Cietušo tiesības (katrā valstī)

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes (piem., policijas, prokurora) pēc tam, kad noziegums būs izdarīts, bet pirms es būšu ziņojis par to?

Prokuratūrai un kriminālizmeklēšanas nodaļai (KIN) pēc tam, kad tās informētas par noziegumu, ir jūs jāinformē, ka jums kā cietušajai personai ir tiesības iecelt advokātu jums piešķirto tiesību izmantošanai un ka jums ir tiesības piekļūt Itālijas valsts juridiskajai palīdzībai (Itālijas Kriminālprocesa kodeksa (Codice di procedura penale jeb KPK) 101. pants).

Pēc pirmās sazināšanās ar prokuratūru jums saprotamā valodā tiks sniegta informācija par:

 • ziņojuma vai sūdzības iesniegšanas procedūrām, jūsu statusu izmeklēšanā un tiesvedībā, jūsu tiesībām tikt informētam par tiesas sēdes datumu un vietu, kā arī apsūdzību, un, ja jūs procesā esat ieguvis civilprasītāja statusu — jūsu tiesībām saņemt paziņojumu par spriedumu, tostarp kopsavilkuma veidā;
 • jūsu tiesībām saņemt Itālijas valsts apmaksātas juridiskās konsultācijas un juridisko palīdzību;
 • tiesībām izmantot tiesības uz tulka pakalpojumiem un lietas dokumentu tulkojumiem;
 • jums pieejamajiem aizsardzības pasākumiem;
 • ar likumu atzītajām jūsu tiesībām gadījumos, kad jūsu dzīvesvieta ir citā ES dalībvalstī, nevis tajā, kur izdarīts noziegums;
 • tādu izdevumu atlīdzināšanu, kuri radušies sakarā ar dalību kriminālprocesā;
 • iespēju pieprasīt kompensāciju par nozieguma rezultātā ciesto kaitējumu vai zaudējumiem;
 • iespēju izbeigt procesu ar vienošanos, atsaucot sūdzību vai izmantojot mediāciju;
 • jūsu tiesībām procesā, kurā apsūdzētais lūdz procesu apturēt, nosakot probāciju, vai procesā, kurā nodarījuma maznozīmīguma dēļ paredzēts atbrīvojums no soda;
 • veselības aprūpes iestādēm tuvējā apkārtnē, uzturēšanās vietām, patversmēm un patvēruma vietām.

(KPK 90.bis pants).

Es nedzīvoju ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (ES pilsoņi un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Ja nerunājat itāļu valodā vai nesaprotat to, jums ir tiesības lietot jums zināmu valodu, kad iesniedzat ziņojumu vai sūdzību pirmās instances tiesas (tribunale) prokuratūrā. Tāpat jums ir tiesības uz ziņojuma vai sūdzības saņemšanas apstiprinājuma tulkojumu jums saprotamā valodā pēc jūsu pieprasījuma (Kriminālprocesa kodeksa īstenošanas vadlīniju (Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale (KPKĪV) 107.ter pants).

Ja jūs uzturaties vai jūsu dzīvesvieta ir Itālijā, prokurors ziņojumus vai sūdzības par citās Eiropas Savienības dalībvalstīs izdarītiem nodarījumiem nosūtīs Apelācijas tiesas (Corte di appello) ģenerālprokuroram, kas tos varēs nosūtīt tālāk kompetentajai tiesu iestādei (KPKĪV 108.ter pants).

Lūdzu, sk. arī:

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Pēc pirmās sazināšanās ar prokuratūru jums saprotamā valodā tiks sniegta informācija par:

 • jūsu tiesībām saņemt informāciju par procesa statusu un ierakstiem Oficiālajā paziņoto nodarījumu reģistrā;
 • jūsu tiesībām tikt informētam par pieprasījumu izbeigt procesu;
 • kārtību, kādā var apstrīdēt jūsu tiesību pārkāpumus;
 • iestādēm, no kurām jūs varat saņemt informāciju par savu lietu;
 • tādu izdevumu atlīdzināšanu, kuri radušies sakarā ar dalību kriminālprocesā.

Procesā par vardarbīgiem noziegumiem pret personu jūs pēc jūsu pieprasījuma nekavējoties informēs par gatavošanos atbrīvošanai vai ar brīvības atņemšanu saistīta drošības līdzekļa termiņa beigām; tāpat jūs savlaicīgi informēs par apsūdzētā izbēgšanu no pirmstiesas apcietinājuma vai ieslodzījuma vietas, kā arī gadījumos, kad apsūdzētais tīši atsakās pildīt ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, izņemot, ja šādi noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiktu pakļauts faktiskam riskam (KPK 90.ter pants).

Vai man ir tiesības uz bezmaksas tulka vai tulkotāja pakalpojumiem (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Prokuratūra iecels tulkotāju, ja dokuments jāpārtulko svešvalodā vai grūti saprotamā dialektā, vai tulku, ja jūs vēlaties sniegt vai jums jāsniedz liecība un jūs nerunājat itāļu valodā. Liecību var arī sniegt rakstiski un pievienot to ziņojumam kopā ar tulkotāja veiktu tulkojumu.

