Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas latviešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Victims' rights - by country

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Latvia start with investigation of the crime, which is done by the police under the supervision of the public prosecutor. When the police collect sufficient evidence they forward the case to the public prosecutor to bring charges against the offender. Based on the collected evidence the public prosecutor brings the case to court for trial.

During the trial the court examines the evidence and decides on the guilt of the offender. If the court finds the offender guilty it convicts him/her and imposes a penalty. If there is not sufficient evidence to prove the guilt of the defendant the court will acquit the defendant and release him/her.

The following factsheets will take you through the different steps of the procedure, describing your rights during the investigation of the crimeduring the trial or after the first trial. Also, read more about the help and support you can get.

Last update: 04/10/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

(OLD)1 - Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā

Kā un kur es varu ziņot par noziedzīgu nodarījumu?

Kā es varu izsekot tam, ko valsts institūcijas dara pēc mana ziņojuma par noziedzīgu nodarījumu saņemšanas?

Kā es varu iesaistīties noziedzīga nodarījuma izmeklēšanā?

Kādas ir manas tiesības kā lieciniekam?

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Kādu informāciju es varu saņemt no policijas vai cietušo atbalsta organizācijām noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Kā es varu atrast aizsardzību, ja esmu apdraudēts?

Kādus pakalpojumus un palīdzību es varu saņemt noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Vai pastāv iespēja izlīgt ar likumpārkāpēju vai uzsākt izlīguma procedūru?

Kā tiek turpināts kriminālprocess pēc izmeklēšanas pabeigšanas?

Vai es varu pārsūdzēt lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, kas pieņemts, nenosūtot lietu uz tiesu?

Esmu ārvalstnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Papildu informācija

Kā un kur es varu ziņot par noziedzīgu nodarījumu?

Ja Jūs esat cietis no noziedzīga nodarījuma vai Jums ir zināms par kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, Jūs varat ziņot par to:

Par noziedzīgu nodarījumu var ziņot jebkādā valodā, ko Jūs pārvaldāt. Ja Jūs nerunājat latviešu valodā, tiks nodrošināta bezmaksas tulkošana.

Nav nekādu speciālu veidlapu vai formu, lai ziņotu par noziedzīgu nodarījumu. Svarīgi, lai ziņojumā būtu informācija par tā iesniedzēju (vārds, uzvārds), detalizēts notikuma apraksts un iesniedzēja kontaktinformācija (telefons, elektroniskais pasts).

Ziņojumiem par notikušiem noziedzīgiem nodarījumiem nav laika ierobežojuma. Tomēr jāievēro, ka likums paredz kriminālatbildības noilguma laiku (no 6 mēnešiem līdz 15 gadiem), kuras notecējums izslēdz iespēju saukt likumpārkāpēju pie atbildības.

Kā es varu izsekot tam, ko valsts institūcijas dara pēc mana ziņojuma par noziedzīgu nodarījumu saņemšanas?

Ziņojums par noziedzīgu nodarījumu tiek reģistrēts; iesniedzējam ir pieejama informācija par ziņojuma reģistrācijas numuru. Jūs varat sekot līdzi kriminālprocesa norisēm, izmantojot šo reģistrācijas numuru. Informācijas pieprasījumus par kriminālprocesa norisi var izdarīt, norādot informāciju par iesnieguma iesniedzēju (vārds, uzvārds, iesnieguma datums).

Informāciju par kriminālprocesa norisi var iegūt:

 • apmeklējot policijas iestādi vai prokuratūru;
 • zvanot pa telefonu;
 • nosūtot vēstuli.

Kā es varu iesaistīties noziedzīga nodarījuma izmeklēšanā?

Jums tiks nosūtīts oficiāls paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt kriminālprocesu. Ja ir atteikts uzsākt kriminālprocesu, Jums ir tiesības pārsūdzēt attiecīgo lēmumu. Lēmums var tikt pārsūdzēts 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu pieņēmis policijas darbinieks, to var pārsūdzēt prokuroram, ja attiecīgo lēmumu pieņēmis prokurors, to var pārsūdzēt amatā augstākam prokuroram.

Ja Jūs vēlaties, Jūs varat jebkurā laikā iesniegt papildus informāciju par notikušo:

 • mutiski policijas darbiniekiem, kas to ieprotokolēs;
 • nosūtot vēstuli policijai/prokuratūrai.

Pirms procesa virzītājs atzīst Jūs par cietušo kriminālprocesā, Jums piedāvās sniegt ziņas kā personai, kurai ir informācija par iespējami izdarīto noziedzīgu nodarījumu. Jums ir iespējas vēlāk precizēt savas liecības, sniegt papildus informāciju un paskaidrojumus:

 • informējot policijas darbinieku par vēlmi sniegt papildus informāciju, pēc kā policijas darbinieks uzaicinās Jūs atkārtotas liecības sniegšanai vai
 • izklāstot šo informāciju rakstiski un nosūtot to policijas darbiniekam vai prokuroram.

Jūs varat pilnvarot jebkuru pilngadīgu un rīcībspējīgu personu pārstāvēt Jūsu intereses. Ja kaitējums radīts personai, kura atzīta par rīcībnespējīgu, cietušo pārstāv tās aizgādnis vai kāds no tuviem radiniekiem, (vecāki, brāli, māsas u.c.) vai arī pārstāvis no nevalstiskās organizācijas.

Jūs varat izmantot jurista (tai skaitā – advokāta) palīdzību. Jūs varat izvēlēties advokātu, izmantojot Latvijas Zvērinātu advokātu padomes tīmekļa vietnē publicēto Saite atveras jaunā logāzvērināto advokātu sarakstu, kas ietver arī advokātu kontaktinformāciju. Atsevišķas personu kategorijas advokāta palīdzību var saņemt bez maksas (sk. Saite atveras jaunā logāValsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu).

Jūs varat prasīt, lai policijas darbinieks vai prokurors likumā paredzētajā kārtībā atzītu Jūs par cietušo kriminālprocesā. Šo lūgumu Jūs varat izteikt jebkādā brīdī (likums neparedz tam laika ierobežojumu). Protams, ja kriminālatbildības noilguma dēļ nav pamata uzsākt kriminālprocesu, persona nevar arī iegūt cietušā statusu. Ja policijas darbinieks atsakās atzīt Jūs par cietušo kriminālprocesā, Jūs varat šadu lēmumu pārsūdzēt prokuroram līdz brīdim, kad lieta nodota tiesā. Ja lēmumu par atteikšanos Jūs atzīt par cietušo pieņēmis prokurors, to var pārsūdzēt amatā augstākam prokuroram.

Jūs varat prasīt, lai Jūs atzītu par cietušo arī tad, ja Jūsu laulātais, māte vai tēvs, bērns, mazbērns, vecāmāte vai vecais tēvs, kuram ar noziedzīgu nodarījumu tika radīts kaitējums, ir miris.

