Cietušo tiesības (katrā valstī)

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

Kā es varu ziņot par noziegumu?

  • Ziņojums ir iesniegts, kad persona, kam zināms par nodarījumu, par kuru uzturama publiska apsūdzība, par to informē prokuratūru vai KIN amatpersonu. Ziņošana par noziegumu ir brīvprātīga, bet kļūst obligāta dažos likumā tieši paredzētos gadījumos. Ziņojumā norādīta svarīgākā informācija par notikumu, kā arī diena, kad jūs esat uzzinājis par noziegumu, un jau zināmie pierādījumu avoti. Tajā arī, ja iespējams, ietver personas datus, dzīvesvietu un citu informāciju, kas varētu palīdzēt identificēt nozieguma izdarīšanā aizdomās turēto personu, kā arī jūsu kā cietušās personas datus un jebkuras citas personas datus, kas varētu spēt sniegt nepieciešamo informāciju, lai palīdzētu noskaidrot notikušā apstākļus. Ja nav norādīta nekāda noderīga informācija, kas varētu palīdzēt identificēt personu, ko tur aizdomās par nozieguma izdarīšanu, tas neliedz uzsākt kriminālprocesu, jo jūs varat iesniegt ziņojumu arī par nezināmām personām; to attiecīgajā prokuratūrā iesniedz policijas iestādes kopā ar informāciju par izmeklēšanas pasākumiem, kas veikti, lai noskaidrotu nozieguma izdarītāju.
  • Sūdzība ir paziņojums, ar kuru persona, kura ir noziegumā cietušais (vai tās juridiskais pārstāvis), pauž gribu, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiktu saukts pie atbildības. Tā ir saistīta ar nodarījumiem, par kuriem neceļ publisku apsūdzību. Paziņojumā jāapraksta izdarītais nodarījums un jāpauž skaidri izteikta sūdzības iesniedzēja griba, lai apgalvojums turpinātu virzību un vainīgā persona tiktu sodīta. Jūs varat atsaukt iepriekš iesniegtu sūdzību, izņemot lietās par seksuālu uzbrukumu vai seksuālām darbībām ar nepilngadīgo. Lai sūdzību varētu atsaukt, sūdzībā minētajai personai jāpiekrīt tās atsaukšanai, bet, ja tā nav vainīga, tā vietā var tiesas ceļā izvēlēties pierādīt, ka tai nav bijis nekāda sakara ar noziegumu.
  • Lūgumrakstu iesniedz, lai lūgtu tiesībaizsardzības iestāžu iejaukšanos privātpersonu strīdos; to dara viena vai abas iesaistītās puses. Pēc lūguma oficiāli iejaukties tiesībaizsardzības amatpersona uzaicina lietas dalībniekus uz tikšanos, lai mēģinātu tos samierināt un sagatavotu protokolu. Ja tiek konstatēts, ka ir izdarīts noziegums, tiesībaizsardzības iestādes darbiniekam publiskās apsūdzības gadījumā par to jāinformē tiesu iestādes; ja apsūdzību noziegumā var celt ar sūdzību, viņš pēc pieprasījuma var veikt strīda pagaidu noregulēšanu, kas neskar jūsu tiesības sūdzību iesniegt vēlāk.

Ziņojumus, sūdzības un lūgumrakstus iesniedz tiesībaizsardzības iestādes nodaļā (provinces policijas galvenajā mītnē, vietējos policijas iecirkņos un militārās policijas (Carabinieri) nodaļās). Ziņojumu vai lūgumrakstu var iesniegt arī prokuroram.

Kā es varu uzzināt, kas notiek lietā?