Iestāde pēc savas iniciatīvas, ja tas nepieciešams, iecels tulku, ja jūs nerunājat vai nesaprotat itāļu valodu un jūsu liecību ir nepieciešams uzklausīt, kā arī gadījumos, kad jūs vēlaties piedalīties tiesas sēdē un esat lūdzis tulka palīdzību.

Ja tas ir iespējams, tulka palīdzību var nodrošināt arī ar attālinātās saziņas tehnoloģiju starpniecību, ja jūsu tiesību pienācīgai izmantošanai vai pilnīgai procesa izpratnei nav nepieciešama tulka fiziska klātbūtne.

Ja nerunājat itāļu valodā vai nesaprotat to, jums ir tiesības uz dokumentu vai to daļu bezmaksas tulkošanu, kur ietverta ar jūsu tiesību izmantošanu saistīta informācija. Tulkojumu var veikt mutiski vai kopsavilkuma veidā, ja prokuratūra neuzskata, ka šādi tiks pasliktinātas jūsu tiesības (KPK 143.bis pants).

Ja nerunājat itāļu valodā vai nesaprotat to, jums ir tiesības lietot jums zināmu valodu, kad iesniedzat ziņojumu vai sūdzību pirmās instances tiesas prokuratūrā. Tāpat jums ir tiesības uz ziņojuma vai sūdzības saņemšanas apstiprinājuma tulkojumu jums saprotamā valodā pēc jūsu pieprasījuma (Kriminālprocesa kodeksa īstenošanas vadlīniju 107.ter pants).

Kā iestāde nodrošinās to, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns; ja man ir invaliditāte)?

Prokuratūra iecels tulkotāju, ja dokuments jāpārtulko svešvalodā vai grūti saprotamā dialektā, vai tulku, ja jūs vēlaties sniegt vai jums jāsniedz liecība un jūs nerunājat itāļu valodā. Ja jūs esat nepilngadīgs, tiesnesis, tostarp pēc savas iniciatīvas, var uzdot sniegt eksperta ziņojumu, ja pastāv šaubas par jūsu vecumu (šaubu gadījumā procesuālo pamatnostādņu piemērošanas mērķiem tiks prezumēta jūsu nepilngadība). Šādu pašu eksperta ziņojumu var izmantot, lai noteiktu, vai jums ir kāda veida invaliditāte.

KPK 351. panta 1.ter punkts.

Procesā par nodarījumiem, kas paredzēti Itālijas Kriminālkodeksa 572., 600., 600.bis, 600.ter, 600.quater, 600.quater.1, 600.quinquies, 601., 602., 609.bis, 609.quater, 609.quinquies, 609.octies, 609.undecies un 612.bis pantā, ja KIN nepieciešams nepilngadīgā liecības kopsavilkums, tai ir jālūdz prokuratūras ieteikta kvalificēta psihologa vai bērnu psihiatra palīdzība. To piemēro arī gadījumos, kad liecības kopsavilkumu nepieciešams iegūt no īpaši neaizsargātā stāvoklī esošiem pieaugušajiem. Katrā lietā tiek garantēts, ka, ja nepieciešams liecības kopsavilkums, īpaši neaizsargātas personas nenonāks saskarē ar personu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, un tās netiks atkārtoti aicinātas sniegt liecības kopsavilkumu, izņemot, ja tas ir absolūti nepieciešams izmeklēšanas vajadzībām.

KPK 362. panta 1.bis punkts.

Procesā par 351. panta 1.ter punktā paredzētajiem noziegumiem, ievācot pierādījumus no nepilngadīgajiem, prokuratūrai jāizmanto psiholoģijas vai bērnu psihiatrijas eksperta palīdzība. To piemēro arī gadījumos, kad liecības kopsavilkumu nepieciešams iegūt no īpaši neaizsargātā stāvoklī esošiem pieaugušajiem. Katrā lietā tiek garantēts, ka, ja nepieciešams liecības kopsavilkums, īpaši neaizsargātas personas nenonāks saskarē ar personu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, un tās netiks atkārtoti aicinātas sniegt liecības kopsavilkumu, izņemot, ja tas ir absolūti nepieciešams izmeklēšanas vajadzībām.

KPK 498. panta 4.–4.quater punkts.

4. Nepilngadīgu liecinieku nopratināšanu, ieskaitot pušu jautājumus un iebildumus, veic tiesas sēdes priekšsēdētājs. Veicot pratināšanu, tiesas sēdes priekšsēdētājs var lūgt palīdzību kādam no nepilngadīgā radiniekiem vai kvalificētam bērnu psihologam. Pēc pušu uzklausīšanas tiesas sēdes priekšsēdētājs, ja tas uzskata, ka tieša iztaujāšana nepilngadīgajam neradīs spriedzi, norīkos, ka liecību sniegšana notiks saskaņā ar iepriekšējās iedaļās izklāstīto kārtību. Šo rīkojumu iztaujāšanas laikā var atcelt.

