Victims' rights - by country

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Luxembourg consist of two stages: investigation and trial. The police and/or an investigating magistrate usually perform the investigation. After the investigation is completed the case will go to the Court Chambers. The Chambers will determine whether to transfer the case to a court or close it at this stage.

If the case goes to court, the court will hold a hearing to examine the collected evidence and will decide if the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the court will convict him/her and impose a penalty. If the collected evidence is not sufficient to declare the defendant guilty the court will acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 24/01/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Kādu informāciju es saņemšu no iestādēm (piem., policijas, prokuratūras) pēc tam, kad ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, bet pirms es esmu ziņojis(-usi) par to?

Policija vai prokuratūra nekavējoties un saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 3. panta 7. punktu informē cietušos viņiem saprotamā valodā par:

 • to, kāda veida atbalstu viņi var saņemt un no kā, vajadzības gadījumā sniedzot arī pamatinformāciju par piekļuvi medicīniskai palīdzībai, speciālistu atbalstam (tostarp psiholoģiskajam atbalstam) un alternatīvam mājoklim;
 • procedūrām attiecībā uz to, kā iesniegt sūdzību par noziedzīgu nodarījumu, un viņu lomu saistībā ar šādām procedūrām;
 • to, kā un ar kādiem nosacījumiem viņi var saņemt aizsardzību;
 • to, kā un ar kādiem nosacījumiem viņi var saņemt advokātu pakalpojumus un juridisko palīdzību atbilstoši likumā paredzētajiem noteikumiem, kā arī jebkāda cita veida konsultāciju;
 • to, kā un ar kādiem nosacījumiem viņi var saņemt kompensāciju;
 • to, kā un ar kādiem nosacījumiem viņi var izmantot tiesības saņemt mutiskās vai rakstiskās tulkošanas pakalpojumus;
 • pieejamajām procedūrām sūdzību iesniegšanai, ja netiek ievērotas viņu tiesības;
 • kontaktinformāciju saziņai saistībā ar viņu lietu;
 • ārstēšanās un atjaunojošās justīcijas iespējām;
 • to, kā un ar kādiem nosacījumiem viņiem var tikt atlīdzināti viņu izdevumi, kas radušies, piedaloties kriminālprocesā;
 • viņu tiesībām uz individuālu novērtējumu, ko veic cietušo atbalsta dienests, lai noskaidrotu, vai ir vajadzīga īpaša attieksme, lai novērstu sekundāru viktimizāciju;
 • atkarībā no cietušā vajadzībām — katrā tiesvedības posmā viņam(-ai) attiecīgā gadījumā sniedz arī citu informāciju;
 • viņu tiesībām uz to, lai viņus pavadītu viņu izvēlēta persona, ja cietušajiem noziedzīgā nodarījuma ietekmes dēļ ir vajadzīga palīdzība saprast vai tikt saprastiem.

Turklāt palīdzību un konsultāciju piedāvā arī Juridiskās pieņemšanas un informācijas dienests, Galvenā sociālās palīdzības dienesta Cietušo atbalsta dienests un Tieslietu ministrija.

Es nedzīvoju ES dalībvalstī, kurā notika noziedzīgais nodarījums (ES un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Ja cietušie ir ārzemnieki (Eiropas un trešo valstu valstspiederīgie), viņi var izmantot iepriekš izklāstītās tiesības un tiek informēti par to, kā īstenot savas tiesības, ja viņi dzīvo citā ES dalībvalstī, t. i., tiesības iesniegt sūdzību Luksemburgas policijas iestādēm.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziedzīgu nodarījumu?

Cietušajiem ir jo īpaši šādas tiesības:

 • tikt automātiski informētiem, ja viņu lieta tiek slēgta, un par slēgšanas iemesliem;
 • pēc pieprasījuma tikt informētiem par to, ka tiesa izmeklē viņu lietu;
 • pēc pieprasījuma tikt informētiem par stāvokli kriminālprocesā;
 • automātiski saņemt informāciju no prokuratūras par to, kurā datumā notiks tiesas sēde viņu lietas iztiesāšanai;
 • pēc pieprasījuma iegūt informāciju par jebkuru galīgo spriedumu kriminālprocesā.

Vai man ir tiesības saņemt bezmaksas mutiskās vai rakstiskās tulkošanas pakalpojumus (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm, kā arī izmeklēšanas un iztiesāšanas laikā)?

Cietušie vai civilprasītāji, kuri nerunā tiesvedības valodā vai to nesaprot, ir tiesīgi saņemt bezmaksas tulka palīdzību valodā, kuru viņi saprot, kā arī tiesīgi bez maksas saņemt visu to dokumentu tulkojumus, kuri tiks paziņoti vai izsniegti vai attiecībā uz kuriem viņiem ir piekļuves tiesības.

Kā iestādes nodrošinās to, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns vai ja man ir invaliditāte)?

Ja cietušie nerunā tiesvedības valodā vai to nesaprot, viņiem ir tiesības saņemt bezmaksas tulka palīdzību. Ja cietušajiem ir runas vai dzirdes traucējumi, viņiem palīdz zīmju valodas tulks vai jebkura kvalificēta persona, kura pārvalda cietušajiem saprotamu valodu vai izmanto metodes vai ierīces, kas nodrošina saziņu ar cietušajiem.

Ja cietušie ir bērni, viņiem ir tiesības uz to, lai viņus pavadītu viņu likumīgais pārstāvis vai viņu izvēlēta persona.

Cietušo atbalsta pakalpojumi

Kas sniedz atbalstu cietušajiem?

Cietušajiem ir tiesības saņemt atbalstu no vairākiem cietušo atbalsta dienestiem. Valsts palīdzību sniedz prokuratūras galvenais palīdzības dienests, kas uzņem cietušo un sniedz bezmaksas sociālo, psiholoģisko un juridisko atbalstu. Ir arī NVO, kas piedāvā palīdzību cietušajiem, ja cietušais ir no vardarbības cietusi sieviete vai bērns, neaizsargāta perona u. tml.

Vai policija automātiski mani nosūtīs cietušo atbalsta saņemšanai?

Policijai ir pienākums informēt cietušos par viņu tiesībām un censties būt par starpnieku, sadarbojoties ar cietušo atbalsta organizācijām. Policija sistemātiski un obligāti nodrošinās informatīvu bukletu “Informācija un palīdzība cietušajiem” (Saite atveras jaunā logāhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf), kas pieejams luksemburgiešu, franču, vācu, angļu un portugāļu valodā, un informatīvu lapu Infodroit(Saite atveras jaunā logāhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Cietušo privātumu aizsargā Luksemburgas Konstitūcija. Tās 11. panta 3. punktā ir noteikts, ka “valsts garantē privātuma aizsardzību, ievērojot likumā noteiktos izņēmumus”.

Policijai un tiesu sistēmai ir pienākums piedāvāt cietušajiem aizsardzību, tostarp noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izteiktu draudu vai veiktu atriebības darbību gadījumā. Šādai aizsardzībai vajadzētu būt pieejamai no izmeklēšanas sākuma un visā tās gaitā. Cietušajiem ir arī tiesības tikt aizsargātiem no visa veida iejaukšanās viņu privātajā dzīvē un jebkurā gadījumā tūlīt pēc noziedzīgā nodarījuma.

Vai man ir jāziņo par noziedzīgu nodarījumu, lai man būtu pieejams cietušo atbalsts?

Cietušo atbalsta dienests ir paredzēts visiem cietušajiem (bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem), kuriem pēc noziedzīgā nodarījuma ir radies fizisks un/vai garīgs kaitējums. Dienesta darbinieki nodrošina psihologa un psihoterapeita konsultācijas un informē cietušos par viņu tiesībām, kā arī var pavadīt cietušos tiesvedības laikā. Dienests piedāvā arī grupu terapiju no vardarbības ģimenē cietušajiem. Dienests piedāvā arī pakalpojumus visiem tiem, kuri viņu attiecību ar cietušo dēļ ir cietuši līdzi, un noziedzīgu nodarījumu aculieciniekiem. Attiecīgajām personām nav jāiesniedz sūdzība, lai varētu izmantot cietušo atbalsta dienesta pakalpojumus.

