Victims' rights - by country

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, as a result of an incident which constitutes an offence under Greek law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after the trial.

Criminal proceedings in Greece start with the investigation (dierévnisi) of the crime. Sometimes the investigation is divided into a preliminary investigation (prokatarktikí exétasi) and a judicial investigation (anákrisi). The aim of a preliminary investigation is to explore the circumstances of the case and establish whether criminal proceedings should be instituted or not.

The investigation is conducted by the police and by officers of the court — the public prosecutor (eisangeléas), the investigating judge (anakritís), or both. At the end of the investigation, the police officer in charge of the case forwards all the evidence collected to the prosecutor. The prosecutor then examines the work done so far and forwards the case to the court together with his or her recommendations for how the case should proceed further.

After reviewing the case file and the prosecutor’s recommendations, the court will either order a trial or close the case.

At the trial the court considers all the evidence collected and decides whether or not the defendant is guilty. If the defendant is found guilty, he or she is convicted and sentenced. If the defendant is found not guilty, he or she is acquitted.

For further information, please refer to the following links:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 14/07/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Kādu informāciju man sniegs iestāde (piem., policija, prokurors) pēc tam, kad noziegums būs izdarīts, bet pirms es būšu ziņojis par to?

No pirmā saziņas brīža ar policiju vai citu kompetento iestādi jums bez liekas kavēšanās un izmantojot jebkurus pieejamos līdzekļus tiks sniegta informācija par kriminālsūdzības pieņemamības nosacījumiem un par tiesībām pievienoties civilprocesam civilprasītāja statusā, prasot atlīdzināt zaudējumus (politikós en?gon), par to, kā un ar kādiem nosacījumiem jūs varat saņemt juridisko palīdzību, iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu vai saņemt rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumus, un par iestādēm, kas var palīdzēt izlabot nodarīto kaitējumu, uzņemoties mediāciju starp jums un noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, kā arī par to, kā un kādos apstākļos var atlīdzināt izmaksas, kas radušās saistībā ar jūsu dalību kriminālprocesā, un par to, kā jūs varat iesniegt sūdzību par iestādi, ja uzskatāt, ka jūsu tiesības nav ievērotas.

Papildus jūsu tiesībām kriminālprocesā jūs arī informēs

par piekļuvi medicīniskajai aprūpei un jebkādam speciālistu atbalstam, tostarp psihologa palīdzībai un alternatīvai pajumtei, un par to, kā un ar kādiem nosacījumiem var piemērot aizsardzības pasākumus.

Ja jūs dzīvojat citā ES dalībvalstī, jums tiks sniegta konkrēta informācija par to, kā un ar kādiem nosacījumiem jūs varat īstenot savas tiesības.

Sniegtās informācijas apjoms un saturs būs dažāds atkarībā no jūsu konkrētajām prasībām un personīgās situācijas, kā arī no nodarījuma veida un rakstura. Procesa gaitā pēc kompetentās iestādes ieskatiem tiks sniegta papildu un plašāka informācija atbilstoši jūsu vajadzībām (Likuma Nr. 4478/2017 57. pants par tiesībām saņemt informāciju no pirmā saziņas brīža ar kompetento iestādi; Direktīvas 2012/29/ES 4. pants)).

Es nedzīvoju ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (ES pilsoņi un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Ja dzīvojat ES dalībvalstī, kas nav valsts, kurā izdarīts noziegums, jūs uzaicinās sniegt liecību tūlīt pēc tam, kad būsiet ziņojis par nodarījumu. To var izdarīt saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa ( (Kódikas Poinik?s Dikonom?as — “KPD”) noteikumiem, kas ļauj izmantot sakaru tehnoloģiju, piemēram, videokonferenci, telefonu vai internetu (KPD 233. panta 1. punkts).

Ja jūs dzīvojat Grieķijā un nodarījums izdarīts citā ES dalībvalstī, jūs varat iesniegt kriminālsūdzību savas dzīvesvietas miertiesas (eisangeléas plimmeleiodikón) prokuroram, kurš bez liekas kavēšanās pārsūtīs jūsu sūdzību attiecīgās dalībvalsts kompetentajai tiesībaizsardzības iestādei ar apelācijas tiesas (eisangeléas efetón) prokurora starpniecību, ja vien Grieķijas tiesām nebūs jurisdikcijas attiecīgajā jautājumā. Prokuroram nav pienākums pārsūtīt jūsu sūdzību dalībvalstij, kurā izdarīts noziedzīgais nodarījums, ja ir piemērojami Grieķijas tiesību akti un kriminālprocess ir uzsākts Grieķijā. Šādā gadījumā, lai nodrošinātu, ka jūs saņemat pietiekamu informāciju, un veicinātu savstarpēju tiesisko palīdzību, prokurors miertiesā, kas izskata lietu, bez liekas kavēšanās attiecīgi informēs kompetento tiesībaizsardzības iestādi dalībvalstī, kurā izdarīts noziedzīgais nodarījums, ar apelācijas tiesas prokurora starpniecību.

(Likuma Nr. 4478/2017 64. pants par cietušā, kas ir citas dalībvalsts iedzīvotājs, tiesībām (Direktīvas 2012/29/ES 17. pants))

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Kad iesniedzat kriminālsūdzību, atbildīgajam darbiniekam jāinformē jūs par to, ka jūs varat saņemt savas sūdzības kopiju.

(Likuma Nr. 4478/2017 58. pants par cietušā tiesībām, iesniedzot sūdzību (Direktīvas 2012/29/ES 5. pants))

Kad tiek iesniegta kriminālsūdzība, tai piešķir unikālu sūdzības reģistrācijas numuru (arithmós vivl?ou m?nysis). Šāds numurs ļauj jums sekot līdzi savas lietas virzībai, izmantojot reģistru, ko uztur prokuratūra, vai sazinoties ar atbildīgo sūdzību biroju. Jūs varat arī pieprasīt un saņemt izziņu par lietas virzību (pistopoiitikó pore?as), kurā norādīts aktuālais procesa posms (piem., notiek izmeklēšana, lai noteiktu sūdzības derīgumu, vai sākotnēja izmeklēšana) un izklāstīts katra posma rezultāts (piem., prokurors ir izbeidzis procesu, ir celtas kriminālapsūdzības un noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiek tiesāts — šādā gadījumā jums tiks paziņots tiesas sēdes laiks un datums un celto apsūdzību veids; notiek pirmstiesas izmeklēšana (kyr?a an?krisi) vai ir izdots rīkojums atcelt apsūdzības vai izbeigt kriminālvajāšanu; ir pasludināts tiesas spriedums, ja esat pievienojies kriminālprocesam civilprasītāja statusā, kurš prasa zaudējumu atlīdzināšanu).

