Cietušo tiesības (katrā valstī)

Polija

Saturu nodrošina
Polija

Personu uzskata par noziedzīgā nodarījumā cietušo, ja tā ir cietusi nodarījumā, par kuru ir piemērojams sods atbilstoši krimināltiesībām, piemēram, personai ir nodarīts kaitējums vai tās īpašums tiek zaudēts tā sabojāšanas vai zādzības dēļ. Noziedzīgā nodarījumā cietušajam ir konkrētas likumīgas tiesības gan kriminālprocesa laikā, gan pēc tā. Noziedzīgā nodarījumā cietušais var arī saņemt dažādu veidu palīdzību un atbalstu, kā arī saņemt kompensāciju vai atlīdzību par zaudējumiem, kas radīti nodarījuma rezultātā.

Polijā kriminālprocess sastāv no pirmstiesas izmeklēšanas un tiesvedības. Pirmstiesas izmeklēšanu veic pirms tiesvedības. Tās mērķis ir noskaidrot izdarītā noziedzīgā nodarījuma faktus un tā izdarītājus. Policija un prokuratūra vāc pierādījumus. Ja to savāktie pierādījumi ir pietiekami, noziedzīgā nodarījuma izdarītājiem izvirza apsūdzības. Ja pierādījumi nav pietiekami, lietu izbeidz. Prokuratūras lēmumu par personas saukšanu pie kriminālatbildības izvērtē tiesa.

Lietas izskatīšanas laikā tiesa izskata savāktos pierādījumus, lai noskaidrotu, vai apsūdzētais ir vainīgs. Ja apsūdzēto atzīst par vainīgu izvirzītajās apsūdzībās, viņam piespriež likumā paredzēto sodu. Ja apsūdzēto atzīst par nevainīgu, visas apsūdzības atceļ.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju:

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

4 - Kompensācija

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 20/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.