Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Skotija

Saturu nodrošina
Skotija

Kāda ir procedūra, lai pieprasītu zaudējumu atlīdzību no likumpārkāpēja? (piemēram, tiesas prāva, civilprasība, pievienošanas procedūra)

Krimināltiesas lieta

A. “Kompensācijas rīkojums”

Saskaņā ar 1995. gada (Skotijas) Kriminālprocesa likuma 249.-253. panta noteikumiem katrai Skotijas krimināltiesai ir tiesības attiecīgajos gadījumos likt likumpārkāpējam atlīdzināt viņa / viņas noziedzīgajā nodarījumā cietušajam par jebkādu miesas bojājumu, zaudējumu vai kaitējumu, kas cietušajam nodarīts noziedzīgā nodarījuma rezultātā, bez nepieciešamības iesniegt atsevišķu civilprasību.

1995. gada likums neliek cietušajam personiski iesniegt “kompensācijas rīkojuma” pieteikumu tiesā; tomēr atbilstošos gadījumos šo jautājumu tiesā var iesniegt prokurors un visos gadījumos prokuroram jānodrošina tiesai informācija par jebkuru miesas bojājumu, zaudējumu vai kaitējuma apmēru un vērtību.

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem cietušajam ir tiesības tiesā civilprasību pret likumpārkāpēju par zaudējumu atlīdzību vai (ja viņš / viņa ir cietusi fiziskas vai garīgas traumas), lai saņemtu kompensāciju no Kompensāciju par miesas bojājumiem iestāde (CICA). Krimināltiesu kompensācijas norīkojumi neietekmē šīs tiesības, lai gan civillietu tiesas vai CICA piešķirtā summa cietušajam tiks samazināta par summu, kas izmaksāta saskaņā ar “kompensācijas rīkojumu”.

Smagā kriminālprocesā nav ierobežojuma summai, kuru var piešķirt saskaņā ar “kompensācijas rīkojumu”.

Kopumā kriminālprocesā ir spēkā šādi ierobežojumi:

  • Šerifa tiesā maksimālais apmērs par katru nodarījumu ir noteikta summa (£10 000) (bet par likumā noteiktiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti 2011. gada 28. martā vai vēlāk, ja maksimālais naudas sods, ko var uzlikt, pārsniedz noteikto summu, maksimālais kompensācijas rīkojums, ir tāds pats kā maksimālais naudas sods).
  • Miertiesā maksimālais apmērs par katru nodarījumu ir standarta skalas 4. līmenis (£2 500)

Jebkuru summu, kas paredzēta “kompensācijas rīkojumā”, izmaksā tiesas sekretāram, kurš tad aprēķinās personai izmaksājamo summu.

B. “Kompensācijas prasība” Kopienas atmaksāšanas rīkojumā

Ja apsūdzētais tiek notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, tiesa noteiktos apstākļos var izsniegt Kopienas atmaksāšanas rīkojumu (CPO). Attiecībā uz 1995. gada (Skotijas) Kriminālprocesa likuma 227.H pantu, kompensācija (kopā ar pārkāpēja uzraudzības prasību) var būt CPO prasība.

Tie paši ierobežojumi attiecībā uz kompensācijas summu attiecas uz “kompensācijas prasībām” attiecībā uz “kompensācijas rīkojumiem” .(kā minēts iepriekš)

Kompensāciju var izmaksāt vai nu kā vienreizēju summu, vai kā maksājumus tiesas sekretāram, kurš tad aprēķinās personai izmaksājamo summu. Kompensācija ir pilnībā jāmaksā ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc CPO izsniegšanas vai ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms uzraudzības perioda beigām, atkarībā no tā, kas notiek agrāk. Likumpārkāpēja nespēju veikt maksājumu var uzskatīt par CPO pārkāpumu.

C. Prokuratūras “kompensācijas piedāvājums”

Saskaņā ar 1995. gada (Skotijas) Kriminālprocesa likuma 302.A pantu prokurors var nosūtīt “kompensācijas piedāvājumu” iespējamam likumpārkāpējam, ja šķiet, ka attiecīgais noziedzīgais nodarījums ir izdarīts. “Kompensācijas piedāvājums” ir efektīvs tiešais pasākums attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kuros persona ir cietusi naudas līdzekļu zaudējumus, personiskos zaudējumus, trauksmi vai ciešanas.

Ja “kompensācijas piedāvājums” ir pieņemts vai atzīts par pieņemtu (ja iespējamais likumpārkāpējs formāli nenoraida piedāvājumu), kriminālvajāšana nevar notikt, un notiesājošs spriedums netiks reģistrēts.

Maksimālā summa, kas pieejama kā kompensācijas piedāvājums, ir GBP 5 000 saskaņā ar 1995. gada (Skotijas) Kriminālprocesa likuma kompensācijas rīkojuma (maksimālās summas) rīkojumu.

