Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Ziemeļīrija

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

Vai es varu pārsūdzēt lēmumu?

Cietušajiem nav tiesību pārsūdzēt spriedumu, ar ko notiesāts vai sodīts noziedzīgā nodarījuma izdarītājs.

Kādas ir manas tiesības pēc sprieduma pasludināšanas?

Kad tiesvedība ir beigusies, jums ir tiesības:

 • saņemt atlīdzību par izdevumiem, kurus Prokuratūra atzīst par jums atlīdzināmiem, ja jūs esat bijis tiesā liecināt;
 • saņemt informāciju no Cietušo un liecinieku atbalsta vienības par tiesvedības iznākumu, tostarp īsu kopsavilkumu par lēmuma pamatojumu, ja tas ir pieejams;
 • ar Cietušo un liecinieku atbalsta vienības starpniecību saņemt cietušajiem paredzētos atbalsta pakalpojumus, ja tas ir nepieciešams un ja tie ir pieejami.

(i) Ja tiek iesniegts pieteikums Kroņa tiesā, lai pārsūdzētu notiesājošu spriedumu vai sodu Miertiesā.

Jums ir tiesības saņemt no Cietušo un liecinieku atbalsta vienības šādu informāciju:

 • paziņojumus par apelācijas sūdzībām;
 • paredzēto tiesas sēžu datumu, laiku un vietu;
 • apelācijas sūdzības iznākumu, tostarp izmaiņas sākotnējā spriedumā.

Jums ir arī šādas tiesības:

 • gaidīt un atrasties tiesas zālē atsevišķi no apelācijas sūdzības iesniedzēja un viņa ģimenes un draugiem. Tiesa to nodrošinās, ja vien tas būs iespējams;
 • iegūt kontaktinformāciju saziņai ar Kroņa tiesas kontaktpersonu;
 • saņemt informāciju par cietušo atbalsta pakalpojumiem, ja tie ir nepieciešami un pieejami.

(ii) Ja ir iesniegts pieteikums pārsūdzēt notiesājošu spriedumu vai sodu Apelācijas tiesā vai ja Apvienotās Karalistes Augstākajā tiesā ir iesniegts krimināllietas kasācijas pieteikums vai sūdzība

Jums ir tiesības saņemt no Cietušo un liecinieku atbalsta vienības šādu informāciju:

 • uzzināt, ka apelācijas sūdzības iesniedzējam ir dota atļauja pārsūdzēt lēmumu;
 • saņemt informāciju par paredzēto tiesas sēžu datumu, laiku un vietu;
 • uzzināt, ka apelācijas sūdzības iesniedzēju ir plānots atbrīvot pret galvojumu pirms apelācijas izskatīšanas vai ka galvojuma nosacījumi ir mainīti;
 • saņemt informāciju par jebkādām izmaiņām tiesas sēžu datumos;
 • iegūt kontaktinformāciju saziņai ar kontaktpersonu Krimināllietu apelācijas birojā vai Apvienotās Karalistes Augstākajā tiesā;
 • uzzināt apelācijas sūdzības rezultātu. Tas ietver informāciju par jebkādām izmaiņām sākotnējā spriedumā;
 • gaidīt un atrasties tiesas zālē atsevišķi no apelācijas sūdzības iesniedzēja un viņa ģimenes un draugiem. Tiesa to nodrošinās, ja vien tas būs iespējams. Apelācijas sūdzības iesniedzēji parasti nepiedalās tiesas sēdēs Augstākajā tiesā. Ja apelācijas sūdzības iesniedzējs būs ieradies un jūs negribēsiet atrasties tiesas zālē, jums tiks nodrošināti īpaši apstākļi;
 • pieprasīt Krimināllietu apelācijas birojam vai Apvienotās Karalistes Augstākajai tiesai sprieduma kopiju, kad tas ir publicēts.

Kad ir dota atļauja pārsūdzēt lēmumu, ja jūs esat mirušā tuvinieks, attiecīgās lietās jums ir tiesības uz tikšanos ar Prokuratūru, lai saņemtu skaidrojumus par apelācijas sūdzības būtību un tiesas procedūrām.

Krimināllietu pārskatīšanas komisija

Saņemot pieteikumu no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, Krimināllietu pārskatīšanas komisija pārskata notiesājošos spriedumus un sodus, kas piemēroti par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Komisija var no jauna pārsūdzēt notiesājošo spriedumu vai sodu, ja ir kāda jauna informācija vai jauns arguments, kas var nozīmēt, ka notiesājošais spriedums nav pietiekami pamatots vai piespriestais sods ir pārāk ilgs. Komisija no notiesātām personām katru gadu saņem aptuveni 1000 pieteikumu un jaunai apelācijai nodod aptuveni 30–40 lietas. Pārskatot lietu, komisija izvērtēs, kā tas varētu jūs ietekmēt, un lems, vai jūs informēt. Komisija pamatos savus lēmumus par saziņu ar jums un attiecīgos gadījumos informēs policiju par šiem lēmumiem.