Personas aizsardzība apdraudējuma gadījumā

Kāda veida aizsardzība ir pieejama?

Apsūdzētā turēšana pirmstiesas apcietinājumā:

 • ja par noziedzīgo nodarījumu piemērojamais maksimālais sods paredz brīvības atņemšanu vismaz uz diviem gadiem;
 • ja pastāv risks, ka apsūdzētais atkārtoti izdarīs noziedzīgu nodarījumu;
 • ja pastāv aizbēgšanas risks.

Kas man var piedāvāt aizsardzību?

Cietušos var aizsargāt Luksemburgas policija.

Vai kāds novērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs var turpināt man kaitēt?

Lemjot par iespējamu noziedzīgā nodarījuma izdarītāja turēšanu pirmstiesas apcietinājumā, ņem vērā visus dažādos aspektus.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 48. panta 1. punktu cietušie bērni saņem tālāk izklāstīto aizsardzību.

 • Ar prokurora atļauju var veikt liecinieka vai bērna nopratināšanas audio vai video ierakstīšanu.
 • Ierakstīšanu veic, pirms tam saņemot liecinieku vai bērnu piekrišanu, ja viņiem ir vajadzīgā spriestspēja; citos gadījumos ir jāsaņem bērna likumīgā pārstāvja piekrišana. Ja pastāv pienācīgā kārtībā konstatējams bērna likumīgā pārstāvja un bērna interešu konflikta risks, ierakstīšanu var veikt tikai ar ad litem aizbildņa (administrateur ad hoc) piekrišanu, ja bērnam tāds ir iecelts, vai, ja ad litem aizbildnis nav iecelts, tikai ar skaidru un pienācīgi pamatotu prokurora piekrišanu.
 • Atkāpjoties no iepriekš minētā, ja bērns ir cietis kādā no noziedzīgajiem nodarījumiem, kas minēti Kriminālkodeksa 354.–360. pantā, 364., 365., 372.–379. pantā, 382. panta 1. un 2. punktā, 385., 393., 394., 397., 398.–405. pantā, 410. panta 1. un 2. punktā vai 442. panta 1. punktā, vai ja bērns ir liecinieks kādam no noziedzīgajiem nodarījumiem, kas minēti Kriminālkodeksa 393.–397. pantā vai 400.–401.a pantā, ierakstīšana ir jāveic 1. punktā minētajā veidā, ja vien, ņemot vērā bērna vai viņa likumīgā pārstāvja, vai, ja piemērojams, ad litem aizbildņa iebildumus pret šādu ierakstīšanu, prokurors neizlemj, ka ierakstīšana nav jāveic.
 • Ierakstu izmanto kā pierādījumu. Ieraksta oriģinālu aizzīmogo. Kopijas reģistrē uzskaitē un pievieno lietas materiāliem. Ierakstus, tos nepārvietojot, var noklausīties vai noskatīties puses un eksperts ar prokurora atļauju un viņa izraudzītā vietā.
 • Ikvienam bērnam, kas minēts 3. punktā, ir tiesības uz to, lai viņu uz tiesas sēdi pavadītu viņa izvēlēts pieaugušais, ja vien prokurors pamatotā lēmumā par attiecīgo personu, kurš pieņemts bērna interesēs vai patiesības noskaidrošanas nolūkā, neizlemj citādi.

Cilvēku tirdzniecības upuri vai no vardarbības ģimenē cietušie konkrētos apstākļos saņem īpašu aizsardzību.

Vai man ir īpašas tiesības, ja esmu bērns?

Cietušajiem, kas ir bērni, ir vairākas papildu tiesības:

 • uz to, ka noilgums, t. i., laika periods, kuram beidzoties, par noziedzīgiem nodarījumiem vairs nevar veikt kriminālvajāšanu, nesākas, kamēr viņi nav sasnieguši 18 gadu vecumu, attiecībā uz tādiem noziedzīgiem nodarījumiem kā personas seksuāla aizskaršana , izvarošana un cilvēku tirdzniecība, seksuāla izmantošana, slepkavība, uzbrukums un fiziska aizskaršana, kā arī narkotiku ļaunprātīga izmantošana un lietošana, kuri vērsti pret cietušo;
 • uz to, lai prokurors vai izmeklēšanas tiesnesis ieceļ īpašu pārstāvi, dēvētu par administrateur ad hoc (ad litem aizbildnis), ja bērna tiesības pilnībā neaizsargā vismaz viens no viņa likumīgajiem pārstāvjiem. Šāds īpašais pārstāvis aizsargā cietušā intereses un īsteno viņa kā civilprasītāja tiesības;
 • tikt informētiem par kriminālprocesa sākšanu un par tiesībām ierosināt civilprasību ar viņu likumīgā pārstāvja vai ad litem aizbildņa starpniecību;
 • uz to, lai viņu nopratināšana tiktu ierakstīta video vai audio formātā, lai izvairītos no traumas, ko var radīt liecību atkārtošana vairākas reizes tiesvedības laikā, ja tas notiek ar prokurora atļauju un pirms tam saņemot cietušo vai viņu likumīgo pārstāvju vai ad litem aizbildņu piekrišanu. Ierakstīšana ir obligāta attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar personas seksuālu aizskaršanu un izvarošanu, prostitūciju, cilvēku ekspluatēšanu un tirdzniecību, slepkavību, slepkavību ar iepriekšēju nodomu, uzbrukumu un fizisku aizskaršanu, ja vien, ņemot vērā cietušā vai viņa pārstāvja iebildumus, prokurors neizlemj, ka šāda ierakstīšana nav jāveic;
 • uz to, lai viņus tiesas sēdē pavadītu viņu likumīgais pārstāvis vai viņu izvēlēta persona.

Kādas ir manas tiesības gadījumā, ja mans ģimenes loceklis ir miris noziedzīgā nodarījuma rezultātā?

Ikvienam, kura radinieks ir miris noziedzīga nodarījuma rezultātā un kurš apgalvo, ka viņam ir nodarīts kaitējums, ir tiesības iesniegt sūdzību, ceļot civilprasību kompetentajam izmeklēšanas tiesnesim.

Šādā gadījumā minētajām personām ir jo īpaši šādas tiesības:

 • pieprasīt kompensāciju no apsūdzētā;
 • tikt iesaistītam izmeklēšanā, ko veic izmeklēšanas tiesnesis;
 • prasīt, lai izmeklēšanas tiesnesis izdod rīkojumus par papildu pierādījumu iegūšanu;
 • pārsūdzēt attiecīgajā tiesas palātā konkrētu pierādījumu iegūšanu, kam ir ietekme uz viņu pilsoniskajām interesēm;
 • tikt iztaujātām tikai tad, ja šīs personas to vēlas;
 • vajadzības gadījumā tikties klātienē ar apsūdzēto;
 • piekļūt lietas materiāliem izmeklēšanas tiesneša birojā pēc apsūdzētā pirmās nopratināšanas un dienu pirms katras pierādījumu iegūšanas, attiecībā uz kuru ir vajadzīga juridiska palīdzība;
 • pēc izmeklēšanas pabeigšanas pieprasīt izmeklēšanas tiesnesim lietas materiālu kopiju;
 • pieprasīt eksperta ziņojumu, liecinieku uzklausīšanu un konfiscēto priekšmetu atdošanu;
 • piedalīties noziedzīgā nodarījuma vietas apskatē.

Kādas ir manas tiesības gadījumā, ja mans ģimenes loceklis ir cietis noziedzīga nodarījuma rezultātā?