4.bis Pēc viena lietas dalībnieka pieprasījuma vai ja tiesas sēdes priekšsēdētājs to uzskata par nepieciešamu, piemēro 398. panta 5.bis punktā izklāstītās procedūras.

4.ter Procesā par nodarījumiem, kas paredzēti Itālijas Kriminālkodeksa 572., 600., 600.bis, 600.ter, 600.quater, 600.quinquies, 601., 602., 609.bis, 609.ter, 609.quater, 609.octies un 612.bis pantā, nodarījumā(-os) cietušās personas, kuras ir vai nu nepilngadīgie, vai pieaugušie ar garīgiem traucējumiem, pēc viņu vai viņu advokāta pieprasījuma iztaujās, izmantojot spoguļstiklu un iekšējo sakaru sistēmu.

4.quater. Neskarot iepriekšējās iedaļās minēto, ja cietusī persona atrodas īpaši neaizsargātā stāvoklī un to nepieciešams iztaujāt, tiesnesis uzdos veikt aizsardzības pasākumus, ja to lūdzis cietušais vai viņa advokāts.

KPK 398. panta 5.quater punkts.
Neskarot 5.quater punktu, ja cietusī persona atrodas īpaši neaizsargātā stāvoklī un to ir nepieciešams iztaujāt, piemēro 498. panta 4.quater punkta noteikumus.

Cietušo atbalsta dienesti

Kurš sniedz atbalstu cietušajiem?

Noziegumos cietušajiem atbalstu sniedz reģiona veselības aprūpes iestādes, uzturēšanās vietas, patversmes, patvēruma vietas un citas vietējo un reģionālo organizāciju pārvaldītas struktūras. Kopumā daudzos reģionos ir asociāciju tīkls, kuru veido vietējās organizācijas, prokuratūra, rajona tiesas un veselības aprūpes dienesti, kas nodrošina bezmaksas atbalstu jebkura veida nodarījumos cietušajiem.

Vai policija automātiski nosūtīs mani uz cietušo atbalsta dienestu?

Jā. Jo īpaši, ja jūs esat cietis noteiktu veidu nodarījumos (piemēram, no cilvēku tirdzniecības, vardarbības ģimenē, seksuāla uzbrukuma), ir atzītas organizācijas, kas kontaktējas ar tiesībaizsardzības iestādēm un sniegs jums informāciju par pieejamajām patversmēm vai uzturēšanās vietām, kur jums var palīdzēt.

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Ja jūs esat īpaši neaizsargāta persona, katrā lietā tiek garantēts, ka, ja nepieciešams liecības kopsavilkums, jūs nenonāksiet saskarē ar personu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, un tās netiks atkārtoti aicinātas sniegt liecības kopsavilkumu, izņemot, ja tas ir absolūti nepieciešams izmeklēšanas vajadzībām.

Turklāt 2003. gada 30. jūnija Likumdošanas dekrētā Nr. 196 (Personas datu aizsardzības kodekss) ir ietverti īpaši noteikumi tieslietu sistēmas datu apstrādei, kuru mērķis ir aizsargāt to konfidencialitāti un drošību. Izņemot minēto, tiek uzskatīts, ka, tiklīdz jūs kriminālprocesā esat ieguvis cietušās personas statusu, jums būs jāliecina tiesā. Kodekss paredz noteikumus attiecībā uz veidu, kādā tas notiek, lai novērstu, ka jums liecība jāatkārto vairākkārt (pirmstiesas sēde — incidente probatorio), un noteikumus, kas aizsargā jūsu kā cietušā tiesības nekontaktēties ar izmeklēšanai pakļauto personu vai apsūdzēto. Ja jūs esat 18 gadu vecumu nesasniedzis cietušais, laikrakstos nedrīkst publicēt ne jūsu attēlu, ne vārdu. Pēdējais attiecas arī uz cietušajiem, kuri ir vecāki par 18 gadiem. Sistēmas mērķis ir novērst jūsu personas datu un informācijas, kas varētu jūs identificēt, izplatīšanu.

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms es varu piekļūt cietušo atbalstam?

Ziņošana par noziegumu nav priekšnoteikums, lai piekļūtu cietušo atbalsta pakalpojumiem.

Personīgā aizsardzība apdraudējuma gadījumā

Kādi aizsardzības veidi ir pieejami?

Noteiktos likumā paredzētos gadījumos (KPK 273. un 274. pants), kuri cita starpā var ietvert draudīgu situāciju, kurā jūs varat nonākt kā cietušais (draudi, ko jo īpaši rada iespējamība, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs turpinās rīkoties prettiesiski), tiesu iestādes var noteikt, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājam jāpiemēro uzraudzības pasākumi. Pārkāpēju var, piemēram, aizvest no laulāto kopīgā mājokļa, aizliegt tam tuvoties vietām, kuras jūs bieži apmeklējat, kā arī aizliegt dzīvot noteiktās vietās. Citos gadījumos viņam var piemērot mājas arestu vai pirmstiesas apcietinājumu.

