Cietušo tiesības (katrā valstī)

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

Vai es varu pārsūdzēt lēmumu?

Cietušais var pārsūdzēt lēmumu, ja viņš ir arī aizstājošas privātās apsūdzības uzturētājs, privātās apsūdzības uzturētājs vai civilprasītājs vai ja lēmumā ir ietverts noteikums, kas ļauj to pārsūdzēt. Civilprasītājs var iesniegt pārsūdzību par noteikumu, ar kuru civilprasība ir izspriesta pēc būtības. Ja lēmumā ir iekļauti jebkādi citi noteikumi, kas attiecas uz cietušo, cietušais var pārsūdzēt šādus noteikumus.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Ja par piespriesto sodu pārsūdzība ir iesniegta pirmajā vai otrajā instancē, cietušajam ir tiesības būt klāt tiesvedībā un atklātajā sēdē, kas notiek otrās vai trešās instances tiesā, piekļūt dokumentiem, kas sagatavoti tiesas procesa gaitā, izteikt priekšlikumus un iebildumus un uzrunāt tiesu pēc tam, kad prokurors ir beidzis savu noslēdzošo runu.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Atbilde uz šo jautājumu, ciktāl tas attiecas uz atbalstu cietušajiem, ietilpst Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka tiesiskuma un privāttiesību aktu jautājumos un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka tieslietu metodikas pārvaldības jautājumos pienākumos, savukārt attiecībā uz cietušo aizsardzību atbildes sniegšana ietilpst Iekšlietu ministrijas pienākumos.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Tiesai ir jāizsniedz cietušajam spriedums, no kura cietušais var uzzināt informāciju par soda saturu, proti, apsūdzētajam piespriestā soda mēra vai viņam piemēroto pasākumu veidu, apjomu un saturu.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Cietušais vai — ja cietušais ir miris — persona, kura īsteno viņa tiesības, ir tiesīgi pēc pieprasījuma saņemt turpmāk norādīto informāciju saistībā ar noziegumu, kas skar cietušo:

a) par pirmstiesas apcietinājumā esošā apsūdzētā atbrīvošanu vai izbēgšanu;

b) par personas, kurai piespriests ieslodzījums uz noteiktu termiņu, nosacītu atbrīvošanu, galīgu atbrīvošanu vai izbēgšanu, kā arī ieslodzījuma termiņa izpildes pārtraukšanu;

c) par personas, kurai piespriests arests, atbrīvošanu vai izbēgšanu, kā arī aresta izpildes pārtraukšanu;

d) par personas, kurai noteikta piespiedu ārstēšana, atbrīvošanu vai izbēgšanu;

e) par personas, kurai noteikta piespiedu ārstēšana, atbrīvošanu, aiziešanu bez atļaujas un adaptācijas atvaļinājumu un

f) nepilngadīgu noziedzīgo nodarījumu izdarītāju izglītošanas gadījumā — par pagaidu vai pastāvīgu atbrīvošanu, aiziešanu no iestādes bez atļaujas un izglītošanās pārtraukšanu.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt paziņojumu vai iesniegt pārsūdzību?

Ieslodzījuma pēdējo dienu nosaka brīvības atņemšanas iestāde, un attiecīgajā dienā tā veic pasākumus notiesātās personas atbrīvošanai. Ja brīvības atņemšanas iestāde ierosina notiesātās personas nosacītu atbrīvošanu, sodu piespriedušais tiesnesis rīko uzklausīšanu, par kuru cietušo neinformē un kurā viņam nav atļauts piedalīties. Cietušais nevar sniegt paziņojumu vai pārsūdzēt tiesas lēmumu, kas pieņemts jautājumā par nosacītu atbrīvošanu.

Lapa atjaunināta: 10/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.