Trešai personai, kuru skāris noziedzīgs nodarījums, kas izdarīts pret šīs personas radinieku, ir šādas tiesības:

 • pieprasīt no prokuratūras tā ziņojuma kopiju, kurā ir sniegts pārskats par noziedzīgo nodarījumu, kas skāris attiecīgo personu kā trešo personu;
 • automātiski saņemt informāciju no prokuratūras par to, kurā datumā notiks tiesas sēde lietas iztiesāšanai;
 • atkarībā no konkrētā gadījuma pieprasīt no rajona tiesas palātas kancelejas vai no policijas tiesas spriedumu, kas pasludināts lietā.

Vai man ir pieejami mediācijas pakalpojumi? Ja ir, tad ar kādiem nosacījumiem? Vai mediācijas laikā es būšu drošībā?

Mediācija krimināllietās ir alternatīva kriminālvajāšanai; tā principā ļauj atrisināt strīdu bez tiesu iejaukšanās. Mediācija starp noziedzīgā nodarījuma izdarītāju un cietušo ir iespējama tikai pirms kriminālprocesa sākšanas. Prokurors var izlemt, ka ir jāizmanto mediācija, ja viņš uzskata, ka tādējādi varētu kompensēt nodarīto kaitējumu vai izbeigt no noziedzīgā nodarījuma izrietošos traucējumus, vai veicināt noziedzīgā nodarījuma izdarītāja rehabilitāciju. Mediācijas iespēju izslēdz, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir persona, ar kuru cietušais dzīvo kopā nereģistrētās partnerattiecībās. Lai varētu izmantot mediācijas iespēju, ir vajadzīga gan noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, gan cietušā piekrišana.

Kur ir pieejami tiesību akti, kuros izklāstītas manas tiesības?

Kriminālprocesa kodeksā, kas pieejams vietnē Legilux.

Saite atveras jaunā logāhttp://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Lapa atjaunināta: 08/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Kā es varu ziņot par noziedzīgu nodarījumu?

Noziedzīgos nodarījumos cietušie var ziņot par noziedzīgu nodarījumu (iesniegt sūdzību):

 • Luksemburgas policijai;
 • prokuroram, kura jurisdikcijā ir attiecīgais apgabals.

Lai gan par noziedzīgu nodarījumu var ziņot jebkurš, gadījumā, ja cietušie plāno piedalīties tiesvedībā kā civilprasītāji, viņiem ir jāiesniedz sūdzība personīgi vai ar sava advokāta starpniecību.

Cietušie var arī iesniegt privātsūdzību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju policijas tiesai vai rajona tiesas krimināllietu palātai.

Sūdzība ir jāiesniedz vienā no Luksemburgas oficiālajām valodām, proti, luksemburgiešu, franču vai vācu valodā. Cietušie, kuri nerunā nevienā no šīm trim valodām, ir tiesīgi izmantot bezmaksas tulka pakalpojumus. Sūdzību vēlams iesniegt rakstiski (nav jāizmanto konkrēta veidlapa), un tajā ir jānorāda šāda informācija:

 • sūdzības iesniedzēja uzvārds, vārds, dzimšanas vieta un datums, nodarbošanās un dzīvesvieta;
 • notikums, kas izraisījis nodarīto kaitējumu;
 • kaitējuma veids.

Termiņš, kurā cietušajam ir jāiesniedz sūdzība, jo īpaši ir atkarīgs no noziedzīgā nodarījuma noilguma. Šis termiņš ir no viena līdz desmit gadiem.

Kā es varu uzzināt par lietas virzību?

Cietušajiem ir šādas tiesības:

 • tikt automātiski informētiem, ja viņu lieta tiek slēgta, un par slēgšanas iemesliem;
 • pēc pieprasījuma tikt informētiem par to, ka tiesa izmeklē viņu lietu;
 • pēc pieprasījuma tikt informētiem par stāvokli kriminālprocesā;
 • automātiski saņemt informāciju no prokuratūras par to, kurā datumā notiks tiesas sēde viņu lietas iztiesāšanai;
 • pēc pieprasījuma iegūt informāciju par jebkuru galīgo spriedumu kriminālprocesā.

Ja sūdzību iesniedz prokuroram, prokurors 18 mēnešos no sūdzības vai apsūdzības saņemšanas dienas hronoloģiski informē cietušo par jebkuru veikto darbību, tostarp attiecīgā gadījumā par lietas slēgšanu un slēgšanas iemeslu.

Vai man ir tiesības uz juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai iztiesāšanas laikā)? Ja ir, tad ar kādiem nosacījumiem?

Lai nodrošinātu tiesu iestāžu pieejamību gadījumā, ja cietušajiem nav pietiekamu līdzekļu, jo īpaši attiecībā pret garantēto ienākumu minimumu, viņiem ir tiesības saņem pilnīgu bezmaksas juridisko palīdzību savu interešu aizsardzībai. Šādu palīdzību sniedz Advokātu asociācijas padome, ja cietušie to prasa un ja viņi ir:

 • Luksemburgas valstspiederīgie;
 • ārzemnieki, kuriem atļauts apmesties uz dzīvi minētajā valstī;
 • Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts valstspiederīgie;
 • ārzemnieki, kas juridiskās palīdzības jautājumā atbilstoši starptautiskam līgumam ir pielīdzināmi Luksemburgas valstspiederīgajiem.

Lai noteiktu finanšu līdzekļu pietiekamību, ņem vērā kopējos bruto ienākumus un bagātību, kā arī tajā pašā mājsaimniecībā dzīvojošo personu ienākumus. Papildus gadījumam, kad ir ierobežoti līdzekļi, cietušie var saņemt juridisko palīdzību arī tad, ja to pamato nopietni iemesli saistībā ar viņu sociālo, ģimenes vai materiālo stāvokli.

Pieteikums juridiskās palīdzības saņemšanai ir jāiesniedz, izmantojot anketu, ko var saņemt no Galvenā sociālās palīdzības dienesta (Saite atveras jaunā logāhttp://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html) un kas cietušajam ir jāparaksta un jānosūta Advokātu asociācijas priekšsēdētājam, kuram ir teritoriālā piekritība (Dīkirhe vai Luksemburga).

Anketā, kas jāaizpilda, jo īpaši iekļauj šādu informāciju:

 • cietušā identitāte (uzvārds, vārds(-i), dzimšanas vieta un datums, nodarbošanās, dzīvesvieta, civilstāvoklis, valstspiederība);
 • tās tiesvedības veids, kurā ir vajadzīga juridiskā palīdzība;
 • cietušā ģimenes stāvoklis;
 • cietušā Saite atveras jaunā logāfinansiālie apstākļi.

Cietušie var arī norādīt tā (to) advokāta(-u) vārdu(-us) un uzvārdu(-us), kura(-u) iecelšanai viņi dod priekšroku atbilstoši juridiskās palīdzības shēmai, vai attiecīgā gadījumā norādīt tā advokāta vārdu un uzvārdu, kurš jau ir iecelts, lai sniegtu viņiem juridisko palīdzību.

Dokumenti, kas jāpievieno cietušo pieteikumam:

 • personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • Saite atveras jaunā logāizziņa par reģistrāciju Kopējā sociālā nodrošinājuma centrā (Centre Commun de la Sécurité Sociale — CCSS), arī par personām, kas dzīvo viņu mājsaimniecībā;
 • par attiecīgo personu un katru mājsaimniecības locekli — maksājumu kvītis (vai CCSS izdots ienākumu apliecinājums), garantēto ienākumu minimumu apliecinošas kvītis, kvītis par bezdarbnieka pabalstu vai pensiju vai citas kvītis, kuras attiecas uz vismaz trīs iepriekšējo mēnešu laikposmu un kurās norādītas bruto summas (bankas izraksti nav pietiekams apliecinājums);
 • Nacionālā solidaritātes fonda (Fonds national de solidarité) izdots nulles bilances apliecinājums par katru mājsaimniecības locekli, ja mājsaimniecības locekļi nesaņem nekādus līdzekļus no minētā fonda;
 • ja mājsaimniecības locekļi saņem vai maksā uzturlīdzekļus, — dokuments, kurā norādīta samaksātā vai saņemtā summa (piem., bankas izraksti par pēdējiem trim mēnešiem);
 • Luksemburgas Nodokļu administrācijas (Administration des contributions directes) izdota izziņa par nekustamā īpašuma tiesību esību vai neesību par katru mājsaimniecības locekli;
 • attiecīgā gadījumā — dokumenti, kas apliecina īpašumtiesības uz ārzemēs esošu nekustamo īpašumu;
 • dokumentēti pierādījumi par kustamiem aktīviem (naudu, uzkrājumiem, akcijām, obligācijām utt.);
 • ja mājoklis tiek īrēts, — īres līguma kopija un īres maksājumu rēķini par pēdējiem trim mēnešiem;
 • ja mājsaimniecības locekļi atmaksā hipotēku, — apliecinājums par ikmēneša summas samaksu;
 • dokumentēti pierādījumi par ienākumiem no nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma;
 • dokumenti saistībā ar attiecīgo lietu.

