Cietušo tiesības (katrā valstī)

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

Jūs uzskatīs par noziedzīgā nodarījumā cietušo, ja tādas rīcības dēļ, ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem kvalificē kā noziedzīgu nodarījumu, jums nodarīts kaitējums, piemēram, jums nodarīti miesas bojājumi vai jūsu īpašumam (materiālajam vai nemateriālajam) nodarīts kaitējums. Likums jums kā noziedzīgā nodarījumā cietušajam paredz noteiktas individuālās tiesības gan pirms un pēc lietas izskatīšanas tiesā, gan lietas izskatīšanas laikā.

Noziedzīgos nodarījumos cietušajiem ir īpašas tiesības visā kriminālprocesa laikā, un tās var izmantot jebkurā lietas izskatīšanas brīdī.

Slovākijā kriminālprocess sākas ar kriminālizmeklēšanu, ko veic policija un kuras laikā tiek savākti pierādījumi par izdarīto noziedzīgo nodarījumu un tajā apsūdzēto likumpārkāpēju. Ja pierādījumi ir pietiekami, tiesvedība turpinās tiesā. Tiesas procesa beigās tiesa pieņem apsūdzēto notiesājošu vai attaisnojošu spriedumu, un tas var ietvert arī lēmumu par jūsu iesniegto prasību par jums nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Tiesas lēmumu var pārsūdzēt augstākas instances tiesā.

Noklikšķinot uz šīm saitēm, atradīsiet vajadzīgo informāciju:

1 - Manas tiesības kā noziegumā cietušajam

2 - Ziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesvedības laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

4 - Kompensācija

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 27/03/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.