Kā cietušais, Jūs varat saņemt informāciju par kriminālprocesu, uzdodot jautājumus prokuroram vai policijas darbiniekam, iepazīties ar lietas materiāliem, kā arī pieprasīt un saņemt dokumentu kopijas. Jūs varat piedalīties kriminālprocesā, lietojot valodu, kuru jūs protat, ja nepieciešams, bez atlīdzības izmantojot tulka palīdzību.

Kriminālprocesa ietvaros Jums nav pienākums neko pierādīt. Pierādīšanas pienākums pirmstiesas kriminālprocesā ir procesa virzītājam (policijas darbiniekam, prokuroram). Jūs varat sniegt informāciju procesa virzītājiem, lai veicinātu pierādījumu iegūšanu, kā arī rosināt viņu procesuālo darbību veikšanai.

Jums ir tiesības saņemt informāciju par kompensācijas, tai skaitā valsts kompensācijas, pieteikšanas un saņemšanas nosacījumiem un likumā noteiktajā kārtībā iesniegt pieteikumu par radītā kaitējuma kompensāciju. Tomēr jums pieteikumā par kompensāciju jāpamato pieprasītās kompensācijas apmērs par mantisko zaudējumu, savukārt kompensācijas apmērs par morālo aizskārumu un fiziskajām ciešanām ir tikai jānorāda.

Jums ir tiesības pieprasīt kompensāciju arī par izdevumiem, ko Jums radījusi piedalīšanās kriminālprocesuālajās darbībās. Kompensācijas pieprasījums ir iesniedzams procesa virzītājam. Likumā nav noteikts laika ierobežojums šādas prasības iesniegšanai. Jūs varat prasīt kompensāciju:

 • par ceļa izdevumiem – par sabiedriskā transporta un/vai personīgā transportlīdzekļa izmantošanu, izņemot taksometru;
 • izdevumiem par naktsmītnes (viesnīcas) izmantošanu — ne vairāk kā 57 eiro par diennakti Rīgā un 43 eiro par diennakti citās apdzīvotajās vietās;
 • kompensāciju par attiecīgajā laikā nenopelnīto darba algu (vidējo darba samaksu par laiku, kurā, sakarā ar piedalīšanos procesuālajās darbībās, persona nav veikusi savu darbu);
 • citiem attiecināmajiem izdevumiem.

Kādas ir manas tiesības kā lieciniekam?

Ja Jūs esat uzaicināts uz nopratināšanu kā liecinieks, Jūs varat iegūt informāciju par kriminālprocesu, kurā Jūs pratinās, kā arī informāciju par personu, kura veiks pratināšanu (amats, uzvārds). Pirms jautājumu uzdošanas, procesa virzītājs sniegs Jums informāciju par Jūsu tiesībām un pienākumiem. Ja pratināšanas norises gaitu paredzēts fiksēt skaņas vai attēla ierakstā, par to Jūs brīdinās pirms nopratināšanas uzsākšanas.

Kā liecinieks, Jūs varat:

 • izdarīt piezīmes un papildinājumus rakstveidā fiksētajās liecībās vai pieprasīt iespēju liecības uzrakstīt pašrocīgi valodā, kuru Jūs pārvaldiet;
 • neliecināt pret sevi un saviem tuviniekiem;
 • iesniegt sūdzību izmeklēšanas tiesnesim par nepamatotu privātās dzīves noslēpuma izpaušanu liecībās;
 • juridiskās palīdzības saņemšanai uzaicināt advokātu.

Jūs nedrīkstat izpaust aptaujas vai nopratināšanas saturu, ja par tā neizpau­šanu esat īpaši brīdināts/-a.

Ja Jūs ar procesa virzītāja lēmumu esat atzīts/-a par cietušo kriminālprocesā, aptaujas un nopratināšanas laikā Jums ir visas liecinieka tiesības.

Ja Jūs formāli neesat atzīts/-a par cietušo kriminālprocesā, Jūsu iespējas saņemt informāciju par kriminālprocesa norisi ir mazākas. Tomēr, ja pastāv draudi Jūsu interesēm, Jums tāpat kā cietušajam ir visas tiesības izmantot aizsardzības līdzekļus, kas likumā paredzēti, lai aizsargātu cietušo drošību.

Jums ir tiesības saņemt kompensāciju izdevumiem, kas radušies sakarā ar dalību kriminālprocesā un liecību sniegšanu.

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Jūs kā nepilngadīgais esat īpaši aizsargājams cietušais. Papildus jums kā īpaši aizsargājam cietušajam ir tiesības ar procesa virzītāja atļauju piedalīties procesuālajās darbībās kopā ar uzticības personu, ja vien tā nav persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētais, aizdomās turētais vai apsūdzētais. Tāpat Jums ir tiesības lūgt un saņemt informāciju par tās apcietinātās vai notiesātās personas atbrīvošanu vai izbēgšanu no ieslodzījuma vietas vai īslaicīgās aizturēšanas vietas, kura radījusi Jums kaitējumu, ja Jums pastāv apdraudējums un nepastāv kaitējuma risks apcietinātajai vai notiesātajai personai. Papildus īpaši aizsargājama cietušā pratināšana tiek veikta atsevišķā tam piemērotā telpā vai bez citu ar konkrēto procesuālo darbību nesaistītu personu klātbūtnes, un to veic speciāli apmācīti profesionāļi vai arī nopratināšana tiek veikta ar šo profesionāļu palīdzību. Jūs pratināšanas norises gaitu fiksē skaņu un attēlu ierakstā, ja tas ir Jūsu labākajās interesēs un ja tas ir vajadzīgs kriminālprocesa mērķa sasniegšanai. Jūsu pratināšanas ilgums bez piekrišanas vienā diennaktī nedrīkst pārsniegt sešas stundas, ieskaitot pārtraukumu.

Jūsu intereses kriminālprocesā pārstāvēs Jūsu vēcāki vai aizbildņi. Vecvecāki, pilngadīgais brālis vai māsa arī var būt Jūsu pārstāvji, bet tikai tajā gadījumā ja Jūs dzīvojat kopā ar viņiem un viņi ir uzņēmušies rūpes par Jums. Dažos gadījumos, piemēram, ja Jums nav minēto radinieku, Jūsu intereses pārstāvēs bērnu tiesību aizsardzības institūcijas vai nevalstiskās organizācijas pārstāvis. Prokurors var uzaicināt Jūsu pārstāvībai advokātu, ja viņam/-ai ir pamats uzskatīt, ka augstāk nosauktās personas nespēs pietiekami kvalitatīvi aizstāvēt Jūsu intereses.

Ja Jūs esat cietis/-usi no vardarbības, Jūs varat saņemt medicīnisko un sociālās rehabilitācijas palīdzību. Sociālo un medicīnisko rehabilitāciju Jūs varat saņemt savā dzīves vietā vai sociālās rehabilitācijas iestādē. Ja esat cietis no nodarījuma, kas saistīts ar vardarbību, ko nodarījusi persona, no kuras esat materiāli vai citādi atkarīgs, vai arī no noziedzīga nodarījuma pret tikumību vai dzimumneaizskaramību, Jums ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību.