Vai es varu prasīt, lai tiktu atlīdzināti izdevumi (saistībā ar piedalīšanos izmeklēšanā vai iztiesāšanā)? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem?

Kad ir pārbaudīta līdzekļu nepietiekamība, Advokātu asociācijas padomes priekšsēdētājs vai viņa šim nolūkam deleģēta persona informē par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, nosūtot vienkāršu vēstuli, ja palīdzība ir piešķirta, un ierakstītu vēstuli, ja palīdzība ir atteikta. Priekšsēdētājs ieceļ advokātu, kuru cietušais ir brīvi izvēlējies, vai, ja izvēle nav izdarīta vai priekšsēdētājs izvēli uzskata par nepiemērotu, norīkotu advokātu.

Notārus un tiesu izpildītājus ieceļ ex officio tiesa, kas izskata lietu juridiskās palīdzības ietvaros.

Ja juridisko palīdzību piešķir tiesvedības laikā, cietušajam radušās izmaksas tiks atlīdzinātas.

Neatlīdzinātās izmaksas

Ja cietušais saņem juridisko palīdzību un viņam liek segt izmaksas, tās kompensēs valsts.

Krimināllietās juridiskā palīdzība netiek piešķirta, lai segtu izmaksas un naudas sodus, kas piespriesti notiesātām personām.

Vai man ir pārsūdzības tiesības, ja mana lieta tiek slēgta pirms nonākšanas tiesā?

Ja lieta tiek slēgta, pirms tā nonāk tiesā, paziņojumā norāda, ar kādiem nosacījumiem cietušais var ierosināt tiesvedību, iesniedzot privātsūdzību vai civilprasību.

Ja par noziedzīgo nodarījumu piespriežamie sodi ir kriminālsodi vai labošanas sodi, paziņojumā norāda, ka cietušie var vērsties pie valsts ģenerālprokurora, kuram ir tiesības dot valsts prokuroram rīkojumu sākt kriminālvajāšanu.

Ja pirmstiesas palāta (Chambre du conseil) nolemj krimināllietu nenodot tiesai, kas lemtu par iespējamā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vainu, cietušie var iesniegt pārsūdzību Apelācijas tiesas pirmstiesas palātai. Tādējādi viņiem ir tiesības iesniegt pieprasījumus un komentārus šai palātai.

Ja pirmstiesas palāta nolemj neturpināt lietas izskatīšanu faktisku, nevis tiesisku iemeslu dēļ, cietušie var iesniegt pieteikumu civiltiesai, lai saņemtu kompensāciju par kaitējumu.

Vai es varu iesaistīties tiesas prāvā?

Tāpat kā pierādījumu iegūšanas / izmeklēšanas laikā — cietušie var piedalīties tiesvedībā bez īpaša statusa vai kā civilprasītāji.

Cietušie var piedalīties gan atklātās, gan slēgtās tiesas sēdēs, bet tikai tad, ja viņi ir uzaicināti uz tiesu kā liecinieki. Viņus var uzaicināt uz tiesu arī kā lieciniekus mutvārdu paskaidrojumu sniegšanai. Šajā nolūkā viņi saņem rakstisku pavēsti no prokurora, un viņiem ir jāatbild gan uz tiesas, gan uz pretējās puses advokāta uzdotajiem jautājumiem. Tiesas sēdē cietušie sēž tiesas zāles aizmugurē, lai novērstu viņu tiešu saskarsmi ar apsūdzēto.

Civilprasītāji saņem rakstisku pavēsti par ierašanos mutvārdu paskaidrojumu sniegšanai. Arī viņiem ir tiesības piedalīties atklātās un slēgtās tiesas sēdēs, un viņiem ir jāierodas, lai iesniegtu savus pieteikumus. Principā viņi iestājas lietā pēc liecinieku nopratināšanas. Turklāt viņi var prasīt lietas argumentēšanu visos jautājumos, kas saistīti ar viņu pilsoniskajām interesēm, un liecināt par faktiem.

Kāds ir mans oficiālais statuss tiesu sistēmā? Piemēram, vai es esmu (vai varu izvēlēties būt) cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privātapsūdzības uzturētājs?

Tiesu sistēmā jūs oficiāli esat cietušais bez īpaša statusa. Cietušajiem ir tiesības iesaistīties tiesvedībā kā civilprasītājiem.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šajā statusā?

Cietušajiem ir jo īpaši šādas tiesības:

 • lietot valodu, ko viņi saprot, vai arī izmantot tulka pakalpojumus, ja tiek iesniegta sūdzība policijas dienestam;
 • bez maksas saņemt sūdzības kopiju un to dokumentu kopijas, kurus viņi ir iesnieguši sūdzības pamatošanai;
 • saņemt viņiem saprotamā valodā sagatavotu kvīti, kurā norādīts lietas numurs un viņu sūdzību iesniegšanas datums un vieta; saņemt apstiprinājumu par prokuroram iesniegto viņu sūdzību saņemšanu;
 • izmantot advokāta palīdzību vai pārstāvību;
 • tikt automātiski informētiem, ja viņu lieta tiek slēgta, un par slēgšanas iemesliem;
 • pēc pieprasījuma tikt informētiem par to, ka tiesa izmeklē viņu lietu;
 • pēc pieprasījuma tikt informētiem par stāvokli kriminālprocesā;
 • automātiski saņemt informāciju no prokuratūras par to, kurā datumā notiks tiesas sēde viņu lietas iztiesāšanai;
 • pēc pieprasījuma iegūt informāciju par jebkuru galīgo spriedumu kriminālprocesā;
 • prasīt, lai tiesnesis, kurš izskata pieteikumus par pagaidu noregulējuma pasākumiem, pieņem pagaidu nolēmumu, ar nosacījumu, ka pretējās puses atbildības esība nav nopietni apšaubāma.

Civilprasītājiem ir arī šādas tiesības:

 • pieprasīt kompensāciju no apsūdzētā;
 • tikt iesaistītam izmeklēšanā, kuru uzdevis veikt izmeklēšanas tiesnesis;
 • prasīt, lai izmeklēšanas tiesnesis izdod rīkojumus par papildu pierādījumu iegūšanu;
 • pārsūdzēt attiecīgajā tiesas palātā konkrētu pierādījumu iegūšanu, kam ir ietekme uz viņu pilsoniskajām interesēm;
 • tikt iztaujātiem tikai tad, ja viņi to vēlas;
 • vajadzības gadījumā tikties klātienē ar apsūdzēto;
 • piekļūt lietas materiāliem, izmeklēšanas tiesneša birojam pēc apsūdzētā pirmās nopratināšanas un dienu pirms katras pierādījumu iegūšanas, attiecībā uz kuru ir vajadzīga juridiska palīdzība;
 • pēc izmeklēšanas pabeigšanas pieprasīt izmeklēšanas tiesnesim lietas materiālu kopiju;
 • pieprasīt eksperta ziņojumu, liecinieku uzklausīšanu un konfiscēto priekšmetu atdošanu;
 • piedalīties noziedzīgā nodarījuma vietas apskatē.