Jebkuru summu, kas paredzēta “kompensācijas piedāvājumā”, izmaksā tiesas sekretāram, kurš tad aprēķinās personai izmaksājamo summu.

Civiltiesas lieta:

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem cietušajam ir tiesības tiesāties ar likumpārkāpēju par zaudējumu atlīdzību civiltiesā. Gadījumā, ja cietušais izlemj celt prasību civiltiesā, pastāv dažādas procedūras, ko reglamentē dažādi tiesas noteikumi, un arī tie ir atkarīgi no tā, vai prasības tiek izvirzītas Šerifa tiesā vai Miertiesā. Dažādie noteikumi ir pieejami Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē sadaļā Noteikumi un prakse.

Jebkura rakstiska iesnieguma vai lūgumraksta un dažādu tiesas procesu sagatavošana ir diezgan sarežģīta, un ir ieteicams saņemt juridiskas konsultācijas.

Pievienošanas procedūra – netiek piemērota Skotijā:

Šī ir procedūra, ar kuru tiesa var lemt par kompensāciju cietušajam par noziedzīgu nodarījumu. Tā vietā, lai iesniegtu atsevišķu civilprasību par zaudējumu atlīdzināšanu, cietušais iesniedz civilprasību pret likumpārkāpēju kā daļu no kriminālprocesa. Jāatzīmē, ka, lai gan šī sistēma pastāv dažās civiltiesību jurisdikcijās, tā nepastāv Skotijā.

Tiesa piesprieda likumpārkāpējam samaksāt man zaudējumu atlīdzību / kompensāciju. Kā es varu nodrošināt, lai likumpārkāpējs maksātu?

Kompensācijas izpilde krimināllietā

Jebkuras summas samaksa saskaņā ar:

  • A. “Kompensācijas rīkojumu”;
  • B. “Kompensācijas prasību” Kopienas atmaksāšanas rīkojumā, vai
  • C. Prokuratūras “kompensācijas piedāvājumu”

izmaksā tiesas sekretāram, kurš tad aprēķinās personai izmaksājamo summu.

Maksājuma izpildi var veikt tikai tiesa, un nekādā gadījumā attiecīgajai personai nav jāsazinās vai jāmēģina tiešā veidā sazināties ar likumpārkāpēju vai pieņemt maksājumu no viņa personīgi.

Ja “kompensācijas rīkojumā” vai “kompensācijas piedāvājumā” noteiktais maksājums netiek veikts, tiesa var turpināt rīkoties, lai atgūtu naudu, izmantojot vairākas sankcijas, tostarp:

  • rīkojumus par atskaitījumiem no pabalstiem;
  • rīkojumus par ienākumu arestēšanu;
  • rīkojumus par naudas līdzekļu arestēšanu;
  • rīkojumus par transportlīdzekļa konfiskāciju.

Ja netiek veikts Kopienas atmaksāšanas rīkojumā noteiktais “kompensācijas prasības” maksājums, tas var tikt uzskatīts par Kopienas atmaksāšanas rīkojuma pārkāpumu un likumpārkāpēju var atkārtoti iesūdzēt tiesā. 1995. gada (Skotijas) Kriminālprocesa likuma 227.ZC pants ietver noteikumus attiecībā uz Kopienas atmaksāšanas rīkojuma pārkāpumiem un kādus pasākumus tiesa var pieņemt.

Kompensācijas izpilde civillietā:

Ja cietušais iesniedz sekmīgu prasību civiltiesā un tiesa izdod dekrētu par naudas summu viņa labā, cietušajam vajadzētu sazināties ar Šerifa biroja amatpersonām, kas konsultēs par parādu atgūšanas procedūru. Plašāka informācija ir pieejama Vēstnieku un Šerifa biroja tīmekļa vietne.

Ja likumpārkāpējs nemaksā, vai valsts var man samaksāt avansu? Ar kādiem nosacījumiem?

Kompensācijas izmaksa no CICA

Valsts neveic nekādus avansa maksājumus noziedzīgā nodarījumā cietušajam, ja tiesa ir uzlikusi likumpārkāpējam pienākumu maksāt, bet likumpārkāpējs to nav izdarījis. Skat. arī augstāk minēto kompensācijas izpildi.

Vai esmu tiesīgs saņemt kompensāciju no valsts?

Kompensāciju par miesas bojājumiem iestāde (CICA) nodarbojas ar to personu kompensāciju prasībām, kuras ir fiziski vai garīgi traumētas, jo tās ir nevainojamas vardarbības nodarījumā cietušais Anglijā, Skotijā vai Velsā. Valsts kompensāciju par miesas bojājumiem sistēma nosaka kompensācijas kritērijus un summas.