Pēc ziņojuma iesniegšanas jums tiks sniegta informācija par iestādēm, ar kurām varat sazināties, ja vēlaties iegūt informāciju par lietu, jūsu statusu izmeklēšanā un tiesvedībā, jūsu tiesībām tikt informētam par tiesas sēdes datumu un vietu, kā arī apsūdzību, un, ja jūs lietā iegūstat civilprasītāja statusu — jūsu tiesībām saņemt paziņojumu par spriedumu, tostarp kopsavilkuma veidā. Jūs varat arī saņemt jaunāko informāciju par procesa statusu un Oficiālā paziņoto nodarījumu reģistra ierakstiem; jūs informēs par jebkuru pieprasījumu izbeigt lietu un par to, kā apstrīdēt jūsu tiesību pārkāpumus; jūs varat izbeigt lietu ar izlīgumu, atsaucot sūdzību, ja tas iespējams, vai izmantojot mediāciju (Kriminālprocesa kodeksa (Codice di procedura penale vai KPK) 90.bis pants).

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesvedības laikā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Pēc pirmās sazināšanās ar prokuratūru jums saprotamā valodā tiks sniegta informācija par jūsu tiesībām uz Itālijas valsts apmaksātām juridiskajām konsultācijām un juridisko palīdzību (90.bis pants). Jūs varat iesniegt pieteikumu valsts finansētas juridiskās palīdzības saņemšanai saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti likumā par maznodrošināto personu atbalstu (KPK 98. pants). Jūs arī varat saņemt valsts finansētu juridisko palīdzību, ja jūsu ienākumi nepārsniedz likumā noteikto ierobežojumu. Lai varētu pretendēt uz valsts finansētu juridisko palīdzību, jums laikposmā uzreiz pēc ziņojuma iesniegšanas jāiesniedz attiecīgais pieteikums pirmās instances tiesā. Kad noslēdzies pirmais procesa posms, kurā ir tiesības piedalīties aizstāvim, un jebkurā gadījumā — pirms uzaicinājuma ierasties uz iztaujāšanu vai ne vēlāk kā vienlaikus ar paziņojumu par pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanu prokuratūrai rakstiski jāpaziņo personai, par kuru tiek veikta izmeklēšana, ka tiesa tai iecēlusi aizstāvi; pretējā gadījumā turpmākas darbības nav spēkā (KPK 369.bis pants).

Paziņojumā jāietver:

a) informācija, ka kriminālprocesā aizstāvību jānodrošina profesionālam advokātam, kopā ar informāciju par tiesībām, kādas ar likumu ir piešķirtas personai, par kuru tiek veikta izmeklēšana;

b) tiesas ieceltā aizstāvja vārds, adrese un tālruņa numurs;

c) informācija par apsūdzētā tiesībām izvēlēties sev aizstāvi, norādot, ka, ja tas netiks izdarīts, viņu izmeklēšanas laikā pārstāvēs tiesas iecelts advokāts;

d) norāde, ka apsūdzētajam būs jāmaksā par tiesas ieceltā aizstāvja pakalpojumiem, ja tas neatbilst prasībām valsts finansētas juridiskās palīdzības saņemšanai, kā arī brīdinājums, ka maksātnespējas pasludināšanas gadījumā tiks sākta izpildes procedūra;

d-bis) informācija par tiesībām uz tulka pakalpojumiem un svarīgu dokumentu tulkošanu;

e) informācija par prasībām, lai varētu saņemt valsts finansētu juridisko palīdzību.

Bezmaksas juridiskā palīdzība ir institūts, kas balstās uz Itālijas konstitūcijas 24. pantā noteiktajām tiesībām uz aizstāvību, saskaņā ar ko ikvienam ir tiesības uz palīdzību jebkurā tieslietu sistēmas posmā un līmenī, un ļauj finanšu grūtībās esošām personām ne tikai par valsts līdzekļiem saņemt jurista un citu speciālistu, tostarp tehnisko konsultantu, sniegto palīdzību, bet arī nemaksāt tiesvedības izmaksas. Bezmaksas juridiskā palīdzība ir pieejama krimināllietās un ar krimināllietām saistītās civillietās, attiecībā uz blakusdarbībām, piemēram, krimināltiesisko piespiedu izpildi, drošības, preventīvajiem un novērošanas pasākumiem, un civillietās, kas izriet no kriminālprocesa.