Jums ir tiesības tikt informētam par pieprasījumiem atcelt vai aizstāt noziedzīgā nodarījuma izdarītājam noteiktos uzraudzības pasākumus, divu dienu laikā iesniegt pret tiem iebildumus vai paust savu nostāju (KPK 299. pants). Jums ir arī tiesības tikt informētam par tiesas rīkojumiem mainīt, atcelt vai aizstāt uzraudzības pasākumus, kas noteikti aizdomās turētajam.

Jo īpaši tad, ja esat īpaši neaizsargāta persona, nepilngadīgais vai cietis no noteiktiem noziegumiem, var tikt noteikti arī papildu procesuālie piesardzības pasākumi, jo īpaši:

 • ja jūs esat īpaši neaizsargāta persona, katrā lietā tiek garantēts, ka, ja nepieciešams liecības kopsavilkums, jūs nenonāksiet saskarē ar personu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, un tās netiks atkārtoti aicinātas sniegt liecības kopsavilkumu, izņemot, ja tas ir absolūti nepieciešams;
 • ja jūs esat nepilngadīgs un KIN nepieciešams jūsu liecības kopsavilkums, tai ir jālūdz prokuratūras ieteikta kvalificēta psihologa vai bērnu psihiatra palīdzība (KPK 351. panta 1.ter punkts);
 • ja jūs esat nepilngadīgs un prokuratūrai nepieciešams no jums ievākt pierādījumus, tai jālūdz kvalificēta psihologa vai bērnu psihiatra palīdzība. Ja jūs esat īpaši neaizsargāta persona, katrā lietā tiek garantēts, ka, ja nepieciešams liecības kopsavilkums, jūs nenonāksiet saskarē ar personu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, un tās netiks atkārtoti aicinātas sniegt liecības kopsavilkumu, izņemot, ja tas ir absolūti nepieciešams izmeklēšanas vajadzībām (KPK 362. panta 1.bis punkts);
 • Nepilngadīgo kā liecinieku pratināšanu veic tiesas sēdes priekšsēdētājs, kurš var lūgt palīdzību kādam no nepilngadīgā radiniekiem vai kvalificētam bērnu psihologam. (KPK 498. pants);
 • Ja lietas dalībnieks, kuram jāliecina, ir nepilngadīgs, tiesa, ja to lūdzis kāds no lietas dalībniekiem vai tiesas sēdes priekšsēdētājs uzskata to par nepieciešamu, var izdot rīkojumu, ar kuru nosaka pirmstiesas sēdes vietu, laiku un konkrētas procedūras, ja tas ir nepieciešams un ir lietderīgi, lai aizsargātu iesaistītās personas. Tiesas sēde var notikt citur ārpus pirmās instances tiesas, un tiesa var izmantot specializētas telpas vai, ja tas nav iespējams — tās personas dzīvesvietu, kura sniedz liecību.
 • Liecinieku liecības pilnībā ieraksta, izmantojot fonogrāfiskus vai audiovizuālus līdzekļus. Ja nav pieejamas ierakstu veikšanas ierīces vai tehniskais personāls, tiek nodrošināti ekspertu ziņojumi vai tehniskā palīdzība;
 • cietušos, kas ir vai nu nepilngadīgi, vai pieaugušie ar garīgiem traucējumiem, ar vardarbīgiem noziegumiem saistītās lietās pēc viņu vai viņu advokāta pieprasījuma iztaujās, izmantojot spoguļstiklu un iekšējo sakaru sistēmu.

Kurš var piedāvāt man aizsardzību?

(Sk. iepriekš)

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai esmu pakļauts turpmākam noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīta kaitējuma riskam?

