Cietušo tiesības (katrā valstī)

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

Ja esmu cietis noziedzīga nodarījuma rezultātā, kur man ir jāvēršas pēc atbalsta un palīdzības?

Jūs varat vērsties Sociālās palīdzības un bērnu aizsardzības ģenerāldirektorātā (DGASPC – Direcţia generale de asistență socială și protecția copilului), kura jurisdikcijā ir jūsu domicils vai dzīvesvieta (t. i., kurā jūs pašlaik dzīvojat), un tieši pie privāta vai valsts sociālo pakalpojumu sniedzēja, un šādā gadījumā pakalpojumu sniedzējam ir rakstiski jāinformē attiecīgais ģenerāldirektorāts.

Jūs varat sazināties ar dažādām iestādēm atkarībā no kategorijas, pie kuras pieder jūsu lieta:

Valsts aģentūra par vienlīdzīgām iespējām sievietēm un vīriešiem (ANES – Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați)

Šī aģentūra piedāvā dažāda veida pakalpojumus, piemēram:

  • bezmaksas anonīmu tālruņa līniju, kas paredzēta no vardarbības ģimenē cietušajiem — 24/7 zvanu centrs — 0800 500 333;
  • specializētus sociālos pakalpojumus no vardarbības ģimenē cietušo personu ārkārtas uzņemšanas centros;
  • konsultācijas, informāciju un ieteikumus no vardarbības ģimenē cietušajiem.

Kontaktinformācija:

Adrese: 5 Intrarea Camil Petrescu, Sector 1, Bucharest

Tālrunis: +40 21 313 0059

E-pasts: secretariat@anes.gov.ro

http://www.anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

Iekšlietu ministrijas Valsts aģentūra cilvēku tirdzniecības novēršanai (ANITP – Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane)

Apelācijas tiesu tīkls ietver 15 reģionālos centrus. Katrs centrs ir piesaistīts apelācijas tiesai.

Tas piedāvā dažāda veida pakalpojumus, piemēram:

  • nodrošina palīdzības līniju iedzīvotājiem, kas ir pieejama visu diennakti un kuru var izmantot, lai informētu un ziņotu par iespējamiem cilvēku tirdzniecības gadījumiem: palīdzības līnija 0 800 800 678 (valsts bezmaksas numurs) vai +4 021 313 3100 (zvaniem no ārvalstīm). Darbalaiks: no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 8.00–16.00;
  • attiecīgo iestāžu informēšana par varbūtējiem cilvēku tirdzniecības gadījumiem;
  • palīdzības sniegšana cietušajiem 15 reģionālajos centros.

Kontaktinformācija:

Adrese: Str. Ion Câmpineanu 20, 5th floor, Sector 1, Bucharest

Tālr.: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00
Fakss: +40 21 319 01 83

E-pasts: anitp@mai.gov.ro
Tīmekļa vietne: https://anitp.mai.gov.ro/english/

Darba un sociālās aizsardzības ministrijas Valsts nodarbinātības aģentūra (ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă)

ANOFM ar savu teritoriālo struktūru starpniecību piedāvā profesionālus nodarbinātības un mācību pakalpojumus reģistrētiem darba meklētājiem, tostarp noziegumos cietušām personām, jo īpaši cilvēku tirdzniecības upuriem.

Kontaktinformācija:

Str. Avalanșei 20-22, Sector 4, Bucharest, p.k.: 040305

Tālr.: +40 21 303 98 31
Fakss: +40 21 303 98 38

E-pasts: anofm@anofm.ro
Tīmekļa vietne: https://www.anofm.ro/

Rumānijas Policijas ģenerālinspekcija (IGPR – Inspectoratul General al Poliției Române)

Tai ir teritoriālās struktūras tikai pierobežas žudecos, un tā var sniegt atbalstu pēc ANITP lūguma, lai palīdzētu cietušajam ņemt dalību noteiktās kriminālprocesa stadijās.

Policija var jūs informēt par to, kādas tiesības jums ir kā cietušajam.

Turklāt IGPR specializētās struktūras var nodrošināt fizisku aizsardzību procesa laikā.

Darba un sociālo lietu ministrijas Bērnu tiesību aizsardzības un adopcijas valsts iestāde (ANPDCA – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție)

ANPDCA ir iestāde, kas uzrauga bērnu un adopcijas tiesību aizsardzības noteikumu piemērošanu un izpildi, kā arī koordinē darbu, ko šajā jomā veic valsts vai privātie pakalpojumu sniedzēji.

Bērnu aizsardzības sistēma ir decentralizēta, jo Sociālā darba un bērnu aizsardzības ģenerāldirekcijas (DGASPCDirecțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului) ir padotas žudecu padomēm vai Bukarestes pašvaldības rajonu vietējām padomēm.

DGASPC nodrošina dažādus pakalpojumus, piemēram: vardarbības pret bērniem gadījumu izvērtēšanu un pakalpojumu sniegšanu vai atvieglošanu saskaņā ar plānu; kompleksu izvērtējumu bērniem ar invaliditāti; kompleksu izvērtējumu citām personām ar invaliditāti; sociālo ātro palīdzību; sociālo tālruņa līniju; sociālos pakalpojumus vardarbības ģimenē un cilvēku tirdzniecības novēršanai; specializētus sociālos pakalpojumus dažādās iestādēs.

Kontaktinformācija: http://www.copii.ro/

Nevalstiskās organizācijas (NVO).

Cilvēku tirdzniecības jomā (atveras noklikšķinot):

Attiecībā uz vardarbības ģimenē novēršanu un kontroli (atveras noklikšķinot):

Bērnu tiesību aizsardzības jomā:

“Glābiet bērnus” (Salvați copiii)

Adrese: IntrȘtefan Furtună 3, Sector 1, Bucharest, p.k.: 010899, Romania

Tālr.: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Sociālās alternatīvas (Alternative Sociale)

Șoseaua Nicolina 24, Bl. 949, parter, postcode 700722, Iași

Tālrunis: +40 332 407 178

https://www.alternativesociale.ro/

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

Personas, kas noziedzīgu nodarījumu rezultātā guvušas miesas bojājumus, ar policiju var sazināties arī, izmantojot valsts vienoto ārkārtas tālruņa numuru — 112.

Bezmaksas anonīmu tālruņa līniju, kas paredzēta no vardarbības ģimenē cietušajiem — 24/7 zvanu centrs — 0800 500 333.

Valsts aģentūras cilvēku tirdzniecības novēršanai TelVerde: 0800 800 678 — valsts bezmaksas numurs, 0040213133100 — zvaniem no ārzemēm. Darbalaiks: no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 8.00–16.00;

Bērnu palīdzības līnijas numurs: 116111 (bezmaksas tālruņa numurs). Darbalaiks: no pirmdienas līdz svētdienai: 08.00 – 00.00.

Vai atbalsts cietušajiem tiek nodrošināts bez maksas?

Saskaņā ar piemērojamiem Rumānijas tiesību aktiem noziegumos cietušajiem ir tiesības uz bezmaksas aizsardzību un palīdzību.

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Sk. iepriekš sniegtās atbildes.

Lapa atjaunināta: 04/02/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.