Cietušo tiesības (katrā valstī)

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

Kāds var būt mans statuss tiesas procesā?

Kādas ir manas kā liecinieka tiesības?

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir papildu tiesības?

Vai varu saņemt juridisko palīdzību?

Kā varu saņemt aizsardzību, ja esmu apdraudēts?

Kā varu no likumpārkāpēja pieprasīt zaudējumu atlīdzību vai saņemt kompensāciju no valsts?

Vai iespējams panākt izlīgumu/samierināšanu vai uzsākt mediāciju starp apsūdzēto un mani?

Esmu ārvalstnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Papildinformācija

Kāds var būt mans statuss tiesas procesā?

Jūs varat iesaistīties tiesas procesā kā cietušais bez īpaša statusa un kā civilprasītājs. Salīdzinājumā ar cietušo civilprasītājs var pieprasīt no likumpārkāpēja zaudējumu atlīdzību un izmantot dažas papildu tiesības.

cietušajam jums ir šādas tiesības:

 • ja nesaprotat tiesas procesa valodu, jums bez maksas iztulkos dokumentus un tiesu debates; jūs varat piedalīties visās atklātajās tiesas sēdēs un slēgtās tiesas sēdēs, ja jūs uzaicina kā liecinieku; jūsu klātbūtne ir obligāta tikai tad, ja jums jāsniedz liecība;
 • jūs var uzaicināt liecināt mutiskajās tiesu debatēs — prokurors jums nosūtīs rakstisku uzaicinājumu uz tiesu un tiesā jums būs jāatbild uz tiesas un aizstāvības advokātu jautājumiem;
 • jums ir tiesības uzreiz vai mēneša laikā no liecināšanas bez maksas saņemt savas liecības kopiju;
 • savai pārstāvībai varat uzaicināt advokātu;
 • varat izmantot cietušo atbalsta dienestu palīdzību;
 • varat iesaistīties kriminālprocesā kā civilprasītājs prokurora izvirzītajā apsūdzībā.

civilprasītājam jums ir šādas tiesības:

 • jūs saņemsiet rakstisku uzaicinājumu uz mutiskajām tiesu debatēm;
 • jums ir tiesības piedalīties visās atklātajās un slēgtajās tiesas sēdēs; jums jāierodas uz tiesas sēdi, lai izklāstītu savu viedokli, — jums dos vārdu pēc liecinieku uzklausīšanas;
 • jūs varat pamatot savus argumentus visos ar jūsu civiltiesiskajām interesēm saistītajos jautājumos un liecināt par lietas faktiskajiem apstākļiem; jūsu advokāts var iztaujāt ekspertus un aizstāvības lieciniekus;
 • jums ir tiesības ar sava advokāta starpniecību saņemt lietas materiālu kopijas, lai sagatavotu tiesai izklāstāmos argumentus;
 • pirms izklāstāt tiesai savus argumentus un pirms tiesnesis izskata lietu pēc būtības, jums ir tiesības pieprasīt tiesāšanās izdevumu un jo īpaši ar ekspertu un liecinieku uzaicināšanu saistīto izmaksu atlīdzību; ja tiesa apsūdzēto attaisno vai jūs atsakāties no turpmākas dalības procesā, izdevumi jums principā jāsedz pašam, bet tiesa var pilnīgi vai daļēji atbrīvot jūs no izdevumiem, ņemot vērā jūsu finansiālo stāvokli.

Kādas ir manas kā liecinieka tiesības?

Ja tiesas procesa laikā jūs uzaicina uz tiesu, lai iztaujātu kā liecinieku, jums jāierodas uz tiesas sēdi un jāizstāsta tiesnesim viss, ko zināt par noziedzīgo nodarījumu.

Tiesas procesa laikā jūs atradīsieties tiesas zāles aizmugurē, lai izvairītos no tieša kontakta ar apsūdzētajiem.

Kā liecinieks jūs varat pieprasīt ar liecināšanu saistīto izmaksu atlīdzību.