(Likuma Nr. 4478/2017 59. pants par cietušā tiesībām saņemt informāciju par savu lietu (Direktīvas 2012/29/ES 6. pants))

Ja jūsu lieta ir Atēnu Pirmās instances tiesas (Protodike?o Athinón) jurisdikcijā, kad lieta nonāk tiesā, jūsu jurists var sekot līdzi tās virzībai Atēnu Advokātu asociācijas (Dikigorikós S?llogos Athinón) tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.dsa.gr/. Šāda iespēja nav pieejama cietušajiem, jo ir jāizmanto akreditācijas dati.

Vai man ir tiesības uz bezmaksas mutiskās vai rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Ja jūs nesaprotat grieķu valodu vai nerunājat grieķu valodā, varat iesniegt kriminālsūdzību valodā, ko saprotat, vai arī jums tiks sniegta vajadzīgā lingvistiskā palīdzība, vienmēr ievērojot Kriminālprocesa kodeksā vai jebkurās īpašās krimināltiesībās paredzētos nosacījumus — atbildīgie darbinieki jūs attiecīgi informēs. Jūs varat pieprasīt savas sūdzības bezmaksas tulkojumu.

(Likuma Nr. 4478/2017 58. pants par cietušā tiesībām, iesniedzot sūdzību (Direktīvas 2012/29/ES 5. pants))

Ja jūs ir jānopratina kā liecinieku jebkurā procesa posmā un jūs nerunājat vai nesaprotat grieķu valodu pietiekami labi, jums nekavējoties tiks sniegti tulka pakalpojumi. Tiesības uz tulka pakalpojumiem ietver atbilstošas palīdzības sniegšanu personām ar dzirdes vai runas traucējumiem. Attiecīgā gadījumā var izmantot komunikācijas tehnoloģiju, piemēram, videokonferenci, telefonu vai internetu, izņemot, ja persona, kura jūs nopratina, uzskata, ka obligāta ir tulka fiziskā klātbūtne (KPD 233. panta 1. punkts).

Kā iestāde nodrošinās to, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns, ja man ir invaliditāte)?

No pirmās saziņas brīža ar jums policija vai citas iestādes sazināsies ar jums vienkāršā un saprotamā valodā mutiski vai rakstiski, ņemot vērā jūsu personiskās īpašības, piemēram, galvenokārt jūsu vecumu, brieduma līmeni, intelektuālās un garīgās spējas, izglītību, valodas prasmes, jebkurus dzirdes vai runas traucējumus un to, vai jums ir smagas emocionālas ciešanas, kas ietekmē jūsu spēju saprast vai tikt saprastam. Ir pieejams informatīvs dokuments par jūsu tiesībām, kas sagatavots visbiežāk lietotajās valodās un Braila rakstā (Likuma Nr. 4478/2017 56. panta 2. punkts (Direktīvas 2012/29/ES 3. pants)). Turklāt, ja jums ir dzirdes vai runas traucējumi, jums tiks nodrošināta tulka pienācīga palīdzība (KPD 233. panta 1. punkts).

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

Ja esat nepilngadīgais (vecumā līdz 18 gadiem), jūsu juridiskais pārstāvis (viens no vecākiem vai aizbildnis) var ziņot par nodarījumu jūsu vārdā. Ja jums ir vairāk par 12 gadiem, jūs varat ziņot par nodarījumu kopā ar savu juridisko pārstāvi (Kriminālkodeksa (Poinikós Kódikas — “PK”) 118. panta 2. punkts).

Tas, vai jums ir īpašas tiesības kriminālprocesa laikā, ir atkarīgs no nodarījuma veida. Piemēram, ja esat personīgās vai seksuālās brīvības aizskārumā, cilvēku tirdzniecībā, sekstūrismā, personas nolaupīšanā vai dzimumnoziegumā cietušais, jums ir šādas tiesības:

 • iepazīties ar lietas materiāliem, pat ja neesat pievienojies kriminālprocesam civilprasītāja statusā (KPD 108.A pants);
 • pieprasīt, lai jūsu nopratināšanu ieraksta, lai to var izmantot turpmākajā kriminālprocesā un lai jums nebūtu atkārtoti jāierodas pie prokurora vai tiesā (KPD 226.A pants);
 • saņemt psihologa vai bērnu psihiatra palīdzību, kad jūs nopratina liecinieka statusā;
 • saņemt informāciju par to, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir atbrīvots (KPD 108.A pants);
 • pieprasīt ierobežojoša rīkojuma izdošanu pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, aizliedzot viņam sazināties ar jums vai tuvoties jūsu mājām.
 • Turklāt jebkurā gadījumā jums ir arī šādas tiesības:
 • uz individuālu novērtējumu, lai noteiktu, vai būtu jāpiemēro īpaši aizsardzības pasākumi, ja pastāv atkārtotas viktimizācijas risks ((Likuma Nr. 4478/2017 68. pants par cietušo individuālu novērtējumu, lai noteiktu vajadzību pēc īpašas aizsardzības (Direktīvas 2012/29/ES 22. pants));
 • pieprasīt, lai prokuratūra vai tiesu iestādes ieceļ likumīgu aizbildni nepilngadīgajiem (epimelit?s anilikón), lai viņš jūs pārstāvētu jebkurā kriminālprocesa posmā, ja jūsu vecāki nevar pārstāvēt jūs vai ja esat nepavadīts nepilngadīgais vai nošķirts no savas ģimenes (Likuma Nr. 4478/2017 69. panta 7. punkts par to cietušo tiesībām uz aizsardzību kriminālprocesa laikā, kuriem ir vajadzīga īpaša aizsardzība (Direktīvas 2012/29/ES 23. un 24. pants);
 • prasīt atļauju pievienoties procesam civilprasītāja statusā, prasot atlīdzību par zaudējumiem, ar sava juridiskā pārstāvja palīdzību (KPD 82. punkta 2. apakšpunkts).

Kādu informāciju es varu saņemt no policijas vai no cietušo atbalsta organizācijām nozieguma izmeklēšanas laikā?

Jūs varat saņemt informāciju par faktisko procesa posmu no prokurora, ja lietas materiāli (dikograf?a) ir nosūtīti prokuroram.

Ja pievienojāties kriminālprocesam civilprasītāja statusā, jūs varat iepazīties ar lietas materiālu saturu un saņemt lietas dokumentu kopijas, kad apsūdzētais ir uzaicināts sniegt liecību (apolog?a) vai ir izdots apcietināšanas orderis (éntalma s?llipsis) vai rīkojums par piespiedu nogādāšanu tiesā (éntalma via?as prosagog?s) (KPD 108. pants), vai kad iestādes ir izsaukušas aizdomās turēto sniegt paskaidrojumus. Līdz šim brīdim process ir konfidenciāls.

Cietušo atbalsta un aizsardzības dienesti var sniegt informāciju, padomu un atbalstu par to, kā jūs varat īstenot savas tiesības, tostarp tiesības pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas jums radušies nodarījuma dēļ, un par jūsu kā civilprasītāja vai liecinieka statusu kriminālprocesā (Likuma Nr. 4478/2017 62. pants par cietušo atbalsta dienestu atbalstu (Direktīvas 2012/29/ES 9. pants)).

Kādas ir manas tiesības liecinieka statusā?