Ja radusies nepieciešamība pēc īpašas aizsardzības, likums paredz, ka no noziegumiem cietušajām personām tiek veikts individuāls izvērtējums, lai noteiktu, vai un cik lielā mērā tās gūtu labumu no īpašiem pasākumiem procesa gaitā. Īpaša uzmanība tam tiks veltīta, ja jūs esat nepilngadīgs un/vai īpaši neaizsargāta persona. To, vai jums tiks nodrošināti pienācīgi aizsardzības pasākumi kriminālprocesa laikā, noteiks tiesnesis. Izmeklēšanas laikā jūsu iztaujāšanai jānotiek tam piemērotās vietās un to jāveic kvalificētiem profesionāļiem. Ja cietušo vidū ir nepilngadīgi bērni, jāinformē nepilngadīgo tiesa, lai tā izvērtētu situāciju un aizsardzības pasākumus. Lai pasargātu jūs no turpmākiem noziegumiem, pirmās instances tiesa var ierobežot noziedzīgā nodarījuma izdarītāja brīvību (aizturēšana cietumā, aizliegums tuvoties vietām, kuras jūs bieži apmeklējat, aizvešana no laulāto kopīgā mājokļa). Jūs ir jāinformē par šādu pasākumu noteikšanu (KPK 282.quater pants). Jūs varat arī lūgt, lai tiesnesis, nosakot, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs jāaizved no laulāto kopīgā mājokļa, vai pēc tam arī uzdod pārkāpējam maksāt uzturlīdzekļus (KPK 282.bis pants). Attiecīgajā provinces policijas galvenajā mītnē (Questura) ir nodaļa, kas īsteno līdzīgas pilnvaras.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Vardarbīgos noziegumos cietušām personām, ja tās ir nepilngadīgas vai atrodas īpaši neaizsargātā stāvoklī, ir tiesības liecināt, izmantojot aizsardzības pasākumus. Jo īpaši var tikt veikti pasākumi, lai novērstu jūsu kontaktēšanos ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju izmeklēšanas vai tiesvedības laikā. Turklāt, ja jūs esat īpaši neaizsargāta persona, jūsu liecību audiovizuālus ierakstus būs iespējams izmantot, pat ja tas nav absolūti nepieciešams.

Nodošanas pamatnostādnes 
(KPK 413. pants): Izmeklēšanai pakļautas personas vai noziegumā cietušās personas pieteikums

 1. Persona, par kuru tiek veikta izmeklēšana, vai noziegumā cietušais var vērsties pie ģenerālprokurora, lai tas izdotu nodošanas rīkojumu saskaņā ar 412. panta 1. punktu (ja prokuratūra lietā neuzturēs apsūdzību vai nelūgs lietu izbeigt likumā noteiktajā vai tiesneša pagarinātajā termiņā).
 2. Ja tiek uzdots nodot lietu, ģenerālprokurors veiks nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu un veiks pieprasījumus 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas atbilstīgi 412. panta 1. punktā paredzētajam.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Cietušā īpašas neaizsargātības stāvokli var noteikt ne tikai, balstoties uz tā vecumu un fiziskajiem vai psihiskajiem trūkumiem, bet arī pēc nozieguma veida un konkrētās lietas procedūrām un apstākļiem. Lai izvērtētu neaizsargātību, tiks ņemts vērā, vai lieta ir saistīta ar vardarbīgu nodarījumu pret personu vai rasistisku naida noziegumu, vai tā ir saistīta ar organizēto noziedzību vai terorismu, tostarp starptautiskā mērogā, vai cilvēku tirdzniecību, vai tā ir diskriminācijas rezultāts, kā arī vai cietušais ir emocionāli, psiholoģiski vai ekonomiski atkarīgs no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (KPK 90.quater pants).

Ja jūs esat īpaši neaizsargāta persona, jūsu liecību audiovizuālus ierakstus varēs izmantot vienmēr, pat ja tas nav absolūti nepieciešams.

PRASĪBAS PIERĀDĪJUMIEM ATSEVIŠĶĀS LIETĀS ?€‘ Lietās par nodarījumiem, kuri ir saistīti ar vardarbību pret ģimenes locekļiem un kopdzīves partneriem, paverdzināšanu vai turēšanu verdzībā, bērnu prostitūciju, bērnu pornogrāfiju, virtuālo pornogrāfiju, uz bērnu prostitūcijas izmantošanu vērstām tūrisma iniciatīvām, cilvēku tirdzniecību, vergu pirkšanu un pārdošanu, seksuālu uzbrukumu, nodarījumiem atbildību pastiprinošos apstākļos, seksuālām darbībām ar nepilngadīgo, grupveida seksuālo uzbrukumu, nepilngadīgo pavešanu un vajāšanu, un jums lūgs liecināt, ja jūs jau esat sniedzis liecību pirmstiesas sēdē vai pretējās puses uzklausīšanas sēdē ar personu, pret kuru šī liecība tiks izmantota, vai ja jūsu liecība ir fiksēta rakstiski, jums būs jāliecina tikai tad, ja liecība ir saistīta ar faktiem vai apstākļiem, kas atšķiras no iepriekšējās liecībās apspriestajiem, vai ja tiesnesis vai kāds no lietas dalībniekiem to uzskata par nepieciešamu īpašu apsvērumu dēļ.

LIECĪBAS KOPSAVILKUMS — ja KIN nepieciešams īpaši neaizsargātu cietušo liecības kopsavilkums, pat ja tie ir vecāki par 18 gadiem, tai ir jālūdz prokuratūras ieteikta kvalificēta psihologa vai bērnu psihiatra palīdzība. Katrā lietā tiek garantēts, ka, ja nepieciešams liecības kopsavilkums, īpaši neaizsargātas personas nenonāks saskarē ar personu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, un tās netiks atkārtoti aicinātas sniegt liecības kopsavilkumu, izņemot, ja tas ir absolūti nepieciešams izmeklēšanas vajadzībām (351. panta 1.ter punkts).