Tiesības uz bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanu ir ne tikai Itālijas pilsoņiem, bet arī ārvalstniekiem, pat ja tie ir pakļauti administratīvajai izraidīšanai, nav Itālijas pastāvīgie iedzīvotāji vai ir Itālijā dzīvojoši bezvalstnieki.

Bezmaksas juridiskajai palīdzībai var pieteikties ikviens lietas dalībnieks, taču, ja jūs esat cietis noteiktu veidu dzimumnoziegumos, likumā noteiktos ienākumu ierobežojumus nepiemēro.

Valsts arī aizsargā nepilngadīgos, kuri var saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, tāpat kā personas, par kurām tiek veikta pirmstiesas izmeklēšana, ja tās ir arestētas, aizturētas vai pakļautas pirmstiesas apcietināšanai.

Lai jums būtu tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību, jūsu ienākumi nedrīkst pārsniegt likumā noteikto maksimumu, kas atbilst 11 369,24 EUR, par katru ar jums kopā dzīvojošo personu pieskaitot 1 032,90 EUR.

Vai es varu pieprasīt izdevumu atlīdzināšanu (par dalību izmeklēšanā/tiesvedībā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Bezmaksas juridiskā palīdzība — institūts, kas balstās uz Itālijas konstitūcijas 24. pantā noteiktajām tiesībām uz aizstāvību — ļauj ikvienam, kurš atbilst prasībām (saistībā ar smagu finansiālo stāvokli), par valsts līdzekļiem saņemt jurista un citu speciālistu, tostarp tehnisko konsultantu, sniegto palīdzību jebkurā tieslietu sistēmas posmā un līmenī; tā arī ļauj atbrīvot personu no tiesvedības izmaksu segšanas.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek izbeigta, nenonākot tiesā?

Ja jūs iesniedzat iebildumus pret pieprasījumu izbeigt lietu, jūs lūdzat turpināt pirmstiesas izmeklēšanu. Jums jānorāda papildu izmeklēšanas priekšmets un attiecīgie pierādījumi, pretējā gadījumā iebildums netiks pieņemts. Ja jūsu iebildums netiek pieņemts un paziņojums par nodarījumu ir nepamatots, tiesnesis ar argumentētu lēmumu pasludina lietu par izbeigtu un atdod dokumentus prokuratūrai. Ja pieprasījums netiek pieņemts, tiesnesis nosaka tiesas sēdes datumu, informē par to prokuratūru, jūs un personu, par kuru tiek veikta izmeklēšana. Tiesnesis arī informē apelācijas tiesas (Corte di Appello) ģenerālprokuroru, ka ir noteikta tiesas sēde. Ja tiesnesis uzskata, ka nepieciešams veikt papildu izmeklēšanu, pēc tiesas sēdes par to tiek izdots rīkojums prokuratūrai, nosakot neapspriežamu beigu termiņu šīs izmeklēšanas pabeigšanai. Ja tiesnesis nepieņem pieprasījumu izbeigt lietu, prokuratūrai tiek uzdots 10 dienu laikā formulēt apsūdzību. Divu dienu laikā pēc apsūdzības uzrādīšanas tiesnesis izdod rīkojumu par sagatavošanās sēdes noteikšanu.

Ja jūs esat cietis vardarbīgā noziegumā pret personu, jums papildus vienmēr ir tiesības tikt informētam, ja ir iesniegts pieprasījums lietu izbeigt, pat ja jūs neesat to tieši lūdzis, un jums ir dotas 20 dienas no šī paziņojuma saņemšanas, lai iepazītos ar dokumentiem un iesniegtu argumentētu pieteikumu par pirmstiesas izmeklēšanas turpināšanu (KPK 408. panta 3.bis punkts).

Vai es varu iesaistīties tiesvedībā?