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir papildu tiesības?

Ja esat nepilngadīgs, jums ir dažas papildu tiesības:

 • ja vismaz viens no jūsu juridiskajiem pārstāvjiem nespēj nodrošināt pilnīgu jūsu interešu aizsardzību, jums ir tiesības uz īpašu pārstāvi, kas nodrošina jūsu interešu aizsardzību un īsteno jūsu kā civilprasītāja tiesības,
 • jūsu iztaujāšanā var piedalīties jūsu izraudzīts pieaugušais.

Vai varu saņemt juridisko palīdzību?

Ja jums nepietiek līdzekļu, jums ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību, ko nodrošina Advokātu padome, ja jūs to vēlaties saņemt un esat:

 • Luksemburgas pilsonis,
 • ārvalsts pilsonis, kam ir Luksemburgas uzturēšanās atļauja,
 • ES dalībvalsts pilsonis,
 • citas valsts pilsonis, kam ir tiesības saņemt juridisko palīdzību Luksemburgā saskaņā ar starptautisku līgumu.

Aprēķinot jūsu līdzekļus, ņem vērā jūsu bruto ienākumus un to personu līdzekļus, ar kurām jūs dzīvojat kopā. Juridisko palīdzību jums var piešķirt, ievērojot ne vien jūsu finansiālos apstākļus, bet arī citus ar jūsu sociālo, ģimenes vai materiālo stāvokli saistītus nopietnus apsvērumus.

Kā varu saņemt aizsardzību, ja esmu apdraudēts?

Tiesas procesa laikā īpašu aizsardzības pasākumu nav.

Tiesas sēdēs apsūdzētie sēž netālu no advokātiem, bet jūs kā liecinieks vai civilprasītājs sēdēsiet tiesas zāles aizmugurē, tāpēc jums nebūs tieša kontakta ar apsūdzēto.

Kā varu no likumpārkāpēja pieprasīt zaudējumu atlīdzību vai saņemt kompensāciju no valsts?

Ja vēlaties no likumpārkāpēja pieprasīt atlīdzību par zaudējumiem, jums jāpiedalās kriminālprocesā kā civilprasītājam. Ja vēlaties kļūt par civilprasītāju tiesas procesa laikā, jums jāiesniedz jūsu un tiesas sekretāra parakstīts paziņojums vai iesniegums tiesai. Mutisko tiesu debašu laikā jūs un jūsu advokāts centīsieties panākt apsūdzētā notiesāšanu un jums nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu.

Jūs varat arī pieprasīt kompensāciju no valsts. Plašāku informāciju par tiesībām uz kompensāciju atradīsiet Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla uzziņu lapā par kompensācijām noziedzīgos nodarījumos cietušajiem Luksemburgā (angļu, franču, vācu un citās valodās).

Vai iespējams panākt izlīgumu/samierināšanu vai uzsākt mediāciju starp apsūdzēto un mani?

Pēc publiskās apsūdzības procesa sākuma mediācija nav iespējama.

Esmu ārvalstnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Ja esat ārvalstnieks, jums ir šādas īpašas papildu tiesības:

 • tiesības uz bezmaksas tulka pakalpojumiem, ja nerunājat nevienā no Luksemburgas oficiālajām valodām — luksemburgiešu, franču vai vācu valodā,
 • tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību, ja jums nepietiek līdzekļu un jūs esat ārvalsts pilsonis, kam ir Luksemburgas uzturēšanās atļauja, ES dalībvalsts pilsonis vai citas valsts pilsonis, kuram ir tiesības saņemt juridisko palīdzību Luksemburgā saskaņā ar starptautisku līgumu.

Papildinformācija

 • Kriminālizmeklēšanas kodekss (Code d’Instruction Criminelle) franču valodā,
 • 1984. gada 12. marta likums par kompensācijām noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, kam nodarīti miesas bojājumi, un par krāpnieciskas maksātnespējas apkarošanu (Loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommage corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse) franču valodā
Lapa atjaunināta: 08/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.