Ja jūs ir jānopratina liecinieka statusā, prokurors vai policijas darbinieks, kurš veic sākotnējo izmeklēšanu, vai rajona krimināltiesas tiesnesis (ptaismatod?kis), vai izmeklēšanas tiesnesis (anakrit?snosūtīs jums pavēsti. Jums ir jāierodas un jāliecina, tiklīdz saņemat pavēsti. Jums prasīs pastāstīt, kas notika, un, iespējams, atbildēt uz dažiem papildu jautājumiem. Ja esat saistīts ar aizdomās turēto, jūs varat atteikties liecināt (KPD 222. pants).

Ja jums ir dzirdes vai runas traucējumi, nopratināšanu var veikt rakstiski. Ja nerunājat grieķu valodā, jums ir tiesības saņemt tulka pakalpojumus bez maksas.

Ja esat cilvēku tirdzniecības upuris, jūs piederat pie īpašas liecinieku grupas — jūs iepriekš saņemsiet psihologa vai psihiatra palīdzību, kurš sadarbībā ar policijas vai tiesu varas amatpersonām, kas veic izmeklēšanu, izmantos atbilstošas diagnostikas metodes, lai noskaidrotu jūsu intelektuālās spējas un psiholoģisko stāvokli. Psihologs vai psihiatrs būs klāt jūsu nopratināšanā. Jūs var pavadīt arī jūsu juridiskais pārstāvis, ja vien izmeklēšanas tiesnesis nepieņem rīkojumu, kas aizliedz pārstāvim piedalīties, norādot aizlieguma iemeslus.

Ja iespējams, jūsu liecība tiks pierakstīta un ierakstīta audiovizuālā formātā, lai to varētu iesniegt tiesai elektroniski — šādā gadījumā jūsu fiziska klātbūtne nākamajos procesa posmos nebūs vajadzīga.

Ja lieta attiecas uz vardarbību ģimenē un jūs esat ģimenes loceklis, jums liecinot nebūs jānodod zvērests. Ja esat nepilngadīgais, jūs neizsauks liecināt liecinieka statusā tiesā. Tā vietā jūs varat sniegt rakstisku izklāstu, kas tiks nolasīts tiesas zālē, ja vien jūsu fiziska klātbūtne netiks uzskatīta par obligātu.

Pēc jūsu nopratināšanas jūs varat prasīt no iestādes, kas jūs uzaicinājusi liecināt, atlīdzību par jebkādiem izdevumiem, kas jums radušies (transporta vai uzturēšanās izdevumiem) (KPD 288. pants).

Kā es varu saņemt aizsardzību, ja man draud briesmas?

Ir pieejami dažādi aizsardzības veidi atkarībā no nodarījuma veida un jūsu statusa kriminālprocesā.

Ja esat organizētā noziedzībā vai terorismā cietušais un esat uzaicināts liecināt kā galvenais liecinieks pirmstiesas izmeklēšanā par noziedzīgām darbībām, jūs varat prasīt īpašu aizsardzību no iespējamas atriebšanās vai iebiedēšanas. Atkarībā no lietas pieejamā aizsardzība var ietvert policijas aizsardzību, jūsu anonimitātes aizsardzību (jūsu vārds, dzimšanas vieta, dzīvesvietas un darba adrese, nodarbošanās, vecums un cita informācija tiks svītrota no visiem rakstiskajiem ierakstiem) vai pat identitātes maiņu un pārcelšanu uz citu valsti. Jūs varat prasīt atļauju liecināt, izmantojot audiovizuālu tehnoloģiju. Ja strādājat valsts iestādē, jūs varat arī pieprasīt, lai jūs īslaicīgi vai pastāvīgi pārceļ citā amatā. Aizsardzības pasākumi tiks piemēroti ar jūsu piekrišanu, un tie ierobežos jūsu brīvību tikai tiktāl, ciktāl tas būs vajadzīgs jūsu drošībai; to piemērošanu var apturēt pēc jūsu rakstiska pieprasījuma vai ja jūs nesadarbosieties, lai nodrošinātu to rezultativitāti (Likuma Nr. 2928/2001 9. pants par liecinieku aizsardzību).

Ja esat no vardarbības ģimenē cietušais, policijas darbinieki, kuri strādā ar jūsu lietu, nekādos apstākļos nedrīkst izpaust jūsu identitāti, noziedzīgā nodarījuma izdarītāja identitāti, jūsu dzīvesvietas adresi vai jebkādu informāciju, kas varētu atklāt jūsu identitāti (Likuma Nr. 3500/2006 20. pants).

Jūs kā cietušais varat iesniegt rakstisku pieteikumu par pasākumiem, lai novērstu jebkādu saskarsmi starp jums vai jūsu ģimenes locekļiem un noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vietās, kur notiek kriminālprocess. Jūsu pieteikumu izskatīs kriminālprocesa vietas miertiesa trīs tiesnešu sastāvā (trimelés plimmeleiodike?o) jebkurā procesa posmā saskaņā ar paātrināto procedūru attiecībā uz nodarījumiem in flagrante delicto

(Likuma Nr. 4478/2017 65. pants par tiesībām izvairīties no saskarsmes starp cietušo un noziedzīgā nodarījuma izdarītāju (Direktīvas 2012/29/ES 19. pants)).

Lapa atjaunināta: 14/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Kā es varu ziņot par noziegumu?

Ja esat noziegumā cietušais, jūs varat ziņot par nodarījumu prokuroram vai policijai, iesniedzot kriminālsūdzību (énklisi vai m?nysi). (Stingri runājot, énklisi ir kriminālsūdzība, ko iesniedz pats cietušais. Konkrētās situācijās kriminālprocesu uzsāks tikai tad, ja ir šāda sūdzība (piem., pret personas cieņu un reputāciju vērstu nodarījumu gadījumā). M?nysi ir kriminālsūdzība vai ziņojums, ko iesniedz cita persona, kura nav cietušais, tāda nodarījuma gadījumā, par ko iestādes var sākt kriminālvajāšanu pēc savas iniciatīvas neatkarīgi no tā, vai cietušais ir iesniedzis sūdzību. Tomēr praksē jēdzienu m?nysi lieto, runājot par abu veidu sūdzībām. Tādējādi, kad prokuratūrā tiek iesniegta jebkāda veida kriminālsūdzība, tai piešķir unikālu sūdzības reģistrācijas numuru, kas zināms kā arithmós vivl?ou min?seon, izmantojot vārdu (min?si).