Jūs kā noziegumā cietušais varat iecelt advokātu jums piešķirto tiesību izmantošanai. Lai nodrošinātu, ka jūs saņemat paziņojumus, uz kuriem jums ir tiesības saskaņā ar likumu, un lai izmantotu īpašas tiesības, jums jādeklarē un jānorāda adrese dokumentu izsniegšanai. Jums kriminālprocesa laikā arī jāpaziņo, ja šī adrese ir mainījusies. Ja jums ir iecelts advokāts, jums šī informācija nav jāsniedz, jo visi paziņojumi tiks sūtīti advokātam.

Jums ir tiesības iesniegt lūgumus un norādīt uz pierādījumiem gan izmeklēšanas, gan iztiesāšanas laikā (KPK 90.bis pants). Jūs arī varat ielūkoties Oficiālā paziņoto nodarījumu reģistra ierakstos (KPK 335. pants). Jūs ir jāinformē, kad ir pabeigti ekspertu izvērtējumi, kurus nav iespējams atkārtot (KPK 360. pants). Jūs varat arī iesniegt prokuratūrā pieprasījumu par pierādījumu vākšanu pirmstiesas uzklausīšanā. Jūs gan uzreiz, iesniedzot ziņojumu, gan vēlāk varat lūgt, lai jūs informē par jebkuru pieprasījumu atlikt izmeklēšanu vai izbeigt lietu. Jums atsevišķi jālūdz, lai jūs informē par pieprasījumu atlikt izmeklēšanu (KPK 406. pants) un par pieprasījumu izbeigt lietu (KPK 408. pants). Kad notiek iztiesāšana, jums ir tiesības tikt informētam par pirmās sēdes norises vietu, datumu un laiku. Par turpmākajām sēdēm jūs neinformēs un jums par sēžu datumiem jāinteresējas patstāvīgi pirmās instances tiesā. Jums nav pienākuma piedalīties tiesas sēdēs, izņemot reizes, kad jūs liecināt. Pēc izmeklēšanas beigām jums ir tiesības iepazīties ar visiem dokumentiem, kas saistīti ar lietu, un izgatavot to kopijas. Tomēr tas vispārējā gadījumā nav atļauts izmeklēšanas laikā, lai gan prokuratūra to var atļaut, ja šādai interesei ir īpašs iemesls.

Ja tiek iztiesāta krimināllieta un jūs ir skāris izdarītais noziegums, jūs varat lūgt kompensāciju un piedalīties tiesvedībā, procesā iegūstot civilprasītāja statusu.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesvedības sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātās apsūdzības uzturētājs?

Cietušajam kā personai, kuru skāris noziegums, ir visas iepriekšminētās tiesības. Jūs var arī uzklausīt kā liecinieku tiesvedībā un, ja jums ir tiesības uz kompensāciju par nozieguma rezultātā radītajiem zaudējumiem, jūs varat celt civilprasību kriminālprocesā, procesā iegūstot civilprasītāja statusu.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šādā statusā?

Neskarot iepriekš minēto par jūsu kā aizskartās puses tiesībām un interesēm, ja jūs uzstājaties arī kā liecinieks, piemēro šādus noteikumus:

Jums liecinieka statusā jāstājas tiesas priekšā un jāievēro tiesneša norādījumi attiecībā uz procesuālajiem noteikumiem, kā arī patiesi jāatbild uz jums uzdotajiem jautājumiem. Jums nav pienākuma atklāt neko, kas varētu izraisīt jūsu kriminālvajāšanu. Ja sēdes dienā rodas kāda problēma, kas jums liedz to apmeklēt, jums par to savlaicīgi jāpaziņo, norādot savas prombūtnes iemeslu. Šādā gadījumā, ja tiesnesis atzīst prombūtni par attaisnotu, tiek izdota jauna pavēste uz vēlāku tiesas sēdi. Ja jūs pēc vairākkārtējas aicināšanas ar pavēsti neierodaties bez attaisnojoša iemesla, jūs var atvest piespiedu kārtā un jums var nākties arī nomaksāt sodu Naudassodu birojam (cassa delle ammende) un izmaksas, kas radušās jūsu neierašanās dēļ KPK 133. panta nozīmē. Jums ir pienākums uz jums uzdotajiem jautājumiem atbildēt patiesi. KPK 372. pantā ir paredzēts sods lieciniekiem, kuri atsakās atbildēt, sniedz nepatiesus paziņojumus vai noklusē to, kas tiem zināms. Ja jūs nevēlaties liecināt vai nesadarbojaties, jūs var sodīt ar cietumsodu. Liecinieku tiesas sēdes laikā nevar aizturēt. Ja jūs atsaucat nepatiesu apgalvojumu vai apstiprināt patiesību pirms sprieduma pasludināšanas, jūs nevar apsūdzēt noziegumā. Jūs nesodīs par nepatiesas liecības sniegšanu, ja tas darīts, lai pasargātu sevi vai tuvu radinieku no notiesāšanas krimināllietā (KPK 384. pants).

