Cietušo tiesības (katrā valstī)

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

Vai es varu pārsūdzēt nolēmumu?

Pastāvīgas pārsūdzības tiesības ir tikai cietušajam, kurš procesā ieguvis civilprasītāja statusu, un tikai attiecībā uz tā civilo interešu aizsardzību.

Saskaņā ar Itālijas Likumu Nr. 46/2006 civilprasītājam vairs nav vispārēju pārsūdzības tiesību; pārsūdzību var iesniegt vienīgi Kasācijas tiesai (Corte di Cassazione).

Jūs varat iesniegt pārsūdzību šādos gadījumos:

  • par notiesājoša sprieduma aspektiem, kas attiecas uz civilprasību;
  • par attaisnojošu nolēmumu — tikai par civiltiesiskajiem aspektiem;
  • par nolēmuma aspektiem, kas skar jūsu tiesības uz zaudējumu un izmaksu atlīdzināšanu.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Ja jūs kā cietušais esat ieguvis civilprasītāja statusu tiesvedībā, kas noslēgusies ar spriedumu, kura pārskatīšanu jūs vēlaties lūgt, jums pēc tiesas sēdes posma sākšanās ir tiesības iejaukties attiecībā uz lūguma pieņemamību. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad esat iesniedzis ārkārtas pārsūdzību par vienošanās kārtībā noteiktu sodu, kad ar īpašu spriedumu ir ticis atzīts, ka ir iespējams lūgt un saņemt nolēmumu par to, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājam jāatmaksā juridiskie izdevumi.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

2015. gada 11. februāra Likumdošanas dekrētā Nr. 9 ir paredzēti Direktīvas Nr. 2011/99/ES īstenošanas noteikumi, kura balstās uz savstarpējas atzīšanas principu un regulē Eiropas aizsardzības rīkojumu nolūkā garantēt, ka pasākumi, kas pieņemti, lai aizsargātu personu no noziedzīgas darbības, kas var apdraudēt tās dzīvību, fizisko vai psiholoģisko neaizskaramību, cieņu, personas brīvību vai dzimumneaizskaramību, saglabātos arī tad, ja persona pārvietojas uz citu dalībvalsti. Direktīva paredz, ka Eiropas aizsardzības rīkojumu var izdot tikai tad, ja aizsardzības pasākums ir iepriekš bijis noteikts izdevējvalstī, piemērojot personai, kura rada apdraudējumu, vienu vai vairākus šādus aizliegumus vai ierobežojumus: aizliegums apmeklēt konkrētus apvidus, vietas vai noteiktas teritorijas, kur dzīvo vai ko apmeklē aizsargājamā persona; aizliegums vai noteikumi attiecībā uz jebkāda veida saziņu ar aizsargājamo personu; aizliegums vai noteikumi attiecībā uz tuvošanos aizsargājamai personai tuvāk par noteiktu attālumu. Pēc Eiropas aizsardzības rīkojuma saņemšanas dalībvalstij, kas to izpilda, bez nepamatotas kavēšanās jāatzīst šis rīkojums un jāveic jebkādi pasākumi, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem pieejami līdzīgās lietās, lai nodrošinātu aizsargājamās personas aizsardzību.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Pēc apspriedes pabeigšanas tiesas sēdes priekšsēdētājs sagatavo un paraksta sprieduma rezolutīvo daļu un īsu kopsavilkumu par faktiskajiem un juridiskajiem apsvērumiem, uz kuriem balstīts spriedums. Spriedums tiesas sēdē tiks publiskots, nolasot tā rezolutīvo daļu. Sprieduma pamatojuma un rezolutīvās daļas nolasīšana ir līdzvērtīga sprieduma paziņošanai personām, kuras ir klāt vai kurām vajadzētu būt klāt tiesas sēdē. Tiesnesis izdos notiesājošu spriedumu, ja apsūdzētā vaina noziegumā pastāv ārpus saprātīgām šaubām. Spriedumā tiesnesis sīkāk aprakstīs piemēroto sodu un jebkādus preventīvos pasākumus (misure di sicurezza). Ja notiesātais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir maksātnespējīgs, tiesnesis uzdos maksāt naudassodu tā civiltiesiskajam pārstāvim. Ar spriedumu notiesātajam noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks uzdots arī segt tiesvedības izdevumus. Pēc civilprasītāja pieprasījuma tiesnesis uzdos notiesājošu spriedumu publicēt laikrakstos — tas tiks veikts par notiesātā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja un, ja nepieciešams, arī tā civiltiesiskā pārstāvja līdzekļiem.

Spriedumā ietvers:

  1. virsrakstu “in nome del popolo italiano” [“Itālijas tautas vārdā”] un norādi uz iestādi, kas to pieņēmusi;
  2. noziedzīgā nodarījuma izdarītāja personas datus un citu personīgo informāciju, kas ļauj viņu identificēt, kā arī vispārīgu informāciju par citiem lietas dalībniekiem — privātpersonām;
  3. apsūdzību;
  4. norādi par lietas dalībnieku iesniegumiem;
  5. īsu paskaidrojumu par faktiskajiem un juridiskajiem apsvērumiem, uz kuriem balstīts nolēmums, norādot pierādījumus, kas ir nolēmuma pamatā, un paskaidrojumus, kādēļ tiesnesis uzskata pretējus pierādījumus par neuzticamiem;
  6. rezolutīvo daļu, norādot piemērotos tiesību aktu pantus;
  7. datumu un tiesneša parakstu.

Spriedums pēc publicēšanas tiks iesniegts tiesas kancelejā. Ja spriedums nav publicēts 30 dienu laikā vai citā noteiktā termiņā, kas nepārsniedz 90 dienas pēc tā pieņemšanas, pēc sprieduma izdošanas paziņojumu par sprieduma izdošanu nosūta prokuratūrai un lietas dalībniekiem — privātpersonām, kurām ir pārsūdzības tiesības, kā arī noziedzīgā nodarījuma izdarītāja advokātam.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Ar Kriminālprocesa kodeksa (Codice di procedura penale) 90.ter pantu ir noteikts, ka attiecībā uz vardarbīgiem noziegumiem pret personu jūs pēc jūsu pieprasījuma ir nekavējoties jāinformē par gatavošanos atbrīvošanai vai ar brīvības atņemšanu saistīta drošības līdzekļa termiņa beigām, par apsūdzētā izbēgšanu no pirmstiesas apcietinājuma vai ieslodzījuma vietas, kā arī gadījumos, kad notiesātais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tīši atsakās pildīt norādījumus.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varēšu izteikt viedokli vai iesniegt pārsūdzību?

Pirms šo lēmumu pieņemšanas parasti ar cietušo neapspriežas.

Lapa atjaunināta: 13/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.