PIERĀDĪJUMU IEVĀKŠANA — ja prokuratūrai nepieciešams īpaši neaizsargātu cietušo liecības kopsavilkums, pat ja tie ir vecāki par 18 gadiem, tai ir jālūdz kvalificēta psihologa vai bērnu psihiatra palīdzība. Katrā lietā tiek garantēts, ka, ja nepieciešams liecības kopsavilkums, īpaši neaizsargātas personas nenonāks saskarē ar personu, par kuru tiek veikta izmeklēšana, un tās netiks atkārtoti aicinātas sniegt liecības kopsavilkumu, izņemot, ja tas ir absolūti nepieciešams izmeklēšanas vajadzībām (362. panta 1.bis punkts).

LIECINIEKU NOPRATINĀŠANA: Jūs kā liecinieku nopratinās, ieskaitot lietas dalībnieku jautājumus un pretprasības, tiesas sēdes priekšsēdētājs. Nopratinot liecinieku, tiesas sēdes priekšsēdētājs var lūgt palīdzību kādam no jūsu radiniekiem vai kvalificētam bērnu psihologam. Pēc pušu uzklausīšanas tiesas sēdes priekšsēdētājs, ja tas uzskata, ka tieša iztaujāšana jums neradīs spriedzi, norīkos, ka liecību sniegšana notiks saskaņā ar iepriekšējās iedaļās izklāstīto kārtību. Šo rīkojumu iztaujāšanas laikā var atcelt (KPK 498. pants).

Pēc viena lietas dalībnieka pieprasījuma vai ja tiesas sēdes priekšsēdētājs to uzskata par nepieciešamu, piemēro 398. panta 5.bis punktā izklāstītās procedūras (pirmstiesas pierādījumu ievākšanas sēde, sk. turpmāk).

PIRMSTIESAS PIERĀDĪJUMU IEVĀKŠANAS SĒDE — (398. panta 5.bis punkts) Pēc viena lietas dalībnieka pieprasījuma vai ja tiesas sēdes priekšsēdētājs to uzskata par nepieciešamu, piemēro šādas procedūras: tādu nodarījumu izmeklēšanā, kuri ir saistīti ar vardarbību pret ģimenes locekļiem un kopdzīves partneriem, paverdzināšanu vai turēšanu verdzībā, bērnu prostitūciju, bērnu pornogrāfiju, virtuālo pornogrāfiju, uz bērnu prostitūcijas izmantošanu vērstām tūrisma iniciatīvām, cilvēku tirdzniecību, vergu pirkšanu un pārdošanu, seksuālu uzbrukumu, nodarījumiem atbildību pastiprinošos apstākļos, seksuālām darbībām ar nepilngadīgo, grupveida seksuālo uzbrukumu, nepilngadīgo pavešanu un vajāšanu, ja liecinieku vidū ir īpaši neaizsargāti pieaugušie, tiesa var izdot rīkojumu, ar kuru nosaka pierādījumu ievākšanas sēdes vietu, laiku un konkrētas procedūras, ja tas ir nepieciešams un ir lietderīgi, lai aizsargātu iesaistītās personas. Tiesas sēde var notikt citur ārpus pirmās instances tiesas, un tiesa var izmantot specializētas telpas vai, ja tas nav iespējams — tās personas dzīvesvietu, kura sniedz liecību. Liecinieku liecības pilnībā ieraksta, izmantojot fonogrāfiskus vai audiovizuālus līdzekļus. Ja nav pieejamas ierakstu veikšanas ierīces vai tehniskais personāls, tiek nodrošināti ekspertu ziņojumi vai tehniskā palīdzība. Tiks sagatavots arī rakstisks ziņojums par iztaujāšanu kopsavilkuma formā. Ieraksta atšifrējumu darīs pieejamu tikai pēc lietas dalībnieku pieprasījuma.

Ja jūs atrodaties īpaši neaizsargātā stāvoklī un jūs ir nepieciešams iztaujāt, tiesnesis pēc jūsu vai jūsu advokāta pieprasījuma uzdos veikt aizsardzības pasākumus (KPK 498. panta 4. punkts).

Ar iepriekšminētajiem nodarījumiem saistītā procesā prokuratūra, tostarp pēc jūsu vai personas, par kuru tiek veikta izmeklēšana, pieprasījuma var lūgt jūs liecināt pirmstiesas sēdē pat gadījumos, kad nav noteikts, ka tas ir obligāti. Ja jūs atrodaties īpaši neaizsargātā stāvoklī, prokuratūra, tostarp pēc jūsu vai personas, par kuru tiek veikta izmeklēšana, pieprasījuma var lūgt jūs liecināt pirmstiesas sēdē (KPK 392. pants).

