Cietušo tiesības (katrā valstī)

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

Vai es varu pārsūdzēt tiesas nolēmumu?

Ikvienam galīgajam spriedumam ir res judicata spēks, tiklīdz tas tiek pasludināts. Uzskata, ka spriedums atspoguļo taisnību, kamēr vien to neatceļ, īstenojot likumā paredzētu tiesiskās aizsardzības līdzekli. Tiesnesis nolēmumu par kriminālprocesu un civilprocesu parasti iekļauj vienā un tajā pašā spriedumā.

Ņemot vērā tiesības uz taisnīgu tiesu, šāds res judicata spēks ir attiecināms tikai uz personām, kuras ir bijušas kriminālprocesa puses, un uz lēmuma elementiem, par kuriem minētajām pusēm ir bijusi iespēja izklāstīt savus argumentus. Jūs kā cietušais(-sī) varat iesniegt pārsūdzību, ja bijāt tiesvedības puse un pievienojāties tiesvedībai kā civilprasītājs(-a).

Šādā statusā jums ir iespēja iesniegt pārsūdzību, bet tikai attiecībā uz savām pilsoniskajām interesēm un ja jums ir interese par prasības celšanu, t. i., ja tiesa ir noraidījusi jūsu prasību par kompensāciju vai ja jūs uzskatāt, ka piešķirtā summa ir nepietiekama.

Tas nozīmē, ka jūs nevarat iesniegt pārsūdzību tāpēc, ka nepiekrītat piespriestajam sodam, vai tāpēc, ka tiesa ir attaisnojusi atbildētāju. Tikai valsts prokurors var iesniegt pārsūdzību par tiesvedības kriminālajiem aspektiem.

Konsultējieties ar savu advokātu, lai noskaidrotu, vai ir saprātīgi iesniegt pārsūdzību. Ja advokāts uzskata, ka tas ir saprātīgi, pārsūdzība ir jāiesniedz 40 dienās tās tiesas kancelejā, kura pasludinājusi spriedumu.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Pēc sprieduma pasludināšanas Jūs varat saņemt tā kopiju.

Jums ir arī iespēja iesniegt pārsūdzību, bet tikai tad, ja bijāt tiesvedības puse, pievienojoties tiesvedībai kā civilprasītājs(-a), un tikai attiecībā uz jūsu pilsoniskajām interesēm (sk. 1. punktu).

Ja ir plānota nosacīta atbrīvošana, jūs varat informēt par soda izpildi atbildīgo ģenerālprokuroru, ka iebilstat.

Advokāts var turpināt jūs pārstāvēt.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc iztiesāšanas? Ja ir, tad cik ilgi?

Jums kā civilprasītājam(-ai) ir tiesības saņemt juridisko palīdzību jebkurā jautājumā, kas saistīts ar sprieduma īstenošanu.

Jūs kā cietušais tīšā noziedzīgā nodarījumā, kura rezultātā ir nodarīti miesas bojājumi, konkrētos apstākļos varat iesniegt Tieslietu ministrijai pieteikumu par valsts kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nevar jums samaksāt kompensāciju.

Policijai un tiesu sistēmai ir pienākums piedāvāt aizsardzību jums kā cietušajam. Jebkuram lēmumam par notiesātās personas nosacītu atbrīvošanu var piemērot īpašus nosacījumus, kas ir konkrēti saistīti ar sabiedrības un cietušā aizsardzību.

Kāda informācija man tiks sniegta, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāju notiesās?

Jums ir tiesības pēc pieprasījuma iegūt informāciju par jebkuru galīgo spriedumu kriminālprocesā.

Attiecībā uz noziedzīgā nodarījuma izdarītājam piespriesto sodu — ņemiet vērā, ka notiesājošajā lēmumā ir jābūt minētiem tiesību aktu noteikumiem, kas tiek piemēroti, tos necitējot, kā arī faktiem, kas veido noziedzīgo nodarījumu, par kuru apsūdzētais ir apsūdzēts, vai piespriestajam sodam vai sodiem (Kriminālprocesa kodeksa 195. pants). Attiecībā uz jebkuru jautājumu, kas saistīts ar sprieduma īstenošanu, jūs varat sazināties ar Ģenerālprokuratūras Spriedumu īstenošanas nodaļu.

Luksemburgā personu, kura notiesāta galīgajā tiesvedībā, tur vai nu Šrāsegas [Schrassig], vai Živanišas (Givenich) cietumā.

Vai mani informēs par pārkāpēja atbrīvošanu (tostarp priekšlaicīgu vai nosacītu) vai izvairīšanos no cietumsoda?

Pamatojoties uz Kriminālprocesa kodeksa 4. panta 1. punktu, jūs, iesniedzot īpašu pieteikumu Ģenerālprokuratūrai, varat lūgt, lai jūs tiktu informēts(-a) par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanu vai izvairīšanos no cietumsoda, ja pastāv briesmas vai apzināts risks, ka jums var tikt nodarīts kaitējums, izņemot, ja šāds paziņojums ir saistīts ar identitātes risku, kaitējot noziedzīgā nodarījuma izdarītājam.

Vai mani iesaistīs lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt paziņojumu vai iesniegt pārsūdzību?

Nē.

Lapa atjaunināta: 08/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.