Kompensāciju par miesas bojājumiem sistēma 2012 ir valdības finansēta sistēma, kas paredzēta, lai kompensētu nevainīgus vardarbības nodarījumu cietušos, kuri cietuši nopietnus fiziskus vai garīgus ievainojumus, kas ir tiešā veidā saistīts ar to, ka tie ir tiešie vardarbības nodarījumu cietušie. Sistēmas noteikumus un apmaksāto vērtību apstiprina Apvienotās Karalistes Parlaments, un CICA ir atbildīga par sistēmas administrēšanu un visiem lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz individuālajiem pieteikumiem. Sistēmā ir iekļauts uz traumām balstīts tarifs, kas nosaka kompensāciju, kas jāmaksā par nodarītajiem zaudējumiem.

Pastāv divu veidu kompensācijas – atlīdzība par miesas bojājumiem un nāvējošiem bojājumiem – ar papildu kompensāciju, kas dažos gadījumos jāmaksā par ienākumu zaudēšanu, atkarību vai īpašiem izdevumiem, ja nepieciešams.

Maksājumus var piešķirt vissmagāk ievainotajiem cietušajiem, kas ir izvarošanas un citas seksuālas izmantošanas upuri, bērnu vardarbības upuri un zaudētajiem cietušajiem. Sistēma neparedz kompensācijas par viegliem miesas bojājumiem.

Ne visas kompensācijas prasības būs veiksmīgas. Pieteikuma iesniedzējam jābūt tiesīgam saskaņā ar sistēmas noteikumiem. Ir jāievēro valstspiederības un dzīvesvietas kritēriji (sistēmas 10.-16. punkts). Pieteikumi jāiesniedz, cik drīz vien tas praktiski ir iespējams, un jebkurā brīdī līdz pat divu gadu laikā pēc starpgadījuma, kas izraisījis noziedzīgu nodarījumu (kaut arī izņēmuma gadījumos dažos gadījumos termiņu var pagarināt, skat. 87.-89. punktu). Ir arī noteikumi, kas prasa, lai pieteikuma iesniedzējs ziņotu par starpgadījumu, kas izraisījis noziedzīgo nodarījumu, tiklīdz tas ir praktiski iespējams un ciktāl tas ir praktiski iespējams, lai sauktu uzbrucēju pie atbildības (22. un 23. punkts). Kompensācijas var ieturēt vai samazināt saskaņā ar dažādiem citiem apstākļiem, piemēram, gadījumos, ja pieteikuma iesniedzēja rīcība neatbilst kompensācijas piešķiršanai (25. punkts) un ja pieteikuma iesniedzējam ir aktīvs notiesājošais spriedums krimināllietā laikā, kad viņš / viņa iesniedz pieteikumu CICA (26. punkts un D pielikums). Plašāka informācija par sistēmu ir atrodama šeit.

Vai esmu tiesīgs saņemt ārkārtas maksājumu, gaidot lēmumu par manu kompensācijas prasību?

Kompensāciju par miesas bojājumiem sistēma 2012 ir paredzēta kā pēdējā līdzekļa sistēma. Kompensācijas saskaņā ar sistēmu nav paredzētas tūlītēju vajadzību segšanai; vairumā gadījumu pieteikuma iesniedzēja prasījums netiks apmierināts vēl kādu laiku pēc starpgadījuma. Maksājums netiek veikts, kamēr Kompensāciju par miesas bojājumiem iestāde (CICA) nav pārliecināta, ka pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saskaņā ar sistēmu; tā nosūtīs pieprasījumus policijai, lai iegūtu informāciju par starpgadījumu un pieteikuma iesniedzēju, lai nodrošinātu, ka pieteikums atbilst atbilstības kritērijiem. Ja CICA ir pārliecinājusies, ka pretendents ir tiesīgs saņemt maksājumu, bet viņi nevar pieņemt galīgo lēmumu, viņi var apsvērt maksājumu. Tas var būt gadījums, kad CICA gaida, kamēr var saprasta prasītāja zaudējuma ilgtermiņa ietekmi.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja likumpārkāpējs nav notiesāts?

Nav nepieciešams, lai likumpārkāpējs tiktu identificēts vai notiesāts, vardarbības noziegumā cietušais būtu tiesīgs saņemt kompensāciju (Kompensāciju par miesas bojājumiem sistēmas 9. punkts). Tomēr sistēma pieprasa, lai pieteikuma iesniedzējs ziņotu par starpgadījumu policijai, tiklīdz tas ir praktiski iespējams un ciktāl tas praktiski iespējams, lai likumpārkāpējs tiktu nodots tiesai (22. un 23. punkts). Tādēļ pieteikuma iesniedzēji nav tiesīgi saņemt kompensāciju, ja vien viņi nav pilnībā sadarbojušies ar noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanu un turpmāku kriminālvajāšanu.

Lapa atjaunināta: 30/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.