Cietušo tiesības (katrā valstī)

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

Vai es varu pārsūdzēt nolēmumu?

Iztiesāšana noslēdzas ar tiesas lēmumu (spriedumu), kurā tiesa var: noteikt apsūdzētā notiesāšanu vai attaisnošanu, soda atcelšanu vai atlikšanu vai kriminālprocesa izbeigšanu. Lēmumu paziņos atklātā tiesas sēdē. Ja jūs esat piedalījies iztiesāšanā kā cietušais un/vai civilprasītājs, jūs saņemsiet tiesas lēmuma kopiju pa pastu.

Ja jūs neapmierina tiesas lēmums, jūs to varat pārsūdzēt. Jūs varat iesniegt pārsūdzību tikai tad, ja esat piedalījies iztiesāšanā kā cietušais vai civilprasītājs.

Jūs varat pārsūdzēt lēmumu arī kā liecinieks, bet tikai attiecībā uz daļu par juridisko izdevumu un zaudējumu atlīdzināšanu, uz ko jums ir tiesības.

Ja jūs esat cietušais vai civilprasītājs, pārsūdzības iesniegšanas termiņš ir 10 dienas pēc lēmuma protokola kopijas saņemšanas.

Ja jūs esat bijis liecinieks, jūs varat iesniegt pārsūdzību uzreiz pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par juridiskajiem izdevumiem un zaudējumu atlīdzināšanu, bet ne vēlāk kā 10 dienas pēc tam, kad ir pieņemts nolēmums par lietas izšķiršanu vai — attiecīgi — kad ir paziņots nolēmums par juridiskajiem izdevumiem vai zaudējumu atlīdzināšanu.

Pārsūdzība ir jāiesniedz rakstiskā formā un ir jāparaksta. Pārsūdzību iesniedz tajā pašā tiesā, kuras lēmumu jūs pārsūdzat.

Pēc pārsūdzības saņemšanas tiesa to pārsūta augstākai tiesai, kuras kompetencē ir šādas pārsūdzības izskatīšana. Tiesas lēmuma kopijā būs norādīta informācija par to, kad un kur var iesniegt pārsūdzību.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Spriedums stājas spēkā pēc tam, kad ir izsmeltas visas pārsūdzības iespējas. Pēc sprieduma stāšanās spēkā jūs procesā vairs nepiedalāties. Ja jūs tiesas procesa laikā esat bijis iekļauts īpašā liecinieku aizsardzības programmā, jūs varat turpināt to izmantot, kamēr tiesa nav nolēmusi, ka jums briesmas vairs nedraud.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc iztiesāšanas? Ja ir, tad cik ilgi?

Dažus atbalsta pasākumus piešķir iztiesāšanas laikā vai uz noteiktu laikposmu, savukārt citus piešķir, pamatojoties uz cietušā specifiskajām vajadzībām.

Bezmaksas juridisko palīdzību noziegumos cietušajiem nodrošina visā iztiesāšanas laikā.

Ja esat cilvēku tirdzniecības upuris, jūs varat izmantot līdz 90 dienām ilgu atlabšanas un nogaidīšanas periodu, kura laikā jums ir tiesības saņemt psiholoģiskas konsultācijas, medicīnisko un sociālo palīdzību, zāles, pārtiku un – pēc pieprasījuma – izmitināšanu aizsargātajos centros vai mājās, un jūs tiksiet informēts par piemērojamajām juridiskajām un administratīvajām procedūrām.

Ja esat ārvalstnieks, par kuru ir nopietns pamats uzskatīt, ka esat bijis cilvēku tirdzniecības upuris, jums ir arī līdz 90 dienām ilgs atlabšanas un nogaidīšanas periods, kura laikā jums pēc tiesu iestādes pieprasījuma tiek piešķirta atļauja palikt Rumānijas teritorijā un jūs var izmitināt tam paredzētās telpās. Jums var piešķirt arī pagaidu uzturēšanās atļauju Rumānijas teritorijā atlabšanas perioda laikā vai pēc tā.

Attiecībā uz personām, kas cietušas no vardarbības ģimenē, aizsardzības rīkojumu izdod uz laiku, kas nepārsniedz 6 mēnešus.

Ja liecinieks ir iekļauts liecinieku aizsardzības programmā, aizsardzības pasākums var turpināties arī pēc tiesas procesa beigām, bet pēc tā pabeigšanas shēma tiks pārskatīta, lai to pielāgotu jaunajai situācijai. Par šādas aizsardzības termiņu lemj tiesa.

Kāda informācija man tiks sniegta, ja pārkāpēju notiesās?

Pārkāpēja notiesāšanas gadījumā jūs varat piekļūt šādu kategoriju informācijai: soda veids un ilgums (spriedumu pasludina atklātā sēdē, un pēc tam izsniedz jums šā dokumenta kopiju), informācija par izvairīšanos no soda vai atbrīvošanu uz jebkādiem nosacījumiem, ja būsiet lūdzis šādu informāciju.

Vai mani informēs, ja pārkāpējs tiks atbrīvots (tostarp pirmstermiņa vai nosacītas atbrīvošanas gadījumā) vai izbēgs no apcietinājuma?

Jā, jūs informēs par pārkāpēja atbrīvošanu vai izbēgšanu no apcietinājuma, ja jūs būsiet to lūdzis, kad tiesas struktūras uzdeva jums šādu jautājumu. Lūdzam skatīt iepriekšējo atbildi.

Vai mani iesaistīs lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu? Piemēram, vai es varēšu izteikt savu viedokli vai iesniegt pārsūdzību?

Jūsu loma kriminālprocesā beigsies, kad tiesas lēmums (par apsūdzētā notiesāšanu vai attaisnošanu, soda izpildes atcelšanu vai atlikšanu, kriminālprocesa izbeigšanu) būs kļuvis galīgs.

Jūs netiksiet iesaistīts pārkāpēja atbrīvošanas vai nosacītas atbrīvošanas procedūrā.

Lapa atjaunināta: 04/02/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.