Jūs varat arī prasīt citai personai, lai tā ziņo par nodarījumu jūsu vārdā. Šādā gadījumā jums jāparaksta rakstisks paziņojums (d?losi vai exousiodótisi), kurā norādīta persona, kura iesniegs sūdzību jūsu vārdā. Nav standarta veidlapas šāda paziņojuma iesniegšanai, bet tas ir jāparaksta, klātesot centrālās vai vietējās valdības iestādes darbiniekam vai juristam (kurš var būt jūsu jurists, ja jums tāds jau ir), kurš apliecinās jūsu paraksta autentiskumu. Persona, kura ziņo par nodarījumu jūsu vārdā, var būt jurists vai cita persona, kurai jūs uzticaties. Ja, ņemot vērā konkrēto lietu, kriminālprocesā ir jābūt cietušā iesniegtai kriminālsūdzībai, bet cietušais ir miris, tiesības iesniegt sūdzību pāriet viņa pārdzīvojušajam laulātajam un bērniem vai viņa vecākiem (Kriminālprocesa kodeksa (Kódikas Poinik?s Dikonom?as — “KPD”) 118. panta 4. punkts). Ja cietušais ir miris nodarījuma rezultātā, minētās personas var arī pievienoties kriminālprocesam pašas kā civilprasītāji, kas prasa atlīdzību par tām radītajām sāpēm un ciešanām.

Jūs varat ziņot par nodarījumu mutiski vai rakstiski. Ja izvēlaties ziņot par nodarījumu mutiski, darbinieks, kurš uzklausīs jūsu sūdzību, sagatavos ziņojumu, kurā reģistrēs sūdzību.

Iesniedzot sūdzību, jums jāsamaksā nodeva; nodevas summa tiek periodiski koriģēta ar finanšu ministra un tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministra kopīgu lēmumu. Izņēmuma situācijās jums būs atļauts samaksāt nodevu pēc sūdzības iesniegšanas, bet jebkurā gadījumā jums tas jāizdara trīs dienu laikā. Ja nesamaksāsiet nodevu, jūsu sūdzība tiks noraidīta kā nepieņemama. Jums nav jāmaksā nodeva, ja jums ir tiesības uz juridisko palīdzību. Jums nodeva nav jāmaksā arī tad, ja esat cietis nodarījumā, kas vērsts pret seksuālo brīvību, vai cietis no seksuālās dzīves finansiālas ekspluatācijas, vardarbības ģimenē vai rasistiskas diskriminācijas (Kriminālprocesa kodeksa (Poinikós Kódikas — “PK”) 81.A un 361.B pants) vai ja ir pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips (KPD 46. panta 2. punkts).

Tādu nodarījumu gadījumā, par kuriem var uzsākt kriminālvajāšanu pēc iestāžu iniciatīvas neatkarīgi no tā, vai to ir prasījis cietušais, ziņošanai par nodarījumu nepiemēro termiņu, izņemot to, ka vidēji smagu nodarījumu (plimmel?mata) gadījumā iestājas noilgums pēc pieciem gadiem. Tomēr konkrētos gadījumos kriminālvajāšanu par nodarījumu var veikt tikai tad, ja cietušais, kuram nodarījums izraisījis kaitējumu, prasa uzsākt kriminālprocesu. Šādās situācijās jums jāiesniedz kriminālsūdzība (énklisi) trīs mēnešu laikā no dienas, kad uzzinājāt par nodarījumu un nodarījuma izdarītāja identitāti (ja zināt, kurš ir nodarījuma izdarītājs).

Nav standarta veidlapas, ko varat izmantot sūdzības iesniegšanai.

Jūsu sūdzībā jābūt iekļautai šādai informācijai:

 • pilnīgi jūsu identifikācijas dati;
 • nodarījuma izdarītājs un viņa kontaktinformācija, ja jūs to zināt;
 • izsmeļošs faktu apraksts;
 • jebkuri pieejamie dokumentēti pierādījumi, kas pamato jūsu sūdzību;
 • jūsu ieteiktie liecinieki, kurus varētu nopratināt;
 • jūsu jurista dati, ja esat tādu iecēlis.

Ja jūs nesaprotat vai nerunājat grieķu valodā, varat iesniegt kriminālsūdzību valodā, ko saprotat, vai arī jums tiks sniegta vajadzīgā lingvistiskā palīdzība, vienmēr ievērojot Kriminālprocesa kodeksā vai jebkurās citās īpašās krimināltiesībās paredzētos nosacījumus. Jūs varat pieprasīt dokumenta bezmaksas tulkojumu (Likuma Nr. 4478/2017 58. pants par cietušā tiesībām, iesniedzot sūdzību (Direktīvas 2012/29/ES 5. pants))

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Kad tiek iesniegta kriminālsūdzība, tai piešķir unikālu sūdzības reģistrācijas numuru. Šāds numurs ļauj jums sekot līdzi savas lietas virzībai, izmantojot reģistru, ko uztur prokuratūra vai atbildīgais sūdzību birojs. Jūs varat arī pieprasīt un saņemt izziņu par lietas virzību (pistopoiitikó pore?as), kurā norādīts aktuālais procesa posms.

Ja jūsu lieta ir Atēnu Pirmās instances tiesas (Protodike?o Athinón) jurisdikcijā, kad lieta nonāk tiesā, jūsu jurists var sekot līdzi tās virzībai Atēnu Advokātu asociācijas (Dikigorikós S?llogos Athinón) tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.dsa.gr/. Šāda iespēja nav pieejama cietušajiem, jo ir jāizmanto akreditācijas dati.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Tiesvedības laikā jūs varat izmantot jurista pakalpojumus, bet par tiem jums jāmaksā pašam.

Ja jūsu ģimenes ienākumi gadā ir mazāki nekā divas trešdaļas no Valsts Vispārējā darba koplīgumā noteiktā gada personīgo ienākumu minimuma, jums tiks bez maksas piešķirts jurists, kurš sagatavos un iesniegs kriminālsūdzību un pārstāvēs jūs kā civilprasītāju jebkurā procesa posmā, ar nosacījumu, ka esat cietis kādā no šiem noziegumiem: spīdzināšana vai cits pret cilvēka cieņu vērsts nodarījums (Kriminālkodeksa 137. panta A) un B) punkts)), diskriminācija vai nevienlīdzīga attieksme, nodarījums, kas vērsts pret dzīvību, personīgo brīvību vai seksuālo brīvību, seksuālās dzīves finansiāla ekspluatācija, nodarījums, kas vērsts pret īpašumu vai īpašuma tiesībām, personisks aizskārums vai nodarījums, kas saistīts ar laulību vai ģimeni. Nodarījumam jābūt smagam noziegumam (kako?rgima) vai vidēji smagam nodarījumam (plimmélima), kurš ir trīs tiesnešu miertiesas (trimelo?s plimmeleiodike?o) jurisdikcijā un par kura izdarīšanu minimālais sods ir brīvības atņemšana uz sešiem mēnešiem (Likums Nr. 3226/2004 (Valdības Vēstnesis 24/?/ 4/4.2.2004), kas grozīts un papildināts ar Likumu Nr. 4274/2014). Jūsu prasību sniegt juridisko palīdzību krimināllietā novērtēs tās tiesas priekšsēdētājs, kura izskata lietu vai kurā jāiesniedz pārsūdzība.