Vai es varu sniegt liecību vai iesniegt pierādījumus tiesas procesa laikā? Ja varu, tad ar kādiem nosacījumiem?

Liecinieki var piedalīties tiesas sēdēs un, nododot zvērestu, izstāstīt tiesnesim visu, ko viņi zina par attiecīgajiem faktiem. Lieciniekiem ir jāatbild gan uz tiesas jautājumiem, gan uz pretējās puses advokāta uzdotajiem jautājumiem.

Civilprasītāji var prasīt lietas argumentēšanu visos jautājumos, kas saistīti ar viņu pilsoniskajām interesēm, un liecināt par faktiem; civilprasītāja advokāts var nopratināt ekspertus, kā arī aizstāvības lieciniekus.

Principā pieņemami ir visi pierādījumi, ar nosacījumu, ka tie tiek atzīti, pamatojoties uz iemeslu un ņemot vērā pieredzi, ka tie var palīdzēt tiesnesim pieņemt notiesājošu spriedumu. Pierādījumus var iesniegt, ja pusēm ir bijusi iespēja apmainīties ar viedokļiem un argumentiem par pierādījumiem.

Kādu informāciju es saņemšu tiesas procesa laikā?

Cietušajam tiks paziņota šāda informācija:

 • pēc pieprasījuma — stāvoklis kriminālprocesā;
 • automātiski — datums, kurā notiks tiesas sēde viņu lietas iztiesāšanai;
 • pēc pieprasījuma — jebkurš galīgais spriedums kriminālprocesā.

Vai es varēšu piekļūt lietas materiāliem?

Ja sūdzību iesniedz policijai, sūdzības iesniedzējs vai nu tūlīt, vai viena mēneša laikā no sūdzības iesniegšanas dienas bez maksas saņem sūdzības kopiju. Sūdzības iesniedzēji var arī prasīt, lai tiesa, kas izskata viņu lietu, veic īpašus procesuālus pasākumus.

Ja sūdzības iesniedzēji pievienojas tiesvedībai kā civilprasītāji, viņiem ir tiesības piekļūt lietas materiāliem izmeklēšanas tiesneša birojā pēc apsūdzētā pirmās nopratināšanas un dienu pirms katras pierādījumu iegūšanas, attiecībā uz kuru ir vajadzīga juridiska palīdzība.

Kad tiesvedība ir pabeigta, izmeklēšanas tiesnesis nodod lietas materiālus prokuroram. Jums kā civilprasītājam ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem vismaz astoņas darbdienas pirms lietas izskatīšanas pirmstiesas palātā.

Civilprasītājiem un personām, kuras var pierādīt, ka viņām ir likumīgas personīgās intereses, ir tiesības saņemt lietas materiālu kopijas, izņemot konfiscētu dokumentu kopijas, saprātīgā termiņā pirms noteiktā tiesas sēdes datuma. Šajā nolūkā viņiem ir jāiesniedz pieprasījums prokuroram.

Lapa atjaunināta: 08/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es varu pārsūdzēt tiesas nolēmumu?

Ikvienam galīgajam spriedumam ir res judicata spēks, tiklīdz tas tiek pasludināts. Uzskata, ka spriedums atspoguļo taisnību, kamēr vien to neatceļ, īstenojot likumā paredzētu tiesiskās aizsardzības līdzekli. Tiesnesis nolēmumu par kriminālprocesu un civilprocesu parasti iekļauj vienā un tajā pašā spriedumā.

Ņemot vērā tiesības uz taisnīgu tiesu, šāds res judicata spēks ir attiecināms tikai uz personām, kuras ir bijušas kriminālprocesa puses, un uz lēmuma elementiem, par kuriem minētajām pusēm ir bijusi iespēja izklāstīt savus argumentus. Jūs kā cietušais(-sī) varat iesniegt pārsūdzību, ja bijāt tiesvedības puse un pievienojāties tiesvedībai kā civilprasītājs(-a).

Šādā statusā jums ir iespēja iesniegt pārsūdzību, bet tikai attiecībā uz savām pilsoniskajām interesēm un ja jums ir interese par prasības celšanu, t. i., ja tiesa ir noraidījusi jūsu prasību par kompensāciju vai ja jūs uzskatāt, ka piešķirtā summa ir nepietiekama.

Tas nozīmē, ka jūs nevarat iesniegt pārsūdzību tāpēc, ka nepiekrītat piespriestajam sodam, vai tāpēc, ka tiesa ir attaisnojusi atbildētāju. Tikai valsts prokurors var iesniegt pārsūdzību par tiesvedības kriminālajiem aspektiem.

Konsultējieties ar savu advokātu, lai noskaidrotu, vai ir saprātīgi iesniegt pārsūdzību. Ja advokāts uzskata, ka tas ir saprātīgi, pārsūdzība ir jāiesniedz 40 dienās tās tiesas kancelejā, kura pasludinājusi spriedumu.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Pēc sprieduma pasludināšanas Jūs varat saņemt tā kopiju.

Jums ir arī iespēja iesniegt pārsūdzību, bet tikai tad, ja bijāt tiesvedības puse, pievienojoties tiesvedībai kā civilprasītājs(-a), un tikai attiecībā uz jūsu pilsoniskajām interesēm (sk. 1. punktu).

Ja ir plānota nosacīta atbrīvošana, jūs varat informēt par soda izpildi atbildīgo ģenerālprokuroru, ka iebilstat.

Advokāts var turpināt jūs pārstāvēt.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc iztiesāšanas? Ja ir, tad cik ilgi?

Jums kā civilprasītājam(-ai) ir tiesības saņemt juridisko palīdzību jebkurā jautājumā, kas saistīts ar sprieduma īstenošanu.

Jūs kā cietušais tīšā noziedzīgā nodarījumā, kura rezultātā ir nodarīti miesas bojājumi, konkrētos apstākļos varat iesniegt Tieslietu ministrijai pieteikumu par valsts kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nevar jums samaksāt kompensāciju.

Policijai un tiesu sistēmai ir pienākums piedāvāt aizsardzību jums kā cietušajam. Jebkuram lēmumam par notiesātās personas nosacītu atbrīvošanu var piemērot īpašus nosacījumus, kas ir konkrēti saistīti ar sabiedrības un cietušā aizsardzību.

Kāda informācija man tiks sniegta, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāju notiesās?

Jums ir tiesības pēc pieprasījuma iegūt informāciju par jebkuru galīgo spriedumu kriminālprocesā.

Attiecībā uz noziedzīgā nodarījuma izdarītājam piespriesto sodu — ņemiet vērā, ka notiesājošajā lēmumā ir jābūt minētiem tiesību aktu noteikumiem, kas tiek piemēroti, tos necitējot, kā arī faktiem, kas veido noziedzīgo nodarījumu, par kuru apsūdzētais ir apsūdzēts, vai piespriestajam sodam vai sodiem (Kriminālprocesa kodeksa 195. pants). Attiecībā uz jebkuru jautājumu, kas saistīts ar sprieduma īstenošanu, jūs varat sazināties ar Ģenerālprokuratūras Spriedumu īstenošanas nodaļu.

Luksemburgā personu, kura notiesāta galīgajā tiesvedībā, tur vai nu Šrāsegas [Schrassig], vai Živanišas (Givenich) cietumā.

Vai mani informēs par pārkāpēja atbrīvošanu (tostarp priekšlaicīgu vai nosacītu) vai izvairīšanos no cietumsoda?

Pamatojoties uz Kriminālprocesa kodeksa 4. panta 1. punktu, jūs, iesniedzot īpašu pieteikumu Ģenerālprokuratūrai, varat lūgt, lai jūs tiktu informēts(-a) par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja atbrīvošanu vai izvairīšanos no cietumsoda, ja pastāv briesmas vai apzināts risks, ka jums var tikt nodarīts kaitējums, izņemot, ja šāds paziņojums ir saistīts ar identitātes risku, kaitējot noziedzīgā nodarījuma izdarītājam.