 • Jums ir tiesības saņemt informāciju no komisijas, ja tā uzskata, ka ir pamatots iemesls vērst jūsu uzmanību uz pārskatīšanu.
 • Ja komisija uzskatīs, ka ir lietderīgi sazināties ar jums pārskatīšanas laikā, tā informēs jūs, ka ir saņemts pieteikums un lieta tiek pārskatīta. Pēc pārskatīšanas komisija lems, vai notiesājošais spriedums vai sods ir jānodod tiesām, un informēs jūs par savu lēmumu, ja vien jūs īpaši nenorādīsiet, ka nevēlaties tikt informēts.
 • Ja komisija uzskatīs, ka nav lietderīgi sazināties ar jums pārskatīšanas laikā, taču pēc tam nolems pārsūdzēt notiesājošo spriedumu vai sodu tiesā, tiek pieņemts, ka komisija informēs jūs par lietas nodošanu.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

 • Jums ir tiesības jebkurā laikā izmantot cietušo atbalsta pakalpojumus neatkarīgi no tā, vai jūs esat vai neesat ziņojis par noziegumu, un tie jums ir pieejami arī pēc izmeklēšanas un kriminālprocesa beigām.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks notiesāts?

 • Jums ir tiesības saņemt no Cietušo un liecinieku atbalsta vienības informāciju par aizdomās turētajam piemēroto sodu (ja viņu notiesā). Tas ietver īsu skaidrojumu par soda būtību un sekām.
 • Jums ir tiesības vērsties Prokuratūrā, kas atbildēs uz jautājumiem par sodu, uz kuriem Cietušo un liecinieku atbalsta vienība nevar atbildēt.
 • Papildus iepriekš minētajām tiesībām, ja jūs esat mirušā tuvinieks, attiecīgos gadījumos jums ir tiesības arī uz tikšanos ar Prokuratūras pārstāvi, kurš izskaidros piemēroto sodu. Šī tikšanās parasti notiek tiesā.

Vai man pateiks, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai ar nosacījumiem) vai izbēgs no cietuma?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam piemēro cietumsodu, ārstēšanu slimnīcā vai Probācijas pārvaldes uzraudzību, jums ir tiesības saņemt no Cietušo un liecinieku atbalsta vienības informāciju par piekļuvi attiecīgai shēmai, kas nodrošina cietušo informēšanu pēc apsūdzētā notiesāšanas. Jums ir arī tiesības lūgt noteiktu informāciju no Cietušo informēšanas vienības. Šī vienība, ko vada Ziemeļīrijas Probācijas pārvalde, koordinē vienotu cietušo informēšanas dienestu, kurš nodrošina visas trīs cietušo informēšanas shēmas. Šīs trīs shēmas ir shēma cietušo informēšanai par ieslodzīto atbrīvošanu (PRVIS), Ziemeļīrijas Probācijas pārvaldes cietušo informēšanas shēma un shēma tādu cietušo informēšanai, kuriem kaitējumu nodarījuši noziedznieki ar garīga rakstura traucējumiem. Tās attiecas uz:

 • nepilngadīgiem likumpārkāpējiem, kuriem Kroņa tiesa piemērojusi mūža ieslodzījumam līdzvērtīgu sodu, kuri notiesāti par ļoti smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai kas atrodas apcietinājumā Nepilngadīgo likumpārkāpēju centrā (kad nepilngadīgais sasniedz 18 gadu vecumu). Apcietinājuma informācijas shēma attiecas arī uz pieaugušiem likumpārkāpējiem (18 un vairāk gadu), kuriem piemērots sešu mēnešu vai ilgāks cietumsods;
 • likumpārkāpējiem, kuri izcieš sodu, kas ietver Ziemeļīrijas Probācijas pārvaldes uzraudzību, un
 • likumpārkāpējiem, kuri ievietoti slimnīcā ar rīkojumu par ierobežojumiem.

Shēma cietušo informēšanai par ieslodzīto atbrīvošanu (PRVIS)

Ja jūs reģistrējaties shēmā, jums ir tiesības bez liekas kavēšanās saņemt no Cietušo informēšanas vienības (ja tā ir informēta par lēmumu vai iznākumu) informāciju par:

 • gadu un mēnesi, kurā ieslodzīto plānots atbrīvot no apcietinājuma vai kurā viņam ir tiesības pieteikties pagaidu atbrīvošanai;
 • to, kad tiek izskatīta ieslodzītā pagaidu atbrīvošanas iespēja;
 • lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar pagaidu atbrīvošanu, un
 • zināmiem ieslodzītā atbrīvošanas nosacījumiem vai nosacījumiem, kurus piemēro pagaidu atbrīvošanai, un šo nosacījumu neievērošanu, kā rezultātā ieslodzītais atgriežas apcietinājuma vietā, ja vien šādas informācijas izpaušana neapdraud kādu personu vai tās izpaušana nerada kaitējuma risku noziedzīgā nodarījuma izdarītājam.