Jurists, kurš pārstāvēs jūs, palīdzēs jums sagatavot un iesniegt dokumentāciju, kas vajadzīga, lai jūs varētu pievienoties procesam kā civilprasītājs, un palīdzēs jums visā procesa gaitā.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek izbeigta, nenonākot tiesā?

Ja miertiesas prokurors (eisangeléas plimmeleiodikón) izdod rīkojumu, ar ko noraida jūsu sūdzību kā juridiski nepamatotu vai acīmredzami nepamatotu pēc būtības, vai kā tādu, ko tiesa nevar novērtēt, jūs varat apstrīdēt rīkojumu atbildīgajam apelācijas tiesas prokuroram (eisangeléas efetón) (KPD 47. un 48. pants) trīs mēnešu laikā no rīkojuma izdošanas — šo termiņu nevar pagarināt nekādu iemeslu dēļ. Lai apstrīdētu rīkojumu, jums jāsamaksā nodeva, kas tiks atmaksāta, ja prokurors to apstiprinās.

Vai es varu iesaistīties tiesvedībā?

Jūs varat piedalīties tiesvedībā tikai tad, ja esat civilprasītājs (politikó en?gon), kurš prasa, lai tiesa liek jums atlīdzināt zaudējumus vai morālo kaitējumu, vai sāpes un ciešanas. Jūs varat prasīt atļauju pievienoties kriminālprocesam civilprasītāja statusā, iesniedzot pieteikumu atbildīgajam prokuroram vai nu savā kriminālsūdzībā, vai atsevišķā dokumentā līdz pirmstiesas izmeklēšanas beigām (KPD 308. pants), personīgi vai ar tāda jurista starpniecību, kuram ir attiecīga vispārēja vai īpaša atļauja. Jūsu civilprasību reģistrē ziņojumā, kam pievieno jurista atļauju (KPD 83. pants). Ja savā kriminālsūdzībā neesat prasījis, lai jums piešķir civilprasītāja statusu, jūs vēl varat to prasīt krimināltiesā (KPD 82. pants), pirms tiesa sāk izvērtēt pierādījumus.

Jūsu pieteikums par pievienošanos procesam civilprasītāja statusā tiks noraidīts kā nepieņemams, ja tajā nebūs iekļauts īss lietas apraksts, jūsu prasības pamatojums un — ja neesat pastāvīgais iedzīvotājs tiesas teritoriālajā jurisdikcijā — ja tajā nebūs norādīts ieceltais pārstāvis minētajā jurisdikcijā. Pārstāvis būs tiesīgs pieņemt visus iesniegtos dokumentus vai paziņojumus, kas adresēti jums kā civilprasītājam (KPD 84. pants). Lai jūs uzklausītu kā civilprasītāju krimināltiesā, jums jāieceļ pilnvarots jurists un jāsamaksā fiksēta valsts nodeva, kas attiecas uz visu procesu, līdz tiek pasludināts spriedums, kurš vairs nav pārsūdzams. Nodevas summa tiek periodiski koriģēta ar ekonomikas un finanšu ministra un tieslietu ministra kopīgu lēmumu.

Jūs kā civilprasītājs esat puse procesā, kurai ir vairākas tiesības. Jūs varat piedalīties visās tiesas sēdēs, tostarp slēgtās tiesas sēdēs, un jums ir piekļuve visiem lietas dokumentiem. Jums ir atļauts izteikties tiesas priekšā, lai izklāstītu savas prasības, un jūs varat arī izteikties pēc liecinieka nopratināšanas vai sniegt paziņojumus vai paskaidrojumus par jebkuru sniegto liecību vai iesniegtajiem pierādījumiem (KPD 358. pants). Jūs varat ar sava jurista starpniecību uzdot jautājumus nodarījuma izdarītājam, lieciniekiem un citiem dalībniekiem (piem., jebkuriem lietā ieceltiem tehniskajiem ekspertiem). Jums prasīs liecināt liecinieka statusā (bet jums nebūs jānodod zvērests), un jūs varat arī ieteikt lieciniekus, ja vien tiesa tiek laikus informēta par to. Jums ir tiesības pieprasīt tiesas sēdes atlikšanu vai tiesneša nomaiņu.

Jebkurā gadījumā jūs kā cietušo tiesa var uzaicināt liecināt. Šādā gadījumā jums ir pienākums ierasties tiesā. Kad jūs nopratinās liecinieka statusā, jums būs iespēja paskaidrot tiesai ar nodarījumu saistītos faktus. Tiesnesis var arī uzdot jums dažus papildu jautājumus.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesvedības sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātās apsūdzības uzturētājs?
Kādas ir manas tiesības un pienākumi šādā statusā?

Jūs varat izvēlēties, vai pievienoties kriminālprocesam civilprasītāja statusā, tādējādi kļūstot par pusi visā procesā ar ievērojamām procesuālajām tiesībām, vai tikai liecināt kā svarīgam lieciniekam, ņemot vērā, ka norit kriminālprocess, jo īpaši pret jums izdarītā nodarījuma rezultātā. Grieķijas tiesību sistēmā nepastāv tāds jēdziens kā “privāta apsūdzība”.

Vai es varu sniegt paziņojumus tiesvedības laikā vai iesniegt pierādījumus? Ar kādiem nosacījumiem?

Jūs varat iesniegt dokumentus, kas tiks nolasīti tiesā (KPD 364. pants) un iekļauti lietas materiālos, un jūs varat arī uzaicināt lieciniekus un attiecīgi informēt tiesu (KPD 326. panta 2-1. punkts).

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

Jūs varat piedalīties atklātās tiesas sēdēs visā procesa gaitā, pierādījumu, apsūdzētā aizstāvības argumentu, juristu paskaidrojumu uzklausīšanā un tiesas sprieduma pasludināšanā.

Vai es varēšu piekļūt tiesas materiāliem?

Jums kā civilprasītājam ir piekļuve lietas materiālu saturam, un jūs varat saņemt tiesas sprieduma kopijas.

Lapa atjaunināta: 14/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es varu pārsūdzēt nolēmumu?

Tiesvedības beigās tiesa notiesās vai attaisnos apsūdzēto, ņemot vērā tai sniegtos pierādījumus. Ja tiesa atzīst, ka apsūdzētais nav vainīgs, viņš tiek attaisnots un tiesa nelemj par jūsu prasību, ja jūs kā civilprasītājs (politikós enágon) tiesā esat prasījis atlīdzību vai finansiālu kompensāciju par morālo kaitējumu vai sāpēm un ciešanām. Šādā gadījumā apsūdzētajam ir tiesības iesniegt pret jums pretprasību, prasot kompensāciju un atlīdzību par izdevumiem, kas viņam radušies saistībā ar lietu (Kriminālprocesa kodeksa (Kódikas Poinikís Dikonomías — KPD) 71. pants). Ja tiesa atzīst, ka apsūdzētais ir vainīgs, viņu notiesā un, pamatojoties uz jūsu civilprasību, tiek pasludināts spriedums par to, cik liela kompensācija apsūdzētajam ir jums jāmaksā.

