un sāpēm un ciešanām. Prasībā varat ietvert visus izdevumus, kas jums radušies saistībā ar lietu (maksu par advokāta pakalpojumiem, tiesu izpildītāja pakalpojumiem, ceļa izdevumus utt.)

Ja tiesa atzīs, ka apsūdzētais ir vainīgs, tā viņam uzdos samaksāt jums kompensāciju. Praksē šāda kompensācija parasti ir simboliska — tās summa ir mazāka nekā jums radušies reālie zaudējumi. Par pārējo zaudējumu daļu jums ir jāierosina atsevišķa lieta civiltiesā.

Jūs varat arī uzreiz celt savu prasību civiltiesā. Civiltiesa uzdos apsūdzētajam samaksāt jums kompensāciju, kura atbilst reālajiem zaudējumiem, kas jums radušies.

Ja esat iesniedzis prasību civiltiesā, bet tā vēl nav izskatīta, jūs varat to atkārtoti iesniegt kriminālprocesa ietvaros — šādā gadījumā civiltiesa prasību slēgs.

Ja esat cietis tīšā vardarbīgā noziegumā, jums ir tiesības uz kompensāciju no valsts. Skatīt Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla faktu lapu par kompensāciju noziegumos cietušajiem Grieķijā (atjaunojošā justīcija).

Lapa atjaunināta: 22/06/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.