Kādu informāciju es varu saņemt no policijas vai cietušo atbalsta organizācijām noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Policijas darbinieks vai prokurors informēs Jūs par Jūsu tiesībām, ja Jūs būsiet atzīts/-a par cietušo kriminālprocesā vai Jūs pratinās kā liecinieku. Parasti šāda informācija tiek sniegta rakstveidā un, ja nepieciešams, to izskaidros arī mutiski, personai ieradoties policijā vai prokuratūrā. Jums ir tiesības saņemt informāciju arī par pieejamo atbalstu un medicīnisko palīdzību.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Jūs varat saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, ja Jums ir maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss, vai Jūs  esat nepilngadīgais un esat cietis no nodarījuma, kas saistīts ar vardarbību, ko nodarījusi persona, no kuras esat materiāli vai citādi atkarīgs, vai arī no noziedzīga nodarījuma pret tikumību vai dzimumneaizskaramību, vai arī Jūs pēkšņi esat nonācis/-kusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas Jums pašam/-ai liedz iespēju nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ). Bezmaksas juridisko palīdzību var saņemt arī persona, kas atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (gados veci vai slimi cilvēki, kas uzturas sociālās rehabilitācijas iestādes, bērni bez vecākiem, kas dzīvo sociālās palīdzības iestādēs).

Kā es varu atrast aizsardzību, ja esmu apdraudēts?

Ja Jums ir bail no likumpārkāpēja, Jūs varat lūgt procesa virzītāju (policijas darbinieku, prokuroru) aizliegt aizdomās turamajai vai apsūdzētajai personai tuvoties Jums, sazināties ar Jums, meklēt fizisku vai vizuālu kontaktu, runāt ar Jums vai zvanīt Jums vai citādi ar Jums komunicēt. Jūs varat saņemt papildus aizsardzību, ja esat cietušais vai liecinieks, un jūs baidāties, ka ir apdraudētas Jūsu vai Jūsu tuvinieku būtiskas intereses, Jūs varat lūgt, lai tiek pieņemts Eiropas aizsardzības rīkojums, kas paredz aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai aizliegumu apmeklēt noteiktu apvidu, vietu vai teritoriju, aizliegumu kontaktēties vai tuvoties Jums.

Papildus aizsardzību var saņemt cietušais, kurš/-a uztraucas, ka sniegtās liecības dēļ viņš/-a var tikt apdraudēts. Šāda aizsardzība ir pieejama arī Jūsu tuviniekiem u.c. personām, kurām var tikt nodarīts kaitējums sakarā ar Jūsu piedalīšanos kriminālprocesā.

Speciālās aizsardzības pasākumus var organizēt gan pirms, gan arī pēc kriminālprocesa uzsākšanas.

Speciālās aizsardzības pasākumi ir šādi:

 • aizsargājamās personas apsardze;
 • aizsargājamās personas sarunu nodrošināšana pret nesankcionētu noklausīšanos, korespondences nodrošināšana pret nesankcionētu kontroli;
 • aizsargājamās personas pārvietošana uz citiem nezināmām (konfidenciālām) dzīvojamām telpām;
 • pases un citu personas dokumentu izsniegšana ar citiem personas identitātes datiem;
 • aizsargājamās personas pastāvīgās dzīvesvietas un darbavietas maiņa;
 • aizsargājamās personas datu aizsardzība un neizsniegšana no valsts informācijas sistēmām;
 • aizsargājamās personas pārvietošana uz citu valsti saskaņā ar noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem vai vienošanos ar šo valsti;
 • ja nepieciešams, aizsargājamās personas īpašuma apdrošināšana.

Ja Jūs vēlaties, lai būtu veikti speciālās aizsardzības pasākumi, Jums jāiesniedz rakstisks iesniegums procesa virzītājam. Procesa virzītājs iesniegumu kopā ar savu ierosinājumu iesniedz ģenerālprokuroram. Ja procesa virzītājs neierosina noteikt speciālo aizsardzību, par to pieņem lēmumu Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmumu par speciālās aizsardzības noteikšanu pieņem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no iesnieguma vai ierosinājuma saņemšanas dienas.

Personu, kurai noteikta speciālā procesuālā aizsardzība, uz nopratināšanu aicina ar speciālās aizsardzības iestādes starpniecību. Fiksējot dokumentos procesuālās darbības, kurās piedalās aizsargājamā persona, kurai personas identitātes dati aizstāti ar pseidonīmu, procesa virzītājs šīs personas identitātes datu vietā norāda tikai pseidonīmu. Ja nepieciešams norādīt sūtījumu saņemšanas adresi, norāda speciālās aizsardzības iestādes adresi. Veicot procesuālās darbības, kurās piedalās vairākas personas un ir nepieciešams novērst speciāli procesuāli aizsargājamās personas identificēšanas iespēju, izmanto tādus tehniskos līdzekļus, kuri neļauj identificēt šo personu. Aizsargājamai personai ir tiesības neatbildēt uz jautājumiem, ja atbildes var dot iespēju noteikt tās identitāti. Personai, kuras identitātes dati aizstāti ar pseidonīmu, ieraksta tikai tās pseidonīmu un speciālās aizsardzības iestādes adresi.

Kādus pakalpojumus un palīdzību es varu saņemt noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā?

Jūs varat saņemt bezmaksas medicīnisko palīdzību, ja Jums ir veselības apdrošināšanas polise. Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kā arī Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices pilsoņi bezmaksas palīdzības saņemšanai var izmantot Saite atveras jaunā logāEiropas Veselības apdrošināšanas karti. Daži medicīniskās palīdzības veidi, piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība, ir bezmaksas neatkarīgi no tā, vai Jums ir vai nav veselības apdrošināšana.

Jūs varat saņemt kvalificētā psihologa palīdzību, bet parasti tas ir maksas pakalpojums. Ja policijas darbinieks uzskata par nepieciešamu, viņš var sazināties ar Krīzes centru (sociālā institūcija, kurā tiek sniegta īslaicīga psiholoģiska un cita veida palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām) un lūgt sniegt Jums psiholoģisko palīdzību.

Ja Jūs esat cietis/-kusi no vardarbības vai arī esat cietušais cilvēku tirdzniecības lietā, Jūs varat saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas.

Psiholoģiskā palīdzība un sociālās rehabilitācijas bezmaksas pakalpojumi ir pieejami arī maznodrošinātajām personām.

Vai pastāv iespēja izlīgt ar likumpārkāpēju vai uzsākt izlīguma procedūru?

Izmeklēšanas laikā Jūs varat izlīgt ar personu, kura radījusi Jums kaitējumu, kā arī Jums ir tiesības saņemt informāciju par izlīguma īstenošanu un tā sekām. Jūs varat ierosināt izlīguma procedūru vai piekrist dalībai izlīguma sanāksmē. Šīs procedūras mērķis ir palīdzēt Jums izlīgt ar likumpārkāpēju, vienojoties ar viņu par to, kā mazinātkaitējumu, kas radīts ar noziedzīgu nodarījumu. Izlīguma procedūras ietvaros neitrāla persona – izlīguma starpnieks - organizēs un vadīs Jūsu tikšanās ar likumpārkāpēju nolūkā panākt izlīgumu.