Ja tiesa apsūdzēto attaisno, jūs varat pārsūdzēt spriedumu tikai tad, ja jums ir uzdots maksāt apsūdzētajam kompensāciju un atlīdzināt viņa izdevumus, un pārsūdzība var attiekties tikai uz šo aspektu (KPD 486. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Ja esat civilprasītājs, jūs varat arī pārsūdzēt sprieduma daļu, ar ko jūsu prasība noraidīta kā juridiski nepamatota, vai to sprieduma daļu, ar ko noteikta finansiāla atlīdzība vai kompensācija (KPD 488. pants).

Jums ir arī iespēja lūgt, lai spriedumu pārsūdz prokurors.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Kad tiesas spriedums stājies spēkā, būtībā jūsu iesaiste kriminālprocesā ir beigusies. Grieķijas tiesību aktos noziegumos cietušajiem nav paredzētas papildu tiesības sprieduma izpildes posmā. Ir tikai viens izņēmums: ja jūs esat nepilngadīgs un esat cietis nodarījumā pret personas brīvību un seksuālo brīvību, jums ir visas attiecīgās tiesības pat tad, ja neesat iesaistījies procesā civilprasītāja statusā. Cita starpā jums ir tiesības saņemt no prokurora informāciju, ja apsūdzētais tiek uz laiku vai pavisam atbrīvots vai ja apsūdzētajam piešķir atļauju uz laiku atstāt ieslodzījuma vietu (KPD 108.A pants).

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Jums kā cietušajam ir tiesības bez maksas un konfidenciāli saņemt vispārēju atbalstu vai specializētus atbalsta un aprūpes pakalpojumus atbilstoši jūsu vajadzībām pirms kriminālprocesa, tā laikā un saprātīgā laikposmā pēc tā beigām. Šādas tiesības var būt arī jūsu ģimenes locekļiem atkarībā no viņu vajadzībām un tā, cik smagi viņi ir cietuši no noziedzīgā nodarījuma, kas izdarīts pret jums. Policija vai cita kompetentā iestāde, kas saņēmusi jūsu sūdzību, var pēc pieprasījuma sniegt jums informāciju vai palīdzēt jums sazināties ar pirmā un otrā līmeņa pašvaldību iestāžu sociālajiem dienestiem, garīgās veselības aprūpes iestādēm, sabiedriskajiem centriem (Kéntra Koinótitas), Dzimumu līdztiesības ģenerālsekretariāta konsultāciju centriem (symvoulevtiká kéntra), Nacionālā sociālās solidaritātes centra (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis) atbalsta struktūrām, Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijas Nepilngadīgu cietušo aizsardzības neatkarīgajiem birojiem (Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton) vai privātām organizācijām un profesionāļu un brīvprātīgo asociācijām. Ja esat sieviete un esat cietusi noziegumā pret personas brīvību vai seksuālo brīvību vai cietusi no seksuālās dzīves finansiālas ekspluatācijas, vardarbības ģimenē, cilvēku tirdzniecības, iesaistīšanas prostitūcijā vai rasistiskiem noziegumiem, arī jūsu bērniem ir tiesības saņemt atbalsta un aprūpes pakalpojumus (Likuma Nr. 4478/2017 61. pants par tiesībām uz piekļuvi cietušo atbalsta un aprūpes pakalpojumiem; Direktīvas 2012/29/ES 8. pants).

Vispārējā atbalsta un aprūpes dienesti var jums cita starpā sniegt informāciju un konsultācijas par jūsu kā cietušā tiesībām, kā arī jūsu tiesībām prasīt kompensāciju par noziegumā gūtām traumām; tie var arī informēt jūs par to, kā varat iesaistīties kriminālprocesā civilprasītāja vai liecinieka statusā, informēt jūs par pieejamajiem speciālistu atbalsta pakalpojumiem vai tieši nosūtīt jūs uz šādiem dienestiem, nodrošināt jums emocionālu un psiholoģisku atbalstu un sniegt ieteikumus par finansiāliem un praktiskiem jautājumiem saistībā ar noziegumu vai ieteikumus par to, kā novērst sekundāru un atkārtotu viktimizāciju, iebiedēšanu un atriebību.

Specializētā atbalsta un aprūpes dienesti palīdz cietušajiem nonākt patvēruma centros vai nodrošina citu piemērotu pagaidu mājokli cietušajiem, kuriem vajadzīga droša vieta sekundāras vai atkārtotas viktimizācijas, iebiedēšanas vai atriebības riska dēļ; tie var nodrošināt integrētu atbalstu, tostarp atbalstu un konsultācijas traumu gadījumos, cietušajiem ar īpašām vajadzībām, piemēram, rasistiskos noziegumos vai seksuālā vardarbībā cietušajiem, ar identitāti vai dzimumu saistītā vardarbībā cietušajiem un no vardarbības tuvās attiecībās cietušajiem (Likuma Nr. 4478/2017 62. pants par cietušo atbalsta dienestu sniegto atbalstu; Direktīvas 2012/29/ES 9. pants).

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Jūs kā cietušo informēs par kriminālprocesa norisi, un saskaņā ar attiecīgajiem Kriminālprocesa kodeksa noteikumiem jums bez liekas kavēšanās paziņos par tiesas nolēmumu, ja būsiet lūdzis jums to paziņot, tomēr šāda iespēja ir pieejama tikai tad, ja esat iesaistījies kriminālprocesā civilprasītāja statusā. Ja kriminālprocesā esat iesaistījies civilprasītāja statusā, jūs par procesa norisi var informēt pa e-pastu, klātienē vai ar jūsu advokāta starpniecību (Likuma Nr. 4478/2017 59. pants par cietušo tiesībām saņemt informāciju par lietas virzību; Direktīvas 2012/29/ES 6. pants).

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Jums ir tiesības tikt informētam, ja kompetentā tiesu iestāde atsauc vai maina pagaidu aizturēšanas rīkojumu vai ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiek atbrīvots vai izbēg no ieslodzījuma vietas, vai ja apcietinājuma vietas atbildīgās amatpersonas viņam piešķir atļauju uz laiku atstāt apcietinājuma vietu. Jums ir tiesības arī saņemt informāciju par pasākumiem, kas var tikt veikti jūsu aizsardzībai, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ticis atbrīvots vai ir izbēdzis no ieslodzījuma vietas. Ar prokurora atļauju jums šādu informāciju sniegs, ja pastāvēs reāls vai potenciāls jūsu drošības apdraudējums, ar nosacījumu, ka šīs informācijas izpaušana nerada kaitējuma risku noziedzīgā nodarījuma izdarītājam (Likuma Nr. 4478/2017 59. pants par cietušo tiesībām saņemt informāciju par lietas virzību; Direktīvas 2012/29/ES 6. pants).

Vai mani iesaistīs lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt paziņojumu vai iesniegt pārsūdzību?