Pierādījumu vākšanu, kurā jāpiedalās īpaši neaizsargātiem cietušajiem, var veikt, izmantojot pārbaudītu pirmstiesas sēdes procedūru — instrumentu, kura mērķis cita starpā ir novērst, ka jums tiek nodarīts papildu kaitējums (sekundāra viktimizācija), nepārtraukti piedaloties juridiskajā procesā.

JURIDISKĀ PALĪDZĪBA ?€‘ Ja jūs esat cietis nodarījumos, kas saistīti ar vardarbību pret ģimenes locekļiem un kopdzīves partneriem, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, seksuālu uzbrukumu, seksuālām darbībām ar nepilngadīgo, grupveida seksuālo uzbrukumu un izsekošanu, jums vienmērbūs tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību arī gadījumos, kad jūsu ienākumi pārsniedz likumā šīm tiesībām noteikto robežvērtību. Ja jūs esat nepilngadīgais, tas attiecas arī uz gadījumiem, ja jūs esat cietis no nodarījuma, kas ir saistīts ar paverdzināšanu vai turēšanu kalpībā vai verdzībā, bērnu prostitūciju, bērnu pornogrāfiju, uz bērnu prostitūcijas izmantošanu vērstām tūrisma iniciatīvām, cilvēku tirdzniecību, vergu pirkšanu un pārdošanu vai nepilngadīgu personu pavešanu.

Es esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

(Sk. iepriekš)

Nozieguma rezultātā ir miris mans ģimenes loceklis? Kādas ir manas tiesības?

Ja noziegumā cietusī persona ir mirusi, tai ar likumu noteiktās tiesības izmanto tuvākie radinieki.

(KPK 90. panta 3. punkts).

Noziegumā cietušais ir mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

(Sk. iepriekš)

Vai es varu izmantot mediācijas pakalpojumus? Kādi ir nosacījumi? Vai es būšu drošībā mediācijas laikā?

Krimināltiesiskās mediācijas pamats ir Likumdošanas dekrēts Nr. 274/2000, kas ļauj cietušajam tieši vērsties pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju un pieprasīt kompensāciju par aizskartajām interesēm. Šīs pilnvaras var izmantot tikai attiecībā uz noziegumiem, par kuriem jūs varat iesniegt sūdzību (mazāk smagi noziegumi).

Lai sāktu un veiktu krimināltiesisku mediāciju, ir nepieciešama lietas dalībnieku piekrišana pienācīgas vienošanās panākšanai. Visā procesa laikā miertiesnesim ir jāveicina pušu samierināšana, ciktāl tas iespējams. Miertiesneša jurisdikcijā esoši noziegumi, kuri pēc būtības ir piemēroti mediācijai, ir, piemēram, neslavas celšana, apmelošana, vienkāršs uzbrukums, fizisks aizskārums, vieglu miesas bojājumu nodarīšana, vandālisms.

Turklāt kriminālprocesa dalībnieki vai to advokāti var tieši vērsties Mediācijas birojā, ņemot vērā alternatīvo miertiesneša jurisdikcijā notiekoša kriminālprocesa definīciju, ko paredz Likumdošanas dekrēta Nr. 274/2000 35. pants, vai pamatojoties uz nolēmumu, ka nodarījums ir atlīdzināts sakarā ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāja veiktiem kompensējošiem pasākumiem.

Attiecībā uz noziegumiem, par kuriem var iesniegt sūdzību, jums ir atļauts iesniegt pieteikumu pavēstes izdošanai, ar kuru personai, kuru tur aizdomās par nozieguma izdarīšanu, nosaka ierasties pie miertiesneša. Pieteikumu jāparaksta jums kā cietušajai personai vai jūsu juridiskajam pārstāvim, kā arī jūsu advokātam. Jūsu parakstu apliecina jūsu advokāts. Ja jūs esat nepilngadīgs bērns līdz 14 gadu vecumam, garīgi nevesels vai rīcībnespējīgs, pieteikumu jāparaksta vienam no jūsu vecākiem, pilntiesīgam aizbildnim, daļējam aizbildnim vai īpašajam aizbildnim. Pieteikuma iesniegšanai ir tādas pašas sekas kā sūdzības atsaukšanai (21. pants).

Pieteikuma iesniegšana: pieteikums iepriekš jānosūta prokuratūrai, piegādājot to tās sekretariātam, un pieteikuma iesniedzējs to pēc tam, pievienojot pierādījumus par šādu piegādi, iesniedz vietējās miertiesas kancelejā trīs mēnešu laikā pēc paziņošanas par noziegumu. Ja jūs jau esat iesniedzis sūdzību par šo pašu gadījumu, jums tas jānorāda pieteikumā, jāpievieno sūdzības kopija un jāiesniedz prokuratūras sekretariātā vēl viena kopija. Šādā gadījumā miertiesnesis uzdos iegūt sūdzības oriģinālu (22. pants).

