Cietušo tiesības (katrā valstī)

Malta

Saturu nodrošina
Malta

Kā var pieprasīt, lai likumpārkāpējs atlīdzina zaudējumus (piemēram, ierosinot tiesas lietu, civilprasību, iesniedzot zaudējumu atlīdzības pieprasījumu)?

Tiesiskā procedūra kompensācijas pieprasīšanai no likumpārkāpēja paredz celt pret likumpārkāpēju civilprasību par zaudējumu atlīdzināšanu. Izņēmums ir gadījums, kad krimināltiesa ir jau izdevusi rīkojumu, ar ko likumpārkāpējam uzdots samaksāt cietušajam.

Tiesa uzdeva likumpārkāpējam atlīdzināt man zaudējumus / maksāt kompensāciju. Kā es varu panākt, ka man samaksā?

Ja ir izdots šāds rīkojums, jums ir tiesības prasīt tā izpildi tādā pašā kārtā, kā tas notiktu jums labvēlīga civiltiesas sprieduma gadījumā; tas nozīmē, ka jūs varat pat pieprasīt konfiskācijas ordera vai aresta uzlikšanas rīkojuma izdošanu.

Ja likumpārkāpējs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Kādi ir nosacījumi?

Ja likumpārkāpējs nemaksā, valdība var izmaksāt cietušajam avansu ar dažiem nosacījumiem, ko pēc saviem ieskatiem var noteikt ģenerālprokurors.

Vai man pienākas kompensācija no valsts?

Jā, jums ir tiesības pieteikties uz valsts kompensāciju saskaņā ar Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju shēmu.

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektroniskā veidlapa pieejama šādā adresē: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja likumpārkāpējs netiek notiesāts?

Tiesības uz kompensāciju pastāv arī tad, ja likumpārkāpējs nav notiesāts vai ir nezināms.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas pieteikumu?

Izņēmuma gadījumos ir iespējams saņemt ārkārtas maksājumus, kamēr nav pieņemts galīgais lēmums par kompensācijas pieteikumu.

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.