Nē. Taču tiesa kā alternatīvu vai priekšnoteikumu soda atlikšanai var prasīt, lai tiek atlīdzināts kaitējums, kas nodarīts noziegumā cietušajam (Kriminālkodeksa (Poinikós Kódikas — PK) 100. panta 3. punkta a) apakšpunkts), vienlaikus paredzot, ka sociālā atbalsta speciālists (epimelitís koinonikís arogís) veic probāciju vai uzraudzību (PK 100. pants). Sociālā atbalsta speciālists pārrauga, vai noziedzīgā nozieguma izdarītājs pilda tiesas prasības. Ja tās netiek pildītas, atbildīgais prokurors var prasīt, lai tiesa, kura noteikusi soda atlikšanu, atsauc attiecīgo rīkojumu.

Lapa atjaunināta: 14/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4 - Kompensācija

Lai prasītu no apsūdzētā atlīdzību par nodarīto kaitējumu, jūs varat iesniegt civilprasību. Civilprasību varat iesniegt kriminālprocesa ietvaros izmeklēšanas vai tiesvedības laikā. Iesniedzot šādu prasību, jūs iesaistāties kriminālprocesā civilprasītāja statusā (politikós enágon). Jūs varat prasīt finansiālu kompensāciju par kaitējumu, kas nodarīts jūsu īpašumam, un/vai par morālo kaitējumu un sāpēm un ciešanām. Prasībā varat ietvert visus izdevumus, kas jums radušies saistībā ar lietu (maksu par advokāta pakalpojumiem, tiesu izpildītāja pakalpojumiem, ceļa izdevumus utt.)

Ja tiesa atzīs, ka apsūdzētais ir vainīgs, tā viņam uzdos samaksāt jums kompensāciju. Praksē šāda kompensācija parasti ir simboliska — tās summa ir mazāka nekā jums radušies reālie zaudējumi. Par pārējo zaudējumu daļu jums ir jāierosina atsevišķa lieta civiltiesā.

Jūs varat arī uzreiz celt savu prasību civiltiesā. Civiltiesa uzdos apsūdzētajam samaksāt jums kompensāciju, kura atbilst reālajiem zaudējumiem, kas jums radušies.

Ja esat iesniedzis prasību civiltiesā, bet tā vēl nav izskatīta, jūs varat to atkārtoti iesniegt kriminālprocesa ietvaros — šādā gadījumā civiltiesa prasību slēgs.

Ja esat cietis tīšā vardarbīgā noziegumā, jums ir tiesības uz kompensāciju no valsts. Skatīt Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla faktu lapu par kompensāciju noziegumos cietušajiem Grieķijā (atjaunojošā justīcija).

Lapa atjaunināta: 14/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Dzimumu līdztiesības ģenerālsekretariāts (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon), kas ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā, pārvalda konsultāciju centrus no vardarbības cietušām sievietēm.

Tas ir izveidojis integrētu tīklu ar 62 struktūrām, lai palīdzētu šādām sievietēm.

Tīkls ietver palīdzības tālruņa dienestu (SOS 15900), kas darbojas visu diennakti septiņas dienas nedēļā, 40 konsultāciju centrus un 21 kopmītni sievietēm un viņu bērniem.

Ar palīdzības tālruņa dienestu SOS15900 var sazināties arī, rakstot uz e-pasta adresi Saite atveras jaunā logāsos15900@isotita.gr. Tas darbojas visu diennakti septiņas dienas nedēļā, 365 dienas gadā, un ar to var sazināties gan grieķu, gan angļu valodā. Uz zvanu attiecas tarifs, kas piemērojams vietējiem zvaniem.

Konsultāciju centri piedāvā bezmaksas psihosociālo atbalstu un juridiskas konsultācijas. Piedāvāto pakalpojumu klāsts patlaban tiek paplašināts, aptverot tādas jomas kā sieviešu nodarbinātība un sievietes, kuras cieš no vairākām vardarbības formām (atbalsts bēgļiem, vientuļajiem vecākiem, romu kopienas locekļiem u. c.). Kontaktinformācija par konsultāciju centriem ir pieejama vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.womensos.gr/ un sociālajā tīklā FacebookWomenSOS.gr.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Dzimumu līdztiesības ģenerālsekretariāta tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.isotita.gr/.

Dzimumu līdztiesības pētījumu centrs (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas — “KEThI”)

Dzimumu līdztiesības pētījumu centrs piedāvā psihosociālo atbalstu un tiesisko palīdzību no vardarbības ģimenē cietušajiem un uztur kopmītni no vardarbības cietušām sievietēm un viņu bērniem.

Dzimumu līdztiesības pētījumu centrs:

 • ir privāttiesību struktūra, kas izveidota 1994. gadā un atrodas Dzimumu līdztiesības ģenerālsekretariāta pārraudzībā;
 • ietver reģionālus un vietējus dienestus, kas piedāvā psihosociālo atbalstu un tiesisko palīdzību no vardarbības ģimenē cietušajiem;
 • sniedz bezmaksas psihosociālo atbalstu un tiesisko palīdzību;
 • sniedz informāciju, padomu un atbalstu sievietēm, kurām ir nodarbinātības un sociālās atstumtības problēmas;
 • sadarbībā ar Atēnu Prefektūru kopš 1993. gada uztur kopmītni no vardarbības cietušām sievietēm un viņu bērniem.
 • KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://kethi.gr/

Nacionālais sociālās solidaritātes centrs (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis — “EKKA”)

Nacionālais sociālās solidaritātes centrs uztur tīklu, kas piedāvā sociālā atbalsta pakalpojumus privātpersonām, ģimenēm un sociālajām grupām, kam ir psihosociālas grūtības vai kam ir vajadzīgs tūlītējs sociālais atbalsts.

Nacionālais sociālās solidaritātes centrs

 • ir privāttiesību struktūra, kas atrodas Atēnās un darbojas Darba, sociālā nodrošinājuma un sociālās solidaritātes lietu ministrijas pārraudzībā.
 • Tas ietver šādus dienestus:
 • sociālās palīdzības tiešais tālrunis 197 visiem iedzīvotājiem darbojas visu diennakti septiņas dienas nedēļā. Zvani ir bez maksas;
 • nacionālās bērnu aizsardzības uzticības tālrunis 1107 jautājumiem, kas saistīti ar bērniem, darbojas visu diennakti septiņas dienas nedēļā;
 • sociālā atbalsta centri Atēnās, Pirejā un Salonikos;
 • kopmītnes iedzīvotājiem ar nopietnām sociāli finansiālām problēmām Atikas reģionā;
 • patvēruma centri riskam pakļautām sievietēm un viņu bērniem Atikā un Salonikos.
 • Piedāvāto pakalpojumu klāsts:
 • konsultācijas un informācija par sociālās drošības jautājumiem;
 • sociālais un psiholoģiskais atbalsts privātpersonām un ģimenēm, pajumtes nodrošināšana riskam pakļautām sievietēm un viņu bērniem (galvenokārt no vardarbības ģimenē cietušajiem un cilvēku tirdzniecības upuriem);
 • īstermiņa izmitināšana personām, kuras ir krīzes vai sociālā ārkārtas situācijā;
 • sadarbība un starpniecība, lai veicinātu piekļuvi citu organizāciju piedāvātajiem sociālās solidaritātes pakalpojumiem.
 • Visbeidzot, centrs izmanto ātrās intervences psihosociālā atbalsta grupas, kurās darbojas galvenokārt psihologi un sociālie darbinieki, tādās situācijās kā dabas katastrofas (zemestrīce, plūdi, ugunsgrēks), nelaimes gadījumi, kuģu katastrofas ar lielu cietušo skaitu un jebkura krīze, kurā iesaistīts liels skaits cilvēku un kurā šādu grupu klātbūtne tiek atzīta par vajadzīgu.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.ekka.org.gr/

