Cietušo tiesības (katrā valstī)

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

Kā var pieprasīt, lai pārkāpējs atlīdzinātu zaudējumus? (piem., tiesas process, civilprasība, blakus process)

Jūs varat prasīt, lai pārkāpējs atlīdzina zaudējumus, ja kļūstat par civilprasītāju kriminālprocesā. Jums tas ir jādara, pirms ir sākusies lietas sagatavošana izskatīšanai. Tiesu iestādēm ir jūs jāinformē par šīm tiesībām. Jūs varat celt civilprasību kriminālprocesā vai nu mutiski, vai rakstiski. Taču jums ir jānorāda zaudējumi, par kuriem tiek prasīta atlīdzība, kā arī prasības pamatojums un pierādījumi, kas apliecina jūsu prasību.

Pieteikumu var iesniegt prokuratūrā vai tiesā, kas izskatīs jūsu lietu pēc būtības.

Tiesas spriedumā būs iekļauta arī norāde par zaudējumiem, kurus tiesa pārkāpējam ir uzdevusi atlīdzināt.

Ja jūs kriminālprocesā neesat civilprasītājs, jūs tomēr varat celt atsevišķu prasību civiltiesā par zaudējumu atlīdzināšanu.

Tiesa uzdeva pārkāpējam atlīdzināt man zaudējumus / samaksāt kompensāciju. Kā es varu panākt, ka pārkāpējs samaksā?

Ja ir spēkā esošs spriedums, ar kuru pārkāpējam ir uzdots jums atlīdzināt zaudējumus, viņam/viņai tas ir jādara un jums tāpēc nav jāveic nekādas papildu darbības. Ja pārkāpējs nesamaksā, jūs varat lūgt sprieduma piespiedu izpildi.

Lai to izdarītu, jums spriedums, ar kuru jums tiek piešķirta kompensācija, ir jāiesniedz tiesu izpildītājam. Tiesu izpildītājs veiks tiesas lēmuma izpildi un informēs jūs par to, kas jums būtu jādara turpmāk.

Ja pārkāpējs nesamaksā, vai valsts var man izmaksāt avansa maksājumu? Ja var, tad ar kādiem nosacījumiem?

Valsts var izmaksāt jums kompensāciju, ja pastāv zināmi nosacījumi.

Ja pārkāpējs ir maksātnespējīgs vai atrodas bezvēsts prombūtnē, valsts var izmaksāt jums kompensāciju, ja vien jūs iesniedzat pieteikumu par finansiālu kompensāciju. Jums ir jāiesniedz pieteikums viena gada laikā. Datums, no kura sāk skaitīt minēto termiņu, ir atkarīgs no tiesu iestāžu noteiktā risinājuma.

Ja pārkāpējs nav zināms, jums pieteikums par finansiālas kompensācijas saņemšanu ir jāiesniedz trijos gados no nodarījuma izdarīšanas dienas, izņemot gadījumus, ja jums kompensāciju pilnā apmērā ir izmaksājis apdrošinātājs.

Jūs varat iesniegt pieteikumu par finansiālās kompensācijas izmaksāšanu avansā. Lai to izdarītu, jums vispirms ir jāiesniedz pieteikums par finansiālās kompensācijas saņemšanu, kā minēts iepriekš. Avansa maksājumu var lūgt minētajā finansiālās kompensācijas pieteikumā vai 30 dienās pēc tam. Jums ir tiesības uz avansa maksājumu, ja jūs atrodaties nedrošā finansiālajā situācijā.

Ja jūsu pieteikums par zaudējumu atlīdzināšanu vai kompensāciju tiek noraidīts, jums ir jāatmaksā saņemtais avansa maksājums. Pieteikums par finansiālās kompensācijas saņemšanu ir jāiesniedz tiesā, kuras jurisdikcijā ir jūsu dzīvesvieta.

Vai man ir tiesības saņemt kompensāciju no valsts?

Jā. Lūdzam skatīt iepriekšējo atbildi.

Vai man ir tiesības saņemt kompensāciju, ja pārkāpējs netiek notiesāts?

Ja krimināltiesa neapmierina civilprasību, jūs par zaudējumu atlīdzināšanu varat celt atsevišķu prasību civiltiesā.

Ja krimināltiesa nospriež, ka nodarījums nav noticis vai ka to nav izdarījusi persona, pret kuru jūs esat iesniedzis sūdzību, jums nav tiesību pieprasīt zaudējumu atlīdzību vai kompensāciju ne krimināltiesā, ne atsevišķā civilprasībā, jo krimināltiesas spriedumam ir res judicata spēks civiltiesā.

Ja jūs neesat civilprasītājs kriminālprocesā, jūs varat iesniegt atsevišķu prasību civiltiesā krimināllietas iztiesāšanas laikā vai pat pēc tās, ievērojot vispārējos noilguma termiņus.

Vai man ir tiesības saņemt ārkārtas maksājumu, kamēr vēl nav pieņemts lēmums par manu kompensācijas pieteikumu?

Jā, jūs noteiktos gadījumos varat iesniegt pieteikumu par finansiālās kompensācijas izmaksu avansā. Lūdzam skatīt atbildi uz jautājumu par avansa maksājumiem.

Lapa atjaunināta: 04/02/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.