Vai es varu sniegt liecību tiesvedība laikā vai iesniegt pierādījumus? Ar kādiem nosacījumiem?

Kā noziegumā cietušajam jums ir arī tiesības liecināt. Jūsu liecības var izmantot kā pierādījumus apsūdzētā notiesāšanai, ja pēc izvērtēšanas tos atzīst par objektīvi un subjektīvi ticamiem. Tiesnesis var brīvi novērtēt jūsu liecību, un jūsu liecība pat var būt vienīgais pamats apsūdzētā notiesāšanai. Jums ir jāsaka patiesība, taču jums nav pienākuma apsūdzēt sevi (tiesības klusēt). Apsūdzētā tuviem radiniekiem nav pienākums liecināt, izņemot, ja tie paši iesnieguši ziņojumu vai sūdzību vai ja tie vai to tuvi radinieki ir cietuši noziegumā, par kuru tiek veikts process. Jūs varat arī atteikties atbildēt uz jautājumiem, kā rezultātā varētu tikt izpausts profesionālais noslēpums. Ja jūs sniedzat liecību pirmstiesas izmeklēšanā, jums var būt tiesības saņemt dažādus aizsardzības pasākumus.

Kādu informāciju es saņemšu tiesvedības laikā?

(Sk. iepriekš)

Vai es varēšu piekļūt tiesas materiāliem?

Prokuratūra attiecīgajā reģistrā, kura turētāja tā ir, nekavējoties ievada paziņojumu par jebkuru noziegumu, kas ticis darīts tai zināms vai kuru tā konstatējusi pēc savas iniciatīvas, kā arī vienlaikus vai tiklīdz tas pieejams — tās personas vārdu, kura tiek turēta aizdomās par nozieguma izdarīšanu. Ja pirmstiesas izmeklēšanas laikā mainās notikušā juridiskais raksturojums vai atklājas atšķirīga informācija, prokuratūra aktualizē šos ierakstus. Ierakstus paziņo noziegumā apsūdzētajai personai, jums kā cietušajam, kā arī attiecīgajiem advokātiem, ja tas ir lūgts. Ja tiek pieprasīta informācija par Oficiālā paziņoto nodarījumu reģistra ierakstiem, prokuratūras sekretariāts sniedz pieprasīto informāciju, ja šādi ieraksti ir veikti un nav apstākļu, kas liegtu sniegt atbildi. Pretējā gadījumā tas informē, ka neeksistē ieraksti, par kuriem varētu tikt sniegta informācija. Ja pastāv īpašas ar izmeklēšanu saistītas prasības, prokuratūra, lemjot par pieprasījuma apmierināšanu, ar pamatotu rīkojumu var noteikt, ka ieraksti saglabā slepenību uz laikposmu, kas nepārsniedz trīs mēnešus un ko nevar pagarināt (KPK 335. pants).

Prokuratūra arī informēs jūsu juridisko pārstāvi vai jūs personīgi, ja jums šāda pārstāvja nav, par pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanu, ja tā neplāno lūgt lietu izbeigt, ja lieta ir saistīta ar vardarbību pret ģimenes locekļiem un kopdzīves partneriem vai ar vajāšanu (KPK 415.bis pants).

Lapa atjaunināta: 13/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.