Vai mani iesaistīs lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varu sniegt paziņojumu vai iesniegt pārsūdzību?

Nē.

Lapa atjaunināta: 08/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4 - Kompensācija

Kā var pieprasīt, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs atlīdzinātu zaudējumus? (Piem., tiesas process, civilprasība, blakus process)

Vairumā gadījumu, ja tiesa, kas atbild par noziedzīgā nodarījuma izdarītāja tiesāšanu, atzīst, ka atbildētājs ir vainīgs, tā nosaka zaudējumu summu un procentus, kas piešķirami cietušajiem kā kompensācija par viņiem radītajiem zaudējumiem.

Lai tiesa varētu lemt par kompensāciju, cietušajiem ir jāiestājas lietā, pievienojot kriminālprocesam savu civilprasību. Cietušie var pievienot civilprasību jebkurā laikā izmeklēšanas gaitā. Cietušajiem nav jāierodas uz tiesas sēdi. Viņus var pārstāvēt advokāts, un viņi savus pieprasījumus var iesniegt rakstiski pirms tiesas sēdes.

Ja cietušie nepievieno civilprasību vai neiesniedz pieteikumus, tiesa nevar noteikt atlīdzības un procentu maksājumu piešķiršanu cietušajiem pati pēc savas iniciatīvas.

Cietušie, kuri nepievieno civilprasību kriminālprocesa laikā, nezaudē savas tiesības uz kompensāciju.

Faktiski cietušajiem joprojām būs iespēja celt prasību civiltiesās pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, ja vien tas tiek darīts, pirms atbilstoši civiltiesībām iestājas noilgums, un ja viņi pierāda, ka attiecīgie fakti ir uzskatāmi par civiltiesību aizskārumu.

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / samaksāt kompensāciju. Kā es varu panākt, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs samaksā?

Krimināltiesas uzdevums ir noteikt cietušajiem nodarītā kaitējuma apmēru, bet tā neiejaucas maksājamās zaudējumu atlīdzības un procentu piedziņas procesā.

Cietušajiem pašiem pēc galīgā sprieduma pasludināšanas ir jāveic pasākumi, lai piedzītu šo zaudējumu atlīdzību no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja.

Visbiežāk advokāts ir tas, kurš pārrauga zaudējumu un procentu piedziņu, sākotnēji cenšoties to panākt mierizlīguma ceļā, sazinoties ar notiesātās personas advokātu vai vēršoties pie tiesu izpildītāja ar prasību panākt sprieduma izpildi.

Ja notiesājošā tiesa piemēro nosacītu sodu, kas paredz pienākumu samaksāt kompensāciju, prokurors, kurš atbild par sodu izpildi, pārbauda, vai notiesātās personas izpilda savu pienākumu.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nesamaksā, vai valsts var man izmaksāt avansa maksājumu? Ja var, tad ar kādiem nosacījumiem?

Tiesas prāvā tiesa var noteikt pagaidu maksājuma veikšanu, piemēram, atkarībā no eksperta ziņojuma rezultāta. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs atsakās veikt vai nevar veikt šādu maksājumu, šā jautājuma risināšanu var pārņemt Tieslietu ministrija, ja ir pierādīts, ka tas ir nepieciešams.

Vai man ir tiesības saņemt kompensāciju no valsts?

Grozītais 1984. gada 12. marta Likums par kompensāciju konkrētiem cietušajiem, kuriem noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīti miesas bojājumi, paredz tiesības uz kompensāciju, kas maksājama no valsts budžeta par labu konkrētiem noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Šis ir cietušajiem svarīgs pasākums gadījumā, ja:

uzbrukuma izdarītājs nav identificēts; agresijas īstenotājs ir identificēts, bet nav atrodams; noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir maksātnespējīgs.

Lai pretendētu uz šīm tiesībām, cietušajiem ir jāpiesakās Tieslietu ministrijā, kas pieņems lēmumu par kompensācijas prasībām sešos mēnešos. Prasībām ir jābūt sagatavotām franču, vācu vai luksemburgiešu valodā, un tajās ir jānorāda datums, vieta un precīzs faktu izklāsts. Lai pamatotu prasību, attiecīgajai vēstulei ir jāpievieno dokumentēti pierādījumi par faktiem un cietušajam nodarīto kaitējumu.

Lai cietušie būtu tiesīgi saņemt kompensāciju, viņiem ir jāatbilst konkrētiem nosacījumiem.

Cietušajiem ir vai nu regulāri un pastāvīgi jādzīvo Luksemburgas Lielhercogistē, vai arī ir jābūt Eiropas Savienības vai Eiropas Padomes dalībvalsts valstspiederīgajiem. Turklāt noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā ir jābūt pilnībā nokārtotiem visiem cietušo dokumentiem Luksemburgas Lielhercogistē, vai arī cietušajiem ir jābūt cietušiem tāda noziedzīgā nodarījuma rezultātā, kas minēts Kriminālkodeksa 382. panta 1. punktā [Cilvēku tirdzniecība].

Zaudējumiem ir jābūt radītiem tādu tīšu darbību rezultātā, kas pēc būtības ir noziedzīgs nodarījums.

Zaudējumiem ir jāietver miesas bojājumi, ne tikai materiāli zaudējumi (kas neietver, piem., kompensāciju vienkāršas zādzības gadījumā).

Kaitējuma rezultātā ir jābūt būtiski traucētiem dzīves apstākļiem, ko var izraisīt ienākumu zaudēšana vai samazināšanās, ārkārtas izdevumu vai izmaksu palielināšanās vai nespēja veikt profesionālo darbību, viena mācību gada izlaišana, miesas bojājumi vai garīgs, morāls vai estētisks kaitējums, kā arī fiziskas vai garīgas ciešanas. Cietušie, kas cietuši kādā no noziedzīgajiem nodarījumiem, kuri minēti Kriminālkodeksa 372.–376. pantā, ir atbrīvoti no pienākuma iesniegt pierādījumus par fizisku vai garīgu kaitējumu, kas tiek uzskatīts par esošu.

Valsts maksā kompensāciju tikai tad, ja cietušais nevar iegūt faktisku un pietiekamu kompensāciju nekādā citā veidā (piem., no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, no sociālā nodrošinājuma iestādes vai izmantojot personīgās apdrošināšanas segumu).

Svarīgi ir zināt, ka kompensāciju var atteikt vai samazināt tādu iemeslu dēļ kā cietušo rīcība būtiskajā laikā vai viņu attiecības ar noziedzīgā nodarījuma izdarītāju.

Ja valsts izmaksā kompensāciju cietušajiem, viņi joprojām var pievienot civilprasību un pieprasīt papildu summas no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, ja viņi uzskata, ka kompensācija nav pietiekama. Šādā gadījumā cietušajiem ir jāinformē tiesa par to, ka viņi ir iesnieguši valstij prasību par kompensāciju vai — attiecīgā gadījumā — ir saņēmuši šādu kompensāciju no valsts.

Vai man ir tiesības saņemt kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Cietušie ir tiesīgi saņemt kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts, ar nosacījumu, ka viņi ir noziedzīgā nodarījumā cietušie un uzbrukuma izdarītājs nav identificēts vai ir identificēts, bet nav atrodams, vai ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir maksātnespējīgs.

Ja tiesas prāva nenotiek un attiecīgi tiesa nenosaka kompensāciju, Tieslietu ministrija var noteikt, ka ir jāsamaksā konkrēta summa, un/vai uzdot sagatavot eksperta ziņojumu uz tās rēķina, lai noteiktu cietušajam piešķiramās kompensācijas summu.

Vai man ir tiesības saņemt ārkārtas maksājumu, kamēr vēl nav pieņemts lēmums par manu kompensācijas pieteikumu?

Pienācīgi pierādītas vajadzības gadījumā Tieslietu ministrija var noteikt maksājuma veikšanu, kamēr notiek pieteikuma izskatīšana.