Ja ieslodzītajam ir piemērots mūža ieslodzījums, brīvības atņemšana uz nenoteiktu laiku vai pagarināts ieslodzījums, un atbrīvošanas iespēja ir jāizvērtē par nosacītu atbrīvošanu atbildīgām amatpersonām, jums ir tiesības saņemt no Cietušo informēšanas vienības informāciju par to, kad tiek izvērtēta ieslodzītā atbrīvošana. Jums arī būs tiesības ar Cietušo informēšanas vienības starpniecību paust savu viedokli par nosacīto atbrīvošanu atbildīgajām amatpersonām, pirms tiks izvērtēta ieslodzītā atbrīvošana. Jums ir tiesības tikt informētam par lēmumu, ko pieņem par nosacītu atbrīvošanu atbildīgās amatpersonas, un — ja tiek pieņemts lēmums ieslodzīto atbrīvot — uzzināt nosacītajai atbrīvošanai piemērotos nosacījumus.

Jums ir tiesības arī iesniegt savu viedokli Cietušo informēšanas vienībai vai izteikt bažas par savu personisko drošību, lai tās tiktu ņemtas vērā izvērtēšanā, kad noziedzīgā nodarījuma izdarītājs piesakās pagaidu atbrīvošanai vai tiek atbrīvots ar nosacījumiem.

Ļoti retos gadījumos par atbrīvošanu jūs var informēt tikai pēc tam, kad tā ir notikusi. Mazticamajā gadījumā, ja ar jums saistītā noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izbēgs no apcietinājuma, jums būs tiesības bez liekas kavēšanās saņemt informāciju par to no policijas vai cietuma, ja vien šādas informācijas izpaušana neapdraud kādu personu vai tās izpaušana nerada kaitējuma risku noziedzīgā nodarījuma izdarītājam. Jums ir tiesības saņemt informāciju no policijas vai cietuma arī par pasākumiem, kas šādā gadījumā tiek īstenoti jūsu aizsardzībai.

Ziemeļīrijas Probācijas pārvaldes cietušo informācijas shēma

Ja jūs reģistrējaties šajā shēmā, jums ir tiesības bez liekas kavēšanās saņemt no Cietušo informēšanas vienības (ja tā ir informēta par lēmumu vai iznākumu) informāciju par:

 • to, kā lieta tiks pārvaldīta;
 • noziedzīgā nodarījuma izdarītāja uzraudzības ilgumu un veidu un tās vispārīgajiem nosacījumiem (tostarp jebkādām izmaiņām);
 • papildu nosacījumiem, ko piemēro uzraudzībai, tostarp gadījumā, ja tie tiek mainīti;
 • piespiedu darba stundām, ja tiek piemērots šāds sods, un
 • citiem sodiem saistībā ar lietu.

Jums ir tiesības arī izvēlēties, kādā veidā jūs vēlaties saņemt šo informāciju (piemēram, klātienē, pa tālruni vai rakstiski), un izklāstīt savas bažas Cietušo informēšanas vienības darbiniekam. Atsevišķos gadījumos vienība piedāvās jums arī iespēju izklāstīt savus uzskatus un bažas cietušā ziņojumā, lai to varētu izvērtēt par nosacītu atbrīvošanu atbildīgās amatpersonas.

Shēma tādu cietušo informēšanai, kuriem kaitējumu nodarījuši noziedznieki ar garīga rakstura traucējumiem

Shēmas ietvaros cietušie tiek informēti, ja tiek apsvērta noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izlaišana no slimnīcas uz noteiktu laiku, kā arī šādas personas izrakstīšana no slimnīcas ar vai bez nosacījumiem. Ja jūs reģistrējaties šajā shēmā, jums ir tiesības bez liekas kavēšanās saņemt no Cietušo informēšanas vienības (ja tā ir informēta par lēmumu vai iznākumu) informāciju par:

 • to, ka tiek izvērtēta personas izlaišana no slimnīcas uz noteiktu laiku;
 • to, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiek uz laiku izlaists no slimnīcas vai viņu plānots izrakstīt tuvāko nedēļu laikā, kā arī vispārīgiem nosacījumiem, kas attiecas uz jums; un
 • nosacījumiem, ko piemēro noziedzīgā nodarījuma izdarītājam, kuru izraksta no slimnīcas.

Jums ir arī tiesības izmantot iespēju rakstiski iesniegt Cietušo informēšanas vienībai savus uzskatus par to, kā ierosinātā izlaišana vai izrakstīšana var ietekmēt jūsu drošību vai labklājību, un nosacījumiem, kādus varētu piemērot noziedzīgā nodarījuma izdarītājam, kad viņš pamet slimnīcu.

Lapa atjaunināta: 14/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.