Cietušo tiesības (katrā valstī)

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Jūs uzskatīs par noziegumā cietušo, ja jums nodarīts kaitējums (piem., jūs esat ievainots vai ir bojāts vai nozagts jūsu īpašums) tāda incidenta rezultātā, kas saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem uzskatāms par noziedzīgu nodarījumu. Jums kā noziegumā cietušajam tiesību aktos ir paredzētas noteiktas individuālas tiesības, ko varat izmantot pirms un pēc tiesvedības, kā arī tās laikā.

Kriminālprocess Grieķijā sākas ar nozieguma izmeklēšanu (dierévnisi). Dažkārt izmeklēšanu iedala sākotnējā izmeklēšanā (prokatarktikí exétasi) un tiesas izmeklēšanā (anákrisi). Sākotnējās izmeklēšanas mērķis ir izpētīt lietas apstākļus un konstatēt, vai ir nepieciešams uzsākt kriminālprocesu.

Izmeklēšanu veic policija un tiesas amatpersonas — prokurors (eisangeléas), izmeklēšanas tiesnesis (anakritís) vai abi. Pēc izmeklēšanas beigām par lietu atbildīgais policijas darbinieks nodod visus savāktos pierādījumus prokuroram. Pēc tam prokurors izskata paveikto un nodod lietu tiesai, sniedzot ieteikumus par to, kā lieta būtu jāvirza tālāk.

Pēc iepazīšanās ar lietas materiāliem un prokurora ieteikumiem tiesa vai nu ierosina tiesvedību, vai lietu slēdz.

Tiesas procesā tiesa izskata visus savāktos pierādījumus un lemj par to, vai apsūdzētais ir vainīgs. Ja apsūdzēto atzīst par vainīgu, viņu notiesā un soda. Ja apsūdzēto neatzīst par vainīgu, viņu attaisno.

Plašāka informācija pieejama šādās lapās:

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

2 - Ziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesvedības laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

4 - Kompensācija

5 - Manas tiesības saņemt atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 14/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.