Lapa atjaunināta: 08/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Ja esmu cietis noziedzīga nodarījuma rezultātā, kur man ir jāvēršas pēc atbalsta un palīdzības?

– kā noziedzīgā nodarījumā cietušais(-sī) Jūs varat sazināties ar tālāk norādītajiem galvenajiem cietušo atbalsta dienestiem.

A. Valdības dienests

Galvenais sociālās palīdzības dienests (SCAS) — cietušo atbalsta dienesti (Service central d’assistance sociale (SCAS) — Services d’Aide aux Victimes (SAV)SAV Luksemburgā

Atbalsta veidi:

 • psihologa un psihoterapeita konsultācijas;
 • juridiskās informācijas dienests;
 • grupu terapija no vardarbības ģimenē cietušajiem;
 • pavada cietušos visā tiesas procesā.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Plaza Liberty Building, Entrance C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tālr.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
GSM: (+352) 621 32 65 95

E-pasts: Saite atveras jaunā logāscas-sav@justice.etat.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Nevalstiskās organizācijas (NVO)

1. Atbalsts noziedzīgos nodarījumos cietušajiem (Aide aux Victimes de la Criminalité) — Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Atbalsta veidi:

 • juridisko konsultāciju pakalpojumi;
 • morāls, finansiāls un materiāls atbalsts.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tālr.: (+352) 40 20 40

E-pasts: Saite atveras jaunā logāwrl@pt.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Atbalsta dienesti atzītiem no vardarbības ģimenē cietušajiem

Ir trīs šādi dienesti.

– SAVVD Luksemburgā no bezpeļņas asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse) asbl

Atbalsta veidi:

 • psihosociālās konsultācijas;
 • juridiskā informācija un atbalsts;
 • juridiska, administratīva un sociāla rakstura informācija un atbalsts pēc tam, kad prokurors ir izlicis no mājokļa vardarbības īstenotāju;
 • juridisko pasākumu plānošana;
 • cita starpā pavada cietušos tiesā, pie advokāta, pie ārsta;
 • norādījumu sniegšana;
 • konsultācijas un pasākumi aizsardzībai pret aizskaršanu;
 • cietušo aizsardzības plāna izstrāde.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 26 48 18 62
Fakss: (+352) 26 48 18 63

E-pasts: Saite atveras jaunā logācontact@savvd.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fed.lu/wp/services/savvd/

– PSY EALuksemburgā no bezpeļņas asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse)

Bērniem, kuri ir tieši un netieši cietuši no vardarbības ģimenē, saistībā ar izlikšanas rīkojumu.

Atbalsta veidi:

 • atbalsts bērniem un pusaudžiem, kuri ir cietuši no vardarbības ģimenē, saistībā ar izlikšanas pasākumu;
 • kā psiholoģiskais dienests bērniem un pusaudžiem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē; psiholoģisks atbalsts bērniem un pusaudžiem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē, un viņu ģimenēm.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 26 48 20 50
Fakss: (+352) 26 48 18 63

E-pasts: Saite atveras jaunā logācontact@psyea.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES Didelanžā no fonda “Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Atbalsta dienests bērniem, kuri ir tieši un netieši cietuši no vardarbības ģimenē, saistībā ar izlikšanas rīkojumu.

Atbalsta veidi:

 • atbalsts bērniem un pusaudžiem, kuri ir cietuši no vardarbības ģimenē, saistībā ar izlikšanas pasākumu.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 51 72 72 89

E-pasts: Saite atveras jaunā logāalternatives@profamilia.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Konsultāciju pakalpojumi sievietēm, kuras ir atzītas no vardarbības cietušās

Atbalsta veidi:

 • konsultācijas pa tālruni;
 • psihosociālās konsultācijas;
 • juridiska, administratīva un sociāla rakstura informācija un atbalsts;
 • juridisko pasākumu plānošana;
 • sievietes tiek pavadītas citos profesionālajos dienestos — pie advokāta, tiesā, policijā;
 • iztaujāšana uzņemšanai sieviešu patversmē;
 • izglītošana un lekcijas par vardarbību ģimenē;
 • semināri un diskusiju grupas.

Ir četras šādas grupas:

– VISAVI (“Dzīvo bez vardarbības”) (VISAVI (Vivre Sans Violence)) Luksemburgā no bezpeļņas asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse)

Konsultāciju centrs no vardarbības ģimenē cietušām sievietēm

KONTAKTINFORMĀCIJA:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tālr.: (+352) 49 08 77-1
Fakss: (+352) 26 48 26 82

E-pasts: Saite atveras jaunā logāfeminfo@visavi.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fed.lu/wp/services/visavi/

– DIENVIDU CENTRS (FOYER SUD) Ešā pie Alzetes no Luksemburgas Nacionālās sieviešu padomes (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Konsultāciju centrs sievietēm briesmās, tostarp no vardarbības cietušajām.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tālr.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Fakss: (+352) 54 57 57 57

E-pasts: Saite atveras jaunā logāfoyersud@pt.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

– Centrs “OZANAM Luksemburgā

– Centrs “OZANAM Ziemeļi” (Centre OZANAM Nord) Vilcā no fonda “Atvērto durvju nams” (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Konsultāciju centri sievietēm briesmās, tostarp no vardarbības cietušajām.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tālr.: (+352) 48 83 47

E-pasts: Saite atveras jaunā logāozanam@fmpo.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tālr.: (+352) 26 95 39 59

E-pasts: Saite atveras jaunā logāozanam.nord@fmpo.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

– PROFAMILIA Didelanžā no fonda “Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Konsultāciju centrs sievietēm briesmās, tostarp no vardarbības cietušajām.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tālr.: (+352) 51 72 72-41
Fakss: (+352) 52 21 88

E-pasts: Saite atveras jaunā logāfemmes@profamilia.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.cnfl.lu/

4. Konsultāciju centrs bērniem un pusaudžiem, kuri ir reģistrēti no vardarbības cietušie

Ir četri šādi centri:

– PSY EA Luksemburgā no bezpeļņas asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse)

Psiholoģiskais dienests bērniem un pusaudžiem vecumā no 3 gadiem līdz 21 gadam, kuri cietuši no vardarbības ģimenē vai bijuši liecinieki vardarbībai ģimenē, un viņu ģimenēm.

Atbalsta veidi:

 • psiholoģiskais atbalsts bērniem un pusaudžiem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē, un viņu ģimenēm.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 26 48 20 50
Fakss: (+352) 26 48 18 63

E-pasts: Saite atveras jaunā logācontact@psyea.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES Didelanžā no fonda “Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Konsultāciju dienests bērniem un pusaudžiem vecumā no 0 līdz 27 gadiem, kuri cietuši no fiziskas un garīgas vardarbības, tostarp vardarbības ģimenē, vai bijuši liecinieki šādai vardarbībai, un viņu ģimenēm.

Atbalsta veidi:

 • psiholoģiskais atbalsts bērniem un viņu ģimenēm;
 • atbalsts ģimenes attiecību, savstarpējas cieņas stiprināšanai;
 • informēšana par vardarbību un preventīvais darbs.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 51 72 72 89

E-pasts: Saite atveras jaunā logāalternatives@profamilia.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

– OXYGENE Didelanžā no bezpeļņas asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse)

Konsultāciju un informācijas dienests briesmās esošām meitenēm (vecumā no 12 gadiem līdz 21 gadam), kuras cietušas no fiziskas, garīgas vai seksuālas vardarbības.

