Cietušo tiesības (katrā valstī)

Malta

Saturu nodrošina
Malta

Kāds var būt mans statuss tiesas procesā?

Kādas ir manas kā liecinieka tiesības?

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir papildu tiesības?

Vai varu saņemt juridisko palīdzību?

Kā varu saņemt aizsardzību, ja esmu apdraudēts?

Kā varu no likumpārkāpēja pieprasīt zaudējumu atlīdzību vai saņemt kompensāciju no valsts?

Vai iespējams panākt izlīgumu/samierināšanu vai uzsākt mediāciju starp apsūdzēto un mani?

Esmu ārvalstnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Papildinformācija

Kāds var būt mans statuss tiesas procesā?

Jums ir iespēja iesaistīties tiesas procesā kā civilprasītājam. Šajā nolūkā jāiesniedz pieteikums tiesai. Tiesa izvērtēs pieteikumu un izlems, vai jums var piešķirt civilprasītāja statusu. Kā civilprasītājam jums ir tiesības apmeklēt visas — arī slēgtās — tiesas sēdes.

Jūsu tiesības tiesas procesā ir atkarīgas no tiesas, kas izskata jūsu lietu:

  • ja apsūdzību uztur policijas amatpersona un lietu izskata miertiesa, jums ir gandrīz tādas pašas tiesības kā apsūdzētajam, proti, jūs vai jūsu advokāts varat uzrādīt pierādījumus, iztaujāt lieciniekus jautājumu krustugunīs (uzdodot jautājumus ar apsūdzības uzturētāja starpniecību) utt.;
  • ja apsūdzību uztur ģenerālprokurors, ģenerālprokurora vietnieks vai prokurors un lietu izskata krimināltiesa, jūs varat vienīgi piedalīties tiesas sēdēs un paust viedokli par piespriesto sodu, ja zvērinātie ir atzinuši apsūdzētā vainu.

Lai gan tā nav obligāta prasība, tiesas procesa laikā būtu ieteicams izmantot advokāta pakalpojumus, taču jārēķinās, ka par tiem jums būs jāmaksā pašam. Jums būs jāsedz arī visas pārējās tiesāšanās izmaksas (piemēram, ceļa izdevumi, ar darba kavējumu saistītās izmaksas utt.). Maltas tiesību aktos nav paredzēta šo izdevumu atlīdzība.

Jūsu advokātam ir tiesības iepazīties ar visiem lietas materiāliem, izdarīt piezīmes un lūgt dokumentu kopijas. Ja lietu izskata krimināltiesa ar zvērināto piedalīšanos, ar lietas materiāliem var iepazīties vienīgi ģenerālprokurors, apsūdzētais un viņa advokāts.

Kādas ir manas kā liecinieka tiesības?

Tiesas procesa laikā jūs droši vien uzaicinās uz pārrunām kā liecinieku. Tiesa jūs informēs par iztaujāšanas laiku un vietu. Paziņojumu jums nodos ar policijas darbinieka starpniecību vai nosūtīs pa pastu. Jums nav obligāti jāierodas uz pārrunām, bet būtu vēlams ierasties, jo tiesa veiks pasākumus, lai nodrošinātu jūsu klātbūtni nākamajā tiesas sēdē, ja uzskatīs, ka jūsu liecība ir svarīga.

Taču jums nav jāatbild uz jautājumiem un nav jāuzrāda dokumenti un citi lietiski pierādījumi, ja tādējādi jūs liecinātu pret sevi.

Dažos gadījumos jūs var:

  • iztaujāt, izvairoties no tieša kontakta ar apsūdzēto,
  • iztaujāt jūsu dzīvesvietā,
  • iesaistīt liecinieku aizsardzības programmā.

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir papildu tiesības?

Ja esat jaunāks par 16 gadiem un jums jāsniedz liecība, varat lūgt, lai jūs iztaujā videokonferencē. Tādā gadījumā jums nebūs jādodas uz tiesu un jāatrodas tiesas zālē.

Ja kā bērns esat atkarīgs no apsūdzētā (piemēram, apsūdzētais ir kāds no jūsu vecākiem), jums piedāvās drošu patvērumu, — visticamāk Sociālās solidaritātes ministrijas patvēruma centrā, kur saņemsiet sociālo darbinieku un psihologu palīdzību.

Nepilngadīgie var izmantot arī palīdzību, ko piedāvā valsts sociālās aprūpes aģentūra nelaimē nonākušiem bērniem un ģimenēm Appogg. Aģentūra piedāvā psihologa konsultācijas, sociālu palīdzību, padomus utt. Šos pakalpojumus aģentūra nodrošina bez maksas, un tie nav saistīti ar kriminālprocesu.

Vai varu saņemt juridisko palīdzību?

Tiesas procesa laikā cietušajiem nav pieejama bezmaksas juridiskā palīdzība.