Piedalīšanās izlīguma procedūrā ir brīvprātīga. Jūs varat atteikties no tās gan pirms uzsākšanas, gan arī jebkurā brīdī pēc piekrišanas tajā iesaistīties.

Galvenā institūcija, kas organizē izlīguma procedūru ir Saite atveras jaunā logāValsts probācijas dienests. Jūs varat sazināties ar Valsts probācijas dienesta Izlīguma nodaļu pa telefonu 67021176, vai elektroniski, sūtot e-pastu uz Saite atveras jaunā logāizligums@vpd.gov.lv. Valsts probācijas dienesta organizētās izlīguma procedūras ir bezmaksas pakalpojums – par to nav jāmaksā nelikumpārkāpējam, ne cietušajam.

Dažas nevalstiskās organizācijas arī piedāvā izlīgumu procedūru organizēšanu. Viena no tādam organizācijām ir Saite atveras jaunā logāCietušo Atbalsta centrs. Pirmā izlīguma sanāksme ir bezmaksas, bet par nākamajām ir paredzēta samaksa – LVL 50 stundā.

Kā tiek turpināts kriminālprocess pēc izmeklēšanas pabeigšanas?

Pabeidzot izmeklēšanu, prokurors lemj par tālāko rīcību. Ja prokurors uzskata, ka ir iegūti pietiekami pierādījumi tam, ka konkrēta persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, lieta tiek sūtīta uz tiesu. Ja nav iegūti pietiekami pierādījumi tam, ka konkrēta persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, izmeklēšana tiek turpināta, savukārt, konstatējot, ka nav noticis noziedzīgs nodarījums, kriminālprocess tiek izbeigts.

Vai es varu pārsūdzēt lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, kas pieņemts, nenosūtot lietu uz tiesu?

Ja prokurors ir nolēmis izbeigt kriminālprocesu nenosūtot lietu uz tiesu, Jūs varat pārsūdzēt lēmumu 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas, iesniedzot sūdzību amatā augstāk stāvošajam prokuroram.

Esmu ārvalstnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Ja Jūs esat ārvalstnieks, Jūs varat izmantot visas augstāk minētās tiesības. Jums ir arī dažas papildus tiesības, kas veicina Jūsu dalību kriminālprocesā.

Ja Jūs nerunājat latviešu valodā, Jūs varat lietot jebkādu Jums saprotamu valodu. Policijas darbiniekam un prokuroram ir pienākums nodrošināt tulkošanu. Jums nav jāmaksā par tulka pakalpojumiem. Ja tiek izsniegts dokuments, kas attiecas uz Jums, arī tas tiks iztulkots Jums saprotamā valodā.

Jūs varat saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, ja Jūs esat Eiropas Savienības pilsonis un Jūsu atrašanās Latvijas teritorijā ir legāla.

Papildu informācija:

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

(OLD)2 - Manas tiesības tiesas procesā

Kā es varu piedalīties krimināllietas iztiesāšanā?

Kādas man ir tiesības kā cietušajam?

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Kā es varu saņemt speciālo aizsardzību, ja jūtos apdraudēts?

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai saņemt kompensāciju no valsts?

Vai ir iespēja izlīgt vai uzsākt izlīguma procedūru ar likumpārkāpēju?

Esmu ārzemnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Papildus informācija

Kā es varu piedalīties krimināllietas iztiesāšanā?

Ja Jūs neesat izmantojis iespēju, lai formāli kļūtu par cietušo pirmstiesas izmeklēšanas laikā, Jūs to varat darīt pirmās instances tiesā līdz tiesas izmeklēšanas sākumam.

Kā cietušajam Jums ir šādas tiesības lietas iztiesāšanas laikā:

 • savlaicīgi uzzināt iztiesāšanas vietu un laiku;
 • saņemt informāciju par citiem tiesas procesa dalībniekiem (tiesnesi, prokuroru, ekspertiem u.c.), un pieteikt viņiem noraidījumu (ja ir pamats domāt, ka konkrētā persona ir personiski ieinteresēta tiesas procesa rezultātā vai, ka šāda ieinteresētība varētu būt);
 • pašam piedalīties krimināllietas izskatīšanā, paust savu viedokli par katru apspriežamo jautājumu, tai skaitā par sodu, kas būtu jāpiemēro pārkāpējam;
 • iepazīties ar materiāliem, kas papildus pievienoti krimināllietai pēc tās saņemšanas tiesā, izdarīt no tiem izrakstus, norakstus un lūgt nepieciešamo lietas materiālu kopijas, bet, pastāvot objektīvai nepieciešamībai, drīkst iepazīties ar visiem krimināllietas materiāliem un lūgt to lietas materiālu kopijas, kas skar Jūsu intereses un tiesības;
 • izdarīt skaņu un attēla ierakstu, netraucējot tiesas procesu, ja to atļauj tiesa un citi procesa dalībnieki;
 • iepazīties ar tiesas nolēmumu un tiesas sēdes protokolu.

Jūs varat saņemt informāciju par tiesvedības gaitu Saite atveras jaunā logāLatvijas Tiesu Portālā. Lai iegūtu šo informāciju nav nepieciešama speciālā reģistrācija vai autorizācija – jāievada tikai attiecīgā kriminālprocesa numurs.

Jūsu klātbūtne tiesas sēdēs nav obligāta. Ja nevarat apmeklēt sēdi attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, slimības dēļ), Jūs varat lūgt tiesu atlikt to. Atsevišķos gadījumos tiesa var pieprasīt Jūsu ierašanos uz sēdi, ja tas ir nepieciešamas kriminālprocesa mērķu sasniegšanai.

Jūs varat pilnvarot jebkuru pilngadīgu personu, lai viņa pārstāvētu Jūsu intereses tiesā. Jūs varat izmantot arī advokāta palīdzību. Jūs varat izvēlēties Saite atveras jaunā logāadvokātu no tiešsaistes datu bāzes, kas piedāvā pilnu advokātu sarakstu un viņu kontaktinformāciju. Ja Jums ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību, advokāta pakalpojumus apmaksās valsts.

Jūs varat prasīt, lai tiesa kompensētu Jums izdevumus, kas saistīti ar jūsu līdzdalību kriminālprocesā, tai skaitā:

 • par ceļa izdevumiem – par sabiedriskā transporta un, personīgā transportlīdzekļa izmantošanu, izņemot taksometru;
 • izdevumus par naktsmītnes (viesnīcas) izmantošanu — ne vairāk kā 57 eiro par diennakti Rīgā un 43 eiro par diennakti citās apdzīvotajās vietās;
 • kompensāciju par attiecīgajā laikā nenopelnīto darba algu (vidējo darba samaksu par laiku, kurā, sakarā ar piedalīšanos procesuālajās darbībās, persona nav veikusi savu darbu);
 • citiem attiecināmajiem izdevumiem.

