Cietušo tiesības (katrā valstī)

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

Saskaņā ar 2015. gada 27. aprīļa Likumu 4/2015 fiziskas personas, kuras cietušas noziedzīgos nodarījumos, kas izdarīti vai par kuriem var saukt pie atbildības Spānijā, uzskata par noziegumos cietušajiem neatkarīgi no to valstspiederības, no tā, vai tās ir pilngadīgas vai nepilngadīgas, un no tā, vai tās likumīgi uzturas valstī. Likuma noteikumi ir piemērojami:

a) kā tiešajam cietušajam — jebkurai fiziskai personai, kura cietusi no kaitējuma, kurš nodarīts tās īpašumam, jo īpaši fiziska vai garīga kaitējuma, emocionālām ciešanām vai ekonomiskiem zaudējumiem, ko tieši izraisījis noziedzīgs nodarījums;

b) kā netiešajam cietušajam — personas nāves vai pazušanas gadījumā, ja to tieši izraisījis noziedzīgs nodarījums, izņemot, ja konkrētie notikumi ir tieši attiecināmi uz šādām personām:

1. cietušā laulātais (ja laulātie nav likumīgi vai faktiski šķirti) un jebkurš no cietušā vai viņa laulātā bērniem (ja laulātie nav likumīgi vai faktiski šķirti), kuri dzīvojuši kopā ar cietušo un laulāto cietušā nāves vai pazušanas brīdī; jebkura persona, kurai cietušā nāves vai pazušanas brīdī bijušas romantiskas attiecības ar viņu, un jebkurš no šādas personas bērniem, kurš dzīvojis kopā ar cietušo viņa nāves vai pazušanas brīdī; cietušā vecāki vai tiešie vai trešās pakāpes radinieki, pret kuriem cietušajam ir vecāku atbildība, un personas, kuras ir cietušā aizgādībā vai kuras audzina cietušais;

2. ja nav nevienas no iepriekš minētajām personām — citi tiešie radinieki un cietušā brāļi un māsas, priekšroku dodot cietušā likumīgajam pārstāvim.

  • Cietušā pamattiesības — visiem cietušajiem ir tiesības saņemt aizsardzību, informāciju, atbalstu, palīdzību un aprūpi, kā arī aktīvi piedalīties kriminālprocesā un saņemt cieņpilnu, profesionālu, personisku un nediskriminējošu attieksmi viņu pirmajā saskarsmē ar iestādēm vai amatpersonām, kad tiek sniegti cietušo palīdzības un atbalsta un atjaunota taisnīguma pakalpojumi, visā kriminālprocesā un pietiekami ilgu laikposmu pēc tā noslēgšanas, neatkarīgi no tā, vai ir zināma noziedzīgā nodarījuma identitāte un kāds ir procesa iznākums.
  • Kontaktpunkts — cietušo atbalsta dienesti.

Noziegumā cietušajam ar likumu tiek nodrošinātas konkrētas individuālas tiesības pirms tiesas procesa (lietas izskatīšanas), tā laikā un pēc tā.

Kriminālprocess Spānijā sākas ar nozieguma izmeklēšanu, ko veic tiesu policija izmeklēšanas tiesneša uzraudzībā. Izmeklēšanas beigās izmeklēšanas tiesnesis nosūta lietu prokuroram, kurš lemj par turpmāko rīcību. Ja nav pietiekama pamatojuma celt prasību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju un prokurors neceļ apsūdzību, izmeklēšanas tiesnesis noraida (izbeidz) procesu. Pārējos gadījumos lietu nosūta attiecīgajai tiesai iztiesāšanai.

Iztiesāšanas laikā tiesa izskata pierādījumus un lemj, vai iespējamais noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vainīgs vai ne. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītāju atzīst par vainīgu, tiesa piespriež sodu. Kriminālprocesu var turpināt ar iespēju iesniegt apelācijas pieteikumu augstākajā tiesā.

Cietušais var piedalīties kriminālprocesā kā liecinieks vai iesaistīties aktīvāk kā privātsūdzības iesniedzējs un tādējādi izmantot papildu tiesības, kas tiek piešķirtas procesā iesaistītai pusei. Jebkurā gadījumā saskaņā ar Spānijas Konstitūcijas 124. pantu prokurors garantē cietušā(-o) tiesību aizsardzību visā tiesas procesā.

Ar dzimumu saistītos vardarbīgos noziegumos cietušajiem palīdz specializēts jurists, sākot no pirmstiesas izmeklēšanas un turpmāk visā procesā. Pēc Konstitutīvā likuma par tiesu varu (LOPJ) pārstrādāšanas ar Konstitutīvo likumu 7/2015 tiesām, kuru kompetencē ir lietas, kas saistītas ar vardarbību pret sievietēm, ir piekritīgas arī lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti pret privātumu, tiesībām uz paštēlu un sievietes godu, kā arī tādiem likumpārkāpumiem kā necieņa pret tiesu vai pagaidu noregulējuma pasākuma ignorēšana.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

4 - Kompensācija

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 17/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.