Kā varu saņemt aizsardzību, ja esmu apdraudēts?

Ja likumpārkāpējs nav arestēts un jūs no viņa baidāties, jūs vai jūsu advokāts varat lūgt, lai atbildīgā policijas amatpersona aizliedz likumpārkāpējam jums tuvoties. Tādā gadījumā policijas darbinieks lūgs, lai tiesa izdod attiecīgu rīkojumu. Ja tiesa izdos šādu rīkojumu, likumpārkāpējam būs jāiemaksā zināma garantijas summa (parasti 100–2300 eiro). Ja likumpārkāpējs neievēros tiesas rīkojumu, viņam šo naudu neatmaksās.

Ja tiesas procesa laikā jums jāierodas tiesā uz pārrunām, bet jūs jūtaties apdraudēts, varat lūgt, lai jūs iztaujā, izvairoties no tieša kontakta ar likumpārkāpēju. Tiesas zālē jūs var norobežot no likumpārkāpēja (piemēram, ar biezu aizkaru) vai jūs var iztaujāt videokonferencē — tādā gadījumā jums nebūs jāatrodas tiesas zālē.

Jums ir arī tiesības lūgt, lai par jūsu lietu atbildīgā policijas amatpersona jūs iesaista liecinieku aizsardzības programmā. Jums jāapstiprina, ka tiesā liecināsiet pret likumpārkāpēju. Ja policijas amatpersona uzskatīs, ka jūsu liecībai vai citiem jūsu rīcībā esošiem pierādījumiem ir svarīga nozīme, tā lūgs, lai ģenerālprokurors jūs iesaista liecinieku aizsardzības programmā. Programmā var iesaistīties arī jūsu ģimenes locekļi un citi radinieki. Programmā parasti ir iekļauti cietušā personiskās drošības un/vai īpašuma aizsardzībai paredzēti pasākumi.

Kā varu no likumpārkāpēja pieprasīt zaudējumu atlīdzību vai saņemt kompensāciju no valsts?

Saskaņā ar Maltas tiesību aktiem jums ir tiesības pieprasīt no likumpārkāpēja atlīdzību par zaudējumiem, vienīgi iesniedzot civilprasību civiltiesā. Kriminālprocesā atlīdzību par zaudējumiem nevar pieprasīt.

Tomēr dažos gadījumos tiesa, kas izskata jūsu lietu, var noteikt, ka likumpārkāpējam jākompensē jums radītie zaudējumi. Šāds lēmums iespējams divos gadījumos:

  • ja tiesa piespriež likumpārkāpējam cietumsodu, bet atliek sprieduma izpildi, tā var noteikt, ka viņam jākompensē visi zudumi, kaitējums vai zaudējumi, kas jums nodarīti noziedzīgā nodarījuma dēļ;
  • ja tiesa piespriež likumpārkāpējam probācijas uzraudzību (obligātus pasākumus bez brīvības atņemšanas), tā var noteikt, ka viņam jākompensē jūsu zaudējumi maksimāli 1164,69 eiro apmērā.

Ja esat cietis noziedzīgā nodarījumā, kas noticis pēc 2006. gada 1. janvāra, varat pieprasīt finansiālu kompensāciju no valsts. Plašāku informāciju par tiesībām uz kompensāciju atradīsiet Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla uzziņu lapā par kompensācijām noziedzīgos nodarījumos cietušajiem Maltā (lapa drīzumā būs pieejama angļu un maltiešu valodā).

Vai iespējams panākt izlīgumu/samierināšanu vai uzsākt mediāciju starp apsūdzēto un mani?

Iespēja tiesas procesa laikā panākt izlīgumu ar likumpārkāpēju vai izmantot mediācijas procedūru nav paredzēta. Ja kāda iemesla dēļ vēlaties, lai kriminālvajāšana tiktu izbeigta (piemēram, tāpēc, ka esat likumpārkāpējam piedevis), tiesas sēdē varat par to informēt tiesu. Pieņemot spriedumu, tiesa ņems vērā jūsu paziņojumu.

Esmu ārvalstnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Ja esat ārvalstnieks, jums ir visas iepriekš minētās tiesības. Maltas tiesību aktos nav paredzēta iespēja tiesas procesa laikā izmantot bezmaksas tulka vai tulkotāja pakalpojumus. Jūs varat izmantot tulka pakalpojumus, bet par tiem būs jāmaksā.

Ja dzīvojat ārvalstīs, jūs var iztaujāt kā liecinieku ar telekonferences vai videokonferences starpniecību. Ja, atrodoties ārvalstīs, jums būs jāsaņem dokumenti, jums pa pastu nosūtīs attiecīgā dokumenta kopiju jums saprotamā valodā, pievienojot skaidrojumu par jūsu tiesībām un pienākumiem saistībā ar šo dokumentu un iespējām iegūt oriģinālu.

Papildinformācija

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.