Kādas man ir tiesības kā cietušajam?

Ja jūs esat uzaicināts uz nopratināšanu, Jūs informēs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

Jums ir tiesības:

 • liecināt, piedalīties tiesas debatēs;
 • atteikties liecināt pret sevi vai saviem tuviniekiem;
 • izmantot jurista palīdzību.

Jūs nedrīkstat izpaust nopratināšanas saturu, ja par tā neizpau­šanu esat īpaši brīdināts. Ja esat cietis no noziedzīga nodarījuma pret tikumību un dzimumneaizskaramību, krimināllietu obligāti iztiesā slēgtā tiesas sēdē.

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Ja Jūs esat jaunāks par 18 gadiem, Jūsu intereses kriminālprocesa pārstāvēs:

 • jūsu vecāki vai aizbildnis;
 • jūsu vecvecāki vai jūsu vecākais brālis vai māsa (ja tie ir pilngadīgie), ja dzīvojat kopā ar viņiem un esat viņu aprūpē,
 • valsts institūcijas vai nevalstiskās organizācijas pārstāvis (piemēram, ja jums nav radinieku),
 • advokāts, ko aicinās tiesa, ja tiesnesis uzskatīs, ka iepriekš minētās personas nevarēs pienācīgi aizsargāt Jūsu intereses.

Jūs kā nepilngadīgais esat īpaši aizsargājams cietušais. Papildus jums kā īpaši aizsargājam cietušajam ir tiesības ar procesa virzītāja atļauju piedalīties procesuālajās darbībās kopā ar uzticības personu, ja vien tā nav persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētais, aizdomās turētais vai apsūdzētais. Jums ir tiesības lūgt, lai Jūsu dalība vai uzklausīšana tiesas sēdē notiktu, izmantojot tehniskos līdzekļus, vienlaikus ir jābūt iespējai, ka tiesa lietu skata slēgtā tiesas sēdē. Ja tiesa piekrīt psihologa norādījumam, ka Jūs nevar nopratināt tiesas sēdē vai nopratināt ar psihologa starpniecību, Jūsu agrāk sniegtu liecību var nolasīt vai atskaņot tiesā. Vienlaikus Jums ir tiesības nesatikt pāri darītāju.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Ja Jums ir trūcīgas vai maznodrošinātās personas statuss , vai arī gadījumā, ka ārkārtas situācijas dēļ (piemēram, dabas katastrofas) Jūs nevarat samaksāt par juridisko palīdzību, vai Jūs  esat nepilngadīgais un esat cietis no nodarījuma, kas saistīts ar vardarbību, ko nodarījusi persona, no kuras esat materiāli vai citādi atkarīgs, vai arī no noziedzīga nodarījuma pret tikumību vai dzimumneaizskaramību, Jūs varat to saņemt bez maksas.

Bezmaksas juridiskās palīdzība pieejama arī cilvēkiem, kas atrodas valsts/vietējās pašvaldības aprūpē (piemēram, vecie vai slimie cilvēki, kas dzīvo rehabilitācijas institūcijās, bērni bez vecākiem, kas dzīvo sociālās aprūpes namos, u.c.)

Kā es varu saņemt speciālo aizsardzību, ja jūtos apdraudēts?

Jūs varat saņemt papildus aizsardzību, ja esat cietušais vai liecinieks, un jūs baidāties, ka ir apdraudētas Jūsu vai Jūsu tuvinieku būtiskas intereses. Ja speciālās aizsardzības līdzekļi ir bijuši piemēroti jau pirmstiesas laikā, tos turpinās piemērot arī iztiesāšanas laikā. Ja Jūs iepriekš neizmantojāt iespēju lūgt speciālās aizsardzības pasākumu organizēšanu, Jūs tiesā varat lūgt, lai tiek pieņemts Eiropas aizsardzības rīkojums, kas paredz aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai aizliegumu apmeklēt noteiktu apvidu, vietu vai teritoriju, aizliegumu kontaktēties vai tuvoties Jums.

Vienlaikus speciālās aizsardzības pasākumi, ko var īstenot iztiesāšanas laikā, ir tādi paši, kā pirmstiesas izmeklēšanā, proti:

 • aizsargājamās personas apsardze;
 • aizsargājamās personas sarunu nodrošināšana pret nesankcionētu noklausīšanos, korespondences nodrošināšana pret nesankcionētu kontroli;
 • aizsargājamās personas pārvietošana uz citiem nezināmām (konfidenciālām) dzīvojamām telpām;
 • pases un citu personas dokumentu izsniegšana ar citiem personas identitātes datiem;
 • aizsargājamās personas pastāvīgās dzīvesvietas un darbavietas maiņa;
 • aizsargājamās personas datu aizsardzība un neizsniegšana no valsts informācijas sistēmām;
 • aizsargājamās personas pārvietošana uz citu valsti saskaņā ar noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem vai vienošanos ar šo valsti;
 • ja nepieciešams, aizsargājamās personas īpašuma apdrošināšana.

Ja Jums ir piemērota speciāla aizsardzība, Jūsu identitāte tiks turēta noslēpumā un Jūsu vārds tiks aizstāts ar pseidonīmu visos lietas dokumentos. Jūs varat palikt ārpus tiesas zāles un piedalīties iztiesāšanā, izmantojot audio vai videokonferenci.

Parasti, ja procesā piedalās persona, kam piemērota speciālā aizsardzība, iztiesāšana notiek slēgtās sēdēs. Ja nepieciešams, aizsargājamā persona var piedalīties tiesas sēdē, izmantojot tehniskos līdzekļus, atrodoties ārpus tiesas sēžu zāles. Ja nepieciešams, tiesa var nopratināt personu, kuras identitāte tiek slēpta, atsevišķā telpā, nodrošinot sniegtās liecības dzirdamību tiesas zālē, kā arī iespēju uzdot jautājumus šai personai un dzirdēt atbildes.

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai saņemt kompensāciju no valsts?

Jūs varat pieprasīt finansiālu kompensāciju no likumpārkāpēja, ja ar noziedzīgu nodarījumu Jums radīts morālais aizskārums, fiziskās ciešanas vai mantiskais zaudējums. Jūs varat vērsties ar savu iesniegumu pirmstiesas izmeklēšanas laikā, kā arī lietas iztiesāšanas laikā līdz tam brīdim, kad tiesa uzsāk pierādījumu pārbaudi. Prasību var formulēt mutiski vai iesniegt rakstveida formā, pamatojot pieprasītās kompensācijas apmēru.

Cietušajam ir tiesības atsaukt iesniegto kompensācijas pieteikumu jebkurā kriminālprocesa stadijā līdz brīdim, kad tiesa aiziet taisīt spriedumu. Cietušā atteikšanās no kompensācijas nevar būt par pamatu apsūdzības atcelšanai, grozīšanai vai attaisnojošam spriedumam.