Iestāšanās procesā civilprasītāja statusā Ja jūs vēlaties iestāties procesā kā civilprasītājs, jums tas jādara, iesniedzot pieteikumu, pretējā gadījumā šīs tiesības tiek zaudētas. Pieteikumā ietvertu argumentētu kompensācijas vai zaudējumu atlīdzības pieprasījumu pēc būtības pielīdzina civilprasītāja statusa iegūšanai procesā (23. pants).

Pieteikums netiks pieņemts:

 1. ja tas iesniegts ārpus noteiktā laika;
 2. ja tas iesniegts lietā, attiecībā uz kuru tas nav paredzēts;
 3. ja tas nesatur nepieciešamo informāciju vai nav parakstīts;
 4. ja nav pietiekami norādīts notikuma apraksts vai pierādījumu avoti;
 5. ja nav ziņu par to, ka informēta prokuratūra.

Prokuratūras pieprasījumi (25. pants): Prokuratūra 10 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas iesniegs savus pieteikumus miertiesas kancelejā. Prokuratūra nepieņems pavēsti, ja tā uzskatīs pieteikumu par nepieņemamu, acīmredzami nepamatotu vai iesniegtu miertiesnesim, kuram nav jurisdikcijas attiecīgajā reģionā; pretējā gadījumā tā norādīs apsūdzību, kas apstiprina vai groza pārsūdzībā ietverto apsūdzību.

Pēc termiņa beigām miertiesnesis turpinās lietas virzību, pat ja prokuratūra pieprasījumus nav iesniegusi. Ja miertiesnesis neuzskata, ka pieteikums nav pieņemams vai acīmredzami nepamatots un ir tam piekritīgs, viņš izdos rīkojumu, ar kuru izsauks lietas dalībniekus uz tiesas sēdi 20 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas.

Ja pieteikumu iesniegusi viena no vairākām cietušajām personām, tas neliedz pārējām piedalīties procesā ar advokāta palīdzību un tādām pašām tiesībām kā galvenajam pieteikuma iesniedzējam. Iesaistītās cietušās personas var pievienoties civilprasībai pirms tiesas sēdes pasludināšanas par atklātu. Ja cietušās personas, kurām rīkojums ir pienācīgi izsniegts, uz sēdi neierodas, uzskatāms, ka tās atteikušās no tiesībām iesniegt sūdzību vai atsaukušas jau iesniegtu sūdzību:

Tiesas sēde: Vismaz septiņas dienas pirms datuma, kad noteikta tiesas sēde, prokuratūra vai jūs kā cietusī persona iesniegsiet pavēsti ar attiecīgajiem paziņojumiem miertiesas kancelejā.

Ja noziegums ir tāds, par kuru var tikt iesniegta sūdzība, tiesnesis centīsies lietas dalībniekus samierināt. Šādā gadījumā, ja tas nāktu par labu samierināšanai, tiesnesis var atlikt sēdi uz laikposmu, kas nepārsniedz divus mēnešus, un, ja nepieciešams, var arī izmantot mediācijas pasākumus, ko nodrošina reģiona publiskie vai privātie centri un telpas. Jebkurā gadījumā lietas dalībnieku teiktais samierināšanas procesā nevar tikt nekādi izmantots apspriedes vajadzībām (29. pants).

Ja tiek panākta vienošanās, tiek sagatavots ziņojums, ar ko apstiprina sūdzības atsaukšanu vai pieteikuma atcelšanu, kā arī attiecīgo piekrišanu. Pieteikuma atcelšanai ir tādas pašas sekas kā sūdzības atsaukšanai.

Mediācijas rezultātā jūs varat atsaukt savu sūdzību; šādā gadījumā lieta tiks pasludināta par izbeigtu pamata neesamības dēļ. Turklāt pozitīvam mediācijas rezultātam, kam var sekot ar noziegumu radīto zaudējumu kompensēšana, var sekot nolēmums, ka nodarījums ir atlīdzināts, jo noziedzīgā nodarījuma izdarītājs pirms tiesas sēdes ir to kompensējis vai nodarījums atzīts par mazsvarīgu.

Kur ir pieejami tiesību akti, kuros noteiktas manas tiesības?

Cietušo aizsardzības noteikumi ir atrodami Kriminālprocesa kodeksā, 2015. gada 15. decembra Likumdošanas dekrētā Nr. 212, ar ko īsteno Direktīvu 2012/29/ES par noziegumos cietušo tiesībām, atbalstu un aizsardzību, 2007. gada 9. novembra Likumdošanas dekrētā Nr. 2042008. gada 23. decembra Dekrētā Nr. 222 (ar ko īsteno Likumdošanas dekrētu Nr. 204/2007), 2016. gada 7. jūlija Likuma Nr. 122 11. pantā ?€‘ 2015.–2016. gada Eiropas likumā (kompensācija vardarbīgos noziegumos cietušajiem) un vairākos citos regulatīvos aktos, kas saistīti ar konkrētu veidu noziegumos cietušajiem.

Lapa atjaunināta: 13/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.