Atbalsta veidi:

 • individuālas iztaujāšanas;
 • atbalsts administratīvajām procedūrām;
 • palīdzība uzraudzītas pajumtes meklēšanā;
 • palīdzība iespējamai uzņemšanai Meederchershaus patversmē.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tālr.: (+352) 49 41 49
Fakss: (+352) 27 12 59 89

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfofilles@pt.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fed.lu/wp/services/oxygene/

– ALUPSE DIALOGUE Luksemburgā no bezpeļņas asociācijas “Alupse

Psiholoģisko konsultāciju un terapijas dienests bērniem vecumā no 0 gadiem līdz 21 gadam, kuri cietuši no fiziskas, garīgas un seksuālas vardarbības, un viņu ģimenēm.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Tālr.: (+352) 26 18 48-1
Fakss: (+352) 26 19 65 55

E-pasts: Saite atveras jaunā logāalupse@pt.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Akreditēts konsultāciju, informācijas un palīdzības centrs briesmās esošiem vīriešiem un zēniem, kuri cietuši no vardarbības, — infoMann Luksemburgā no bezpeļņas asociācijas “actTogether

Atbalsta veidi:

 • psiholoģisks un sociāls atbalsts un konsultācijas;
 • informācijas un dokumentācijas pakalpojumi;
 • izpratnes veidošanas pasākumi un izglītošana;
 • pavada un atbalsta vīriešus viņu uzņemšanai vīriešu patversmē.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg

Tālr.: (+352) 27 49 65
Fakss: (+352) 27 49 65 65

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@infomann.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.infomann.lu/

6. Akreditēts konsultāciju un palīdzības centrs vardarbības (tostarp vardarbības ģimenē) īstenotājiem — “Riicht eraus Luksemburgā no Luksemburgas Sarkanā Krusta

Atbalsta veidi:

 • konsultācijas, atbalsts, palīdzība vardarbības ģimenē īstenotājiem (vīriešiem un sievietēm) un viņu uzklausīšana un pavadīšana saistībā ar izlikšanu no mājokļa, ko veic ar tiesas lēmumu piespiedu kārtā vai uz brīvprātības principa;
 • vardarbības īstenotāju informētības un atbildības veicināšana;
 • cietušo īstermiņa aizsardzība;
 • konfliktu pārvaldība un pašapziņa;
 • atbalsts personām, kas apņēmušās mainīties;
 • palīdzība tādu praktisku stratēģiju izstrādē, kas ļauj sasniegt ilgnoturīgas pārmaiņas vardarbības īstenotāju attieksmē un uzvedībā;
 • atbalsts personām, kas vēlas mainīt savu vardarbīgo attieksmi;
 • diskusiju grupa.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tālr.: (+352) 27 55-5800
Sarkanā Krusta palīdzības līnija: (+352) 27 55
Fakss: (+352) 27 55-5801

E-pasts: Saite atveras jaunā logāriichteraus@croix-rouge.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Palīdzības dienests atzītiem cilvēku tirdzniecības upuriem

Ambulatora un stacionāra aprūpe visiem cilvēku tirdzniecības upuriem — sievietēm, vīriešiem un bērniem.

Ir divi koordinēti dienesti:

– SAVTEH Luksemburgā no asociācijas “Sievietes briesmās” (Femmes en détresse) asbl

– COTEH Luksemburgā no fonda “Atvērto durvju nams” (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Atbalsta veidi:

 • konsultācijas pa tālruni un klātienē;
 • psihosociāls atbalsts un uzraudzība;
 • psiholoģisks atbalsts un stabilizācija;
 • konsultēšanas vai medicīniskas aprūpes organizēšana;
 • cietušā pavadīšana uz kriminālizmeklēšanas nodaļu atpazīšanas nolūkos;
 • atbalsts cietušajam viņa sadarbībā ar policiju un prokuratūru;
 • cietušo pavadīšana jo īpaši juridiskās, administratīvās un sociālās procedūrās;
 • stacionārās aprūpes koordinēšana un cietušo izmitināšanas organizēšana atbilstoši viņu dzimumam un vecumam;
 • materiālā un finansiālā palīdzība;
 • informēšana par cilvēku tirdzniecības upuru tiesībām, tiesas un administratīvām procedūrām, piešķirtajiem pabalstiem;
 • sazināšanās ar NVO izcelsmes valstīs brīvprātīgas atgriešanās laikā.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 26 48 26 31
Fakss: (+352) 26 48 26 82
GSM: (+352) 621 316 919

E-pasts: Saite atveras jaunā logātraite.humains@visavi.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tālr.: (+352) 24 87 36 22
GSM: (+352) 621 351 884

E-pasts: Saite atveras jaunā logācoteh@fmpo.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Policija

Luksemburgas Galvenā
policijas pārvalde
(Police Grand-Ducale Direction GénéraleL-2957 Luxembourg

Tālr.: (+352) 49 97-1
Ārkārtas palīdzības līnija: 113
Fakss: (+352) 49 97-20 99

E-pasts: Saite atveras jaunā logācontact@police.public.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Vietējās iestādes

Juridiskās uzņemšanas un informācijas dienests (Service d’accueil et d’information juridique):

– DĪKIRHE

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tālr.: (+352) 80 23 15

– EŠA PIE ALZETES

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tālr.: (+352) 54 15 52

– LUKSEMBURGA

Cité judiciaire
Building BC
L-2080 Luxembourg

Tālr.: (+352) 22 18 46

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Juridiskās informācijas dienests “Sieviešu tiesības”:

PROKURATŪRA (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
Building BC or CR
L-2080 Luxembourg

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministrijas

– Tieslietu ministrija (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tālr.: (+352) 247-84537
Fakss: (+352) 26 68 48 61

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@mj.public.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.mj.public.lu/

Atbildības joma:

 • civillietas;
 • krimināllietas — kompensācija cietušajiem, juridiskā palīdzība, mediācija krimināllietās;
 • komerclietas;
 • tiesu organizācija;
 • administratīvās tiesvedības vispārējā koordinācija administratīvajās tiesās;
 • soda iestādes.

– Iekšlietu ministrija (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tālr.: (+352) 247-84600
Fakss: (+352) 22 11 25

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@miat.public.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.mi.public.lu/

Atbildības jomas saskaņā ar Lielhercogistes 2015. gada 28. janvāra Dekrētu:

 • ārkārtas palīdzības dienestu koordinēšana;
 • sadarbība ar NVO.

– Iekšējās drošības ministrija (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tālr.: (+352) 247-84659
Fakss: (+352) 22 72 76

E-pasts: Saite atveras jaunā logāsecretariat@msi.etat.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Atbalsts cietušajiem saskaņā ar Luksemburgas 2015. gada 28. janvāra Dekrētu:

 • Luksemburgas policija, Policijas galvenā inspekcija (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), Eiropas Tieslietu un iekšlietu policija, Starptautiskā policija, Sadarbības policija

– Iespēju vienlīdzības ministrija (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tālr.: (+352) 247-85806
Fakss: (+352) 24 18 86

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@mega.public.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.mega.public.lu/fr/index.html

Atbildības jomas:

 • vardarbība ģimenē;
 • Profesionāļu sadarbības komiteja cīņai pret vardarbību;
 • partnerība ar MEGA akreditētajām NVO no vardarbības ģimenē cietušo un šādas vardarbības īstenotāju, briesmās esošu sieviešu un vīriešu, ar dzimumu saistītā vardarbībā cietušo un cilvēku tirdzniecības upuru ambulatorajā un stacionārajā aprūpē un šādas aprūpes pārvaldība kopā ar minētajām NVO;
 • partnerība un sadarbība ar valsts apstiprinātām NVO tādu briesmās esošu personu aprūpē, kas cietušas no vardarbības.

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

- Luksemburgas policija

Uzticības tālrunis: 113

Pirmdiena–piektdiena, visu diennakti

Luksemburgas Sarkanais Krusts

Uzticības tālrunis: 2755

Pirmdiena–piektdiena no plkst. 7.00 līdz 22.00

– Fraentelefon (“Sievietes briesmās”)

Uzticības tālrunis: (+352) 44 81 81

Pirmdiena–piektdiena, visu diennakti

– Fraentelefon (“Sievietes briesmās”)

Uzticības tālrunis: (+352) 44 81 81

Pirmdiena–piektdiena no plkst. 9.00 līdz 15.00

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Jā, atbalsts cietušajiem tiek sniegts bez maksas.

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Skatīt atbildi uz pirmo jautājumu B punktā.

Lapa atjaunināta: 08/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.