Ja Jūsuprāt ar kompensāciju nav atlīdzināts viss radītais kaitējums, Jūs varat prasīt tā atlīdzināšanu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Nosakot atlīdzības apmēru civilprocesa ietvaros, tiesa ņems vērā kriminālprocesā saņemto kompensāciju.

Ja Jums radīts kaitējums vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā, Jūs varat prasīt kompensāciju no valsts. Lūdzu, ievērojiet informāciju par kompensāciju cietušajiem Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās un komerclietās (Saite atveras jaunā logāangļu, Saite atveras jaunā logālatviešu un citās valodās).

Vai ir iespēja izlīgt vai uzsākt izlīguma procedūru ar likumpārkāpēju?

Jūs varat izlīgt ar likumpārkāpēju jebkurā brīdī līdz tiesa aizgājusi uz apspriežu istabu taisīt spriedumu. Jums ir jāpaziņo tiesnesim par panākto samierināšanos (izlīgumu). To var izdarīt mutiski vai rakstveidā. Tiesa ņems vērā izlīgumu faktu un, likumā paredzētajos gadījumos tiesa, var pieņemt lēmumu par apsūdzētā atbrīvošanu no kriminālatbildības un kriminālprocesa izbeigšanu.

Līdz 2012. gada 31. decembrim Saite atveras jaunā logāValsts probācijas dienests nedrīkst uzsākt izlīguma procedūru iztiesāšanas laikā. Protams, nav aizliegts izlīgums bez starpnieka piedalīšanas vai arī ar starpnieku, kas, piemēram, pārstāv nevalstisko organizāciju.

Esmu ārzemnieks. Kā tiek aizsargātas mantas tiesības un intereses?

Ja esat ārzemnieks, Jums ir visas augstāk aprakstītas tiesības. Jums ir arī dažas papildu tiesības, lai atvieglotu Jūsu piedalīšanos kriminālprocesā.

Ja Jūs nerunājat latviešu valodā, Jūs varat lietot jebkuru Jums saprotamu valodu. Tiesa nodrošinās Jums bezmaksas tulka pakalpojumus.

Ja lietā ir dokumenti, kas skar Jūsu intereses, arī tos bez maksas iztulkos Jums saprotamā valodā. Praksē dokumentu tulkošana parasti notiek mutiski.

Jūs varat saņemt bezmaksas juridisko palīdzību, ja esat Eiropas Savienības pilsonis un Jūs legāli uzturaties Latvijas teritorijā.

Papildus informācija:

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

(OLD)3 - Manas tiesības pēc lietas izskatīšanas pirmās instances tiesā

Vai es varu pārsūdzēt notiesājošu vai apsūdzēto attaisnojošu spriedumu?

Vai ir iespējama turpmāka sprieduma pārsūdzēšana?

Kādas ir manas tiesības pēc tam, kad tiesas spriedums ir stājies spēkā?

Papildus informācija

Vai es varu pārsūdzēt notiesājošu vai apsūdzēto attaisnojošu spriedumu?

Pēc lietas iztiesāšanas tiesa taisa spriedumu. Ja pierādījumi ir pietiekami, ka apsūdzētais ir izdarījis noziegumu, tiesa atzīst viņu par vainīgu un piespriež sodu. Pretējā gadījumā apsūdzētais tiek attaisnots, atzīstot viņu par nevainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Jūs tiksiet informēts par tiesas lēmumu un Jums būs tiesības saņemt sprieduma kopiju.

Ja Jūs kā cietušais neesat apmierināts ar tiesas lēmumu, Jūs varat to pārsūdzēt. Jums ir jāiesniedz rakstveida apelācijas sūdzība. Termiņš apelācijas sūdzības iesniegšanai ir 10 dienas no dienas, kad kļuvis pieejams pilns tiesas nolēmums. Apelācijas sūdzību adresē vienu līmeni augstākai — apelācijas instances tiesai, bet iesniedz tiesai, kas pieņēmusi nolēmumu. Pilns Latvijas tiesu saraksts ir apskatāms Saite atveras jaunā logāLatvijas Tiesu Portālā.

Jūs informēs par apelācijas tiesas norises vietu un laiku. Jūs varat apmeklēt apelācijas tiesas sēde un izmanot tādas pašas tiesības, kādas Jums bija lietas izskatīšanas laikā pirmās instances tiesā.

Vai ir iespējama turpmāka sprieduma pārsūdzēšana?

Ja Jūs neesat apmierināts ar apelācijas tiesas spriedumu un Jūsuprāt tiesa nav pareizi piemēroja likuma normas, Jūs varat Saite atveras jaunā logāAugstākās Tiesas Kriminaltiesību departamentā iesniegt kasācijas sūdzību. Kasācijas sūdzību iesniedz ne vēlāk kā 10 dienu laikā vai, ja tiesa pagarinājusi pārsūdzības termiņu, ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc dienas, kad kļuvis pieejams pilns tiesas nolēmums.

Augstākā tiesas Senāts izskata lietu tā saucamajā "rakstveida procesā", proti, pēc lietā esošajiem materiāliem, neuzaicinot uz sēdi procesa dalībniekus. Šajā gadījumā Jūs varat iesniegt savus argumentus tikai rakstveidā.
Jūs varat iebilst pret rakstveida procesu un lūgt lietas izskatīšanu mutvārdu procesā. Ja tiesa piekrīt izskatīt lietu mutvārdu procesā, Jūs saņemsiet informāciju par tiesas sēdes norises laiku un vietu. Jūs varat piedalīties tiesas sēdē un sniegt tiesai mutiskus paskaidrojumus saistībā ar iesniegto kasācijas sūdzību.

Kādas ir manas tiesības pēc tam, kad tiesas spriedums ir stājies spēkā?

Tiesas spriedums stājās spēkā pēc tam, kad pagājis sprieduma pārsūdzēšanai paredzētais laiks. Jūs varat pieprasīt un saņemt tiesas sprieduma kopiju. Ja notiesātajai personai ir noteikts pienākums kompensēt Jums radītos zaudējumus, tiesa izsniegs dokumentu, ko sauc par „izpildrakstu” un ko var izmantot, ja persona labprātīgi neveic maksājumus.

Likums neparedz Jums iespēju saņemt informāciju par to, ka notiesātais ir izcietis viņam piespriesto sodu, kā arī Jums nav paredzētas tiesības piedalīties jautājuma apspriešanā par iespējamo likumpārkāpēja pirmstermiņa atbrīvošanu no brīvības atņemšanas soda izpildes. Protams, jūs varat turpināt gūt labumu no aizsardzības pasākumiem, ja ir pamats uzskatīt, ka Jūsu intereses joprojām tiek apdraudētas.