Medicīniskās rehabilitācijas centrs spīdzināšanas upuriem (Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Medicīniskās rehabilitācijas centrs spīdzināšanas upuriem ir rehabilitācijas centrs personām, kuras ir spīdzinātas, un viņu ģimenēm; tas apmāca grieķu un ārvalstu veselības speciālistus spīdzināšanas upuru medicīniskajā apskatē un ārstēšanā, veic zinātniskus pētījumus un motivē veikt pētījumus par spīdzināšanu un tās sekām.

Medicīniskās rehabilitācijas centrs spīdzināšanas upuriem

 • ir rehabilitācijas centrs personām, kuras ir spīdzinātas, un viņu ģimenēm;
 • apmāca grieķu un ārvalstu veselības speciālistus spīdzināšanas upuru medicīniskajā apskatē un ārstēšanā;
 • veicina zināšanu plašu izplatīšanu par spīdzināšanas praksi un tās dažādajām formām un par spīdzināšanas upuru rehabilitācijas iespēju;
 • veic zinātnisku izpēti un motivē veikt pētījumus par spīdzināšanu un tās sekām;
 • uztur un attīsta informācijas (dokumentācijas) centru;
 • sniedz ieguldījumu spīdzināšanas novēršanā, īstenojot šos mērķus.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.mrct.org/

Pētniecības un atbalsta centrs no vardarbīgas izturēšanās cietušām un sociāli atstumtām personām (Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú — “EKYThKKA”)

Pētniecības un atbalsta centrs no vardarbīgas izturēšanās cietušām un sociāli atstumtām personām piedāvā medicīnisku, psiholoģisku, sociālu un juridisku atbalstu personām, kuras cietušas no spīdzināšanas, organizētas vardarbības, vardarbīgas izturēšanās un ir sociāli atstumtas.

Pētniecības un atbalsta centrs no vardarbīgas izturēšanās cietušām un sociāli atstumtām personām

 • ir bezpeļņas asociācija, kuras darbību reglamentē civiltiesības;
 • piedāvā medicīnisku, psiholoģisku, sociālu un juridisku atbalstu personām, kuras cietušas no spīdzināšanas, organizētas vardarbības, vardarbīgas izturēšanās un ir sociāli atstumtas;
 • veicina informētību par cilvēktiesību jautājumiem un izplata zināšanas par vardarbīgas izturēšanās un sociālās atstumtības izpausmēm un to novēršanas metodēm gan Grieķijā, gan ārvalstīs;
 • piedāvā humāno palīdzību sociālajām grupām, kas cietušas no organizētas vardarbības, spīdzināšanas, vardarbīgas izturēšanās un sociālās atstumtības, gan Grieķijā, gan ārvalstīs;
 • veic zinātniskus pētījumus par vardarbību un spīdzināšanu, vardarbīgu izturēšanos un sociālo atstumtību;
 • sniedz ieguldījumu spīdzināšanas, vardarbīgas izturēšanās un sociālās atstumtības novēršanā.


KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.cvme.gr/

Grieķijas Bēgļu padome (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Grieķijas Bēgļu padome ir nevalstiska organizācija, kas atbalsta bēgļus un patvēruma meklētājus Grieķijā, sniedzot plašu psihosociālo un juridisko pakalpojumu klāstu.

Grieķijas Bēgļu padome

 • ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 1989. gadā bēgļu un patvēruma meklētāju atbalstam Grieķijā;
 • palīdz bēgļiem vienmērīgi integrēties Grieķijā, sniedzot plašu psihosociālo un juridisko pakalpojumu klāstu;
 • ir vienīgā Grieķijas nevalstiskā bezpeļņas organizācija, kas strādā tikai ar personām, kuras meklē patvērumu Grieķijā un tiek uzskatītas par bēgļiem;
 • ir reģistrēta Ārlietu ministrijā un Veselības un sociālās solidaritātes ministrijā kā īpaša labdarības organizācija;
 • ir viena no sešām nevalstiskajām organizācijām, kas aizsargā cilvēktiesības Grieķijā un ir Nacionālās Cilvēktiesību komisijas (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou) locekle;
 • ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos izpildpartnere un Eiropas Padomes bēgļu un izsūtīto personu jautājumos locekle.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.gcr.gr/

Grieķijas Helsinku pārraudzības centrs (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Grieķijas Helsinku pārraudzības centrs pārrauga un publicē rakstus un iestājas par cilvēktiesību jautājumiem Grieķijā.

Grieķijas Helsinku pārraudzības centrs

 • tika dibināts 1992. gadā;
 • ir Starptautiskās Helsinku Cilvēktiesību federācijas pārstāvis Grieķijā;
 • uzrauga un publicē rakstus un iestājas par cilvēktiesību jautājumiem Grieķijā un laiku pa laikam Balkānos;
 • ir piedalījies Grieķijas un Balkānu plašsaziņas līdzekļu uzraudzībā un bieži to koordinējis, lai vērstos pret stereotipiem un naida runu, un ir sagatavojis detalizētus gada pārskatus, paralēlus/neoficiālus ziņojumus ANO līguma struktūrām un specializētus ziņojumus par vardarbīgu izturēšanos un par etniskajām, etnolingvistiskajām, reliģiskajām un imigrantu kopienām.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://greekhelsinki.wordpress.com/

Amnesty International” Grieķijas nodaļa (Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Amnesty International” pievēršas valdībām, starpvaldību organizācijām, bruņotām politiskām grupām, uzņēmumiem un citiem nevalstiskajiem dalībniekiem un sistemātiski un objektīvi izmeklē gan atsevišķu, gan sistemātisku cilvēktiesību pārkāpumu gadījumus.

Amnesty International

 • ir neatkarīga pasaules brīvprātīgo kustība, kas cīnās par cilvēktiesību aizsardzību;
 • aizstāv personas, kuras ieslodzītas savas pārliecības, vardarbības apsvērumu un nabadzības dēļ;
 • pieprasa izbeigt vardarbību pret sievietēm;
 • pieprasa atcelt nāvessodu, spīdzināšanu un brīvības ierobežojumus, kas noteikti “kara pret terorismu” vārdā;
 • apkaro bēgļu, imigrantu, minoritāšu un cilvēktiesību aizstāvju diskrimināciju.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.amnesty.org.gr/

Lapa atjaunināta: 14/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.