Cietušo tiesības (katrā valstī)

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

Jūs uzskatīs par noziedzīgā nodarījumā cietušo, ja tādas rīcības dēļ, ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem kvalificē kā noziedzīgu nodarījumu, jums būs nodarīts kaitējums, piemēram, jūs būsiet guvis miesas bojājumus vai jūsu īpašumam būs radīti zaudējumi, tas būs nozagts utt. Noziedzīgos nodarījumos cietušajiem ir dažas tiesību aktos paredzētas individuālās tiesības gan pirms un pēc lietas izskatīšanas tiesā (tiesas procesa), gan lietas izskatīšanas laikā.

Luksemburgā kriminālprocesam ir divi posmi — izmeklēšana un tiesas process. Izmeklēšanu parasti veic policija un/vai izmeklēšanas tiesnesis. Pēc izmeklēšanas lietu izskata tiesu palātas. Tās lemj par lietas nodošanu tiesai vai kriminālprocesa izbeigšanu šajā posmā.

Ja lietu nodod tiesai, to izskata tiesas sēdē, kurā tiesa izvērtē savāktos pierādījumus un lemj par apsūdzētā vainu. Ja likumpārkāpēju atzīst par vainīgu, tiesa pieņem notiesājošu spriedumu un piespriež sodu. Ja savāktie pierādījumi nav pietiekami, lai apsūdzēto atzītu par vainīgu, tiesa viņu attaisno.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

4 - Kompensācija

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 08/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.