Papildus informācija:

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

(OLD)4 - Palīdzība un atbalsts cietušajiem

Juridiskās palīdzības administrācija

Valsts Policija

Valsts probācijas dienests

Rīgas Pašvaldības policija

Cietušo Atbalsts centrs

Centrs Dardedze

Biedrība Skalbes

Resursu centrs sievietēm Marta

Juridiskās Palīdzības Administrācija

Juridiskās palīdzības administrācija ir institūcija, kas ir atbildīga par juridiskās palīdzības sniegšanu un kompensāciju izmaksu cietušajiem no noziedzīgiem nodarījumiem.

Juridiskās palīdzības administrācija

 • atrodas Tieslietu ministrijas padotība
 • sniedz bezmaksas juridisku palīdzību maznodrošinātām un trūcīgām personām
 • nodrošina likuma paredzētās valsts kompensācijas izmaksu cietušajiem

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: Saite atveras jaunā logāhttps://www.jpa.gov.lv

Valsts Policija

Valsts Policija pieņem ziņojumus par noziegumiem un veic noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu.

Valsts Policija

 • pieņem ziņojumus par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu
 • veic kriminālprocesu un lietas apstākļu noskaidrošanu
 • aizsargā cietušos, ja viņu intereses tiek apdraudētas

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: Saite atveras jaunā logāhttps://www.vp.gov.lv/lv

Valsts probācijas dienests

Valsts probācijas dienests nodrošina iespēju cietušajam un probācijas klientam brīvprātīgi iesaistīties izlīguma procedūrā ar starpnieka piedalīšanos

Valsts probācijas dienests

 • īsteno sociālās uzvedības korekcijas pasākumus
 • nodrošina iespēju cietušajam un probācijas klientam brīvprātīgi iesaistīties izlīguma procedūrā, ko vada probācijas darbinieks

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: Saite atveras jaunā logāhttps://www.vpd.gov.lv/lv

Rīgas Pašvaldības policija

Rīgas Pašvaldības policija ir atbildīga par sabiedrisko drošību Rīgā

Rīgas pašvaldības policija

 • ir atbildīga par sabiedrisko drošību Rīgā
 • sadarbojas ar Valsts policiju noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā Rīgas teritorijā

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: Saite atveras jaunā logāhttps://rpp.riga.lv

Cietušo Atbalsta centrs

Cietušo Atbalsta centrs ir nevalstiskā organizācija, kas sniedz juridisko palīdzību, bezmaksas psiholoģiskās konsultācijas, kā arī piedāvā cietušajiem un likumpārkāpējiem izlīguma procedūras organizēšanu.

Cietušo atbalsta centrs

 • sniedz palīdzību noziedzīgu nodarījumu upuriem
 • strādā, lai novērstu noziedzīgus nodarījumus un aizsargātu cietušo tiesības
 • informē cietušo par tiesībām un atbalstu kriminālprocesā
 • sniedz palīdzību cietušajiem, lai novērstu un mazinātu noziedzīga nodarījuma sekas
 • veicina cietušo un citu riska grupu integrācija sabiedrībā
 • veicina likumpārkāpēja aktivitātes radīto kaitējumu atlīdzināšanai
 • rūpējas par cietušo un likumpārkāpēju interešu aizsardzību (izlīguma procesā)
 • piedāvā juridisko palīdzību, bezmaksas konsultācijas, izlīguma procedūru ar starpnieka piedalīšanos, izglītības un informatīvos pakalpojumus

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: Saite atveras jaunā logāhttp://www.cac.lv/en

Centrs Dardedze

Centrs Dardedze ir nevalstiskā organizācija, kas piedāvā konsultācijas un palīdzību no vardarbības cietušajiem bērniem.

Centrs „Dardedze”

 • ir nevalstiska organizācija, kas strādā, lai novērstu vardarbību pret bērniem un sniegtu tiešu palīdzību bērniem, kas bijuši pakļauti seksuālajai, fiziskajai, emocionālajai vardarbībai
 • strādā ar bērniem un pieaugušajiem klientiem, sniedzot palīdzību, lai novērstu iespējamo vardarbību pret bērniem
 • piedāvā konsultācijas un palīdzību bērniem, kuri ir cietuši no vardarbības
 • ir profesionāļu komanda, kuru veido sociālie darbinieki, psihologi, terapeiti un pedagogi

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: Saite atveras jaunā logāhttps://centrsdardedze.lv

Biedrība „Skalbes”

Biedrība Skalbes sniedz psiholoģisko palīdzību krīzes situācijas pa telefonu 7 222 922, kas pieejama 24 stundas, septiņas dienas nedēļā; sniedz psiholoģiskas konsultācijas un informāciju par cietušajiem pieejamo atbalstu.

Biedrība „Skalbes”

 • sniedz psiholoģisko palīdzību krīzes situācijās pa telefonu 7 222 922, kas pieejama 24 stundas, septiņas dienas nedēļā; sniedz psiholoģiskas konsultācijas un informāciju par Latvijā pieejamo atbalstu
 • organizē seminārus citām organizācijām par tādiem jautājumiem, kā vardarbība ģimenē, bērnu ļaunprātīga izmantošana, stress un pašpalīdzība, krīzes iejaukšanās pamatprincipi, nelaimes gadījumi un pēkšņi traumatiski notikumi, komunikācijas un savstarpējās saziņas prasmes
 • organizē atbalsta grupas sievietēm, kas cietušas no seksuālas vardarbības un vardarbības ģimenē, bērnu un jauniešu atbalsta grupas, pašpalīdzības grupas vīriešiem

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: Saite atveras jaunā logāhttp://www.skalbes.lv/

Resursu centrs sievietēm Marta

Resursu centrs sievietēm „Marta” nodrošina atbalsta pakalpojumus sievietēm, kas cietušas no vardarbības un cilvēku tirdzniecības.

Resursu centrs sievietēm „Marta”

 • veicina savstarpēju atbalstu, sapratni, kā arī sieviešu solidaritāti, neatkarīgi no vecuma, tautības vai sociāli ekonomiskā statusa
 • izglīto klientes par viņu tiesībām, sniedz viņām informāciju, kā arī palīdz sievietēm iegūt jaunas zināšanas un pieredzi lai viņas gūtu pārliecību par savām spējām un veiksmīgi sasniegtu savus mērķus
 • veicina sieviešu ar zemiem ienākumiem sociālo integrāciju
 • nodrošina atbalsta pakalpojumus cilvēktirdzniecības upuriem
 • attīsta plašu sadarbību starp sieviešu organizācijām un veicina tīklu sadarbību starp sieviešu organizācijām Latvijā

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Interneta mājas lapa: Saite atveras jaunā logāhttp://www.marta.lv/

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Kādu informāciju es varu saņemt no iestādes (piemēram, policijas, prokurora) pēc tam, kad noziegums ir izdarīts, bet pirms es par to esmu ziņojis(-usi)?

(Please delete when inserting data)For example, information on:

 • how to report the crime
 • victim support
 • personal protection
 • legal aid and advice
 • compensation
 • interpreting and translating services
 • mediation
 • reimbursement of expenses
 • other – please describe

 

 

Es nedzīvoju ES valstī, kurā izdarīts noziegums (ES un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

 

 

 

Ja es ziņoju par noziegumu, kādu informāciju es saņemšu?

(Please delete when inserting data)For example, information on:

 1. who to contact at the local police or prosecutor’s office for updates on the case
 2. the decision not to investigate or to close the investigation
 3. the decision not to prosecute the suspect
 4. the release or escape of the offender from custody
 5. time and place of the trial
 6. the criminal charges against the suspect

 

 

Vai man ir tiesības uz bezmaksas mutisko tulkošanu vai tulkošanas pakalpojumiem (saziņai ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesas procesa laikā)?

(Please delete when inserting data)When? Under what conditions?

 

 

 

Kā iestādes nodrošinās, ka es saprotu un ka mani saprot (ja esmu bērns; ja esmu persona ar invaliditāti)

(Please delete when inserting data)Please describe how the authority ensures the victims' rights to understand and to be understood (information in Braille, easy-to understand language, child friendly language etc…)

 

 

 

Cietušo atbalsta dienesti

Kas sniedz atbalstu cietušajiem?

 

 

 

Vai policija man automātiski sniegs informāciju par atbalstu cietušajiem?

(Please delete when inserting data)Please specify if the police asks victim whether he or she wants to be contacted by a victims' support service or whether the police informs victims that the victim may contact a victims' support organisation

 

 

 

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

 

 

 

Vai man vispirms ir jāziņo par noziegumu, lai piekļūtu cietušo atbalstam?

 

 

 

Personas aizsardzība, ja esmu apdraudēts(-a)

Kāda veida aizsardzība ir pieejama?

 

 

 

Kas man var piedāvāt aizsardzību?

 

 

 

Vai kāds izvērtēs manu situāciju, lai pārliecinātos, vai esmu pakļauts(-a) turpmāka kaitējuma riskam no likumpārkāpēja puses?

 

 

 

Vai kāds izvērtēs manu situāciju, lai pārliecinātos, vai esmu pakļauts(-a) turpmāka kaitējuma riskam no krimināltiesību sistēmas puses (izmeklēšanas un tiesas procesa laikā)?

 

 

 

Kāda aizsardzība ir pieejama sevišķi neaizsargātiem cietušajiem?

 

 

 

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

 

 

 

Manas ģimenes loceklis gāja bojā šā nozieguma dēļ. Kādas ir manas tiesības?

 

 

 

Manas ģimenes loceklis ir noziegumā cietušais. Kādas ir manas tiesības?

 

 

 

Vai es varu saņemt mediācijas pakalpojumus? Ar kādiem nosacījumiem? Vai, saņemot mediācijas pakalpojumus, es būšu drošībā?

 

 

 

Kur es varu atrast tiesību aktus, kuros izklāstītas manas tiesības?

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Kā es varu ziņot par noziegumu?

 

 

 

Kā es varu uzzināt, kāda ir situācija šajā lietā?

 

 

 

Vai varu saņemt juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā)? Ar kādiem nosacījumiem?

(Please delete when inserting data)For example, information on:

 1. Am I entitled to legal assistance?
 2. Am I entitled to legal representation?
 3. Is it for free? Under what conditions?

 

 

Vai es varu pieprasīt izdevumu atmaksu (par piedalīšanos izmeklēšanā/tiesas procesā)? Ar kādiem nosacījumiem?

 

 

 

Vai drīkstu iesniegt sūdzību, ja manu lietu izbeidz bez izskatīšanas tiesā?

 

 

 

Vai es varu būt iesaistīts(-a) tiesas procesā?

 

 

 

Kāds ir mans oficiālais statuss tieslietu sistēmā? Piemēram, vai es esmu vai varu izvēlēties būt cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātās apsūdzības uzturētājs?

 

 

 

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šajā statusā?

 

 

 

Vai es varu izteikties tiesas procesā vai liecināt? Ar kādiem nosacījumiem?

 

 

 

Kādu informāciju es saņemšu tiesas procesā?

(Please delete when inserting data)For example, information on:

 1. progress on the case
 2. the final ruling?

 

 

Vai man būs iespēja piekļūt lietas materiāliem?

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es varu pārsūdzēt spriedumu?

 

 

 

Kādas ir manas tiesības pēc notiesāšanas?

 

 

 

Vai man ir tiesības uz atbalstu un aizsardzību pēc tiesas procesa? Uz cik ilgu laiku?

 

 

 

Kādu informāciju es saņemšu, ja likumpārkāpējs tiks notiesāts?

(Please delete when inserting data)For example, information on:

 1. length of sentence
 2. type or category of prison
 3. name of prison or institution(in same country or abroad)

 

 

Vai es tikšu informēts(-a), ja likumpārkāpējs tiks atbrīvots (tostarp pirmstermiņa vai nosacītas atbrīvošanas gadījumā) vai izbēgs no apcietinājuma?

 

 

 

Vai mani iesaistīs atbrīvošanas / pirmstermiņa atbrīvošanas lēmuma pieņemšanā? Piemēram, vai es varu izteikties vai iesniegt sūdzību?

 

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4 - Kompensācija

Kāda ir procedūra, lai no likumpārkāpēja pieprasītu atlīdzību par zaudējumiem? (Piemēram, tiesā izskatīta lieta, civilprasība, īpaša kompensācijas pieprasīšanas procedūra)

 

 

 

Tiesa noteica, ka likumpārkāpējam man jāmaksā zaudējumu atlīdzība/kompensācija. Kā es varu pārliecināties, ka likumpārkāpējs maksā?

 

 

 

Ja likumpārkāpējs nemaksā, vai valsts var man izmaksāt avansu? Ar kādiem nosacījumiem?

 

 

 

Vai man ir tiesības saņemt kompensāciju no valsts?

(Please delete when inserting data) (Instruction from validator: please provide basic information on deadlines and procedures on claiming state compensation. Please do not reply by inserting a link to the section on state compensation in the European Judicial Network - Atlas as that link soon will be unavailable)

 

 

 

Vai man ir tiesības saņemt kompensāciju, ja likumpārkāpējs nav notiesāts?

 

 

 

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas prasību?

 

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Esmu noziegumā cietušais, ar ko man sazināties, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

(Please delete when inserting data) Provide contact details:

 1. Victim support organisations
  1. provided by state
  2. provided by non-governmental bodies (NGOs)
 1. probation and mediation services
 2. police
 3. local authorities

 

 

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

(Please delete when inserting data) (Please provide for telephone numbers)

 1. general hotline
 2. hotline for specific types of crime (list crime types).

 

 

Vai cietušo atbalsts ir bezmaksas?

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

(Please delete when inserting data)For example, information on:

 1. medical support
 2. psychological and emotional support
 3. accommodation, including shelters
 4. legal advice
 5. other

 

 

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

(Please delete when inserting data)For example, information on:

 1. medical support
 2. psychological and emotional support
 3. accommodation, including shelters
 4. legal advice
 5. other

 

Lapa atjaunināta: 04/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.